روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی دوره اول تابستان 1386 شماره 3

مقالات

۱.

اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورها فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب

۷.

اثربخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵