روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی سال سوم بهار 1388 شماره 1 (پیاپی 9)

مقالات

۲.

نقش نرم افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول مجتمع دخترانه شهید صیاد شیرازی تهران

۳.

ارتباط باورهای غیر منطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آن ها

۴.

رابطه مقابله های مذهبی و سلامت روان در بیماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت(MS)

۶.

رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان

۷.

مقایسه آسیب های شغلی کارمندان زن و مرد شهرداری شهر اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵