قاسم آزادی احمدآبادی

قاسم آزادی احمدآبادی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

تبیین مفهوم خلاصه همگان فهم و استخراج شاخص های نگارش آن

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۵
  ترویج علم به دنبال راه هایی است تا عامه مردم نیز بتوانند از یافته های علمی بهره مند شوند. نگارش خلاصه همگان فهم از نمونه این راه هاست که باید به زبانی ساده، بدون واژگان تخصصی، و با تشریح اصطلاح های فنی نوشته شود. در این مقاله مفهوم خلاصه همگان فهم، شباهت ها و تفاوت های آن با مفاهیم همانند، زمینه های موضوعی و اشکال بکارگیری آن در نوشته های علمی، و شاخص های تدوین آن تبیین شده اند. با روش «تحلیل اسنادی»، اسناد در پیوند با خلاصه همگان فهم جست وجو، بازیابی، مطالعه، و از منظر تخصصی تجزیه و تحلیل شده اند. جامعه این پژوهش دربردارنده سازمان ها و نوشته هایی است که به تعریف و توضیح ساختار خلاصه همگان فهم پرداخته اند. بر مبنای تعاریف ارائه شده در 34 منبع، 17 شاخص کلیدی که در تدوین خلاصه همگان فهم نقش داشتند استخراج شدند و در سه بُعدِ «شکلی و صوری»، «محتوایی» و «ارزیابی» دسته بندی شدند. مقالات علمی پژوهشی، طرح های پژوهشی پایان یافته، پیشنهادیه های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی ازجمله کلیدی ترین منابعی بودند که به منظور تهیه و انتشار خلاصه های همگان فهم معرفی شده اند. موضوعاتی نظیر پزشکی، سلامت، و مراقبت های بهداشتی در اولویت بکارگیری در تهیه و تولید خلاصه های همگان فهم قرار گرفته است. اگر چه این تکنیک را نمی توان به این چند حوزه محدود کرد.
۲.

مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت یولایک و بیبسونومی

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف:بررسی شباهت ها و تفاوت های موجود در نحوه سازماندهی منابع در دو وبگاه نشانه گذاری سایت یولایک و بیبسونومی. روش شناسی:قابلیت ها و امکانات دو سایت مورد نظر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی و روش ارزیابانه شناسایی و مقایسه شد. یافته ها:از نظر تنوع قالب های خروجی، گزینه های نمایش، و تعامل با برچسب ها، بیبسونومی عملکرد بهتری نسبت به سایت یولایک دارد و از نظر قابلیت های ارتباطی سایت یولایک بهتر از بیبسونومی عمل می کند. نتیجه گیری:برای مدیریت اطلاعات کتاب شناختی با خروجی های متنوع نمایش و تعامل با برچسب ها، پاپگاه بیبسونومی و به منظور بهره گیری از قابلیت های ارتباطی خوب، سایت یولایک توصیه می شود.
۳.

تولیدات فناورانه و علمی ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای منطقه و جهان در فاصله سالهای 2006 تا 2015

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۷
هدف پژوهش حاضر، تحلیل نسبت تولید مقاله به پروانۀ ثبت اختراع در سال های اخیر در ایران و مقایسۀ آن با سایر کشورهاست. در این مقاله از فنون کتاب سنجی استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را ایران و کشورهای پیشرو در تبدیل علم به ثروت و برخی از کشورهای رقیب منطقه تشکیل می دهند. کشور ایران، در سال های 2006 تا 2015، سهم تقریبی 1/4 درصد از تولید علم جهانی را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و پیشرو وضعیت مطلوبی نداشته است. از نظر نسبت تولید علم به پروانۀ ثبت اختراع نیز از همۀ کشورهای مذکور عقب تر بوده است. از این مطالعه نتیجه گیری می شود که میان تولید علم و کاربردی کردن آن در ایران خلأ عمیقی مشاهده می شود. رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینۀ تبدیل علم به ثروت و افزایش پروانه های ثبت اختراعات، به منزلۀ عاملی مهم در تبدیل علم به ثروت، نیازمند برنامه ریزی صحیح و تشویق مخترعان به ثبت کارهای فناورانۀ خود در مجامع بین المللی است. 
۴.

فناوری های هم گرا: تعامل علم و فناوری

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱۳
میان رشتگی موضوعی اساسی در پژوهش علمی است که براساس آن، در ترکیبات جدید اجماع اتفاق که اساس آن پدید آمدن ترکیبات جدید براثر اجماع در علوم گوناگون است. همگرایی روند کلانی است که در تمامی فناوری ها و محصولات و در سطح جهانی دیده می شود. با وجود این، هم گرایی درحال گذر از مرحله تک رشته ای و حذف مرزهای فناورانه است. همگرایی حاصل وقایعی است که در طی زمان اتفاق می افتد: در آغاز رشته های علمی، سپس فناوری ها و محصولات با هم ترکیب می شوند و درنهایت، با همگرایی صنایع، این چرخه تکامل می یابد. اصطلاح «فناوری همگرا » در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری جایگاه بسیار مهمی دارد. همگرایی فناوری های نانو، زیستی، اطلاعات و علوم شناختی در بهبود عملکرد انسانی، ترسیم اقتصاد، جامعه و زیرساخت های صنعتی آینده نقش مهمی دارد. در این مقاله، به منظور آگاهی بخشی به سیاست گذاران و پژوهشگران و مدیران تجاری درباره نتایج همگرایی علوم و فنون، درمورد روابط میان رشته ای، همگرایی علمی، همگرایی فناورانه و سنجش همگرایی مطالبی عرضه می شود.
۵.

تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۱
هدف پژوهش: هدف پژوهش، ارزیابی میزان تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات در اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بوده که بر اساس نظرات 75 کارشناس از بانک تجارت، انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی 34 سؤالی بود که با نرم افزار آماری SPSS20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی- استنباطی با آزمون T یک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: میان ابزارهای فناوری اطلاعات در تولید و کسب دانش، ذخیره و پردازش، اشتراک و به-کارگیری دانش، رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات نظیر اتوماسیون اداری، اینترنت، سامانه های نظام پیشنهادها، پست الکترونیکی و ویدئو کنفرانس و جز آن، در اجرای بهتر فرایند مدیریت دانش مؤثر است.
۶.

رویکردها و الگوهای ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی

کلید واژه ها: شاخص های ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی الگوهای ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۴۴۶
هدف: این تحقیق روش ها و شاخص های مطرح شده برای ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی را معرفی می کند. روش/ رویکرد پژوهش: بررسی و تحلیل متون منتشر شده. یافته ها: رویکردهای متفاوت برای ارزیابی کتابخانه دیجیتالی پیشنهاد شده است. شاخص ها و معیارهایی نظیر کاربردپذیری، در دسترس بودن، قابلیت نگهداری، اعتبار، صحت، تناسب، قابلیت جست وجو و سودمندی در ادبیاتِ مشترک بوده است. از میان معیارهای ارزبابی کتابخانه های سنّتی، تعامل انسان- رایانه، عملکرد نظام بازیابی اطلاعات، و فناوری های دیجیتالی اقتباس شده است. نتیجه گیری: تولیدات هم تألیفی در دانشگاه صنعتی شریف در حال افزایش است و همکاری در نویسندگی در این دانشگاه از سطح قابل قبولی برخوردار است. ییشترین همکاری ها در حوزه های علوم پایه، در رشته های شیمی، فیزیک و ریاضیات، و در حوزه فنی و مهندسی، در رشته عمران و مهندسی نفت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان