برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه و بودجه خرداد و تیر 1378 شماره 2 و 3

مقالات

۲.

الگویی‌ برای‌ بازار زمین‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۷۶۱
در فعالیتهای‌ اقتصادی‌، زمین‌ گاهی‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ و گاهی‌ به‌ شکل‌ کالا و در برخی‌ ازموارد، به‌ عنوان‌ دارایی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. به‌ همین‌ جهت‌، بازار زمین‌، مجموعه‌ای‌ ازاطلاعاتی‌ را که‌ هر یک‌ از بازارهای‌ نهاده‌، کالا، و دارایی‌ ارائه‌ می‌کنند، به‌ تنهایی‌ عرضه‌ می‌کند.این‌ قابلیت‌ ویژه‌ سبب‌ شده‌ که‌ از آغاز دوره‌ تدوین‌ نظریات‌ تحلیلی‌ اقتصادی‌، بازار زمین‌ موردتوجه‌ اقتصاددانان‌ قرار گیرد و اطلاعاتی‌ که‌ در این‌ بازار برای‌ هدایت‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ پدیدمی‌آید، مورد بحث‌ و تفسیر قرار گیرد. به‌ رغم‌ مشارکت‌ شگرفی‌ که‌ کلاسیکها و نئوکلاسیکها درتدوین‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌ داشته‌اند، و نیز تلاشهای‌ فراوانی‌ که‌ اقتصاددانان‌ متأخر درتوضیح‌ نقش‌ ویژگیهای‌ زمین‌ در تعیین‌ قیمت‌ تعادلی‌ و مقدار بهینه‌ آن‌ ویژگیها داشته‌اند، هنوزابهامهایی‌ در تفسیر و شناسایی‌ توابع‌ تقاضا و عرضه‌ زمین‌ باقی‌ مانده‌ است‌. هدف‌ این‌ مقاله‌،پس‌ از تشریح‌ ابهامهای‌ یادشده‌، ارائه‌ الگویی‌ است‌ برای‌ استخراج‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌تا هم‌ بتوان‌ آنها را در کوتاه‌ و بلندمدت‌ شناسایی‌ کرد و هم‌ اثر ویژگیهای‌ زمین‌ و عوامل‌ درونزا وبرونزا در بازار آن‌ را تبیین‌ کرد. اطلاعاتی‌ که‌ از این‌ طریق‌ برای‌ دست‌اندرکاران‌ بازار زمین‌ حاصل‌می‌شود، اعم‌ از آنکه‌ زمین‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ یا کالا مورد تقاضا یا عرضه‌ باشد، به‌ تفصیل‌ ارائه‌ وتفسیر خواهد شد.
۳.

الگوی‌ سرمایه‌گذاری‌ و شیوه‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ در مناطق‌ جنگزده‌

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۷۳۹
هدف‌ اصلی‌ این‌ پژوهش‌، ارائه‌ مدلی‌ نوین‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌، و بررسی‌ راههای‌گوناگون‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ طرحها، در مناطق‌ جنگزده‌ است‌. در آغاز، نظام‌ سرمایه‌گذاری‌مارکویتس‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌ و با استفاده‌ از دو سازه‌ "ریسک‌" و "بازده‌" الگوی‌ مناسبی‌ برای‌سرمایه‌گذاری‌ در مناطق‌ جنگزده‌ ارائه‌ می‌نماییم‌. این‌ الگو، هنجاری‌ است‌، و براساس‌ مفهوم‌"شبیه‌سازی‌" بنا شده‌ است‌. چهار بخش‌ اساسی‌ آن‌، عبارتند از: 1) انجام‌ ارزشیابی‌ اولیه‌، 2) تنظیم‌ طرح‌ سرمایه‌گذاری‌، 3) واکاوی‌ حساسیت‌، 4) اجرای‌ سیاستهای‌ حمایتی‌. سپس‌شیوه‌های‌ گوناگون‌ تأمین‌ منبعهای‌ مالی‌ سرمایه‌گذاریها را بررسی‌ می‌کنیم‌. این‌ بحث‌ را در دوقسمت‌ می‌خوانید: 1) تأمین‌ هزینه‌های‌ طرحها از طریق‌ منابع‌ مالی‌ داخلی‌، 2) استفاده‌ ازسرمایه‌گذاری‌ خارجی‌. نتیجه‌گیری‌ مقاله‌ هم‌ در پایان‌ می‌آید.
۴.

مدلهای‌ برآورد تابع‌ تقاضای‌ سوخت‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۴ تعداد دانلود : ۹۸۶
امروزه‌ اهمیت‌ انرژی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌، بنابراین‌، اقتصادشناسان‌ برای‌ برآورد وپیش‌بینی‌ تقاضای‌ انرژی‌ (به‌ ویژه‌ فراورده‌های‌ نفتی‌) در بخشهای‌ مختلف‌ و با توجه‌ به‌ اوضاع‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌ هر کشور، مدلهایی‌ پیشنهاد و آزمون‌ کرده‌اند. از آنجا که‌ انرژی‌ در بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ می‌شود و متغیرهای‌ عمده‌ تأثیرگذار برمصرف‌ انرژی‌ در هر بخش‌ متفاوت‌ است‌. معرفی‌ یک‌ مدل‌ کلی‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ انرژی‌ دربخشهای‌ اقتصادی‌، تورش‌ ایجاد خواهد کرد. بدین‌ روی‌، می‌توان‌ با انتخاب‌ مدل‌ مناسب‌ ومتغیرهای‌ مهم‌ تأثیرگذار بر مصرف‌ در هر بخش‌ یا زیربخش‌ اقتصادی‌، ضریبهای‌ مربوطه‌ رامحاسبه‌ کرد که‌ از این‌ طریق‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ در جهت‌ انتخاب‌سیاستهای‌ خود، از جمله‌ تغییر قیمت‌ و سیاستهای‌ حمایتی‌ می‌شود. حمل‌ و نقل‌، یکی‌ از بخشهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ هر کشور به‌ شمار می‌رود و جزو معدودبخشهایی‌ است‌ که‌ در بیشتر کشورها، وابستگی‌ تام‌ به‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ دارد. از سوی‌ دیگر،متغیرهای‌ مهم‌ این‌ بخش‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ تقاضای‌ آن‌ تقاضای‌ مشتق‌ می‌باشد، با بخشهای‌دیگر متفاوت‌ است‌. در این‌ مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از مدلهای‌ مختلف‌ را که‌ برای‌ برآورد تابع‌ تقاضای‌سوخت‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ استفاده‌ شده‌ و در کشورها نیز آزمون‌ گردیده‌، معرفی‌ کرده‌ایم‌. به‌ طور خلاصه‌، در این‌ مقاله‌، 15 مدل‌ معرفی‌ شده‌ که‌ از مدلهای‌ ساده‌ به‌ مدلهای‌ پیچیده‌طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌. از سوی‌ دیگر، از آنجا که‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ نیز چند زیربخش‌(جاده‌ای‌، راه‌آهن‌، هوایی‌) وجود دارد، مدلهای‌ هر زیربخش‌ جداگانه‌ معرفی‌ شده‌اند که‌ با توجه‌به‌ اهمیت‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ در کشورها، بیشتر مدلهای‌ انتخابی‌، مربوط به‌ تقاضای‌ بنزین‌ وگازوئیل‌ در بخش‌ جاده‌ای‌ می‌باشد. به‌ طور کلی‌، متغیرهای‌ مهم‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ سوخت‌ در زیربخشهای‌ حمل‌ و نقل‌،شامل‌ قیمت‌ سوخت‌، درآمد قابل‌ تصرف‌، تعداد وسایل‌ نقلیه‌ موجود، عمر وسایل‌ نقلیه‌، نرخ‌استفاده‌ و کارایی‌ آنها، مسافر و تن‌ کیلومتر حمل‌ شده‌، قیمت‌ خدمات‌ حمل‌ و نقل‌، وضعیت‌خاص‌ هر کشور (سیاستهای‌ دولت‌، وضعیت‌ جنگی‌، آب‌ و هوا و...) می‌باشد. با توجه‌ به‌ اینکه‌وارد کردن‌ تمام‌ متغیرها در یک‌ مدل‌، از کارایی‌ آن‌ می‌کاهد، با
۵.

برآورد تقاضای‌ سوخت‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ ایران‌ (1374-1356)

۷.

داستان‌ اقتصاد کلان‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
در اینجا، به‌ ترجمه‌ فصل‌ سی‌ام‌ کتاب‌ اقتصاد کلان‌، نوشته‌ اولیویر بلانچارد (1997)پرداخته‌ام‌. این‌ فصل‌، سیر تحول‌ علم‌ اقتصاد کلان‌ را طی‌ شش‌ دهه‌ گذشته‌ از زمان‌ جان‌ میناردکینز تا عصر حاضر، به‌ طور اختصار، اما کامل‌، تقدیم‌ خوانندگان‌ می‌نماید. به‌ لحاظ اهمیت‌ این‌موضوع‌، امیدوارم‌ خوانندگان‌ گرامی‌، با مطالعه‌ این‌ فصل‌، بتوانند تصویر روشنی‌ از نحوه‌ تقابل‌و تکوین‌ نظریات‌ اقتصاد کلان‌ سنتی‌ و جدید و همچنین‌ توصیه‌های‌ سیاستی‌ آنها در طی‌ زمان‌داشته‌ باشند. - مترجم‌.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱