پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم بهار 1396 شماره 45

مقالات

۱.

رابطه عمل به باورهای دینی، حمایت اجتماعی و شادمانی با سلامت روانی در دانش آموزان

۲.

بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر میزان افسردگی و معنای زندگی زنان مطلقه شهرستان تبریز

۵.

اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر میزان توجه و بهبود مهارت های حرکتی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

۱۴.

الگوی واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹