روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی دوره اول بهار 1386 شماره 2

مقالات

۱.

نقش شیوه های فرزند پروری والدین در میزان افسردگی فرزندانشان

۲.

اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژیک در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع ادراکی

۵.

بررسی و مقایسه انواع حافظه رویدادی و معنایی در سالمندان و جوانان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵