علی تقی پور ظهیر

علی تقی پور ظهیر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

مدل ساختاری توسعه فردی معلمان مدارس استثنایی (مورد: استان همدان)

تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 199
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری توسعه فردی معلمان استثنایی استان همدان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس استثنایی استان همدان به تعداد 240 نفر بوده است که از میان آن ها، 144 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی (98 / 0=α) استفاده شد که شش بعد توسعه فردی را در 89 سؤال بررسی می کند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری، به کمک نرم افزار لیزرل، نشان داد مدل ساختاری توسعه فردی معلمان استثنایی شامل شش بعد از جمله عوامل فردی، عوامل سازمانی، فرایند، راهبردهای توسعه فردی، همچنین، توسعه شخصی و توسعه حرفه ای است. براساس تحلیل روابط بین این ابعاد می توان گفت، عوامل فردی (36 / 0=γ)، بر فرایند توسعه فردی معلمان استثنایی تأثیرگذار بوده است. عوامل سازمانی (60 / 0=γ) بر فرایند توسعه فردی معلمان استثنایی تأثیر داشته است. فرایند توسعه فردی معلمان نیز (82 / 0=β) بر راهبردهای توسعه فردی اثر گذاشته است. در نهایت، راهبردهای توسعه فردی بر توسعه شخصی با ضریب مسیر (68 / 0=β) و بر توسعه حرفه ای (58 / 0=β) تأثیرگذار بوده است.
۲.

طراحی و تبیین مدل تاثیر گرایش کارآفرینانه و تحول در ماموریت دانشگاه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2)

کلید واژه ها: فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی گرایش کارآفرینانه ماموریت دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 807
یکی از مهمترین شاخص های دانشگاه های انقلاب سوم وجود فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی است. لذا، این پژوهش تحت عنوان طراحی و تبیین مدل تاثیر گرایش کارآفرینانه و تحول در ماموریت دانشگاه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2) صورت گرفته است. پژوهش حاضر لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی _ همبستگی از شاخه مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه2) به تعداد 1200 نفر بوده اند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و جهت اعتبار سنجی مدل تعیین شده از تکنیک مدل معادلات ساختاری با شیوه حداکثر درست نمایی استفاده شد و نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه، ضریب آلفای 85/0 را نشان داد. نتایج پژوهش نشان داد مدل مفهومی پژوهش با داده های تجربی برازش دارد (079/0RMSEA= ). نتایج حاصل از فرضیه-های فرعی پژوهش نیز نشان داد که ماموریت دانشگاهی و گرایش کارآفرینانه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی تاثیر دارد. و فرهنگ کارآفرینی نیز بر اجرا و ارزشیابی موثر است (05/0< P).
۳.

تحلیل نیازها و روش های ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیاز سنجی بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 998
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران انجام گرفته است. به همین منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. به این صورت که در بخش کیفی پژوهش و به منظور آگاهی از فعالیت های مدیران، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان صورت پذیرفت که با استفاده از روش کدگذاری، پنج فعالیت اصلی "هدایت و رهبری، جهت گیری راهبردی، آینده پژوهی، معماری سازمانی و برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت" و 35 فعالیت فرعی شناسایی گردید. در بخش کمّی پژوهش و بر مبنای یافته های بخش کیفی، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و بر روی نمونه ای متشکل از 172 نفر از مدیران که با روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده اند اجرا شد. برای تأمین روایی پرسشنامه ضاز افراد صاحبنظر خواسته شد تا درباره محتوای پرسشنامه نظر دهند. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن به میزان 91/0 محاسبه گردید که بیانگر اعتبار پرسشنامه می باشد. نیازهای شناسایی شده با استفاده از نرم افزار SPss24 تحلیل شده اند. برای شناسایی روش مناسب جهت تأمین نیازهای شناسایی شده از آزمون خی دو یک طرفه استفاده شد که بر مبنای تحلیل داده های به دست آمده، همه روش های شناسایی شده برای تأمین نیازها مورد تأیید قرار گرفته است.
۴.

مدلی برای پرورش کارآفرینی در دانش آموزان مدارس ابتدایی

تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 440
زمینه و هدف: هدف این پژوهش پرورش کارآفرینی در دانش آموزان مدارس ابتدائی است و به دنبال آن است تا مدلی برای پرورش کارآفرینی در دوره ابتدائی ارایه دهد. روش پژوهش : جامعه آماری آن را افراد خبره در حوزه کارآفرینی و کلیه مدیران مدارس ابتدائی و کارشناسان حوزه معاونت ابتدائی اداره آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری و همچنین اساتید کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (684= N ) تشکیل می دهد. حجم نمونه در بخش کیفی 10 نفر و در بخش کمّی 297 نفر برآورد و به ترتیب با روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری طبقه ای نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختمند و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اجرای آزمایشی و قضاوت خبرگان و محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واریﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه تأیید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری و در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده به شناسایی 6 بُعد و 41 شاخص منجر شد که نامگذاری آنها ترتیب زیر بود: بُعد فردی ، بُعد اجتماعی، بُعد اقتصادی، بُعد ساختاری، بُعد رفتاری، بُعد محیطی. علاوه بر این از طریق این مدل 9 روش؛ 7 زیرساخت و 7 الزام نیز برای پرورش دانش آموزان کارآفرین در مقطع ابتدائی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج دیگر نشان داد که وضعیت موجود ابعاد، شاخص ها، روش ها، زیرساخت ها و الزامات پرورش دانش آموزآن کارآفرین پائین تر از حد متوسط جامعه است و نهایتاً مدلی 6 بخشی شامل فلسفه و اهداف، مبانی نظری، ابعاد و شاخص ها، زیرساخت ها و الزامات و سازوکارهای اجرایی در جهت پرورش دانش آموزان کارآفرین مقطع ابتدائی ارائه گردید که درجه تناسب آن با اطمینان 95 درصد از نظر متخصصین مورد تأیید قرار گرفت.
۵.

طراحی و تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران (مورد مطالعه: شرکت های همراه اول، ایرانسل و رایتل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای بالندگی مدیران مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران صنعت مخابرات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 964
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران انجام گرفت. بدین منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. بدین صورت که در بخش کیفی به منظور آگاهی از مؤلفه های اصلی تحقیق، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 17 نفر از مدیران ارشد صنعت مخابرات و اعضای هیأت علمی دانشگاه که به طور بالقوه بیشتریت اطلاعات را در خصوص بالندگی حرفه ای مدیران داشتند صورت گرفت و با تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کدگذاری سیستماتیک، یافته های به دست آمده به صورت 5 مؤلفه اصلی شامل «بالندگی فردی، بالندگی سازمانی، بالندگی آموزشی، بالندگی پژوهشی و بالندگی حرفه ای» و 25 عامل فرعی مشخص گردید. در بخش کمّی پژوهش و بر مبنای یافته های کیفی، پرسشنامه ای محقق ساخته، طراحی و بر روی نمونه ای متشکل از 172 نفر از مدیران ارشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب گردیده اند اجرا شد. روایی پرسشنامه توسط چهار نفر از خبرگان موضوع تأیید و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب 876/. بیانگر انسجام سؤالات و عدم پراکندگی معنادار بین آنها است. داده ها به روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی گردید که نتایج به دست آمده تأیید کننده ابعاد مدل استخراج شده بود. در پایان، وضع موجود بالندگی حرفه ای مدیران ارشد در هریک از ابعاد مدل مورد مطالعه قرار گرفت که با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که بین همه میانگین های محاسبه شده و میانگین فرضی تفاوت معنادار وجود دارد. محاسبه تفاوت میانگین ها نیز بیانگر این موضوع بود که بالندگی پژوهشی و بالندگی حرفه ای از مقدار تفاوت منفی برخوردار هستند و مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران به طور معناداری از میزان بالندگی پایین -تر از سطح متوسط برخوردار هستند که باید در برنامه های آموزشی لحاظ گردد.
۶.

Identifying the Effective Factors on Ethical and Social Education of Students(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 850
Background: Regarded to the rapid and increasing growth of science and technology, yet one of the main challenges of today's human beings is the issue of ethical and social education. As a result, this study was conducted with the aim of identifying the effective factors on ethical and social education of students with emphasis on the fundamental reform document of education. Method: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation was qualitative from type of content analysis. The research community was documents and resources and experts of education. The research sample was documents and resources related to ethical and social education and 22 experts of education who according to the principle of theoretical saturation were selected by purposive sampling method. Data were collected by take noting and semi-structured interview methods and were analyzed by content analysis method in three stages of open, axial and selective coding through MAXQDA software. Results: The findings showed that ethical and social education of students with emphasis on the fundamental reform document of education had 35 sub-factors and 6 main factors (factors of individual, family, local community, school, media and information technologies and changes in the world community). Finally, according to the sub and main factors, was designed the conceptual pattern of effective factors on ethical and social education of students with emphasis on the fundamental reform document of education. Conclusion: Based on the pattern of ethical and social education of present research, education specialists and planners can design and implement programs to improve the ethical and social education of students.
۷.

ارائه الگوی مفهومی برای ارتقای اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمت کارکنان ملزومات نیازسنجی طراحی و ارائه برنامه های آموزشی توسعه حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 263
این پژوهش به شناسایی ملزومات موردنیاز برای ارتقای اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی مفهومی در این زمینه می پردازد که در دو مرحله با رویکرد آمیخته انجام شد. ابتدا ازطریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 10 نفر از متخصصان آموزش ضمن خدمت دانشگاه آزاد، ملزومات موردنیاز برای ارتقای اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در چهار مرحله نیازسنجی، طراحی، ارائه و ارزشیابی این برنامه ها شناسایی و با روش سه مرحله ای گراندد تئوری، تحلیل و مفهوم سازی شدند. سپس ازطریق پرسشنامه طیف لیکرت، دیدگاه 354  نفر از کارکنان اداری این دانشگاه درباره این ملزومات مورد بررسی قرار گرفت.  درمجموع 14 عامل به عنوان ملزومات مورنیاز برای ارتقای اثربخشی آموزش ها شناسایی و در سه دسته ملزومات: ساختاری، رفتاری و محیطی تبیین شدند و ازنظر کارکنان اداری دانشگاه مورد تأیید قرار گرفتند.
۸.

ارائه الگویی برای توسعه ی فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعه ی کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه فردی معلمان مدارس استثنایی رویکرد کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 618
   این پژوهش با رویکرد کیفی و روش برخاسته از داده ها انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل صاحب نظران توسعه فردی، آموزش و پرورش استثنایی، تعلیم و تربیت و معلمان خبره مدارس استثنایی استان همدان بوده که از میان آن ها 17 نفر و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تا جایی که تحلیل ها به اشباع نظری رسیدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. روش تحلیل، کدگذاری بوده که در سه سطح باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها نشان دادند که توسعه فردی معلمان استثنایی شامل شش بخش کلیدی از جمله عوامل فردی، فرایند توسعه فردی، عوامل سازمانی، راهبردهای توسعه فردی، نتایج توسعه شخصی و نتایج توسعه حرفه ای بوده اند. متناسب با این یافته ها، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
۹.

شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده برنامه های ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت ارتباطات همراه ایران

کلید واژه ها: بالندگی بالندگی حرفه ای توسعه مدیران صنعت ارتباطات همراه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 394
در عصر حاضر، تغییرات کسب وکارها به گونه ای پیش می رود که با بهترین سناریو ها نیز ممکن است سازمان-ها به چالش کشیده شوند. داشتن مدیران توانمند که سازمان را در کشاکش تحولات و رقابت های محیطی با موفقیت به سوی اهداف از پیش تعریف شده هدایت نمایند، یک مزیت رقابتی به شمار می رود؛ اما علیرغم این مسأله، استقبال مدیران از برنامه های توسعه حرفه ای در حدّ انتظار نبوده است و این موضوع نیازمند مطالعه و رسیدگی است. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی است که ببا هدف ارتقای برنامه های بالندگی حرفه ای مدیران عالی صنعت ارتباطات همراه ایران، درصدد شناسایی موانع و نقاط ضعف آن از دیدگاه مدیران است. جامعه آماری پژوهش را 252 نفر از مدیران تشکیل می دهند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب 82/. بیانگر انسجام سؤالات و عدم پراکندگی معنادار بین آنها است. روایی پرسشنامه نیز توسط خبرگان تأیید شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPss24 و روش تحلیل عاملی اکتشافی به عنوان روش چند متغیره و هم وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای موجود در مؤلفه های هشت گانه شناسایی شده، حدود 79 درصد از تغییرات مربوط به موانع اثرگذار بر طراحی و اجرای برنامه های ارتقای بالندگی مدیران ارشد صنعت ارتباطات همراه را تشکیل می دهند که بیانگر تأثیرگذاری بالای آنها بوده و می توان گفت برنامه های مذکور در هر هشت مؤلفه به یک بازنگری اساسی نیاز دارد.
۱۰.

تحلیل وضعیت مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در مدارس ابتدایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت آموزشگاهی رهبری معنویت رهبری معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 680
این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا کمّی است. این پژوهش در میان 375 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران که با روش نمونه گیری ترکیبی(طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای) انتخاب شده اند و ده نفر از صاحب نظران که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده اند، به اجرا درآمده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است که روایی صوری آن از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی آن بر اساس قضاوت خبرگان و اشتراکات شاخصها(بیش از 0/5) حاصل شده است. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0/85) محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی از درصد، میانگین و انحراف معیار و برای نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و در بخش استنباطی از آزمون تی زوجی و تک نمونه ای استفاده شده است. برای تعیین سازوکارهای تقویت مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی نیز از تکنیک دلفی و کدگذاری باز بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت مدارس ابتدایی بر اساس مولفه ایمان در شش شاخص در وضعیت مطلوب و در 13 شاخص در وضعیت نامطلوب است. در مولفه تعهد سازمانی سه شاخص در وضعیت مطلوب و هفت شاخص در وضعیت نامطلوب است. در مولفه معناداری دو شاخص در وضعیت مطلوب و چهار شاخص در وضعیت نامطلوب است و در کل، میان وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنادار وجود دارد که سازوکارهایی مناسب برای ارتقای رهبری معنوی در این مدارس تعیین شده اند.
۱۱.

آسیب شناسی خلق ظرفیتهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران (مورد: دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری خلق ظرفیت نوآوری مدیریت دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 740
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و آسیب های خلق ظرفیت های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی به انجام رسیده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته(کمی کیفی-) اکتشافی و از نظر روش اجرا بر مبنای نظریه داده بنیاد و پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی بودند که از آنها 17 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در فرایند مصاحبه شرکت کردند. جامعه آماری بخش کمی 248 نفر از روسا، معاونان پژوهش و فناوری، آموزشی، روسای دانشکده ها و اعضای هیات علمی برجسته با درجه استادیاری به بالا با تاکید بر گرایش های مختلف مدیریت و متخصصان خبره آموزش عالی واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی تهران بوده اند که بر اساس جدول مورگان 212 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی پرسشنامه بین آنها توزیع شد که در نهایت 197 پرسشنامه عودت داده شده است. ابزار جمع آوری داده ها اسناد و مدارک، مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه بوده است. به منظور تعیین اعتبار و روایی بخش کیفی از فن دلفی استفاده شده و در مرحله کمی برای تعیین روایی، از روایی صوری و اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ، برابر با 91 /0 بدست آمده است. روش تجزیه و تحلیل داده در بخش کیفی تکنیک کدگذاری و در بخش کمی از آمار توصیفی و تحلیل عامل اکتشافی، تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای و دو گروهی همبسته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که خلق ظرفیت نوآوری در مدیریت دانشگاهی با 2 بعد، 8 مؤلفه و 106 شاخص(شامل بعد سخت با سه مؤلفه سازماندهی و ساختار سازمانی(35 شاخص)، فرایندهای سازمانی(3 شاخص)، منابع و تجهیزات(4 شاخص) و بعد نرم با 5 مؤلفه فرهنگ سازمانی(12 شاخص)، مدیریت سرمایه انسانی(18 شاخص)، رهبری و مدیریت استراتژیک دانش(14 شاخص)، آموزش و ارتقاء علمی(9 شاخص)، پژوهش و فناوری(11 شاخص) سنجیده شده است. همچنین وضعیت هر دو بعد سخت و نرم خلق ظرفیت نوآوری و مؤلفه های آنها پایین تر از میانگین نظری است و بطور کلی وضعیت موجود دانشگاه از حد متوسط و مورد انتظار پایین تر است.
۱۲.

Identify main components for performance assessment of schools in favorable situation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: evaluation Performance Schools desirable status

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 241
Purpose: The aim of this study was to identify the main components of school performance evaluation in desirable condition. Methodology: The present study was a descriptive cross-sectional study. The statistical population of the study consisted of 1980 high school principals who were selected based on Cochran's formula of 322 students using cluster-cluster sampling method. Educational management (including 15 university professors, 20 administrators and 15 school administrators) selected through purposive sampling, semi-structured interviews were conducted, primary components identified and then identified by the researcher to determine the final components. It had 172 items and its face validity and content validation by Tidopa experts for it was 75/0 using Cronbach's alpha, was used. Data were analyzed using exploratory factor analysis and structural equations. Findings: The findings indicated that the following components could be considered for evaluating the performance of 12 components and 172 sub-components: 1- Management and leadership 2- Administrative and financial affairs 3- Teaching processes- Learning and planning 4-Axis programs 5-Information technology and intelligence 6-Physical space and equipment 7-Empower teachers and staff 8-Supplemental, extracurricular activities 9-Organizational climate and organizational culture10-Interaction with school environment and Gaining Experiences11- Physical Education, Health and Well-being 12- Staff Involvement, Parents and Students in School Affairs Conclusion: School management has a very important role in school performance. Therefore, school management and leadership as the main pillar of schools should play a scientific role and with respect to good human relations which will play an important role in enhancing school performance. Keywords: Evaluation, Performance, Schools, Desire.
۱۳.

ارائه مدلی برای مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنویت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 511
این پژوهش از نوع کاربردی و کمی بوده و به منظور ارائه مدلی برای بهبود و ارتقاء رهبری معنوی در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران در میان 375 نفر از معلمان این مدارس(15103 نفر)  که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی(طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای) انتخاب شدند و تعداد 10 نفر از  صاحبنظران مدیریت و آموزش و پرورش با استفاده از روش هدفمند انتخاب گردیدند، به اجرا درآمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد و روایی صوری آن از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی بر اساس قضاوت خبرگان و مرور جامع ادبیات انجام پذیرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرانباخ (85/.) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی ، از تکنیک دلفی و کدگذاری باز و در بخش کمی ، به صورت توصیفی از درصد، میانگین و انحراف معیار و برای نرمال بودن داده های از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره گرفته شد. اما در روش استنباطی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، آزمون تی زوجی و تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. با توجه به نتایج پژوهش، به ترتیب اهمیت 4 مولفه ی ایمان(شامل 19 شاخص)، تعهد سازمانی(شامل 10 شاخص)، معناداری(شامل 6 شاخص) و تقوا(شامل 19 شاخص) شناسایی و مورد تایید قرار گرفته اند که دارای برازش مطلوبی بودند.
۱۴.

بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاههای آزاد سنندج و کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 463
هدف: تعیین عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاه های آزاد کرمانشاه و سنندج بود. روش پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق 298 نفرشامل کلیه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سنندج و کرمانشاه بودند. که 222نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس ده درجه ای لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.878 برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های آمار توصیفی و برای تحلیل فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی همانند آزمون تی  و فریدمن استفاده شده است. یافته ها: از دیدگاه پژوهشگران و اعضای هیئت علمی  به ترتیب مولفه های منابع مالی با میانگین87/8 ، آموزش با میانگین64/8 ، فرهنگ سازمانی دانشگاه با میانگین 39/8 ، منابع انسانی متخصص با میانگین10/8 و مدیریت با میانگین20/8 بر ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه تاثیر دارند. نتیجه گیری : در این میان عواملی همچون ارزیابی کیفیت دانش آموختگان از طریق اخذ نظر سازمان های ذی نفع، کارفرمایان و سایر سازمان ها و شرکت ها،  انتخاب پژوهشگران علاقمند و با استعداد جهت تشویق دانشجویان،  ایجاد زیر ساخت فناوری اطلاعات در جهت سهولت در دستیابی به اطلاعات علمی و فنی در سطح جهان،  برنامه مشخصی به منظور خودگردان کردن بخش هایی از دانشگاه با هدف استقلال مالی و   افزایش درآمدها و تمرکز زدایی مدیریت مالی در صدر گویه های مربوط به عوامل مذکور قرار گرفتند.
۱۵.

مطالعه تأ ثیر ابعاد محیط آموزشی بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (با ارائه مدل ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه روانشناختی محیط آموزشی ارزشیابی خوش بینی تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 556
هدف از این مطالعه، تأثیر مؤلفه های محیط آموزشی بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی و ارزشهای اخلاقی دانشجویان منطقه 8 دتنشگاه آزاد اسلامی با ارائه مدل است.روش مطالعه از نظر هدف،کاربردی،از نظر نحوه اجرا، همبستگی از نوع توصیفی– پیمایشی میباشد. محقق ضمن بررسی ادبیات ومطالعات صورت گرفته ،مصاحبه بامتخصصان این حوزه، 7عنصر محیط آموزش عالی را استخراج و بر این اساس پرسشنامه ای تنظیم کرد.برای تعیین وضعیت موجود سرمایه روانشناختی دانشجویان از پرسشنامه استاندارد لوتانز (2007) استفاده گردید.روایی سازه پرسشنامه های محیط آموزشی باتحلیل عاملی81/0 و سرمایه روانشناختی 56/0 بدست آمد.آلفای کرونباخ،پایایی محاسبه شده پرسشنامه های محیط آموزشی را95/0 و سرمایه روانشناختی را88/0 نشان داد.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان منطقه 8 دانشگاههای آزاداسلامی میباشدکه 400 نفر بصورت تصادفی–طبقه ای خوشه ای بعنوان نمونه انتخاب شدند. ضمنآ از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین مؤلفه های مدل، آزمون T تک گروهی برای تعیین سرمایه روانشناختی دانشجویان استفاده شد.نتایج تحلیل مسیرنشان دادکه یادگیرنده مستقیما با ضریب تأثیر 44/0 بیشترین اثر را برسرمایه روانشناختی دارد و ضریب تأثیر روشهای آموزشی بدون واسطه بر این سرمایه 30/0 و تکنولوژی با ضریب 19/0 کمترین اثر مسقیم براین سرمایه رادارد.چهار بعد اهداف،روشها،ارزشیابی ویاددهنده بصورت غیر مسقیم بر میزان تغییر سرمایه روانشناختی تأثیر دارند. آمارهT،وضعیت موجود سرمایه روانشناختی را در سطح اطمینان 05/0 در ابعاد خودکارآمدی، امیدواری ،تاب آوری و خوش بینی 51/24-نشان میدهد.یعنی سرمایه روانشناختی دانشجویان در شرایط نامطلوبی قرار دارد.با استفاده از تحلیل مسیر با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل مدل نهایی پژوهش ارائه گردید.
۱۶.

طراحی و اعتبار یابی مدل ارزیابی در نظام آموزش از دور (مورد: دانشگاه پیام نور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ارزیابی نظام آموزش از دور دانشگاه پیام نور شاخص های ارزیابی اعتباربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 857
هدف از این پژوهش، ساخت و اعتبار یابی مدلی جهت ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور بود. این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی می باشد که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام گرفت. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از اساتید و پژوهشگران آموزش از دور بودند که به صورتی هدفمند انتخاب و با آن ها مصاحبه گردید. در بخش کمی مطالعه نیز جامعه آماری هدف (مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور) بودند که 215 نفر از آنان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از آن ها خواسته شده تا پرسشنامه پژوهش را تکمیل کنند. این پرسشنامه مشتمل بر 52 شاخص بود که روایی محتوای آن با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89 /0 ارزیابی و مورد تأیید واقع شد. برای تحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری های باز و محوری بهره گرفته شده و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه نیز علاوه بر شاخص های گرایش مرکزی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل جامع ارزیابی بعد آموزشی در یک سیستم آموزش از دور دارای 7 بعد سازمان یاد دهنده؛ یاد دهنده؛ یادگیرنده؛ مبانی پداگوژی، تئوری و نسل های فناوری؛ مواد و محتوای آموزشی؛ روش ها و رویکردهای آموزشی؛ و زمان و مکان آموزشی با 52 شاخص ارزیابی مرتبط است که با بهره گیری از روش شناسی و ابزار مناسب می توانند برای ارزیابی بعد آموزشی نظام آموزش از دور مورداستفاده قرار گیرند.
۱۷.

شایستگی های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی دیکوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 310
هدف از این پژوهش، بروزرسانی وظایف، مسوولیت ها و شناسایی شایستگی های مدیران آموزش است. شناسایی این شایستگی ها، پیش نیاز طراحی برنامه های آموزشی و توسعه ای برای آنان می باشد. بنابراین هدف کلی این مقاله، بهنگام سازی وظایف و شناسایی شایستگی های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی است. روش پژوهش کیفی است. حجم نمونه معادل 14 نفر- از مجرب ترین مدیران و متخصصان آموزش و توسعه منابع انسانی کشور با میانگین تجربه کاری10 سال- می باشد. نتایج در یک کارگاه سه روزه به نام دیکوم[1] بدست آمد؛ سپس یافته های کارگاه در خصوص شایستگی های شناسایی شده در نشستی تخصصی توسط چند تن از مدیران و متخصصان حوزه آموزش در 10 موضوع بدین شرح طبقه بندی گردید: الف- شایستگی های مشترک (عمومی) شامل: ویژگی های شخصیتی و اخلاقی- شایستگی ادراکی- تعالی طلبی- شایستگی بین فردی می باشد. ب- شایستگی های ویژه شامل: ب- 1- شایستگی های فنی و شغلی، ب- 2- شایستگی های سازمانی که دارای زیر شایستگی هایی نظیر: شایستگی کسب و کار، رهبری، مدیریت عملکرد، تفکر استراتژیک، تصمیم گیری می باشد.
۱۸.

طراحی مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثرگذار برآن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مورد کاوی منطقه ی 6 )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معنویت محیط کار عوامل فردی بعد درون فردی میان فردی ماورا فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 357
این تحقیق به منظور طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد انجام پذیرفت. بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات متخصصان پرسشنامه ی سنجش شاخص ها تنظیم شد. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی اعضای هیأت علمی منطقه ی 6 دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. از بین جامعه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی و جدول مورگان تعداد 400 عضو هیأت علمی انتخاب و پرسشنامه ها در بین آنان توزیع گردید. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که معنویت محیط کار شامل سه شاخص بعد درون فردی، میان فردی و ماورا فردی می باشد. یافته های حاصل از مدل معادلات اندازه گیری نشان می دهد که کلیه ی فرضیات مربوط به مدل معادلات اندازه گیری تأیید شده اند.
۲۰.

رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی واحد های منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه مدل مناسب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی رضایت شغلی تعهد سازمانی جو سازمانی رفتار شهروند سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 928
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل شغلی (رضایت شغلی، فرسودگی شغلی) و سازمانی (تعهد سازمانی، جو سازمانی) با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه مدل مناسب بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضا هیات علمی واحد های منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی بودند که تعداد آن ها در سال تحصیلی 87 - 88 برابر با 3100 نفر می باشد که از این تعداد 397 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پنج پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی و جو سازمانی استفاده گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روشهای آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرانباخ، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد و این نتایج حاصل شد: میزان بروز رفتار شهروند سازمانی در بین اعضا هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی کمی بیشتر از حد متوسط می باشد. متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی بروی رفتار شهروند سازمانی تاثیر مثبت و فرسودگی شغلی و جو سازمانی تاثیر منفی دارند. از مولفه های رضایت شغلی، مولفه های ماهیت کار، رضایت از همکاران و رضایت از میزان حقوق و مزایا قدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت مثبت دارند. از مولفه های سه گانه فرسودگی شغلی یعنی کاهش عملکرد فردی، زوال شخصیت و خستگی عاطفی هر سه قدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت معکوس دارند. از مولفه های سه گانه تعهد سازمانی، تنها مولفه تعهد هنجاری، قدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت مثبت دارد. از مولفه های پنج گانه جو سازمانی، تنها مولفه رفتار حمایتی مدیر، قدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت مثبت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان