محمد صالحی

محمد صالحی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدارس پژوهش محور در آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدارس پژوهش محور در آموزش و پرورش استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، مدیران و خبرگان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، معلمان و کارکنان مدارس آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 39220 نفر تشکیل دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 380 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته مدارس پژوهش محور با 81 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ مدارس پژوهش محور دارای 13 بعد «فرهنگ پژوهش، ساختارحمایتی، منابع و امکانات، ارتباطات، خلاقیت، تدریس و آموزش، زیرساخت ها، شایستگی های منابع انسانی، تفکر انتقادی، یادگیری و تکالیف پژوهش محور، محتوای آموزشی، یادگیری مشارکتی و جمعی و برنامه ریزی» است و بعد فرهنگ پژوهش با بارعاملی 796/0 دارای رتبه بیشتر و بعد محتوای آموزشی با بارعاملی 453/0 دارای رتبه کمتر است.
۲.

پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش بینی کننده های وضعی و شخصی

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۹
تصویرپردازی ذهنی نقش قابل توجهی در سوءگیری فعالیت های افراد در سازمان دارد و آثار بالقوه ای بر عملکرد فردی کارکنان دارد. هدف از پژوهش حاضر، پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش بینی کننده های وضعی و شخصی بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی و به صورت مقطعی است. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر که از این میان با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای با جدول کرجسی مورگان و به تعداد 380 تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پیش بینی کننده های وضعی و شخصی و پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ذهنی بولینگ و تورنلی (1999) استفاده شد. جهت تچزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد، با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مؤلفه های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش (عوامل استرس زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو، فرهنگ سازمانی، مهارت های سیاسی، سلسله مراتب پاسخگویی، تبیین کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مؤلفه ها، خودکنترلی (خودارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان (وظیفه شناسی) تبیین کننده شرایط شخصی مؤثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده اند. در تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش، نتایج حاکی از آن بوده که شرایط موقعیتی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی و شرایط شخصی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی تأثیر معنی داری و مثبتی داشته است.
۳.

Identifying the Effective Components of HRM for Efficient Labor Capacity at Islamic Azad Universities in the North East of Iran

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
Purpose: The aim of the present study was to identify the Effective Components of HRM for Efficient Labor Capacity at Islamic Free Universities in the North East of Iran. Methodology: The scientific model of this research was based on a qualitative interview with the University of Azarbaijan Azad and a selective method of targeting and snowballs. Finally, by referring to the experts, 20 qualitative interviews were conducted and using the Grendard theory to identify the components of human resources management in order to attract the efficient force, the necessity of each of the extracted model components for human resources management for efficient power absorption was investigated. The research was analyzed using coding method in three stages: open, axial and selective. Findings: The results showed that the total number of nodes in non-repetitive codes was 110 in the two HRMs and 38 in the effective recruiting sector, based on the conceptual similarities of the combination of 77 nodes (common codes) in the HR department and 38 in the absorption Effective power has been extracted based on the intuition and understanding of the researchers from the subject and their share in the form of three main components related to human resources management, individual factors, organizational factors, environmental factors and 4 sub-components and efficient absorption in The template has three main components for providing employee information, delegation, payroll and 3 sub-components in the form of Tree nodes were categorized. Conclusion: The main components of human resources management include personal factors, organizational factors, environmental factors, and the three main components of employee awareness trust in employees, and to justify the findings of this research can cite theoretical foundations and previous findings.
۴.

Identifying the Components of the Fourth Generation University to Improve the Quality of Education and Research in Islamic Azad Universities

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۳
Purpose : The aim of this research was identifying the components of the fourth generation university to improve the quality of education and research in Islamic Azad universities. Methodology : This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population in the qualitative section was expert professors of educational sciences in Mazandaran province in 2019 year which according to the principle of theoretical saturation, 15 of them was selected by snowball sampling method. The research population in the quantitative section was faculty members of Islamic Azad universities of Mazandaran province in 2019 year with number of 1487 people which according to Cochran's formula, 305 people were selected by cluster sampling method by observing the ratio of the number of faculty members in university units. For data collection in the qualitative section were used from text review and semi-structured interview and in the quantitative section were used from 83 items researcher-made questionnaire that their psychometric indices were confirmed. Data were analyzed by methods of open, axial and selective coding and exploratory factor analysis in Maxqda2018 and SPSS-22 software. Finding : The findings of the qualitative section showed that the fourth generation university to improve the quality of education and research had 83 open codes, 16 axial codes or component and six selected codes or categories, which were included categories and components of causal conditions (with three components of scientific-social responsibility, environmental dynamics and organizational mission), contextual conditions (with three components of organizational values and structure, facilities and equipment and motivation), axial phenomenon (with one component of the role play of fourth generation university), interventions conditions (with three components of relationship with industry, organizing educational content and library empowerment), strategies (with four components of inclusive quality management, development of fields and mutual cooperation, faculty members participation in decision-making and interaction and teamwork) and outcomes (with two components of quality of educational and quality of research). The findings of the quantitative section showed that the fourth generation university to improve the quality of education and research had 16 components were included of scientific-social responsibility, environmental dynamics, organizational mission, organizational values and structure, facilities and equipment, motivation, role play of fourth generation university, relationship with industry, organizing educational content, library empowerment, inclusive quality management, development of fields and mutual cooperation, faculty members participation in decision-making, interaction and teamwork, quality of educational and quality of research which all of them had a good factor load and they together could explain 85.37% of the total variance. Conclusion : According to the results, higher education specialists and planners can design and implement programs to improve the quality of education and research in Islamic Azad universities by promoting the components of the fourth generation university.
۵.

The Effect of Teacher, Peer, and Self-Assessment on Subsequent Learning: The Case of Oral Presentations

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
There has been a burgeoning of research in teacher, peer, and self-assessment in terms of reliability and validity, the use of rubrics, the implementation of these kinds of assessments in different academic settings, the effect of demographic variables in these assessments, and the benefits of these assessments. However, the effect of these assessments on subsequent learning has rarely been explored. To fill that void, this study set out to examine the effects of these kinds of assessments on subsequent learning as evidenced by students’ final exam scores. Two intact classes were chosen and teacher, peer, and self-assessments were employed in a general English class. The scores achieved on the students’ oral presentations exhibited a statistically significant correlation between the teacher awarded scores and those on the final examination of general English proficiency as a course. Peer awarded scores could also predict final exam scores, though not as good as teacher awarded ones. Self-assessment failed to correlate significantly with final exam scores and teacher/peer assessments. The reasons for the findings are discussed further in the paper.
۶.

The Impact of Gender and Task Nature on Iranian EFL Learners’ Oral Corrective Feedback Preferences

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۲
This study examined Iranian EFL learners’ preferences regarding oral Corrective Feedback (CF) in a TOEFL speaking course. A 30-item questionnaire was administered to 32 participants in a TOEFL preparation course to elicit EFL learners’ views concerning their CF expectations. The results showed that based on the nature and objective of the course, students cared about their accuracy while fluency for these students was of secondary importance. Therefore, CF was regarded as crucial and necessary by the participants and they considered their grammatical errors as the most important one to be corrected followed by vocabulary and pronunciation errors. In terms of CF type, explicit and delayed corrective feedback were the most preferred error correction forms. Furthermore, males preferred their teacher to correct them, females favored self-correction and peer correction more than males. Finally, it can be concluded Attitudes to different feedback types and types of errors that they prefer to be corrected were mostly affected by the nature and the objective of the tasks and the course in general.
۷.

تأثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نواورانه سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نوآورانه در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مازندران می باشد. روش پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری، مدیران و کارکنان سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند. جهت انتخاب حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده و حجم نمونه 196 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی زیرساخت های دانش شکاری (2015)، و پرسش نامه ی عملکرد نوآورانه خاکزادیان(2020) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده گردید. نتایج پژوهش، نشان داد که زیر ساخت های دانش بر عملکرد نوآورانه در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، با توجه به بار عاملی شان در بین سازه زیرساختهای مدیریت دانش سازه های فرهن گ، س اختار، فن اوری، منابع مالی، فراین دها و افراد دارای بیش ترین اهمی ت و در بین سازه عملکرد نوآورانه سازه های رشد فروش، نوآوری های استراتژیکی، گرایش به نوآوری، سهم بازار، سرعت تصمیم گیری و ریسک پذیری دارای بیش ترین اهمی ت هستند.
۸.

نقش ذی نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش وپرورش

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۵
هدف کلی پژوهش حاضر، ارائه مدل نقش ذی نفعان آموزشی برای استقرار مدیریت دانش در آموزش وپرورش است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن را رؤسا، معاونان و کارشناسان ادارات و مدیران مدارس آموزش وپرورش استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی - خوشه ای و بر اساس فرمول کوکران، تعداد 336 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های محقق ساخته ذی نفعان آموزشی و استقرار مدیریت دانش استفاده شد که روایی آن ها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91 و 0/87 محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که: متغیر نقش ذی نفعان آموزشی دارای سه بعد «فردی»، «سازمانی» و «فرایندی» است. بعد فردی دارای هفت مؤلفه (انگیزه شخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمایل، مشارکت جویی و آموزش پذیری)، بعد سازمانی دارای شش مؤلفه (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مدیریت و رهبری، محیط سازمان)، و بعد فرایندی دارای شش مؤلفه (ایجاد فرایند دانش محور، فراهم آوردن زیرساخت های فنی، فرایند خلق دانش، فرایند کسب دانش، فرایند تبدیل دانش، فرایند به کارگیری دانش) است. همچنین بین ابعاد نقش ذی نفعان آموزشی، بعد فردی دارای بیشترین تأثیر و بعد فرایندی دارای کمترین تأثیر در استقرار مدیریت دانش است. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان داد که بین متغیر نقش ذی نفعان آموزشی با استقرار مدیریت دانش در آموزش وپرورش استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ذی نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش نقش دارند و مدیران و مسئولان آموزش وپرورش می توانند با مشارکت ذی نفعان آموزشی - اعم از معلمان و مدیران، والدین، رسانه ها و سازمان های غیردولتی - با استقرار صحیح مدیریت دانش در آموزش وپرورش موجب افزایش کارایی سازمان شوند.
۹.

Identifying and Ranking the Dimensions of Resonant Leadership with the Curriculum Planning Approach in Schools of Education of Mazandaran Province

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
Purpose : This Research was conducted with the aim of identifying and ranking the dimensions of resonant leadership with the curriculum planning approach in schools of education of Mazandaran province. Methods : This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of survey. The study population was school managers of Mazandaran province in the 2018-19 academic years with number of 4865 people. The research sample according to Cochran's formula was estimated 359 people who were selected based on multi-step cluster sampling method with respect to the ratio of courses. Data were collected by a researcher-made questionnaire whose face and content validity was confirmed by expert’s opinion and tool construct validity was confirmed by exploratory factor analysis and its reliability was calculated 0.87 by Cronbach’s alpha method. Data were analyzed by exploratory factor analysis and Friedman test in SPSS software version 19. Finding : The results of the exploratory factor analysis showed that the dimensions of resonant leadership with the curriculum planning approach in schools had five leadership dimensions including the coaching (5 items), linking (5 items), psychological (5 items), democratic (4 items) and deep-view (4 items) that these five dimensions together were able to explain 80.04% of the total variance. The results of Friedman test showed that the leaderships dimensions of coaching, linking, psychological, democratic and deep-view had higher ranks, respectively. Conclusion : Based on the results of the present study, in order to improve resonant leadership with the curriculum planning approach, can be improved the leaderships dimensions of coaching, linking, psychological, democratic and deep-view, respectively via workshops.
۱۰.

ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه های کارآفرینانه فردی به منظور ارائه مدل

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۰
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی سبک یادگیری ترجیحی و الگوهای رفتاری غالب دانشجویان و بررسی رابطه بین این دو با مؤلفه های کارآفرینانه بود. روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. روش مطالعه حاضر مبتنی بر روش تحقیق کیفی گراندد تئوری بود که از طریق مصاحبه با تعداد 12 نفر از خبرگان شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اعضای شاغل در حرفه شامل رده های مختلف حرفه ای به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب گردید. طبقه بندی داده ها، مصاحبه ها، بر اساس دو مرحله اول از نظام سه مرحله ای استراوس و کوربین یعنی کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت و خرده مقولات به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان کارشناسی فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1397-98 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 245 نفر تعیین و پاسخگویان به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب ساخته شده توسط کلب در سال میلادی1984 و الگوی رفتاری دیسک ساخته شده توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون در سال 1928 میلادی و پرسش نامه محقق ساخته مولفه های کارآفرینانه فردی ،گردآوری و با نرم افزارهای SPSS 23 و Lisrel تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که بیشتر دانشجویان مورد مطالعه الگوی رفتاری نتیجه محور را دارا بودند و در رشته فنی و مهندسی بیشتر دانشجویان دارای مدل رفتاری برونگرا و وظیفه محور با سبک یادگیری غالب همگرا؛ در رشته علوم پایه بیشتر دانشجویان دارای مدل رفتاری درونگرا و وظیفه محور با سبک یادگیری ترجیحی انطباق یابنده و در رشته علوم انسانی بیشتر دانشجویان دارای مدل رفتاری برونگرا و مردم محور با سبک یادگیری ترجیحی واگرا را دارا بودند. نتیجه گیری: براساس یافته ها یک رابطه معناداری بین سبک یادگیری با الگوی رفتاری دانشجویان رابطه معنی دار وجود داشت. یافته ها می تواند امور شناخت فردی و تحصیلی و شغلی هر چه مؤثرتر و کاراتر در مسیر فراشناخت افراد را بهبود بخشد.
۱۱.

ارایه مدل یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی درنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۲
این پژوهش با هدف ارایه مدل یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد .جامعه آماری در بخش کیفی شامل 18 نفر از خبرگان علمی و با تجربه نیروی ناجا بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل 270 نفر از مدیران ناجا بودند و از روش تمام شماری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای معنی داری رابطه بین متغیرها از آزمون t و برای آزمون کفایت نمونه از آزمونKMO ، بارتلت و طراحی مدل با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج نشان داد که با توجه به معنی داری و مثبت بودن ضرایب با 99 درصد اطمینان می توان بیان نمود که تمام ابعاد بر مدیریت تعالی سازمانی و یادگیری تیمی اثر مثبت می گذارد. بیشترین مقدار tمربوط به بعدهای (ساز و کار سازمانی و متنوع سازی در منابع مالی و انسانی) و کمترین آن بعدهای (انطباق با سازمان و هوشمند سازی آموزش) است.
۱۲.

Look at the Dominant Preferences of Entrepreneurial Individual Components of Student by the Grounded Theory Method

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
Purpose: The purpose of the present study was to investigate the individual entrepreneurial components of students from the perspective of university lecturers. Methodology: The present study is based on a data-base research method that was conducted through interviews with 12 experts including a combination of university professors and members of the profession including various professional disciplines using purposive sampling method. selected. Data categorization, interviews were analyzed based on the first two stages of the three-stage Strauss and Corbin system, namely open and axial coding and categorical coding. Subcategories and categories were obtained and finally They were divided into main categories that are more general and conceptual. After collecting the questionnaires, 50 raw data were identified which converted this raw data into 17 common codes and 17 common codes were presented in 9 classification concepts, then 9 concepts were classified into 4 categories. In this study, the main variables extracted from the data and their subcategories were investigated. Findings: Data content analysis resulted in the extraction of 4 main themes (subcategories) and 9 sub-themes (concepts) as follows: Creativity with sub-themes: desire for innovation and initiative and fluidity; meta-cognitive beliefs with Sub-themes: Tolerance of ambiguity and flexibility; Self-esteem with sub-themes: Self-esteem and self-assurance; Sub-themes of thinking style: General and partial thinking. Conclusion: The increasing importance of entrepreneurship education and its ability to improve economic growth and job opportunities is evident in some universities at both academic and non-academic levels.
۱۳.

تاثیر مهارت های نفوذ سازمانی بر استراتژی های تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۰
هدف این پژوهش تاثیر مهارت های نفوذ سازمانی بر استراتژی های تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل بود این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و معاونین ادارات آموزش و پرورش و مدیران دبیرستان های استان مازندران در سال 1397 که دارای حکم رسمی بوده و تعداد آنها 1412 می باشند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای بر اساس سمت، تعداد 306 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. که آمار آنها به تفکیک برای جامعه مدیران 58 نفر، معاونین 116 نفر و مدیران دبیرستان ها132نفر می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد بود. به منظور محاسبه پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (نفوذ سازمانی برابر 76/0 و برای استراتژی های تصمیم گیری برابر 87/0) پایایی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها با توجه به سؤال های پژوهش از روش-های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای Excel وSpss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی3 بعد اصلی مهارت های نفوذ سازمانی شامل، توانایی شبکه سازی، نفوذ بین فردی، هوشیاری اجتماعی و 2 بعد اصلی استراتژی های تصمیم گیری، منطقی بودن و احساسی بودن شناسایی شد. همینطور ابعاد مهارت های نفوذ سازمانی بر استراتژی های تصمیم گیری اثر قابل توجهی دارد و بخش مهمی از استراتژی های تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران مربوط به ابعاد مهارت های نفوذ سازمانی می باشد.
۱۴.

مدیریت تحول در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی : پیمایش دیدگاه خبرگان

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و ا هداف: برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بادرک واق ع بینان ه از وض عیت آموزش سلامت کشور، راهبردهای هوش مندانه ای را ب رای تحول در آموزش سلامت ترسیم نمود. این پژوهش جهت بررسی وضعیت مدیریت تحول دراین برنامه انجام شد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری، خبرگان کشوری برنامه تحول و نوآوری وروش نمونه گیری، هدفمندو ابزارتحقیق پرسشنامه پژوهشگرساخته مشتمل بر 23 گویه در قالب 7مولفه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی ابزار ازنظر صاحبنظران تاییدو پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 81/0مطلوب ارزیابی شد. توصیف و تحلیل اطلاعات با spss21 ، آماره های توصیفی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس انجام شد. یافته ها: از نظر خبرگان، هدف برنامه، بیشتر"ایجاد و توسعه راه حل نو و خلاقانه"( میانگین91/0±86/ 3)، شیوه پیاده سازی، بیشتر"تحول پیوسته"(میانگین01/1±45/3)، مجریان تحول، بیشتردرحال"اقدام برای نظم دهی بهتر به فعالیت ها"(89/0± 56/3)، راهبردهای ایجاد تحول، بیشتر"مشارکتی"(04/1± 56/3)، چرخه زندگی،بیشتردرمرحله"کم بودن مقاومت دربرابرتغییر"(97/0 64/3)، علل مقاومت، بیشتر"فردی"(74/0± 94/3)و سطوح تحول، بیشتر "تغییر دانش"(76/0 91/3) تشخیص داده شد. میانگین بر اساس سابقه کار، مقطع تحصیلی، مرتبه علمی، سن و محل خدمت فاقد تفاوت معنادارولی از نظر جنسیت معناداربود. نتیجه گیری: تمرکز بیشتر بر ایجاد و توسعه راه حل نو و خلاقانه، شیوه پیاده سازی پیوسته، نظم دهی بهتر به فعالیت ها، راهبرد تحول مشارکتی و ورود به مرحله کم بودن مقاومت در برابر تغییر، نشان از فراهم بودن فرصت برای موفقیت برنامه دارد؛ در عین حال، موفقیت کامل برنامه تحول و نوآوری مستلزم سازوکارهای تخصصی ازجمله انعطاف پذیری زیاد، باز طراحی ساختارها و ارج نهادن به تحول و نوآوری است
۱۵.

شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است و داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی تمام وقت با مرتبه علمی استادیار، دانشیار و استاد بوده است؛ و از این جامعه تعداد 212 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب درجه واحد دانشگاهی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی دوازده بعد شامل اعتماد سازمانی، چشم انداز، خود ارزشیابی، آداب اجتماعی، مکانیزم های انگیزشی، مشتری محوری، تعهد سازمانی، آرمان گرایی، انسجام و یکپارچگی، آموزش و توانمندسازی، توسعه منابع و تجربه و مهارت گردید؛ و بعد آرمان گرایی رتبه اول و بعد مکانیزم های انگیزشی در رتبه آخر قرارگرفته اند؛ بنابراین شناسایی و ترویج ابعاد و مؤلفه های مدیریت بر مبنای ارزش می توانند ملاک و معیار مطمئنی برای برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها در دانشگاه باشند.
۱۶.

تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره اول متوسطه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف پژوهش حاضر تأثیر بازی های رایانه ای بر هوش هیجانی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه یک شهرستان ساری به تعداد 5030 نفر که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 357 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس پایه های تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند.جمع آوری داده ها از پرسش نامه بازیهای رایانه ای با 15 سؤال، پرسش نامه هوش هیجانی برادبری و جین گریوز (2005( در چهار مولفه (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات) با 28 سوال استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان امر رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه بازی های رایانه ای 75/0 و پرسش نامه هوش هیجانی 87/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که: بازی های رایانه ای بر کاهش هوش هیجانی و مولفه های آن (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات) تاثیر معناداری دارد.
۱۷.

Investigating the Impact of Learning Organization Components on Organizational Innovation (Case Study: Islamic Azad University)

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۳
Purpose: The purpose of the study is to provide the impact of learning organization components on innovation in the Islamic Azad University. The prediction of the risks and opportunities facing organizations in the future will give us the opportunity to decide, before we get into trouble. Planning for organizational change and improvement through lifelong learning to cope with organizational challenges for sustainable organizational development and survival is a prerequisite. Methodology: This study is descriptive- survey research. The study population were all the faculty members of Islamic Azad University in Shabestar in 2016 (n=271) that 170 members were selected by stratified random on base of Kerjeci and Morgan table. Findings: To collect the data, Goh learning organization questionnaire and Saatchi & et al innovation questionnaire was used. The construct validity of learning organization questionnaire and organizational innovation were confirmed. Learning organization reliability was calculated α = (0.843) and organizational innovation was calculated α = (0.811) using Cronbach's alpha coefficient. Obtained data by SPSS and LISREL software and the calculation of descriptive and inferential statistics (Confirmatory Factor Analysis, structural equations model) were analyzed. Conclusion: The results showed that the components of learning organization had positive and significant impact on organizational innovation and model fitting was confirmed.
۱۸.

شناسایی مؤلفه های انسانی اثرگذار ساختار سازمانی در دانشگاه کارآفرین و نقش آن در ایجاد اقتصاد دانش بنیان به منظور ارائه مدل مناسب

تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
این پژوهش به شناسایی مؤلفه های اثرگذار بعد ساختار سازمانی دانشگاه کارآفرین که در ایجاد اقتصاد دانش بنیان نقش دارند، پرداخت . روش پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین در حوزه مراکز رشد در دانشگاه های آزاداستان فارس بود . نمونه گیری در بخش مطالعه کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود . در بخش کیفی 11نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 976 نفر ، 277 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که بعداز تأیید روایی ، پایایی آن 83% محاسبه گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد . نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایحاد اقتصاد دانش بنیان ، 8 مؤلفه در بعد ساختارسازمانی شناسایی شد . در بخش کمی ، یافته ها نشان داد که مؤلفه توجه همه جانبه به نوآوری در دانشگاه با بالاترین بار عاملی ( 0/79)و مؤلفه تصمیم گیری به صورت غیر رسمی و شورایی با کمترین بار عاملی ( 0/68) ، از کل واریانس ها را تبیین و سایر مؤلفه ها به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند . همچنین الگوی نهایی پژوهش ، با شاخص های برازش ، ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت . میزان ضریب تأثیر مؤلفه های موجود در ساختارسازمانی دانشگاه کارآفرین در ایجاد اقتصاد دانش بنیان به تنهاییبالاترین ضریب تأثیرگذاری در مؤلفه توجه همه جانبه به نوآوری در دانشگاه با 0/79 و کمترین در مؤلفه تصمیم گیری به صورت غیررسمی و شورایی با 68 /. بود .
۱۹.

روایی آزمون و عوامل بوجود آورنده واریانس نامربوط به سازه: بررسی نقش رایانه ،جنسیت، سن، زبان مادری، رشته تحصیلی در نتایج تافل آی بی تی

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
عوملل متعددی میتوانند در روایی یک آزمون تاثیر داشته باشند. آری ، جیکاب، سورنسون و واکر (2014) از آنها با عنوان عوامل واریانس نامربوط به سازه یاد میکنند. در برخی موارد، رایانه می تواند نتایج آزمون ها را به حاشیه ببرد و تبدیل به منبع تهدیدی برای روایی آزمون شود. علاوه بر یارانه، جنسیت، سن، زبان مادری و رشته تحصیلی نیز متغیرهایی هستند که میتوانند واریانس نامربوط به سازه تولید کنند. در تحقیق حاضر نمرات آزمون تافل آی بی تی به عنوان متغییر وابسته مورد تحقیق قرار گرفت. بدین منظور، صد نفر به پرسشنامه هایی در مورد آشنایی با رایانه و دیدگاهشان نسبت به رایانه پاسخ دادند و نیز در یک تافل آی بی تی شرکت کردند. در مرحله اول، سطح آشنایی با رایانه بررسی شد و در مرحله بعدی دیدگاه شرکت کنندگان در مورد رایانه و تأثیر سه متغیر مشخص شده (سن، جنسیت و زبان مادری) بر نتایج آزمون موردمطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده روابط معناداری بین این متغیرها و نمرات آزمون نبود.
۲۰.

تأثیر شایستگی اخلاقی مدیران بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاههای آزاد اسلامی غرب استان مازندران

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شایستگی اخلاقی بر آموزش نیروی انسانی از منظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران شامل واحدهای نور، چالوس، تنکابن، رامسر و محمودآباد در سال 1395 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 274 نفر از اعضای هئیت علمی تمام وقت دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 160 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شایستگی های اخلاقی ویتون (2007) و آموزش کارکنان نجفی زاده (1393) انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، جهت بررسی اطلاعات و آزمودن سوال ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی سوال های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش تأثیر شایستگی اخلاقی و مولفه های آن شامل دانش موضوعی، مهارت های منطقی، مهارت های حل مساله، مهارت های تدافعی و مهارت های رسیدن به اجماع و خودآگاهی را بر آموزش نیروی انسانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان