برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه و بودجه اردیبهشت و خرداد 1382 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کاربرد الگوی ترکیبی داده - ستانده با جمعیت فعال به منظور برآورد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۵۴۵
تا حدود سه دهه پیش آمارهای اقتصادی به صورت نظام مند - در قالب حساب های ملی و جدول داده - ستانده - می توانستند پاسخگوی نیازهای آماری و تحلیل های کمی دیدگاه های اقتصادی باشند که امروزه به دیدگاه های رشد محور معروفند. ولیکن به دلیل غیرحساس بودن دیدگاه های مذکور در بررسی هزمان مسائل اقتصادی و اجتماعی، توجهی به نظام مند کردن آمارهای اجتماعی در موازات آمارهای اقتصادی نشده و بدیون ترتیب در عمل، محدودیت هایی را در نظام های حسابداری موجود و دیدگاه های مرتبط به آن فراهم نموده بود....
۲.

تحلیلی از مزیت های رتبه ای صنایع استان اصفهان و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۷
در این مقاله، هدف تعیین جهت گیری تجاری صنایع استان اصفهان و ارتباط شاخص های مزیت نسبی و تغییرات آن با برخی ویژگی های صنعت در استان است. بدین منظور با به کارگیری روش های تحلیل عاملی، تجزیه به مولفه های اصلی و تاکسونومی عددی شاخص های تعیین کننده درجه توسعه صنعتی استان محاسبه شده و رتبه بندی براین اساس صورت گرفته است. همچنین به کمک شاخص های مناسب صنایع استان رتبه بندی و صنایع مزیت دار شناسایی گردیده اند.
۳.

بررسی وضعیت دوره ماندگاری مدیران و عوامل موثر بر آن در استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
در جهان پیچیده سازمان های امروزین، مدیریت بیش از هر زمان دیگری در میان چهار عامل کلیدی موفقیت سازمان ها(نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و مدیریت) برجسته می نماید. در حالی که سرمایه به دنبال سودآوری بیشتر، قاره به قاره ره می پیماید و تحولات تکنولوژیکی بشر از اهمیت مواد اولیه و نیروی کار کاسته است، آنچه که در صحنه های رقابت جهانی نقش تعیین کننده ای ایفا می نماید مدیریت است. مبتنی بر نقش والای مدیریت در توسعه و پیشرفت امور، ضرورتی بنیادین برای تحقیق و تفحص در این زمینه فراروی سازمان ها و محققان قرار داده شده است....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱