مسعود نادریان جهرمی

مسعود نادریان جهرمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژیست تفکر راهبردی توانمندسازی سازمان های ورزشی مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 403
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی بود. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه ورزش بودند، که از سوابق مدیریتی برخوردار بودند و با حجم نمونه 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی تمامی مدیران کل و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که حجم نمونه 179 نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه ای گزینش شدند. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختارگرایی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته ها: در بخش کیفی مدل ارائه شده شامل 47 مؤلفه در کدگذاری اولیه بود که در 12 بعد و 3 مرحله به ترتیب (الزامات سازمانی، شایستگی های استراتژیست و شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست) طبقه بندی شدند. در بخش کمی نتایج نشان داد مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. نتیجه گیری: طی کردن فرایند پرورش استراتژیست در چارچوب این مدل می تواند بر تدوین و اجرای موفق تر برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی صحه بگذارد و مسیر تحقق مأموریت ها، اهداف سازمانی و رشد و تعالی سازمان های ورزشی را بهبود بخشد و توسعه دهد.
۲.

تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 269
پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش سواد رسانه ای در توسعه اصول اخلاق حرفه ای ورزشکاران حرفه ای با رویکرد ترکیبی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی، روش آن، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری داده های آن پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی، استادان دانشگاه، مربیان، داوران، خبرنگاران، تماشاچیان و ورزشکاران حرفه ای و  در بخش کمی، متخصصان حوزه رسانه، مطبوعات و همچنین ورزشکاران حرفه ای تشکل داده اند. از بین 384 نمونه پژوهش، 362 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفته و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش مقوله ها در قالب 45 کد مفهومی و 8 مقوله فرعی استخراج شده اند. در بخش کمی مشخص شد که مؤلفه های، منبع کسب اطلاعات، ملاک انتخاب رسانه و تجزیه وتحلیل رسانه، صداقت و راستی، مسئولیت پذیری، وفاداری، رعایت ارزش های اجتماعی و رعایت اخلاق جمعی، از مؤلفه های سواد رسانه ای و اخلاق حرفه ای بوده اند.
۳.

تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی های استراتژیست شیوه های توسعه الزامات سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 63
هدف تحقیق حاضر تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود. روش انجام تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی و به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان علمی و اجرایی مرتبط با حوزهء ورزش بودند که با 12 نفر از آن ها به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی، مدیران کل و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که طبق جدول مورگان 179 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه حاصل از مصاحبه با خبرگان بود که روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختار گرایی و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، سه عامل شایستگی های استراتژیست، شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست و الزامات سازمانی بر پرورش استراتژیست تأثیر دارند و با پرورش و به کارگیری نیروی استراتژیست می توان شاهد پویایی، رشد و تعالی سازمان های ورزشی بود.
۴.

Providing a Framework of Effective Components in Iranian Championship Sports with a Data Mining Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Championship Sports Data-Driven Technologies Data mining Sports Industry Ecosystem

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 622
The main purpose of this study was to provide a framework of effective components in Iranian championship sports with a data mining approach. The research method was qualitative. The advanced search was performed in the general framework of factors affecting the sports industry and development and integration with data-driven technologies. Based on the literature review, 15 frameworks in the field of sports and 13 frameworks for the development and integration of the sports industry with technology were identified. After the data analysis, a researcher-developed framework for the championship sports industry for the use of data-driven technologies and data mining was presented in three parts. In the first part, nine influential factors including athletes/champion teams, leagues/clubs, stadiums/sports venues, fans/spectators, brands, media, government, academic/research institutions, and technology companies, were identified. In the second part, a strategic plan based on the development and integration of sports industry with data-driven technologies and data mining was presented, which includes four stages: Identifying and selecting talents, pre-game and match preparation, in-game and match activities, and post-match and match analysis. All data-driven activities and data mining in the first and second sections were performed by the IBM data science analysis methodology presented in the third section. Then, a conceptual framework was provided to 7 experts and their opinions were collected through semi-structured interviews and focus group methods. This conceptual framework enables sports managers to plan for their organization and adopt appropriate strategies using data-driven technologies and data mining.
۵.

تحلیل عوامل اجتماعی موثر در گرایش زنان به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه خانواده مذهب سیاست های اجرایی دانشجویان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 950
 فرهنگ جسمانی، جهتگیری سلامتی و فعالیت هایی مانند دویدن آهسته، قدم زدن، دوچرخه سواری در حوزه ورزش های تفریحی و مشارکت و عضویت در تیم های ورزشی در حوزه ورزش های قهرمانی می بایست به صورت راهب رد فرهنگ ی در بین همه اقش ار جامعه به ویژه زنان نهادینه شود. هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش دانشجویان دختر به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات بود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر شرکت کننده در چهاردهمین المپیاد ورزشی (3745) بودند که در تابستان 97 در دانشگاه شیراز برگزار شد. نمونه آماری 375 نفر از دانشجویان بودند که به طور تصادفی طبقه بندی شده از میان تمام رشته های ورزشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 14 نفر از اس ات ی د م دیری ت ورزش ی در دانشگاهها بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که چهار مولفه  نگرش فرهنگی – مذهبی جامعه، حمایت نهاد خانواده و همچنین توسعه فناوری ه ای ن وین اطلاعات و سیاست های اج رایی مدی ران ارش د در ش رکت زن ان در مسابقات مؤثر است. لذا ارتقای سطح فرهنگی جامعه (عمدتا ًخانواده ها برای حمایت) و اصلاح دیدگاه رهبران جامعه نسبت به ورزش زنان متناسب با شرایط زمان و نیز توسعه ارتباطات و فناوری های نوین اطلاعات زمینه های گرایش بیشتر زنان به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات را فراهم می سازد.
۶.

ارائه مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسجام تیمی بازیکنان فوتبال تنوع بازیکنان کارایی تیمی مدیریت تنوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 541
مقدمه: به منظور بهره گیری و عملکرد مطلوب بازیکنان، یکی از راهکارهای مدیران ورزشی استفاده از مدیریت تنوع اثربخش است. ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری شامل پژوهش های قابل دسترس در پایگاه های علمی معتبر در بحث مدیریت تنوع و همچنین استادان، مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه گیری با روش هدفمند انجام گرفت. شناسایی عوامل با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن ها به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان داد مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران در چهار سطح فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی طبقه بندی شده است. این مدل شامل هشت نوع پیامد در سطح فردی شامل کارایی و اثربخشی، رشد و پیشرفت، رفاه و بهزیستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و مسئولیت پذیری، خودکارامدی بالاتر، افزایش انگیزه، تلاش، رضایت و وفاداری است. همچنین در سطح باشگاهی شامل چهار عامل ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادلانه، ادغام تفاوت ها و انسجام تیمی و مشارکت در تصمیم گیری تاکتیکی است. در سطح باشگاهی نیز به سیاست ها و فرایندهای مدیریت باشگاهی اشاره کرده و در سطح اجتماعی نیز عواملی همچون قانونگذاری، وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را شناسایی کرده است. نتیجه گیری: باشگاه های فوتبال در ایران باید بر مؤلفه ها و اصول مدیریت تنوع در سطوح مختلف فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی تمرکز بیشتری داشته باشند.
۷.

The Study of Fear of Crime and Its Impact on Fans' Abnormal Behavior at Stadiums (A Case Study of Football Fans at Fooladshahr Stadium in Isfahan, Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: fear of crime Stadium team attachment stadium quality crime perception

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 817
The overall purpose of this study was to perform a descriptive research on fear of crime, its related individual factors and sports environments, as well as the occurrence of inappropriate behavior by fans at stadiums . The research tool was a researcher-developed questionnaire that was found to be valid and reliable. 315 football fans completed the questionnaires at Fooladshahr Stadium in Isfahan, Iran in the second half of 2019. The results showed that the variables of age, level of education and marital status had a significant relationship with fear of crime. Among the teens, 13 to 17 years old, fear of crime was less than the youth while among the youth, it was more considerable than adults. Other individual variables (ethnicity, parents' income and family cultural environment) did not have a significant relationship with fear of crime. Variables related to sports environments, group of friends, rudeness at stadiums, the quality of sports environments, extreme attachment to a team, and crime perception in sports environments are also significantly related to fear of crime .  This study emphasizes the need for special attention of sports and security officials to the strict implementation of laws, as well as updating the laws in line with developments and training of fans behavior at stadiums.
۸.

Identification and Evaluation of a Model for Succession in Football Pro League of Iran Based on the Grounded Theory Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Succession model football Pro league Players’ performance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 147
Although the succession planning literature focuses more on managerial and staffing levels in organizations, it can also be used for players in clubs and sport teams. The purpose of the research was to identify and evaluate a model of player succession in Iranian football premier League. The research method was mixed (qualitative and quantitative). The statistical population of this research in the qualitative section includes 16 specialists and experts in football, and in the quantitative part of the research, all managers, athletes, coaches and football referees in the Premier League in 2020, and finally 286 subjects were studied through stratified random sampling in quantitative phase. Research hypotheses were examined using correlations and structural equations modelling . A total of 189 primary codes (concepts) were extracted in the coding process, which after validation, 33 primary codes (concepts) were compiled. In the model, causal conditions included binding or motivating factors as well as the process of replacing players. Underlying conditions involved networking to develop a player replacement program, interacting with other organizations, formulating binding strategies, and setting a budget to promote win-win thinking in the football club succession program in Iran.
۹.

طراحی مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور: نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرورش استراتژیست شایستگی روش کیفی ادارات کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 82
پژوهش حاضر با هدف پرورش استراتژیست در حوزه ورزش، به ارائه یک مدل با روش پژوهش کیفی و ماهیت اکتشافی پرداخته است. بدین منظور از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساخت گرا برای تعیین مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه ورزش بودند. دوازده نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه ها حاصل شده بود، کدگذاری شد. فرایند کدگذاری شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری بود. در فرایند مراحل به ترتیب 517 کد اولیه، 15 کد متمرکز، چهار مقوله فرعی و یک مقوله اصلی (پرورش استراتژیست) شناسایی شدند. نتایج نشان داد به منظور پرورش نیروهای استراتژیست در سازمان های ورزشی، به غربالگری افراد براساس شایستگی های استراتژیست (فردی، آموزشی، میان فردی و ارتباطی، تخصصی و مدیریتی) و همچنین شیوه هایی برای توسعه شایستگی های آنان و الزامات سازمانی نیاز است. با پرورش استراتژیست ها در حوزه ورزش می توان اجرای موفقیت آمیز مدیریت های برنامه محور و مأموریت گرا را با توجه به تحولات جهانی در ورزش انتظار داشت و همچنین توسعه نسبتاً پایدار برنامه های ورزشی، رشد و ایجاد سازمان های پویا و بهره ور در ادارات کل ورزش و جوانان را انتظار داشت. 
۱۰.

تأثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف کننده باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه های اجتماعی جذب دلبستگی رفتار مصرف کننده سرسپردگی فرایند برندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 818
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف کننده بر اساس مدل پیوستار روان شناختی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (1397-1396) تشکیل می دادند که حداقل از یکی از رسانه های اجتماعی باشگاه استفاده کرده بودند. روش نمونه گیری طبقه ای بود و حداکثر حجم نمونه لازم 1155 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید حوزه بازاریابی و رسانه، روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارLISREL، نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که بازاریابی در رسانه-های اجتماعی باشگاه های فوتبال تأثیر معنی داری بر فرایند برندسازی (67/0r=) و رفتار مصرف کننده (28/0r=) دارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که فرایند برندسازی بطور قابل توجهی بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد (16/1r=). نتایج این مطالعه می تواند به عنوان داده های اساسی برای ادغام فعالیت های رسانه های اجتماعی در استراتژی های بازاریابی برندهای ورزشی و همچنین به عنوان یک اهرم و مزیت رقابتی برای تأثیر بر رفتار هواداران و برقراری پیوند عمیق تر با باشگاه ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۱.

رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی چابکی نیروی انسانی خودتعیینی شایستگی معنای داری مؤثر بودن هیأت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 910
هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیأت های ورزشی شهر اصفهان بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان هیأت های ورزشی شهرستان اصفهان (416 نفر) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) به روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپرتیزر (1995) و پرسشنامه چابکی نیروی انسانی دایر و شافر (1998) بود. روایی محتوایی و صوری ابزار تحقیق براساس مبانی نظری و با استفاده از نظر استادان و متخصصان در این زمینه لحاظ شد. پایایی پرسشنامه های توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 93/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی وجود دارد. همچنین تمام مؤلفه های توانمندی (معنا داری، خودتعیینی، شایستگی و مؤثر بودن) پیش بین معنادار چابکی نیروی انسانی بودند. بنابراین می توان گفت با افزایش سطوح توانمندی کارکنان هیأت های ورزشی شهرستان اصفهان می توان سطح چابکی آنان را افزایش داد.
۱۲.

نقش مشارکت ورزشی در توسعه الگوی جامعه پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه پذیری مشارکت ورزشی همسازی همانند گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 301
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مشارکت ورزشی در تدوین الگوی جامعه پذیری نوجوانان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان 13- 11 سال شرق ایران که تجربه ورزش منظم (حداقل سه بار در هفته به مدت یک ساعت و بیشتر)، حداقل در شش ماه اخیر را داشتند، تشکیل می دادند که 719 نوجوان به صورت خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش به منظور جمع آوری داد ه ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر مبنای طیف لیکرت و با 42 گویه طراحی شده بود. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی تحت تأثیر سه عامل نگرش ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده است که ازاین بین نگرش نوجوانان به ورزش بیشترین تأثیر را بر مشارکت ایفا می کند. یافته های پژوهش نشان داد که هرچه میزان مشارکت نوجوانان در ورزش افزایش یابد احتمال مواجه آن ها با برخی ارزش های رایج در محیط ورزشی افزایش یافته و به دنبال آن راحت تر می توانند به این ارزش ها توجه نمایند و در خود تطابق ایجاد نمایند، به دنبال افزایش میزان توجه به ارزش های گروه های مختلف همچون خانواده، دوستان، و ... در غالب هنجارهای ذهنی شرایط را برای فراگیری این ارزش ها و به دنبال آن انتقال ارزش ها محیا می کنند. هرچه این آموزش و فراگیری ارزش ها به صورت عمیق تر صورت پذیرد، نوجوانان نسبت به این ارزش ها وفادار شده و آن را جذب نموده با گذشت زمان این ارزشها را جذب و بدنبال آن درونی نموده و جزئی از هویت فردی و اجتماعی او قلمداد می گردد.
۱۳.

تأثیر مدیریت تنوع بر بهره وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با تأکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کارکنان عدالت سازمانی مدیریت تنوع ادارات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 465
تنوع روزافزون کارکنان در سازمان های ورزشی، از نظر اجتماعی، فرهنگی و مهارتی باعث شده است تا تمرکز بر جنبه های بین فرهنگی و مدیریت تنوع کارکنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش تحلیل تأثیر مدیریت تنوع بر بهره وری کارکنان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با نقش میانجی عدالت سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، براساس گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونین، کارکنان و مربیان ادارات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور (264 نفر) بود و بااستفاده از فرمول کوکران 157 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد (فینک و همکاران، 2003 و نیهوف و همکاران، 1993 و بوری، 2015 ) بود. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخص های مناسب تأیید شد. همچنین جهت تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری در PLS استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد مدیریت تنوع و عدالت سازمانی به صورت مثبت و معنی داری بر بهره وری کارکنان تأثیر می گذارند و 40 درصد از واریانس بهره وری را تبیین می کنند. همچنین اثر مستقیم، غیر مستقیم (با در نظرگرفتن عدالت سازمانی) و اثر کل و شمول واریانس (587/0) مدیریت تنوع بر بهره وری کارکنان مثبت و معنی دار بود، لذا نقش میانجی عدالت سازمانی تأیید گردید. یعنی اینکه 587/0 از تأثیر مدیریت تنوع بر روی بهره وری از طریق عدالت سازمانی انتقال داده می شود.
۱۴.

تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی

کلید واژه ها: المپیزم آموزش تربیت بدنی تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 712
بهبود کیفیت شیوه ی آموزشی و تربیت دبیران آگاه به شیوه های نوین آموزشی در سال های اخیر در سراسر جهان مورد تاکید سیستم آموزش قرار گرفته است. با توجه به تاکید سیستم آموزشی کشورمان به استفاده از روش های سنتی مبتنی بر تکرار و حفظ مطالب که بازدهی و کیفیت کم یادگیری دانش آموزان را به همراه دارد. تربیت دبیران نسبت شیوه های نوین آموزشی برای ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری، دانش آموزان یک امر حیاتی است. شیوه ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی یکی از روش های نوظهور در بخش آموزش است که با پرورش روحیه ی پژوهشگری و تفکر نقادانه کودک سعی دارد با ایجاد فرصت تجربه کردن و اکتشاف با رویکرد دانش آموز محوری مانند بازی های ورزشی،دانش ریاضی را به دانش آموزان بیاموزد.کشورهای توسعه یافته،روش تلفیق تربیت بدنی را بصورت شیوه ی تدریس تلفیقی در مدارس خود اخیرا بعنوان شیوه آموزشی موثر و نوین در مقاطع آموزشی ابتدایی بکار می گیرند.استفاده از آن در سیستم آموزشی کشور نیازمند آشنایی دبیران تربیت بدنی با آن و رفع چالش های پیرامون استفاده از این شیوه ی آموزشی می باشد.مقاله حاضر پیرامون اهمیت و ضرورت روش آموزش تلفیقی تربیت بدنی با تفکر المپیزم در مقاطع ابتدایی برای آموزش علوم پایه مانند ریاضی همچنین نیازهای اساسی دبیران برای بهره گیری از این شیوه پراداخته است.
۱۵.

تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعه موردی: جوانان 18-16ساله شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جوانان عوامل جامعه شناختی مدیریت بدن اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 18
هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری همه دختران و پسران 18-16 سال شهر اصفهان بودند که در 6 ماه اول سال 1397 در 470 باشگاه دولتی و خصوصی فعال در حوزه بدنسازی، پرورش اندام و ایروبیک شرکت کرده بودند که با توجه به وجودنداشتن آمار دقیق از تعداد آنها، براساس جدول کرجسی و مورگان (1970) برای جامعه نامعلوم، تعداد 384 نفر به منزله نمونه پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش، پس از نظرخواهی از استادان و متخصصان (10 نفر) تأیید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (86/0) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج نشان دادند مهم ترین عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن، به ترتیب شامل فرهنگ عمومی بین جوانان (84/0)، پذیرش اجتماعی و گروه دوستان و همسالان (81/0)، تبلیغات ماهواره ها و رسانه ها (79/0)، گروه های مرجع (72/0)، نارضایتی از بدن (71/0)، عوامل اقتصادی (62/0) و سرمایه فرهنگی (41/0) است.
۱۶.

نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بی تفاوتی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برون گرایی شخصیت وظیفه شناسی سکوت سازمانی بی تفاوتی سازمانی تجربه پذیری سکوت کارکنان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 297
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شخصیت در سکوت میان کارکنان و ایجاد بی تفاوتی سازمانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بود که به روش تمام شماری، همگی جزو نمونه تحقیق محسوب شدند (92=n). گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های شخصیت (دنوی و اُسوالد، 2012)، سکوت کارکنان (برینزفیلد، 2009) و بی تفاوتی سازمانی (دانایی فرد و همکاران، 1389) انجام گرفت. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج، حاکی از وجود ارتباط معکوس و معنادار میان وظیفه شناسی، تجربه پذیری و برون گرایی با سکوت و بی تفاوتی سازمانی بود. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد شخصیت بر سکوت کارکنان و بی تفاوتی سازمانی تأثیری مستقیم دارد و از طریق سکوت کارکنان نیز بر بی تفاوتی اثر غیرمستقیم می گذارد. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت کارکنان وظیفه شناس، تجربه پذیر و برون گرا، در مقابل مشکلات سازمان سکوت نخواهند کرد و به آینده سازمان حساس خواهند بود. در نتیجه اگر سازمان ها به دنبال ایجاد فرهنگ اظهار نظر در سازمان هستند، باید شخصیت را به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی منابع انسانی در نظر بگیرند.
۱۷.

مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی استاندارد ایزو 9000 باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 433
هدف ازاین تحقیق، مقایسه میزان یادگیری سازمانی در باشگاه های ورزشی شهر اصفهان براساس استاندارد ایزو 9000 بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان چهار باشگاه ورزشی شهراصفهان - فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن (دارای گواهینامه استاندارد ایزو 9000) و فولاد ماهان، گیتی پسند (فاقد گواهینامه استاندارد ایزو 9000) بودند که از بین آن ها 159 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان دادند که بین میزان یادگیری سازمانی در باشگاه های ورزشی دارا و فاقد ایزو 9000 تفاوت معنا داری وجود دارد .میزان یادگیری سازمانی باشگاه های ورزشی دارای ایزو 9000، بیشتر از باشگاه های ورزشی فاقد ایزو 9000 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در باشگاه های ورزشی دارای ایزو، توجه بیشتری به مباحث یادگیری و حمایت از تفکرات جدید و خلاقانه شده است.
۱۸.

توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران لیگ برتر فوتبال مشکلات داوران داور فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 107
هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود که در 5 حیطه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش، توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه داوران لیگ برتر فوتبال تشکیل دادند که تعداد آن ها 84 نفر بود. نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصلی داوران و مدرک تحصیلی آن ها و مشکلات آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. آزمون-های رابطه سنجی نشان دادند که به طور کلی، رابطه ای بین سن داوارن و سابقه حضور آن ها در لیگ برتر با مشکلات آن ها وجود ندارد؛ اما در مورد رابطه سابقه حضور داوران در لیگ برتر با مشکلات فرهنگی، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. با عنایت به هم سو بودن نتایج این پژوهش با چند پژوهش داخلی و خارجی می توان گفت که داوران لیگ برتر فوتبال، در چهار بعد اقتصادی امنیتی، فرهنگی و آموزشی مشکلاتی جدی دارند و در مورد مشکلات اجتماعی، موارد بسیار کمی یافت شد. با رفع مشکلات داوران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل برگزاری مسابقات، می توان شاهد برگزاری بهتر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشیم. این پژوهش می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای مسئولان فدراسیون و دپارتمان داوری فراهم نماید.
۱۹.

ارزیابی موانع توسعه بازاریابی ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی فازی تاپسیس فازی موانع توسعه بازاریابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 848
در عصر حاضر، توسعه در ورزش حرفه ای به عنوان نمادی از قدرت یک کشور محسوب می گردد و بدون شک بازاریابی ورزشی، ضامن بقا و رشد ورزش حرفه ای می باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی موانع توسعه بازاریابی ورزشی در ایران بود. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و نظرسنجی از اساتید برجسته مدیریت ورزشی، موانع توسعه بازاریابی ورزشی کشور در چهار گروه:1. موانع سیاسی، 2. موانع حقوقی و قانونی، 3. موانع علمی، تخصصی و پژوهشی و 4. موانع فنی، مدیریتی و سازمانی طبقه بندی گردیدند. نمونه آماری پژوهش را 14 نفر از اساتید برجسته مدیریت ورزشی، 19 نفر از مدیران ورزش کشور در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، 18 نفر از مدیران ارشد فدراسیون ها و باشگاه های مطرح ورزشی کشور و 14 نفر از مدیران عالی شرکت های تجاری تشکیل می دادند. نتایج پژوهش نشان می دهد عدم وجود اعتقاد به بازاریابی ورزشی در بین مدیران عالی رتبه بخش صنعتبه عنوان یک منبع درآمد، عدم توجه ویژه به ورزش در کنار سایر بخش های صنعتی، عدم هم سویی سرمایه گذاری در ورزش با سیاست های توسعه ای کشور، عدم وجود قوانین اقتصادی مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران بخش صنعتی در سرمایه گذاری در ورزش و عدم امکان تشخیص دقیق میزان سود بازاریابی ورزشی برای سرمایه گذاران از مهم ترین موانعی هستند که باید مورد توجه مسئولان و مدیران ورزشی کشور قرار گیرند.
۲۰.

بررسی عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاس های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی انضباطی رفتار های ناهنجار کلاس های تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 222
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در بروز بی انضباطی و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در کلاس های تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان تربیت بدنی شاغل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در سال90 89 بودند. تعداد 346 (203 نفر مرد و 145 نفر زن) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه محقق ساخته بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 91/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد چهار حیطه (توانایی ها و عملکرد معلم، ویژگی های شخصیتی و رفتاری دانش آموزان، نگرش والدین و محیط های ورزشی خارج از مدرسه) در بروز بی انضباطی و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان موثرند. معلمان تربیت بدنی زن، نقش نگرش والدین و شرایط خانوادگی و معلمان مرد، نقش محیط خارج از مدرسه را در بروز ناهنجاری رفتاری دانش آموزان موثرتر می دانند. همچنین نتایج نشان داد که نگرش منفی والدین به کلاس تربیت بدنی، اختلافات و کشمکش های مکرر والدین در محیط خانواده،عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره کلاس، عدم وجود امکانات و تجهیزات ورزشی کافی و استاندارد، تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس، استفاده از کلمات نامناسب در حین ورزش، گروه دوستان و همسالان، و تماشای فیلم های خشن و بازی های کامپیوتری در بروز ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در کلاس های تربیت بدنی نقش مهمی دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان