برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه و بودجه خرداد و تیر 1380 شماره 2 و 3

مقالات

۲.

بررسی ساختار حمایتی از صنعت خودرو در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۹۰۹
امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.
۳.

تخمین تقاضای برق در بخش خانگی و برآورد کشش های قیمتی و درآمدی آن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۹
انرژی‌ برق‌ در کنار سایر حامل‌های‌ انرژی‌، نقش‌ مؤثری‌ در تولید و مصرف‌ دارد و روزبه‌ روز اهمیت‌ زیادی‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ایفا می‌کند. هدف‌ از ارائه‌ این‌مقاله‌، تخمین‌ تقاضای‌ برق‌ در بخش‌ خانگی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ مهم‌ مصرفی‌ و برآوردکشش‌های‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌باشد. برای‌ این‌ منظور، از داده‌های‌تلفیقی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برازش‌ مدل‌ تقاضا نشان‌ می‌دهد که‌ کشش‌ قیمتی‌ ودرآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌، به‌ ترتیب‌ معادل‌ 97%- و 0/11 می‌باشد و این‌ شاخص‌ دربلندمدت‌، به‌ ترتیب‌، -1/36 و 0/155 خواهد بود. همچنین‌ کشش‌ متقاطع‌ قیمتی‌ معادل‌0/315 می‌باشد که‌ مبین‌ این‌ است‌ که‌ انرژی‌ برق‌ و سوخت‌های‌ جایگزین‌ وضعیت‌ جانشینی‌ بایکدیگر دارند. به‌ علاوه‌، می‌توان‌ دریافت‌ که‌ تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ عمدت! متأثر از سیاست‌های‌قیمتی‌ است‌ تا درآمدی‌ و کشش‌های‌ یادشده‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ گویای‌ این‌ مطلب‌ است‌.به‌ عبارت‌ دیگر، قیمت‌ نقش‌ مؤثرتری‌ در مقایسه‌ با درآمد در تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ دارد.
۴.

بررسی تغییرات شاخص های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (1376-1378)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۰ تعداد دانلود : ۹۶۲
یکی‌ از الزامات‌ اساسی‌ برای‌ ره‌ پیمودن‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ و پیشرفت‌، توجه‌ به‌ سرمایه‌ وسرمایه‌گذاری‌ است‌ و در لوای‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌ که‌ امور دیگر مانند افزایش‌ تولید، افزایش‌رفاه‌ و ایجاد اشتغال‌ محقق‌ خواهد گردید. بورس‌ اوراق‌ بهادار، یکی‌ از عناصر اصلی‌ در بازار سرمایه‌ هر کشور است‌ و شاخص‌ قیمت‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از ابزارهای‌ اصلی‌ در جهت‌ شناسایی‌ بورس‌ به‌ شمار می‌رود. مقاله‌ حاضر در راستای‌اهمیت‌ شاخص‌ قیمت‌ بازار بورس‌، به‌ توضیحاتی‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ است‌. از جمله‌موضوعاتی‌ که‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند، جلوه‌های‌ اهمیت‌ شاخص‌ قیمت‌، چگونگی‌ محاسبه‌شاخص‌ قیمت‌، تاریخچه‌ شاخص‌ قیمت‌ بورس‌ در ایران‌ و جهان‌ می‌باشد و پس‌ از آن‌ برای‌مقایسه‌ وضعیت‌ شاخص‌ قیمت‌ کل‌، شاخص‌ مالی‌، شاخص‌ صنعت‌ از حیث‌ میانگین‌ نرخ‌تغییرات‌ و میزان‌ نوسان‌ آنها، به‌ تدوین‌ 4 فرضیه‌ و سنجش‌ آنها اقدام‌ گردیده‌ است‌. نتایج‌ پژوهش‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ میانگین‌ نرخ‌ تغییرات‌ روزانه‌ شاخص‌ کل‌، مالی‌ و صنعت‌با یکدیگر یکسان‌ است‌ و نوسان‌پذیری‌ (انحراف‌ معیار) نرخ‌ تغییرات‌ شاخص‌ مالی‌ و صنعت‌نیز مساوی‌ است‌، اما نوسان‌ پذیری‌ (انحراف‌ معیار) نرخ‌ تغییرات‌ شاخص‌ مالی‌، بیشتر ازشاخص‌ کل‌ قیمت‌ در بورس‌ تهران‌ می‌باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۹