نوآوریهای آموزشی

نوآوریهای آموزشی

نوآوری های آموزشی سال نهم بهار 1389 شماره 33

مقالات

۱.

ارزیابی برنامه درسی طراحی شده، تدوین شده و اجرا شده فارسی دوره ابتدایی (بخوانیم و بنویسیم)؛ بر اساس معیار توجه به کل نگری در آموزش توانایی های زبانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۸۴۱۶
۶.

تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های آموزش سلامت

۷.

تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷