برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه و بودجه سال دوازدهم پاییز و زمستان 1386 شماره 105 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

استفاده از رویکرد فقر قابلیتی در تحلیل اثر بخشی سیاست های مبارزه با فقر در ایران طی سال های پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۵ تعداد دانلود : ۹۹۴
۲.

بررسی آثار سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

پیش بینی تقاضای فولاد خام ایران در سال 1400(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱