برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه و بودجه آذر و دی 1385 شماره 100 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی مواد نهادی (اداری - اجاری) سرمایه گذاری صنعتی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران (با استفاده از نماگرهای کار شایسته)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱