حوریه دهقان پوری

حوریه دهقان پوری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

طراحی و برازش الگوی ساختاری تأثیر نقش مهارت های رهبری مربیان در انسجام گروهی و عملکرد تیمی تیم های والیبال و فوتسال

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
هدف کلی از پژوهش حاضر طراحی و برازش الگوی ساختاری تاثیر نقش مهارت های رهبری مربیان در انسجام گروهی و عملکرد تیمی تیم های والیبال و فوتسال حاضر در سی امین دوره ی مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور می باشد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مربیان شرکت کننده در سی امین دوره ی مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور تشکیل می دهند (300 نفر). حجم نمونه ی آماری براساس فرمول کوکران 168 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های مهارت های رهبری کافمن- اسکاربورگ و لیندکویست، انسجام گروهی در ورزش کارن و عملکرد تیمی مایکل وست استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS،و AMOS به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و به روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد، مهارت های رهبری بر انسجام تیمی، مهارت های رهبری بر عملکرد تیمی و انسجام تیمی بر عملکرد تیمی تأثیر مستقیم و مثبتی داشت. شاخص های مدل، همگی نشان دهنده ی برازش مطلوب و تایید مدل پژوهش است. مربیان می توانند مهارت های رهبری خود را بیش از پیش تقویت نمایند و توانایی به کار بردن مؤثر هر کدام از مهارت های فنی، ادراکی و انسانی را در شرایط مناسب داشته باشند. به طور کلی، آن ها باید در شرایط متغیر، اقدام و عمل مؤثری را داشته باشند. همچنین تحلیل شاخص های برازش مدل ساختاری تحقیق حاکی از این بود که مدل تحقیق دارای برازش مناسب و لذا توانایی بالایی در اندازه گیری متغیر اصلی تحقیق است.
۲.

بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی عملکرد نوآورانه در هوش بازاریابی رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی آنلاین است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و ازنظرِ ماهیتْ توصیفی پیمایشی است . جامعه آماری را تمامیِ فروشنده های فروشگاه های آنلاین ورزشی در سطح شهرستان تبریز تشکیل می دهد. حجم جامعه بررسی شده نامعلوم است و حداقل حجم نمونه برای انجام پژوهش، 5برابر تعداد متغیرهای مشاهده پذیر است و برابر با 175 مورد برآورد شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدف دار از نوع قصدی یا قضاوتی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و از مدل سازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نرم افزارهای استفاده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها، اس.پی.اس.اس نسخه 25 و اسمارت پی .ال.اس بوده است. یافته ها نشان داد هوش بازاریابی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی تأثیر متوسط، مثبت و مستقیمی دارد. باتوجه به نتایج، به نظر می رسد توجه به اثربخشی و سودمندی و حمایت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوانِ مؤلفه های هوش بازاریابی و نیز اهمیت دادن به جنبه های مختلف محصول، رفتار، فرایند و راهبرد در متغیر عملکرد نوآورانه می تواند سهم عمده ای در پیشرفت فروشگاه های آنلاین ورزشی داشته باشد و به آنها برای رسیدن به قدرت رقابت پذیری کمک کند.
۳.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۹۰
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب وکار در ورزش ایران می باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی شاخص های مربوط به کدهای مدل بلوغ جامی پور و همکاران (1393) و پرسشنامه ی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب و کار جامی پور و همکاران (1393) به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از آزمون دوجمله ای جهت تعیین سطح بلوغ شاخص ها؛ از ارزش محاسبه شده برای تعیین قابلیت شاخص ها؛ از فرمول درصد بلوغ برای تعیین سطح و درصد کلی بلوغ؛ و نیز از مدل معادلات ساختاری جهت تعیین مدل معادلات ساختاری قابلیت شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار در ورزش استفاده شد. نتایج نشان داد، درصد بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار 13/69 درصد می باشد. بعد راهبردی، سازمانی-انسانی و فنی- محتوایی در کسب و کار تأثیر معنی داری دارد. از این رو، برای هدفمند کردن استفاده از دانش، سازمان دهی مراحل و سطوح توسعه ی آن، شناخت وضعیت موجود در حوزه ی مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، به منظور به کارگیری و بهبود مدیریت دانش همراستا با کسب وکار الزامی است.
۴.

نقش ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)

تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر ارتباطات رسانه ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی متخصصین مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه ی رسانه و نیز اعضای هیأت ورزش تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی (210 نفر) بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از جدول مورگان 132 نفر برآورد شد. روش نمون گیری، تصادفی خوشه ای بود. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss21 و Excel2010 برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون شپیر ویلک برای نورمالیته ی داده ها، از آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و از آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباطات رسانه ای و تبلیغات، می تواند جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، درآمد تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، و بازاریابی و معرفی خدمات و محصول را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کند. با توجه به نتایج حاصل می توان اظهار کرد، رسانه و انواع نقش های آن، یک مهره ی اساسی و تأثیرگذار در امر تبلیغاتی و اسپانسری به شمار می رود؛ بنابراین، اگر سرمایه گذاری ها، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه ها و ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار همدیگر قرار بگیرند، باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب درگیر شدن بخش های مختلف جامعه و از همه مهم تر باعث رشد ورزش کشور می شوند.
۵.

مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش میدانی بود. پرسشنامه استاندارد شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار جامی پور و همکاران (1393) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتابج نشان داد هر چهار بعد افراد پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرآیندها و جریان مدیریت دانش در کسب و کار سهم معنی داری دارند. با توجه به نتایج می توان اذعان داشت که مدیریت دانش کارا به کارکنان اجازه می دهد تا در ادارات ورزشی با یکدیگر تعامل و مشارکت نموده، در ارتباط بوده و دائماً در مورد اطلاعات مرتبط با شاخه ی کاری شان به روز باشند.
۶.

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی

کلید واژه ها: تبلیغات مشتریان تصمیم به خرید مارک ورزشی الکتروآنسفالوگرافیک بازاریابی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک (فعالیت امواج مغزی) و تصمیم به خرید ورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) در مقایسه با غیرورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) است. در این پژوهش، ""تبلیغات برند ورزشی آدیداس"" به عنوان متغیر مستقل، ""فعالیت امواج مغزی"" و ""تصمیم به خرید"" به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت نیمه تجربی و از نوع کور یک طرفه است. اجرای این تحقیق، از شش مرحله ی اصلی تشکیل شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار علاقه مند و غیرعلاقه مند به مارک ورزشی آدیداس در دانشگاه تبریز بود، که حدود 40 نفر از دانشجویان با مشخصات فوق (و بر حسب ویژگی هایی که داشتند: همگی راست دست، در رده ی سنی 35-20 سال، بدون هیچ گونه سابقه ی بیماری و جراحی در نواحی سر و جمجمه و ورزشکاران فعال در حداقل دسته ی دو) انتخاب شدند. اطلاعات حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار BioGraph Infiniti و 16spss به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری استفاده شد؛ جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t زوجی، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (هم بسته) و از رویکرد لامبدای ویلکز استفاده شد. نتایج، تفاوت تأثیر تبلیغات بر تصمیم به خرید گروه های علاقه مند و غیرعلاقه مند را به طور واضح نشان داد. این که، تبلیغات بر تصمیم به خرید افراد علاقه مند (ورزشکار و غیرورزشکار) تأثیر داشته است؛ یافته ها هم چنین تفاوت فعالیت فرکانس های مغزی (در مجموع) در قبل، حین و بعد از مشاهده ی تبلیغات در افراد علاقه مند و غیرعلاقه مند را به-طور واضح نشان داد؛ این نتایج تأییدکننده ی مبانی نظری مربوطه و هم خوان با یافته های سایر پژوهش ها است. به نظر می رسد، بازاریابان برای دست یابی به اهداف خود، یعنی افزایش درآمد و میزان فروش کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات مارک مورد نظر، باید اندیشه ها و پیام های خودآگاه و ناخودآگاه مصرف کننده را تؤاماً درک و تبلیغات خود را با پیام های خاص و مورد نظر مخاطبان شان مناسب سازی کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان