کیومرث نیازآذری

کیومرث نیازآذری

مدرک تحصیلی: استاد گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
پست الکترونیکی: K.niazazari@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدارس پژوهش محور در آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۰
هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدارس پژوهش محور در آموزش و پرورش استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، مدیران و خبرگان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، معلمان و کارکنان مدارس آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 39220 نفر تشکیل دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 380 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته مدارس پژوهش محور با 81 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ مدارس پژوهش محور دارای 13 بعد «فرهنگ پژوهش، ساختارحمایتی، منابع و امکانات، ارتباطات، خلاقیت، تدریس و آموزش، زیرساخت ها، شایستگی های منابع انسانی، تفکر انتقادی، یادگیری و تکالیف پژوهش محور، محتوای آموزشی، یادگیری مشارکتی و جمعی و برنامه ریزی» است و بعد فرهنگ پژوهش با بارعاملی 796/0 دارای رتبه بیشتر و بعد محتوای آموزشی با بارعاملی 453/0 دارای رتبه کمتر است.
۲.

واکاوی جهانی شدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود (مورد مطالعه: دانشگاههای آزاد اسلامی واحد استان مازندارن)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۷۱
مقدمه: جهانی شدن بارزترین وجه تمایز جهان دیروز و امروز است و شاید هیچ پدیده ای به اندازه جهانی شدن در ابتدای هزاره سوم توجه اندیشمندان،سیاست مداران،اقتصاددانان و متولیان فرهنگی را به خود جلب ننموده است، لذا این پژوهش جهت بررسی ابعاد جهانی شدن آموزش در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد. روش کار: پژوهش کاربردی حاضر با روش کمی به بررسی ابعاد جهانی شدن آموزش پرداخته است که جامعه آماری آن شامل 760 نفر از اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه های استان مازندران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و طبقه بندی متناسب نسبی 255 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده استفاده شد، همچنین به منظور بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسش نامه از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که همه ابعاد جهانی شدن آموزش دارای بار عاملی بالای 5/0 هستند و هفت عامل شناسایی شده از چرخش واریماکس، 237/90 در صد از واریانس کل را تبیین می کنند که از این میزان سهم چندزبانه بودن دانشگاه ها (736/38 درصد)، سهم هیئت علمی توانمند (223/19 درصد)، سهم فناوری نوین (196/11 درصد)، سهم برنامه های درسی نوین (624/6 درصد) ، سهم ارتباط با دیگر دانشگاه ها (492/6 درصد)، سهم شرکتی شدن (915/4 درصد) و سهم مدیریت و رهبری (679/1 درصد) می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که، هفت عامل «چندزبانه بودن دانشگاه ها، هیئت علمی توانمند، فناوری نوین، برنامه های درسی نوین، ارتباط با دیگر دانشگاه ها ، شرکتی شدن و مدیریت و رهبری» به عنوان ابعاد جهانی شدن آموزش شناسایی گردید و چندزبانه بودن دانشگاه نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتری دارد.
۳.

The Role of Political Actors in the Process of Brain Rotation in the Educational System and Model Presentation(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
Purpose: The aim of this study was the role of political actors in the process of brain rotation in the educational system and model presentation. Methodology: In terms of nature and purpose, the present study was in the field of applied research, which was the role of political actors in the process of brain rotation in the educational system and model presentation. In this research, a quantitative research method was used. The statistical population includes all experts who have researched in the field of education, politics and sociology during the years 2019-2020 in North Khorasan province, including 522 people. Sampling method was selected through stratified proportional sampling in terms of region and using trained questionnaires, data were collected in person and the sampling volume using Krejcie and Morgan (1977) table was 192 people were selected. Data collection methods in this study were divided into two categories: library and field. In this study, an expert questionnaire was used to collect research data. In order to estimate the validity of the questionnaire, after calculating the CVR, the number 0.62 was obtained, so it was found that all the questions of the questionnaire had the necessary validity. Findings: In the model obtained in the present study, priority consists of 3 dimensions, 13 components and 52 indicators, respectively. Dimensions of research Developing a model of human resource training based on the rotation of brains in the educational system and presenting a model that is considered and deals with the main structure of the research to achieve the desired result and what was the motive and causes and effects of the components of this elite movement process. . These dimensions are: 1- Effects of pattern on elite migration 2- Factors of elite migration 3- Motivation of model providers to intervene in elite migration. Conclusion: The fact that the departure of elites from the cycle of service to society is a universal issue, in other words, this issue is not specific to a country or a group of countries. Today, developed and developing countries are grappling with this issue, but studies have shown important developments in this regard, in other words, traditionally selected people and the emergence of developing countries to the country. Developed countries migrated, but today, we are witnessing a wave of migration from developed countries to developing countries.
۴.

Providing a model of Personal Self-Efficacy for High School Teachers: Grounded Theory Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۶
Purpose: The aim of this study was to present a model of personal self-efficacy of secondary school teachers Methodology: The method of this research was qualitative and the data theory theory paradigm model was used. The statistical population included experts, specialists, officials and experts on education and faculty members in the fields of educational management and psychology, Using purposive sampling method with maximum diversity to achieve theoretical saturation, 21 people were interviewed as semi-structured interviews. For validity and validity of the data, two methods of reviewing participants and reviewing non-participating experts in the research were used. The collected data were analyzed using MAXQDA software during three stages of open coding, axial coding and selective coding. Findings: The findings showed that 27 general categories within the framework of the paradigm model, in three categories of effective planning and evaluation, environmental conditions and respect and motivational and social characteristics of the job (causal conditions), in seven categories of constructive interaction and ethics Teaching skills and teaching competence, decision-making and problem-solving skills, teacher morale and perseverance, classroom management, student involvement and application of teaching methods (central phenomenon of personal self-efficacy of secondary school teachers), in four categories of management style and facilities, Students’ motivation and skills, competitive environment and successful models and characteristics of teachers (background conditions), in four categories: system inadequacy, economic and cultural problems, educational and attitude challenges, and processes and standards (intervening conditions), in five Creating dynamic self-efficacy structures and centers, encouraging and increasing teachers’ skills, improving teachers’ motivation and commitment, and establishing professional systems in education (strategies), in four categories: improving teacher satisfaction and relationships between teachers and students, improving the quality of education and Teaching, reducing burnout and improving mental health, modeling self-efficacy and improving performance (PIA) Mods) has been extracted. Conclusion: Teachers’ personal self-efficacy includes three components: self-efficacy for student engagement, self-efficacy for classroom management, and self-efficacy for teaching strategies
۵.

تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
هدف از پژوهش حاضر، تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی بود. طرح پژوهش از نوع کیفی با روش داده بنیاد بوده است. جامعه پژوهش گروهی از خبرگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که 25 نفر از آن ها بر اساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق ساختاریافته استفاده شد. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXqda 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که مدل کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی با رویکرد آموزش پاسخگو دارای 5 بعد به شرح 1. فرهنگ سازی و ارزش آفرینی، 2. بسترشناسی و ظرفیت سازی دانش، 3. تجاری سازی و بازار گرایی، 4. ساختار مراکز علمی حوزه ی درمان و 5. برنامه ریزی و سیاست گذاری و 16 مؤلفه به شرح 1. گفتمان های نو، 2. فرهنگ خودباوری، 3. فرهنگ نوآوری، 4. فرهنگ آینده نگری، 5. تعیین الزامات، 6. اولویت های آموزش، 7. مدیریت منابع انسانی، 8. تفکر و برنامه ریزی، 9. تجاری سازی تولیدات علمی، 10. پایش برنامه های تجاری سازی، 11. آزادی علمی، 12. ساختارهای توانا ساز، 13. کاربرد فنّاوری ها، 14. اجرای مفاد سند نقشه جامع، 15. سیاست های کلی نظام سلامت و 16. تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی است. درنتیجه می توان گفت که کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی در منطقه مستلزم توجه هم زمان به ابعاد آموزش، پژوهش، برقراری زیرساخت های لازم در این حیطه است لذا برای کسب مرجعیت علمی باید به دانشگاه ها به عنوان یک مجموعه یکپارچه نگری است.
۶.

Presentation of a Knowledge Commercialization Model based on Teaching-Learning(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
Purpose: The general aim of this study was to present a knowledge commercialization model based on teaching-learning in Mazandaran Islamic Azad universities. Methodology: The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey type in terms of method. The statistical population of this study included all faculty members of Mazandaran Islamic Azad Universities, which comprised 1537 individual. Using stratified random sampling, 308 individuals were selected as sample. To collect the data, a researcher-made knowledge commercialization questionnaire with 84 items and a researcher-made learning-learning questionnaire with 30 items were used. The face and content validity of the tools were confirmed by the experts and their reliability was calculated using the Cronbach's alpha coefficient for the knowledge commercialization questionnaire (0.89) and the teaching / learning questionnaire (0.85). Structural equations were used to analyze the data. Findings: The results showed that learning-learning has a positive and significant effect on knowledge commercialization, and the knowledge commercialization from learning-learning receives a direct and significant effect with a coefficient of 0.785. The fit of the proposed model was also suitable. Conclusion: knowledge commercialization is a process of transferring and transforming knowledge generated in research centers into a variety of business activities.
۷.

بررسی تأثیر فن آورهای نوین و چند زبانه بودن دانشگاه ها بر فرهنگ عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فن آورهای نوین و چندزبانه بودن دانشگاه بر فرهنگ عمومی بر مبنای رویکرد کمی با هدف کاربردی و با راهبرد پیمایش انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 462 نفر از اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه های استان مازندران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و طبقه بندی متناسب نسبی 255 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید متخصصان و صاحب نظران رسید و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی استفاده شد که مقدار آنها برای همه سوالات سازنده مفاهیم تحقیق، مقادیر بالای 0.7را نشان داد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS وLISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که فن آوری های نوین نوین با ضریب تأثیر (0.52 = β) و چندزبانه بودن دانشگاه با ضریب تأثیر (0.56 = β) بر فرهنگ عمومی تأثیر مستقیم و نسبتاً قوی دارد، به عبارت دیگر با افزایش استفاده از فن آوری های نوین و تقویت چندزبانه شدن دانشگاه ها، مطلوبیت فرهنگ عمومی با شدتی نسبتاً قوی افزایش می یابد.
۸.

ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. رویکرد پژوهش آمیخته و با طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش توصیفی نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل صاحب نظران نظام هدایت تحصیلی در استان گلستان و در بخش کمّی مشاوران، مدیران مدارس و معاونان آموزشی شهرهای گرگان و آق قلا به تعداد 650 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمّی بر اساس شغل مشارکت کنندگان از نوع تصادفی طبقه ای بود. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به قانون اشباع نظری، تعداد 17 نفر و در بخش کمّی، بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته با 39 سؤال بود. در بخش کیفی برای دستیابی به روایی از چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان و برای تعیین پایایی از راهبرد تائید همکاران پژوهشی استفاده شد. در بخش کمّی به منظور بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد، نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسش نامه بود. نتایج نشان داد که وجود بانک اطلاعاتی جامع، سهولت دسترسی به اطلاعات، مشاوره برخط، سابقه کاوی، بهره گیری از سیستم های خبره و شبیه سازی از عوامل دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان هستند.
۹.

ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۱
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی غرب استان گلستان در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و طبق اصل اشباع نظری 25 نفر از متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش های فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه شامل مولفه های عوامل فردی (شامل دو زیرمولفه ویژگی های ذاتی و ویژگی های اکتسابی)، آموزشی و خانواده (شامل دو زیرمولفه معلمان و مربیان آموزشی و فضای رشدی- آموزشی) و نهادهای اجتماعی (شامل سه زیرمولفه اقتدار و توزیع قدرت، نظام ارتباطی و هنجارهای فرهنگی) بودند که شاخص های هر یک از آنها تدوین شد. در نهایت، بر اساس مولفه ها، زیرمولفه ها و شاخص های هوش کارآفرینی، الگوی هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شد. نتیجه گیری: بر اساس الگوی هوش کارآفرینی طراحی شده در این پژوهش، متخصصان و برنامه ریزان دوره متوسطه می توانند با استفاده از این الگو گام های موثری جهت ارتقای هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه بردارند.
۱۰.

ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۰
هدف کلی پژوهش، ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 14نفر با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند.جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و معاونین واحدها، دانشکده ها، مدیران گروه ها و اساتید هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر تشکیل می دادند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس واحد دانشگاهی انجام شد. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت شناسایی ابعاد رهبری اصیل استفاده شد. نتیجه بخش کیفی، تولید پرسش نامه خبرگان رهبری اصیل می باشد. برای گردآوری داده ها در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته رهبری اصیل دارای 91 سوال و 2 بعد «فردی و سازمانی» استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک دارای دو بعد (فردی و سازمانی) است. بعد فردی و سازمانی هر دو دارای سه مولفه می باشند.
۱۱.

Identifying the Components of the Fourth Generation University to Improve the Quality of Education and Research in Islamic Azad Universities

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
Purpose : The aim of this research was identifying the components of the fourth generation university to improve the quality of education and research in Islamic Azad universities. Methodology : This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population in the qualitative section was expert professors of educational sciences in Mazandaran province in 2019 year which according to the principle of theoretical saturation, 15 of them was selected by snowball sampling method. The research population in the quantitative section was faculty members of Islamic Azad universities of Mazandaran province in 2019 year with number of 1487 people which according to Cochran's formula, 305 people were selected by cluster sampling method by observing the ratio of the number of faculty members in university units. For data collection in the qualitative section were used from text review and semi-structured interview and in the quantitative section were used from 83 items researcher-made questionnaire that their psychometric indices were confirmed. Data were analyzed by methods of open, axial and selective coding and exploratory factor analysis in Maxqda2018 and SPSS-22 software. Finding : The findings of the qualitative section showed that the fourth generation university to improve the quality of education and research had 83 open codes, 16 axial codes or component and six selected codes or categories, which were included categories and components of causal conditions (with three components of scientific-social responsibility, environmental dynamics and organizational mission), contextual conditions (with three components of organizational values and structure, facilities and equipment and motivation), axial phenomenon (with one component of the role play of fourth generation university), interventions conditions (with three components of relationship with industry, organizing educational content and library empowerment), strategies (with four components of inclusive quality management, development of fields and mutual cooperation, faculty members participation in decision-making and interaction and teamwork) and outcomes (with two components of quality of educational and quality of research). The findings of the quantitative section showed that the fourth generation university to improve the quality of education and research had 16 components were included of scientific-social responsibility, environmental dynamics, organizational mission, organizational values and structure, facilities and equipment, motivation, role play of fourth generation university, relationship with industry, organizing educational content, library empowerment, inclusive quality management, development of fields and mutual cooperation, faculty members participation in decision-making, interaction and teamwork, quality of educational and quality of research which all of them had a good factor load and they together could explain 85.37% of the total variance. Conclusion : According to the results, higher education specialists and planners can design and implement programs to improve the quality of education and research in Islamic Azad universities by promoting the components of the fourth generation university.
۱۲.

توانمندسازی حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت های نوظهور

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف پژوهش حاضر شناسایی مهارت های حرفه ای مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان به منظور توانمندسازی آن ها در افق مهارت های نوظهور است. روش پژوهش اکتشافی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی، 26 نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان جامعه آماری پژوهش را تشکیل داد که با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 281 نفر به روش طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی، از طریق تحلیل محتوا انجام شد سپس تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت و ده بعد و 52 شاخص به دست آمد. ابعاد شامل اخلاق حرفه ای و معرفت دینی، سواد دیجیتالی، کارآفرینی و ابتکار، استانداردسازی فرایندها، بهسازی کارورزی، دانش حرفه ای (شناختی)، آشنایی با اسناد بالادستی، دانش فراشناختی، خلاقیت محوری و پژوهش، مدیریت راهبردی دانش است. همچنین، برای بررسی وضع موجود آزمون تی تک نمونه ای اجرا شد. از نظر دانش آموختگان، وضعیت دانشگاه فرهنگیان از لحاظ ابعاد اخلاق حرفه ای، معرفت دینی و بهسازی کارورزی مناسب، ودر سایر ابعاد نامناسب است.
۱۳.

ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۵
هدف این پژوهش ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران است. رویکرد پژوهش آمیخته و با طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش نظریه برخاسته از داده و در بخش کمّی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه ای بود. نمونه آماری در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع نظری، تعداد 17 نفر و در بخش کمّی، بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته با 39 سؤال بود.در بخش کیفی برای دستیابی به روایی از چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان و برای تعیین پایایی از راهبرد تایید همکاران پژوهشی استفاده شد. در بخش کمّی به منظور بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد، نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه بود. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل محتوایی استقرایی با بهره گیری از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بود. در بخش کمّی از نرم افزار SPSS برای تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزار LISREL برای تحلیل عاملی تائیدی، معادله های ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل کارآمد هدایت تحصیلی دانش آموزان به ترتیب استعدادیابی، عوامل قانونی، خط مشی های کارآمدی، ساختاری و مدیریتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانش مداری و خانوادگی- اجتماعی هستند. در تحلیل عاملی اکتشافی، همه ابعاد و مولفه ها دارای بار عاملی بالای51/0 بودند، لذا تاثیر همه ابعاد و مولفه ها بر کارآمدی هدایت تحصیلی دانش آموزان تایید شد. براساس نتایج تحلیل عاملی تائیدی، مدل نهایی پژوهش با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد تایید شد. مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین 037/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب مدل است.  
۱۴.

The impact of university education on women social resilience for development of small and medium enterprises(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
Introduction: This research aimed the effectiveness the dimensions of university education on women's social resilience to develop small and medium enterprises. Methodology: The research was applied in terms of purpose and an exploratory blend in terms of the method type. The statistical population of the study in the qualitative section of the research included all faculty members, and in the quantitative phase, all female graduates of the Governmental and Azad universities in Babolsar, Ramsar, Babol, Behshahr, Joybar, Chalous, Sari, Savadkouh, Noor, Noshahr, Neka, Amol, Tonekabon, Ghaemshahr, and محمودabad. Through the qualitative section, the purposeful sampling method was utilized and the sample size was determined based on the saturation law of 15 individuals. In the quantitative section regarding the unlimited size of the society, 384 individuals were selected as sample using the cluster random sampling method. The measurement tool consisted of two researcher-made questionnaires based on the data obtained from theoretical foundations and interviews with the due experts in which included a 28 questions on university education with the aim of identifying small and medium enterprises and 35 questions on social resilience. In order to analyze the data, in addition to the encoding, the descriptive statistics indices (mean and standard deviation) and the inferential statistics indices (confirmatory and exploratory factor analysis) were used in the framework of structural equations using the SPSS21 and Amos software. Findings: The results of structural equations showed that entrepreneurship education, university in-service training programs, virtual education, formal education, side skills training, and basic work and theoretical education affect the social resilience of graduated women. In addition, according to the standardized regression coefficients (β), in-service training programs with an impact level of 0.510 had the most impact and formal education with the effect of 0.264 had the least effect on the social resilience of female graduates of Universities of Mazandaran. Conclusion: Based on the findings of the research, the decision makers and the appropriate policies of the university administrators help to make more and better university education to promote social resilience of their students.
۱۵.

بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
این پژوهش با هدف «بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم» انجام شد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل دوازده نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و طبقه بندی متناسب نسبی 255 نفر از اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه های استان مازندران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تأیید متخصصان و صاحب نظران رسید و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأئیدی و برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه تحلیل . نتایج نشان داد که زیرساخت های رویکرد مجازی با ضریب تأثیر (0/93 = β) بر توسعه دانشگاه های نسل چهارم تأثیر مستقیم دارد، به عبارت دیگر با افزایش مطلوبیت ابعاد رویکردمجازی، توسعه دانشگاهای نسل چهارم (دانشگاه های قابلیت محور) با شدتی قوی بهبود می یابد.
۱۶.

Modeling the Impact of Social Intelligence on Teachers' Quality of Life by Explaining the Role of Risk Management(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
Purpose: The purpose of the present study was to present a model of the effect of social intelligence on teachers' quality of life by explaining the role of risk management. The research method was mixed and implemented with two types of qualitative and quantitative approaches. Methodology: The present study was a mixed (qualitative-quantitative) analysis. The statistical population of the present study included all teachers of North Khorasan province in the academic year of 2018-19. Based on this, 10 of them were selected with the criteria of over 15 years’ experience in educational management and doctorate level and were selected as the sample of the study. The statistical population was 13,800 in the North Khorasan Province Education Department. The statistical sample of the study was 400 people using quantitative Morgan table. In the qualitative part of the study, interview questions were formulated and 10 in-depth expert interviews were conducted with educational experts in the field of educational management. Then, using qualitative theme analysis, the main concepts of index extraction and coding were performed. In the quantitative part of the research, the effect of social intelligence on teacher quality of life was explained by explaining the role of risk management by using interpretive structural modeling method. Findings: The findings of the present study showed that "social intelligence" had an impact on "quality of life" and also social health mediated the relationship between social intelligence and quality of life. Conclusion: Teachers with high social intelligence establish very good social relationships with influential and important people, and this is precisely why their risk-taking on different subject’s increases.
۱۷.

عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۹۸
رویکرد این پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) است، در بخش کیفی از روش  پدیدار شناسی و در بخش کمی از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شد. نمونه آماری در بخش کیفی متخصصان و صاحب نظران حوزه علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی بود. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کمی شامل کلیه دانش آموزان دوره های تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم)، والدین و کارکنان مدارس شهر ساری و نکا بوده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی خوشه ای به صورت  چند مرحله ای است که تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان و اساتید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی بر روی 40 نفر94/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج نشان داد که چهار عامل فرایندها (16 شاخص)، زیرساخت ها (12 شاخص)، عوامل داخلی (9 شاخص) و عوامل خارجی (9 شاخص) در توانمندسازی مدارس در حوزه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان تأثیرگذار هستند.
۱۸.

شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۱۱
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است و داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی تمام وقت با مرتبه علمی استادیار، دانشیار و استاد بوده است؛ و از این جامعه تعداد 212 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب درجه واحد دانشگاهی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی دوازده بعد شامل اعتماد سازمانی، چشم انداز، خود ارزشیابی، آداب اجتماعی، مکانیزم های انگیزشی، مشتری محوری، تعهد سازمانی، آرمان گرایی، انسجام و یکپارچگی، آموزش و توانمندسازی، توسعه منابع و تجربه و مهارت گردید؛ و بعد آرمان گرایی رتبه اول و بعد مکانیزم های انگیزشی در رتبه آخر قرارگرفته اند؛ بنابراین شناسایی و ترویج ابعاد و مؤلفه های مدیریت بر مبنای ارزش می توانند ملاک و معیار مطمئنی برای برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها در دانشگاه باشند.
۱۹.

تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه های استان گلستان بارویکردرهبری هم افزایی (سینرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری هم افزایی(سینرژی) مبتنی برعملکردآموزشی مدیران در دانشگاههای استان گلستان است.این پژوهش از نظرهدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد.جامعه آماری آن را کلیه مدیران سطوح مختلف دانشگاهی به تعداد 395نفر وروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 193نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های محقق ساخته رهبری هم افزایی وعملکرد آموزشی مدیران دانشگاههااستفاده شد. پایایی پرسشنامه ها برای  همه متغیرها تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از آزمون tمستقل استفاده شد.یافته ها نشان داد رهبری هم افزایی در ابعاد چهارگانه خود بر عملکرد مدیران دانشگاههای استان گلستان تاثیر دارد. دراین نوع رهبری بعدرفتاررهبری بیشترین تاثیررادرعملکردمدیران دارد. بعدازآن باورها،ارزشهاودیدگاههااثرقابل توجهی برعملکردآموزشی داشته است. ساختارسازمانی و نیروهای بیرونی درجات سوم وچهارم را از نظر تاثیر برعملکرد دارامیباشند. همچنین بهترین عملکردآموزشی  مربوط به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.
۲۰.

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
هدف تحقیق حاضر طراحی مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور بود. روش تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی و کمی بود. بخش کمی تمامی 132 نفر کارکنان ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور با بهره گیری از روش تمام شماری انتخاب شدند. در بخش کیفی 20 نفر جهت انجام مصاحبه ها با توجه به نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته آموزش الکترونیکی با پایایی 76/0 و در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار مند بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل محتوا ( کد گذاری باز ،محوری و گزینشی )استفاده شد. نتایج با توجه به تحلیل عامل اکتشافی و چرخش واریماکس 9 بعد عوامل آموزشی و تکنولوژی877/19، عوامل موثر بر تدریس الکترونیکی739/4، توانمندسازی نیروی انسانی074/10، اخلاق حرفه ای803/5، مدیریت داده209/6، شرایط محیطی416/3، عوامل انگیزشی225/6، عوامل پشتیبانی667/7 و محیط سازمانی117/4 شناسایی گردید. در این پژوهش مقدار t ابعاد آموزش الکترونیکی از 58/15 تا 25/2 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار t مفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی داری و مثبت بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می توان بیان کرد که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت می گذارد. بیشترین مقدار t مربوط به بعد عوامل آموزشی و تکنولوژی و کمترین آن بعد شرایط محیطی است. این ضرایب با سطح اطمینان 0/001 p< معنادار است. شاخص های برازش مدل نشان داد که همه شاخص ها در دامنه مطلوب قرار دارند. بنابراین مدل مفروض تایید شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان