روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی سال ششم پاییز 1391 شماره 3 (پیاپی 23)

مقالات

۳.

ویژگی های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان

۶.

رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرفکنندة مواد

۷.

تغییرناپذیری جنسیِ روابط بین روانرنجورخویی و برونگرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵