روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی سال 4 تابستان 1389 شماره 2 (پیاپی 14) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیتشناختی در اعضای هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عضای هیأت علمی فرسودگی شغلی متغیرهایجمعیت شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 107
هدف: هدف پژوهش تعیین میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی در ابعاد مختلف تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی بود. روش: روش توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای و 116 مرد و 40 نفر زن) عضو هیأت علمی دانشگاه ) نمونه 156 شهید بهشتی بود که به روش طبقه ای متناسب انتخاب شدند. داده های با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ- مقیاس معلمان (ماسلاچ، جکسون و لایتر، 1996 ) و پرسشنامه اطلاعات برای t جمعیت شناختی گردآوری و برای تحلیل داده ها از آزمون گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافتهها: یافتهها نشان داد میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی در بعد تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت پایین تر از نمره های هنجار است، اما میزان عدم موفقیت فردی آن ها بالاتر از میانگین هنجار برای معلمان است. همچنین از میان متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، وضعیت تأهل، نوع استخدام، رشته تخصصی، سابقه کار و مرتبه علمی) تنها در متغیر وضعیت تأهل تفاوت معنا داری بین شرکت کنندگان مشاهده شد و افراد مجرد تحلیل عاطفی بالاتری نسبت به افراد متأهل گزارش دادند. نتیجهگیری: اگرچه میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی در ابعاد تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت پایین است، ولی حدود نیمی از آن ها نسبت به شغل خود احساس عدم موفقیت فردی میکنند.
۲.

نقش پردازشگر کلمه همراه با راهبردهای خودپرسشی بر بهبود مشکلات املایدانشآموزان پایه سوم ابتدایی دچار اختلال نوشتن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اختلال نوشتن پردازشگر کلمه راهبردهای خودپرسشی مشکلات املا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 109
هدف: هدف پژوهش، تعیین اثربخشی پردازشگر کلمه همراه با راهبردهای خودپرسشی بر بهبود مشکلات املای دانشآموزان ابتدایی دچار اختلال نوشتن بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری دانش- آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران بودند که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 20 دانشآموز دارای مشکلات املا، پس از اجرای آزمونهای تشخیصی انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند. پس از اجرای پیشآزمون- ها، گروه آزمایش به مدت 15 جلسه 45 دقیقهای تحت آموزش رایانه ای راهبردهای خودپرسشی قرار گرفت. اما گروه گواه آموزشی ندید. سپس پسآزمون نوشتن در گروههای مذکور اجرا شد، و پس از گذشت 4 ماه از مدت آموزش، پسآزمون نوشتن (آزمون پیگیری) اجرا شد. دادهها با روش آماری تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر انجام شد. یافتهها: یافتهها نشان داد که تفاوت بین میانگین نمره- های املای گروه آزمایشی و گروه گواه تفاوت معنادار و خطاهای املای گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه کاهش بیشتری یافته است. نتیجهگیری: پردازشگر کلمه همراه با راهبردهای خودپرسشی می- تواند به عنوان یک فن آموزشی مؤثر، در جهت بهبود املای دانش- آموزان ابتدایی دارای اختلال نوشتن به کار گرفته شود.
۳.

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا دانش آموزان ورزشکار غیر ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 144
پژوهش حاضر به منظور تعیین و مقایسه ویزگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار انجام شد. روش:پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است بدین منظور نمونه ای به حجم 335 نفر از دانش آموزان شهرستان کرج بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و سپس ویژگی های شخصیتی دانش آموزان به وسیله پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغییری تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد جز در مقیاس ها تفاوت معنادار بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار نیست و نمره های دانش آموزان ورزشکار در مقیاس اجتماعی شدن بیشتر از دانش آموزان غیر ورزشکار در مقیاس اجتماعی شدن در بقیه مقیاس ها تفاوت معنادار بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار نیست و نمره های دانش آموزان ورزشکار در مقیاس اجتماعی شدن بیشتر از دانش آموزان غیر ورزشکار بود. همچنین بین دختران و پسران در مقیاس های استعداد پایگاه،مردم آمیزی، حضور اجتماعی،همدلی،برداشت خوب،اشتراک،احساس سلامتی،مدارا،پیشرفت از طریق همنوایی و عدم وابستگی،کارآمدی ذهنی،مقیاس زنانگی،مردانگی،هواداری از هنجارها-تردید درباره هنجارها و خودشکوفایی تفاوت معنادار بود و نمره های پسران در این مقیاس ها بیشتر از دختران بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد بین ویژگیهای شخصیتی و ورزش در سطح ورزشکاران غیر حرفه ای رابطه ای وجود ندارد.
۴.

رابطه بین هوش سیال،ابعاد شخصیت (برون گرایی،روان رنجوری و روان پریش)و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد شخصیت برون گرایی روان پریشی روان رنجوری موفقیت تحصیلی هوش سیال هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 981
مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان ارتباط ساده و چندگانه بین هوش سیال،ابعاد شخصیت (برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی انجام شد. روش: روش پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 133 دانش آموز مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان دزفول بود که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات آزمون ماتریس های پیشرونده ریون،نسخه میانی (بزرگسالان)استاندارد شده به وسیله براهنی (1353) پرسشنامه شخصیت آیزنک(1975)،آزمون بهر هیجانی بار- ان(2000) اجرا شد و معدل تحصیلی سال گذشته شرکت کنندگان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری (گام به گام) تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که هوش سیال و برون گرایی با موفقیت تحصیلی و موفقیت تحصیلی با نمره کل هوش هیجانی و ابعاد هوش درون فردی و انطباق پذیری ارتباط مثبت اما روان پریشی با موفقیت تحصیلی ارتباط منفی دارد. هرسه متغیر با موفقیت تحصیلی رابطه دارند و در تعامل با هم در مجموع 32 درصد از تغییرات موفقیت تحصیلی تبیین را می کنند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختران به طور معنادار بیشتر از دانش آموزان پسر است. نتیجه گیری: از نتایج این پژوهش در برنامه ریزی برای بالا بردن کیفیت آموزش یا توجه به ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی یادگیرندگان می توان استفاده کرد.
۵.

رابطه سبک های شوخ طبی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان سلامت عمومی شوخ طبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 818
پژوهش حاضر به منظور تعیین سبک های شوخ طبعی و رابطه آن با سلامت عمومی دانشجویان انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است 370 دانشجوبه شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک های شوخ طبعی و پرسشنامه سلامت عمومی مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل دادها از روش همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که سبک های شوخ طبعی با سلامت عمومی رابطه دارد و سبک های شوخ طبعی دانشجویان دختر با پسر متفاوت دارد. همچنین رابطه شوخ طبعی مثبت با سلامت عمومی مثبت و شوخ طبعی خود کاهنده و شوخ طبعی پرخاشگرانه با سلامت عمومی منفی است. نتیجه گیری: افرادی که از شوخ طبعی خودکاهنده و شوخ طبعی پرخاشگرانه در روابط میان فردی استفاده می کنند. از سلامت عمومی خوبی برخوردار نیستند. نوع شوخی های دانشجویان دختر بیشتر از نوع پرخاشگرانه است. بنابراین جنس بر سبک شوخ طبعی تاثیر گذار است.
۶.

شناسایی کارکرد متفاوت سوال بر اساس نظریه سوال- پاسخ: کاربرد الگوی تک- پارامتری با استفاده از نرم افزار بای لوگ- ام جی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی تک پارامتری کارکرد متفاوت سوال نرم افزار بای لوگ ام جی نظریه سوال- پاسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 621
: مقاله حاضر به دنبال توصیف و تشریح روش تشخیص کارکرد متفاوت سوال در چارچوب نظریه سوال-پاسخ با استفاده از الگوی یک پارامتری با تاکید بر سوگیری داخلی در یک آزمون است.روش: ابتدا مبانی نظری رویکرد معرفی شد. و به دنبال آن به منظور ارائه عملی روش داد های خرده مقیاس گرامر در بخش تخصصی دفترچه زبان انگلیسی آزمون سراسری در سال 1384 با نرم افزار بای لوگ- ام جی تحت الگوی یک پارامتری با دو روش مقایسه سطوح مقادیر دشواری در دو گروه و آزمون نسبت درست نمایی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشانداد که بین مقدار دشواری سوال 8 در دو گروه تفاوت معنادار است. این موشعو با برازش بهتر الگوی دارای کارکرد متفاوت سوال در مقایسه با الگوی بدون کارکرد متفاوت سوال ( با الفای 5%)تایید شد. در واقع احتمال پاسخ درست 8 برای گروه مردان در مقایسه با گروه زنان بیشتر بوده است. نتیجه گیری: اهمیت بررسی کارکرد متفاوت سوال در آزمون های مختلف روز به روز در حال افزایش است. روش های موجود در نظریه کلاسیک به خاطر وجود تغییر پذیری شاخص های آن برای شناسایی این موضوع مفید نیستند. در مقابل روش هایی موجود در بافت نظریه سوال- پاسخ برای انجام این کار مفیدتر هستند.
۷.

القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیرآستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: القای خُلق چهرهای هیجانی زیرآستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 130
پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثیر القای خلق با بهره گیری از چهره های هیجانی زیرآستانه بینایی انجام شده و هدف اصلی،تعیین عوامل زمینه ساز ناهشیار این اختلالات است. روش پژوهش از نوع پیش آزمون- پس از آزمون با گروه گواه است. بدین منظور 45 آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس به سه گروه خلق خنثی شاد و غمگین تقسیم شدند و پس از تکمیل مقیاس خلق مثبت و منفی واتسن کلارک و تلگن(1988)در معرض 20چهره هیجانی شاد، غمگین و خنثی قرار گرفتند که توسط رایانه و به صورت زیرآستانه ای نمایش داده می شد. در مرحله پس آزمون، آزمودنی ها دوباره پرسشنامه خلق مثبت و منفی را تکمیل کردند. نتایج نشان دهنده تایید فرضیه های پژوهش بود چهره های زیرآستانه ای شاد خلق منفی را کاهش و خلق مثبت را افزایش می دهند. همچنین چهرهای زیرآستانه ای غمگین خلق منفی را افزایش و خلق مثبت را کاهش می دهند ادراک زیرآستانه ای چهره ها در خلق جاری افراد در آزمایشگاه تاثیر گذار است. می توان از نتایج این پژوهش در زمینه های درمانی و بالینی اختلالات خلقی به ویژه افسردگی استفاده نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵