مقالات

۱.

روش‌ بررسی‌ قابلیت‌ اعتماد و قدرت‌ پیش‌بینی‌ جدولهای‌ داده‌ - ستانده‌ وکاربرد آن‌ در ارزیابی‌ جدولهای‌ سالهای‌ 1367 و 1370

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۶۱۳
در این‌ مقاله‌، روشی‌ برای‌ ارزیابی‌ و اندازه‌گیری‌ میزان‌ قدرت‌ پیش‌بینی‌ آینده‌ جدولهای‌داده‌-ستانده‌ به‌ دست‌ می‌دهیم‌. همچنین‌ نتایج‌ مطالعه‌ تجربی‌ بر روی‌ جدول‌ داده‌-ستانده‌ سال‌1367 تهیه‌ شده‌ در بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ و جدول‌ سال‌ 1370 تهیه‌ شده‌ در مرکز آمار ایران‌ که‌ بااستفاده‌ از این‌ روش‌ انجام‌ شده‌ است‌ را برمی‌شماریم‌. در این‌ مقاله‌، ابتدا سطرها و ستونهای‌جدولهای‌ یادشده‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ ISIC به‌ 11 بخش‌ عمده‌ اقتصادی‌ تقلیل‌ داده‌ شد و سپس‌با استفاده‌ از یک‌ ماتریس‌ تبدیل‌ حاصل‌ از جدول‌ و اجزای‌ اصلی‌ تقاضای‌ نهایی‌، ارزش‌ افزوده‌11 بخش‌ موردنظر برای‌ یک‌ دوره‌ 4 ساله‌ و یک‌ دوره‌ 9 ساله‌ بعد از سال‌ جدول‌، محاسبه‌ شده‌است‌. مقایسه‌ مقادیر پیش‌بینی‌ شده‌ با مقادیر واقعی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ پس‌ از گذشت‌ 4 تا 6سال‌، هر دو جدول‌ یادشده‌، از نظر پیش‌بینی‌ آینده‌، قابلیت‌ اطمینان‌ کمتری‌ خواهند داشت‌.بنابراین‌، پژوهشگران‌ باید در استفاده‌ از نظامهای‌ داده‌-ستانده‌ در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برای‌برنامه‌ریزیهای‌ اقتصادی‌، احتیاط لازم‌ را به‌ عمل‌ آورند. به‌ علاوه‌، در این‌ مقاله‌ می‌بینیم‌ که‌ هر دوجدول‌، در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برخی‌ از بخشها، نارساییهایی‌ دارند، لیکن‌ پدر مجموع‌پ،جدول‌ سال‌ 1370، در این‌ مورد، از قابلیت‌ اطمینان‌ نسبی‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.
۲.

ملاحظات‌ فرهنگی‌ در تخصیص‌ منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۷
در این‌ مقاله‌، پس‌ از ذکر مسئله‌ پژوهش‌ که‌ همانا عدم‌ انطباق‌ سیاستگذاری‌ بادیدگاههای‌ کارشناسی‌ در نظام‌ برنامه‌ریزی‌ کشور است‌، کوشیده‌ایم‌ به‌ معرفی‌ ملاحظات‌فرهنگی‌ بپردازیم‌ و ضرورت‌ اندازه‌گیری‌ این‌ ملاحظات‌ و همچنین‌ اهمیت‌ آنها در نظام‌برنامه‌ریزی‌ را تبیین‌ نماییم‌. آن‌ گاه‌ به‌ شیوه‌ رایج‌ در تخصیص‌ منابع‌ در کشور اشاره‌ کنیم‌ و شیوه‌موجود را به‌ سبب‌ عدم‌ رعایت‌ ویژگی‌ ملاحظات‌ فرهنگی‌ در تخصیص‌ منابع‌، نقد و بررسی‌نماییم‌. بر این‌ اساس‌، رویکرد جدیدی‌ از تخصیص‌ منابع‌ را که‌ متناسب‌ با نظام‌ اسلامی‌ است‌ ودر آن‌ ملاحظات‌ فرهنگی‌ از طریق‌ فهم‌، درک‌ و عامل‌ شدن‌ و تعمیق‌ باورهای‌ مذهبی‌ به‌ همراه‌تخصیص‌ منابع‌ جامعه‌ای‌ توسعه‌ یافته‌ با ارزشهای‌ اسلامی‌ را نوید می‌دهد، معرفی‌ کرده‌ایم‌. دراین‌ رویکرد، ناسازگاری‌ منطقی‌ بین‌ توسعه‌ و عدالت‌ مرتفع‌ گردیده‌ و پهم‌ مسئله‌پ بودن‌ مردم‌ و دولت‌ در جریان‌ پمشارکت‌ برای‌ توسعه‌پ لحاظ گردیده‌ است‌. سپس‌ضرورت‌ و اهمیت‌ جستجوی‌ شاخصهای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ متناسب‌ با رویکرد جدید و درکنار شاخصهای‌ اجتماعی‌ را یادآور شده‌ایم‌.
۳.

توسعه‌ فرهنگی‌ پایدار

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
امروزه‌ هم‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و هم‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با پتوسعه‌ پایدارپآشنایی‌ دارند. توسعه‌ پایدار از ابعاد مختلفی‌ برخوردار است‌ که‌ پیوسته‌ مورد بررسی‌ قرارمی‌گیرد. یکی‌ از این‌ ابعاد، ارتباط بین‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ پایدار است‌. با اینکه‌ در مورد توسعه‌پایدار و فرهنگ‌، بحثهای‌ مفصلی‌ شده‌ است‌، هنوز جنبه‌هایی‌ از آن‌، ناشناخته‌ مانده‌ است‌. عدم‌توجه‌ به‌ آنها می‌تواند توسعه‌ پایدار را از هدفهای‌ تعیین‌ شده‌، به‌ شدت‌ دور کند. در این‌ مقاله‌، بادیدی‌ عمیقتر، به‌ ارتباط بین‌ پایداری‌ توسعه‌ و فرهنگ‌ و نقش‌ انسان‌ در آن‌ می‌پردازیم‌.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱