روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی سال دوم پاییز 1387 شماره 4 (پیاپی 8)

مقالات

۴.

تاثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توام فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۵.

تاثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه

۶.

رابطه سبک های هویت و خودکارامد پنداری فردی و جمعی: مقایسه دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم

۷.

رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴