آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹

چکیده

 توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل اثرات و پیامدهای مثبت آن در ایجاد تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران دانشگاهی و صنعت قرار داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از مدل معادلات ساختاری به روش کمی و کیفی جهت بررسی مؤلفه های مؤثر در این ارتباط صورت پذیرفته است. با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر از مجموع 1486 نفر جامعه پژوهش شامل رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های دانشگاه آزاد مستقر در تهران و مراکز ارتباط با صنعت انتخاب گردیدند. جهت بررسی کمی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه تدوین شده توسط محقق استفاده گردید و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای 16 SPSS و Smart PLS انجام شد. سه بعد فردی (مؤلفه های فکری، نگرشی، مهارتی)، سازمانی (مؤلفه های قانونی و حقوقی، فرهنگی، مدیریتی) و محیطی (مؤلفه های ویژگی های صنعت، زیرساختی) به همراه چهارده مؤلفه و 55 شاخص استخراج گردید. برای بررسی برازش مدل، به بررسی X2, R و RS؛ پرداخته شد که وجود X2 پایین و نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از سه، نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. در این میان بعد سازمانی با بار عاملی 979٪ بیشترین اولویت را به خود اختصاص داد.

Providing a model of industry-university relationship in Tehran: Case study

Policy makers have always considered developing the relationship between industry and academia due to its positive effects on creating technological, economic, and social developments. The present study investigated the effective components on industry-university relationship through applying structural equation modeling based on quantitative and qualitative methods.  By applying Cochran’s formula, 337 experts out of 1486 study population were selected, including the deans of universities, faculty of the Azad University based in Tehran and heads of industry relations centers. The collected data were analyzed by descriptive and inferential methods using SPSS 16 and Smart PLS software. Three dimensions and their components including individual (intellectual, attitude, skill), organizational (legal and statutory, cultural, managerial), and environmental (industry, infrastructure) were extracted along with 14 components and 55 indicators. To check for the fit of the model, the X2, R and RS were calculated. The presence of low X2 and the ratio of chi-square to the degree of freedom less than three, indicated a good fit of the model. Comparatively, the organizational dimension with %979 operating load claimed the highest priority.

تبلیغات