حوریه دهقان پوری

حوریه دهقان پوری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان

تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 815
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان در سال تحصیلی 1399-1398 بودند (45834 نفر). از میان این افراد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و بر مبنای جدول کرجسی و مورگان (1970) 48 کلاس (784 دانش آموز) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، کروسکال-والیس، ضریب همبستگی و آزمون رتبه بندی فریدمن اجرا شد. یافته ها نشان داد که نشاط اجتماعی با تمامی عوامل اجتماعی (به جز دینداری 040 / 0=r) رابطه معنا دار دارد. بین تمامی عوامل اجتماعی (به جز احساس ناامنی 051 / 0=r) با سلامت روانی نیز رابطه معنا دار وجود دارد. با توجه به یافته ها می توان اظهار کرد که ایجاد نشاط اجتماعی و سلامت روانی در بین دانش آموزان به صورت تک علتی نمی باشد و عوامل مختلفی در ایجاد و تقویت این متغیرها نقش دارند. بنابراین، به نظر می رسد باید تمامی ظرفیت ها برای ایجاد نشاط اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان به کار گرفته شوند که این موضوع نیاز به سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت زیادی دارد.
۲.

رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه ها چالش ها کووید-19 مربیان ورزشی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 21
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید-19 است. مربیان ورزشی جز عناصر مهم در حوزه مشاغل صنعت ورزش می باشند. روش پژوهش: پارادایم پژوهش تفسیری-برساختی، ماهیت آن اکتشافی بنیادی، رویکرد حاکم استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد، هدف تبیین و مدل سازی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه می باشد. دوازده نفر از مربیان باشگاه های ورزشی، به صورت نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده پس از طی فرآیند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 286 کد اولیه، 67 مفهوم و 25 مقوله سازمان دهی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، مقوله محوری، چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید 19 است. شرایط علی دو مقوله انسجام در سیاست گذاری ها و اجراء، و دغدغه های شغلی است. راهبردها شامل شش مقوله تقویت همبستگی، توسعه جامع، ایجاد فضای توانمندسازی جسمانی، ایجاد فضای توانمندسازی عاطفی، اتخاذ سیاست ها و حمایت ها، و تغییر شیوه های آموزشی است. ارتقا دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، ارتقای مسائل انگیزشی نیز به عنوان سه مقوله در شرایط زمینه ای شناسایی شدند. شرایط مداخله گر توجیه نبودن بسیاری از مشتریان، تغییر نگرش ها، خواسته ها و انتظارات مشتریان و مطلوب نبودن وضع اطلاع رسانی نیز بر راهبردها تأثیر می گذارد که در نهایت به پیامدهای مثبت و منفی منجر می شود. نتیجه گیری: ارائه بیمه، وام و تسهیلات بانکی بلاعوض یا با درصد بسیار پایین و با تنفس چند ماهه یا حتی چند ساله میتوانند درصدی از مشکلات مربیان ورزشی را حل نمایند.
۳.

تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد شادکامی عملکرد کارکنان مدرسه معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 797
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند (240 نفر). روش نمونه گیری، در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نشاط حرفه ای اسکوهولت (2011)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) بود. پایایی پرسشنامه ها با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرات 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دبیران تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت. پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد که نشاط حرفه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار هستند. نشاط حرفه ای نیز بر تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار است. همچنین تعهد سازمانی در رابطه بین نشاط حرفه ای و عملکرد شغلی، نقش میانجی را ایفا می کند. بنابراین به منظور اینکه عملکرد دبیران تربیت بدنی ارتقاء یابد، بهتر است ابتدا بر تقویت نشاط حرفه ای آنها تمرکز کرد که به طور همزمان به کمک نشاط حرفه ای، تعهد آنها به سازمان بهبود می یابد و این خود منجر به بهبود عملکرد شغلی خواهد شد.
۴.

تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی با نقش میانجی نوآوری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 680
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی با نقش میانجی نوآوری اجتماعی بود. این پژوهش به لحاظ هدفْ کاربردی و ازنظر روشْ توصیفی و از نوع پیمایشی است. ازنظر ارتباط بین متغیرها نیز از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری موردمطالعه تمامی فروشنده های فروشگاه های ورزشی محله منیریه تهران در سال ۱۴۰۰ بودند. تعداد جامعه آماری بررسی شده نامعلوم بود که ازطریق نرم افزار جی پاور، ۱۲۷ نفر برآورد شد. روش نمونه گیری، غیراحتمالی دردَسترس و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود. روایی و پایایی پرسشنامه های استفاده شده، بررسی و تأیید شده است. درمجموع، ۱۲7 پاسخ دهنده به صورت بی نقص به پرسشنامه های توزیع شده پاسخ دادند. از مدل سازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نرم افزارهای استفاده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها SPSS و SMART PLS بود. نتایج نشان داد نوآوری اجتماعی نقش میانجی در رابطه قابلیت های فناوری اطلاعات با رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی دارد؛ ازاین رو، استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری اجتماعی توسط فروشندگان فروشگاه های ورزشی برای دست یابی به موقعیت بهتر نسبت به رقبا امری اساسی است
۵.

مطالعه کیفی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی، سلامت روانی و رضایت از زندگی دانش آموزان از دیدگاه متخصصان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشاط اجتماعی سلامت روانی رضایت از زندگی عوامل اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه مطالعه کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 879
هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی، سلامت روانی و رضایت از زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه استان سمنان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و به صورت کیفی به اجراء درآمد. یازده نفر از متخصصان و صاحب نظران در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی در حوزه موضوع تحقیق به صورت نمونه گیری هدفمند و به روش غیراحتمالی مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و در قالب 231 کد اولیه، 43 مفهوم و 17 مقوله سازمان دهی شدند. نتایج پژوهش نشان داد، عوامل محیطی، سازمانی و انگیزاننده، به عنوان شرایط علّی؛ مقوله های بسترسازی فرهنگی، بسترسازی امکانات و زیرساخت ها، و عوامل مؤثر در شاد کردن به عنوان شرایط زمینه ای؛ چالش های فردی، خانوادگی، مدرسه و جامعه به عنوان شرایط مداخله گر؛ مقوله های آموزشی، انگیزشی و یادگیری اجتماعی به عنوان راهبرد؛ و پیامدهای محسوس جسمانی و ظاهری، روحی و روانی، رفتاری، و بهبود کیفیت زندگی به عنوان پیامد حاصل از مدل شناسایی شدند. با توجه به نتایج حاصل، می توان اظهار کرد که ایجاد نشاط اجتماعی، سلامت روانی و رضایت از زندگی در بین دانش آموزان مدارس استان سمنان، موضوعی عمیق و زیربنایی است و نیازمند کارکرد درست حوزه ها و نهادهای مختلف است. پیشنهادها و اقدامات سطحی تأثیر زیادی در تقویت این متغیرها دارند، لیکن تأثیر پایدار و قابل توجهی در این خصوص ندارند؛ بنابراین، این موضوع نیازمند برنامه های راهبردی و بلندمدت است که تمام عوامل در کنار همدیگر برای دستیابی به نشاط اجتماعی، سلامت روانی و رضایت از زندگی پایدار همکاری کنند.
۶.

تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان زن باشگاه های ورزشی به واسطه ی بازاریابی حسی

کلید واژه ها: تبلیغات شفاهی تجربه ی حسی محیط خدمت رسانی نوآوری در خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 394
این پژوهش براساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مشتریان زن باشگاههای ایروبیک و آمادگی جسمانی استان سمنان در سال 1398 بودند. حجم نمونه ی آماری از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نوآوری در خدمات، تبلیغات شفاهی مشتریان و بازاریابی حسی بود. روایی محتوایی پرسشنامه های مورد استفاده توسط اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های نوآوری در خدمات، تبلیغات شفاهی، و بازاریابی حسی به ترتیب برابر با 83/0، 68/0و 79/0، برآورد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و آموس نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، نوآوری در خدمات تأثیر معناداری بر تبلیغات شفاهی مشتریان و بازاریابی حسی دارد؛ همچنین، بازاریابی حسی نقش واسطه ای معناداری در ارتباط بین نوآوری در خدمات و تبلیغات شفاهی مشتریان داشت. بنابراین باشگاههای ورزشی می بایست برای کسب مزیت رقابتی، همواره در ارائه خدمات نوآور باشند و بازاریابی حسی این فرصت را برای باشگاهها فراهم می کند تا با ارائه ی خدماتی متمایز به مشتریان، برای آنها تجربه ای خوشایند خلق نموده و زمینه را برای انتقال شفاهی فراهم کنند.
۷.

نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه عوامل انگیزاننده حامیان مالی گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 153 تعداد دانلود : 93
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی در ایران می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری تمامی استان های ایران بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از نرم افزار G-POWER و فرمول کوکران 252 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی استاندارد گرایش کارآفرینانه هاگس و مورگان (2007)، پرسشنامه ی استاندارد عوامل انگیزاننده ی حمایت ورزشی همتی نژاد و همکاران (1395) و پرسشنامه ی محقق ساخته ی تقویت جایگاه گردشگری ورزشی به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه ها و از مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی اثر گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی استفاده شد. نتایج نشان داد، بعد نوآوری بیش ترین تأثیر را بر گرایش کارآفرینانه، تسهیلات بیش ترین تأثیر را بر عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی و الزامات بهداشتی بیش ترین تأثیر را بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی داشتند. از این رو، اهمیت دادن و سرمایه گذاری در عامل هایی که از نظر کارشناسان اهمیت بیش تری در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی دارند، ضروری است.
۸.

طراحی و برازش الگوی ساختاری تأثیر نقش مهارت های رهبری مربیان در انسجام گروهی و عملکرد تیمی تیم های والیبال و فوتسال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ساختاری مهارت رهبری انسجام تیمی عملکرد تیمی مربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 446
هدف کلی از پژوهش حاضر طراحی و برازش الگوی ساختاری تاثیر نقش مهارت های رهبری مربیان در انسجام گروهی و عملکرد تیمی تیم های والیبال و فوتسال حاضر در سی امین دوره ی مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور می باشد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مربیان شرکت کننده در سی امین دوره ی مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور تشکیل می دهند (300 نفر). حجم نمونه ی آماری براساس فرمول کوکران 168 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های مهارت های رهبری کافمن- اسکاربورگ و لیندکویست، انسجام گروهی در ورزش کارن و عملکرد تیمی مایکل وست استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS،و AMOS به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و به روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد، مهارت های رهبری بر انسجام تیمی، مهارت های رهبری بر عملکرد تیمی و انسجام تیمی بر عملکرد تیمی تأثیر مستقیم و مثبتی داشت. شاخص های مدل، همگی نشان دهنده ی برازش مطلوب و تایید مدل پژوهش است. مربیان می توانند مهارت های رهبری خود را بیش از پیش تقویت نمایند و توانایی به کار بردن مؤثر هر کدام از مهارت های فنی، ادراکی و انسانی را در شرایط مناسب داشته باشند. به طور کلی، آن ها باید در شرایط متغیر، اقدام و عمل مؤثری را داشته باشند. همچنین تحلیل شاخص های برازش مدل ساختاری تحقیق حاکی از این بود که مدل تحقیق دارای برازش مناسب و لذا توانایی بالایی در اندازه گیری متغیر اصلی تحقیق است.
۹.

مطالعه پیش بینانه توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی براساس ابعاد گردشگری

کلید واژه ها: ابعاد گردشگری پیش بینی صنعت گردشگری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 178
تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه گردشگران نوروزی بود که در سال 1398 به استان آذربایجان شرقی مسافرت نموده اند و 305 نفر از این جامعه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای تعداد جامعه نامشخص به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته پیش بینی توسعه گردشگری ورزشی می باشد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید اساتید متخصص مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون تک متغیره با کمک نرم افزار SPSS و Vikor استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه های طبیعی، ورزشی و زیرساختی تأثیر معناداری بر پیش بینی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی دارد. هم چنین نتایج رتبه بندی Vikor نشان داد که از دیدگاه متخصصان عوامل فرهنگی-اجتماعی رتبه اول و عوامل ورزشی، زیست محیطی مرتبط با جاذبه های طبیعی و زیرساختی در رتبه های دوم تا چهام قرار گرفتند.
۱۰.

تأثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی

کلید واژه ها: ارزش ویژه مشتری بازاریابی شبکه های اجتماعی قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 669
این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های ورزشی استان سمنان بودند. حجم نمونه آماری 251 نفر و از نوع در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی Mehrabi & et al, (2014)، ارزش ویژه ی مشتری Hamidizade & et al, (2015) و قصد خرید مجدد Dorwasola, (2004) و Rajetgera, (2011) بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  به ترتیب برابر با 89/0، 84/0 و 84/0 برآورد شد. نتایج نشان داد، فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری و قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بطور غیرمستقیم از طریق ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، می توان اظهار کرد که شبکه های اجتماعی فرصتی برای شناساندن فروشگاه و محصولات فروشگاه ها ایجاد می کنند. 
۱۱.

بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش بازاریابی رقابت پذیری عملکرد نوآورانه فروشگاه ورزشی آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 554
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی عملکرد نوآورانه در هوش بازاریابی رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی آنلاین است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و ازنظرِ ماهیتْ توصیفی پیمایشی است . جامعه آماری را تمامیِ فروشنده های فروشگاه های آنلاین ورزشی در سطح شهرستان تبریز تشکیل می دهد. حجم جامعه بررسی شده نامعلوم است و حداقل حجم نمونه برای انجام پژوهش، 5برابر تعداد متغیرهای مشاهده پذیر است و برابر با 175 مورد برآورد شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدف دار از نوع قصدی یا قضاوتی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و از مدل سازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نرم افزارهای استفاده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها، اس.پی.اس.اس نسخه 25 و اسمارت پی .ال.اس بوده است. یافته ها نشان داد هوش بازاریابی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی تأثیر متوسط، مثبت و مستقیمی دارد. باتوجه به نتایج، به نظر می رسد توجه به اثربخشی و سودمندی و حمایت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوانِ مؤلفه های هوش بازاریابی و نیز اهمیت دادن به جنبه های مختلف محصول، رفتار، فرایند و راهبرد در متغیر عملکرد نوآورانه می تواند سهم عمده ای در پیشرفت فروشگاه های آنلاین ورزشی داشته باشد و به آنها برای رسیدن به قدرت رقابت پذیری کمک کند.
۱۲.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش بلوغ مدیریت دانش مدل کسب وکار همراستایی مدیریت دانش و استراتژیهای کسب وکار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 286
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب وکار در ورزش ایران می باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی شاخص های مربوط به کدهای مدل بلوغ جامی پور و همکاران (1393) و پرسشنامه ی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب و کار جامی پور و همکاران (1393) به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از آزمون دوجمله ای جهت تعیین سطح بلوغ شاخص ها؛ از ارزش محاسبه شده برای تعیین قابلیت شاخص ها؛ از فرمول درصد بلوغ برای تعیین سطح و درصد کلی بلوغ؛ و نیز از مدل معادلات ساختاری جهت تعیین مدل معادلات ساختاری قابلیت شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار در ورزش استفاده شد. نتایج نشان داد، درصد بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار 13/69 درصد می باشد. بعد راهبردی، سازمانی-انسانی و فنی- محتوایی در کسب و کار تأثیر معنی داری دارد. از این رو، برای هدفمند کردن استفاده از دانش، سازمان دهی مراحل و سطوح توسعه ی آن، شناخت وضعیت موجود در حوزه ی مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، به منظور به کارگیری و بهبود مدیریت دانش همراستا با کسب وکار الزامی است.
۱۳.

نقش ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات رسانه ای تبلیغات تنیس روی میز حامی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 205
هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی متخصصین مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه ی رسانه و نیز اعضای هیأت ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی (210 نفر) بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از جدول مورگان 132 نفر برآورد شد. روش نمون گیری، تصادفی خوشه ای بود. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss21 و Excel2010 برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون شپیر ویلک برای نورمالیته ی داده ها، از آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و از آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباطات رسانه ای و تبلیغات، می تواند جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، درآمد تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، و بازاریابی و معرفی خدمات و محصول را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کند. با توجه به نتایج حاصل می توان اظهار کرد، رسانه و انواع نقش های آن، یک مهره ی اساسی و تأثیرگذار در امر تبلیغاتی و اسپانسری به شمار می رود؛ بنابراین، اگر سرمایه گذاری ها، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه ها و ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار همدیگر قرار بگیرند، باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب درگیر شدن بخش های مختلف جامعه و از همه مهم تر باعث رشد ورزش کشور می شوند.
۱۴.

مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ مدیریت دانش عوامل سازمانی و انسانی کسب وکار مدیریت دانش ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 300
هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش میدانی بود. پرسشنامه استاندارد شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار جامی پور و همکاران (1393) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتابج نشان داد هر چهار بعد افراد پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرآیندها و جریان مدیریت دانش در کسب و کار سهم معنی داری دارند. با توجه به نتایج می توان اذعان داشت که مدیریت دانش کارا به کارکنان اجازه می دهد تا در ادارات ورزشی با یکدیگر تعامل و مشارکت نموده، در ارتباط بوده و دائماً در مورد اطلاعات مرتبط با شاخه ی کاری شان به روز باشند.
۱۵.

بررسی تأثیر تبلیغات برند ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک مشتریان در بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات برند مشتریان الکتروآنسفالوگرافیک بازاریابی عصبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 492
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات برند ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک مشتریان در بازاریابی عصبی است. تحقیق از نوع کاربردی و نیمه تجربی است. نمونه آماری حدود 40 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز (ورزشکاران و غیرورزشکاران علاقه مند و غیرعلاقه مند به مارک آدیداس، راست دست، 35-20 ساله و بدون سابقه بیماری و جراحی در نواحی سر و جمجمه) بودند. ابزار گردآوری داده ها، دستگاه پروکامپ2 بود. مدل کلی تحقیق از چهار مرحله اصلی، انتخاب نمونه، مشاهده و بررسی فعالیت امواج مغزی آزمودنی ها قبل از مشاهده آگهی تبلیغاتی، بررسی فعالیت امواج مغزی آنها حین مشاهده آگهی تبلیغاتی و در نهایت بررسی فعالیت امواج مغزی پس از مشاهده آگهی تبلیغاتی بود. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار BioGraph Infiniti و 16Spss به داده های کمّی تبدیل شدند. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و از رویکرد لامبدای ویلکز برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین فعالیت فرکانس دلتا، تتا، آلفا و بتا در هر چهار گروه قبل، حین و پس از مشاهده تبلیغات تفاوت داشت. بنابراین، با ایجاد زمینه درک همه جانبه و بهتر مصرف کننده و توسعه دانش پایه در این حوزه، می توان امکان تحقق و دسترسی اهداف تبلیغاتی را در بخش ورزش در کشور تسهیل کرد.
۱۶.

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات مشتریان تصمیم به خرید مارک ورزشی الکتروآنسفالوگرافیک بازاریابی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 390
هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک (فعالیت امواج مغزی) و تصمیم به خرید ورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) در مقایسه با غیرورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) است. در این پژوهش، ""تبلیغات برند ورزشی آدیداس"" به عنوان متغیر مستقل، ""فعالیت امواج مغزی"" و ""تصمیم به خرید"" به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت نیمه تجربی و از نوع کور یک طرفه است. اجرای این تحقیق، از شش مرحله ی اصلی تشکیل شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار علاقه مند و غیرعلاقه مند به مارک ورزشی آدیداس در دانشگاه تبریز بود، که حدود 40 نفر از دانشجویان با مشخصات فوق (و بر حسب ویژگی هایی که داشتند: همگی راست دست، در رده ی سنی 35-20 سال، بدون هیچ گونه سابقه ی بیماری و جراحی در نواحی سر و جمجمه و ورزشکاران فعال در حداقل دسته ی دو) انتخاب شدند. اطلاعات حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار BioGraph Infiniti و 16spss به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری استفاده شد؛ جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t زوجی، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (هم بسته) و از رویکرد لامبدای ویلکز استفاده شد. نتایج، تفاوت تأثیر تبلیغات بر تصمیم به خرید گروه های علاقه مند و غیرعلاقه مند را به طور واضح نشان داد. این که، تبلیغات بر تصمیم به خرید افراد علاقه مند (ورزشکار و غیرورزشکار) تأثیر داشته است؛ یافته ها هم چنین تفاوت فعالیت فرکانس های مغزی (در مجموع) در قبل، حین و بعد از مشاهده ی تبلیغات در افراد علاقه مند و غیرعلاقه مند را به-طور واضح نشان داد؛ این نتایج تأییدکننده ی مبانی نظری مربوطه و هم خوان با یافته های سایر پژوهش ها است. به نظر می رسد، بازاریابان برای دست یابی به اهداف خود، یعنی افزایش درآمد و میزان فروش کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات مارک مورد نظر، باید اندیشه ها و پیام های خودآگاه و ناخودآگاه مصرف کننده را تؤاماً درک و تبلیغات خود را با پیام های خاص و مورد نظر مخاطبان شان مناسب سازی کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان