احمد محمودی

احمد محمودی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۱.

موفقیت در فرآیند کسب وکارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکار ورزشی عوامل کلیدی زیرساخت ها تبیین مدل موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 907
هدف پژوهش حاضر، ارائه زیرساخت های موفقیت در فرآیند کسب وکارهای ورزشی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به دلیل ترکیب تحقیق کیفی و کمی جزء تحقیقات آمیخته محسوب می شود. افراد مورد مصاحبه در این تحقیق شامل مدیران، اساتید بازاریابی، صاحبان کسب وکارها و استارت آپ ها و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند. جامعه آماری در بخش کمی همان افراد به علاوه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی بودند و پرسشنامه نهایی در اختیار آن ها قرار گرفت. تعداد 275 پرسشنامه به صورت صحیح پاسخ داده شد. در این تحقیق، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش توصیف آماری و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و SPSS انجام پذیرفت. داده ها با بررسی کدهای باز و تحلیل آن ها در 10 مفهوم تقسیم بندی شدند. این مفاهیم شامل زیرساختی و حمایتی (5 کد)، طرح کسب وکار ( 7 کد)، دسترسی به سرمایه (4 کد)، قانون مندی (5 کد)، برندسازی (3 کد)، شبکه سازی (5 کد)، آمادگی کارآفرینی (3 کد)، فناوری (4 کد)، تقاضامندی (5 کد) و تبلیغات و بازاریابی (5 کد) بود. در ادامه نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت و عوامل کلیدی موفقیت در کسب وکارهای ورزشی از مؤلفه های شناسایی شده نشات می گیرند.
۲.

کاوش راهبردها و پیامدهای تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی دانشگاه نسل سوم شرکت زایشی علوم ورزشی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 357
امروزه شرکت های زایشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه های کشورهای توسعه یافته به عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. اما این شرکت ها در دانشگاه های ایران به ویژه در حوزه ورزش نتوانسته اند به طور مطلوب مأموریت اصلی خود را انجام دهند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامد های تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش کشور انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان این حوزه (اساتید دانشگاه، مدیران شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، شرکت های زایشی دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 22 نفر رسید و تحلیل یافته ها به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. پس از تکمیل یافته ها مقوله هایی از قبیل زیر ساخت های انسانی، محیطی، قانونی، پیوند های محیطی، شرکت زایشی مادر ورزشی، تحولات آموزشی، تیم های مشاوره ای، منابع مالی، منابع فنی، ایده محوری، خلاقیت و... از جمله راهبردهای های این پژوهش بود که می تواند به خودکفایی اقتصادی کشور، اشتغال زایی، کسب و کارهای جدید ورزشی، فراگیر شدن شرکت های زایشی دانشگاهی در حوزه ورزش، رشد همه جانبه ورزش، تجاری سازی یافته های ورزشی و کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی در ایران کمک شایانی نماید.
۳.

شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان (یک مدل زمینه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش روابط اجتماعی کودکان زمینه فردی و خانوادگی سلامتی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 957
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان- یک مدل زمینه ای صورت گرفت و از روش پژوهش کیفی و استراتژی داده بنیاد برمبنای رویکرد استراوس و کوربین (روش نظام مند) انجام شد. روش پژوهش: روش انجام پژوهش حاضر، کیفی بود که برای ساخت مدل مفهومی پژوهش از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد و از طرح سیستماتیک استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران مطلع با حوزه توسعه ورزش و فعالیت های بدنی کودکان بودند که در دو گروه علمی و اجرایی قرار داشتند. نمونه گیری به صورت هدفمند  انجام شد که با 16 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. در نهایت، اطلاعات به دست آمده از مصاحبه در نرم افزار مکس کیو دی ای (MAXQDA)  نسخه 2020 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از شناسایی 3 مقوله اصلی در حوزه شرایط علی (عامل خانوادگی، عامل سلامتی و عامل روابط اجتماعی) و 5 مورد در شرایط زمینه ای (زمینه فردی و خانوادگی، زیرساختی و تجهیزاتی، حمایتی، اقتصادی و مدیریتی) 5 مورد در شرایط مداخله گر (نیروی انسانی، سازمانی، فعالیت های رسانه ای، کنترل و ارزشیابی و قانون گذاری) 7 راهبرد (اماکن و تجهیزات ورزشی، ارزیابی و کنترل، نیروی انسانی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، تشویقی و انگیزشی، مالی و سازمانی) و 5 پیامد (جسمی و روحی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی و توسعه ورزش قهرمانی) می باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به عوامل شناسایی شده در توسعه ورزش و فعالیت بدنی در دوران کودکی و تلاش برای ارتقای فرهنگ، ورزش می تواند برخی از معضلات را در حیطه ورزش کودکان  حل نماید و جامعه را به سمت زندگی سالم سوق دهد.
۴.

مدل سازی شایستگی های مدیریتی و سرمایه های ساختاری بر اثربخشی برنامه های بازاریابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی شایستگی مدیریتی فدراسیون کاراته فرهنگ سازمانی نوآوری خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 831
هدف از پژوهش حاضر مدل سازی شایستگی های مدیریتی و سرمایه های ساختاری بر اثربخشی برنامه های بازاریابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای فدراسیون، هیأت های استان و صاحب نظران حوزه ورزش کاراته بودند که |حجم نمونه  223 نفر است. درر جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با متخصصان تأیید و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از توصیف آماری و آمار استنباطی استفاده شد. مشخص شد که شایستگی های مدیریتی و سرمایه های ساختاری بر اثربخشی برنامه های بازاریابی و شایستگی های مدیریتی بر سرمایه های ساختاری اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین سرمایه های ساختاری در ارتباط بین شایستگی های مدیریتی و اثربخشی بازاریابی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم توجه مدیران به شاخص هایی از قبیل شایستگی مدیریتی پایه و برتر، ابزارهای مدیریتی، تبادل دانش، فناوری اطلاعات، نوآوری خدمت و محصول، بهسازی فرآیند و فرهنگ سازمانی در جهت دستیابی به اثربخشی برنامه های بازاریابی به ویژه تلاش های یکپارچه بازاریابی و جهت گیری استراتژیک تأکید دارد.
۵.

تأثیر قابلیت های بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی بدنسازی در ایام همه گیری کووید_ 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات بازاریابی فعالیت های پیشبرد کووید- 19 مزیت رقابتی پایدار مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 814
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی بدنسازی در ایام همه گیری کووید_ 19 بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مشتریان باشگاه های ورزشی بدنسازی شهر تهران بودند که 411 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن- گیما (1993) و پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر (2002) استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین قابلیت های بازاریابی با مزیت رقابتی باشگاه ها در ایام همه گیری کووید_ 19 ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که قابلیت های بازاریابی 76 درصد از واریانس کل میزان تغییرات مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی را تبیین می کنند. نتایج این پژوهش بر تقویت شاخص هایی از قبیل فعالیت های پیشبرد، خدمت به مشتری، خدمت متمایز، تحقیقات بازاریابی، ارتباط با مشتری در سیاست گذاری های بازاریابی ورزشی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در ایام همه گیری کووید_ 19 به ویژه مزیت رقابتی پایدار و متجانس تأکید دارد.
۶.

شناسایی راهکارها و پیامدهای جلوگیری از تنفر و ترک ورزش دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش تجربیات فردی ترک ورزش دانش آموز زیر ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 11
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارها و پیامدهای جلوگیری از تنفر و ترک ورزش دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش کیفی بود. بدین منظور با 21 نفر از صاحب نظران به صورت قضاوتی هدفمند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده ها با استفاده از رویکرد اکتشافی از طریق فرایند شناسه گذاری و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودی ای انجام شد. همچنین از پایایی بازآزمون استفاده شد. یافته ها: در پژوهش حاضر 104 شاخص در قالب 14 مفهوم (استفاده از دانش و علم تمرین، توجه به ویژگی های شخصیتی-روانی، توسعه ورزش همگانی، حذف عادات نامناسب در محیط های ورزشی، تبلیغ و ترویج، اقتصادی، تسهیل دسترسی، نقش دولت و مسئولان، افزایش مشارکت، افزایش آگاهی، بهبود وضعیت جسمی-روانی جامعه، تغییر باورها، توسعه حرفه ای و توسعه آموزشی) شناسایی شد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر توجه به عوامل راهبردهای انگیزشی، فرهنگ سازی، راهبردهای ساختاری، فرهنگ پذیری ورزش در جامعه، افزایش سلامت عمومی و توسعه زیرساخت های ورزشی در جلوگیری از تنفر و تمرین زدگی دانش آموزان از ورزش تأکید دارد. در این زمینه توجه به عواملی نظیر ساخت و مکان یابی اماکن ورزشی در محیط مدرسه، افزایش ساعت تربیت بدنی در مدارس، تهیه برنامه های ورزشی در رادیو و تلویزیون، برگزاری برنامه های صبحگاهی ورزشی، دعوت از چهره های مشهور ورزشی و ارائه تخفیف به کودکان و نوجوانان به منظور جلوگیری از تنفر و تمرین زدگی دانش آموزان از ورزش پیشنهاد می شود.  
۷.

بررسی نقش نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی در سبک زندگی اسلامی دانش آموزان دختر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: اوقات فراغت دانش آموزان سبک زندگی اسلامی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 964
سابقه و هدف: جوامعی که در اندیشه بهبود وضع موجود و تدارک آینده بهتر برای خود هستند توجه به اوقات فراغت را به ویژه در گروه سنی نوجوانان دانش آموز سرلوحه کار خود قرار می دهند؛ زیرا این افراد سرشار از انرژی، با استعدادهای بالقوه و آینده سازان جامعه شناخته می شوند. بنابراین، هیچ جامعه سالمی نمی تواند نسبت به زمان آزاد اعضایش بی تفاوت باشد؛ درصورتی که این بی توجهی گاه در جامعه ما وجود دارد و با توجه به اینکه در جامعه جهانی بررسی رفتارهای افراد جامعه به ویژه رفتارهای بهداشتی و سبک زندگی آنان امری ضروری است، این امر در جامعه ما مغفول مانده است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی در سبک زندگی اسلامی دانش آموزان دختر بود. روش کار: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر متوسطه شهر مشهد بود (6740 N=) که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 348 نفر محاسبه شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی برزگر و همکاران و پرسش نامه سبک زندگی معنویت گرای واکر استفاده شد. استادان دانشگاه روایی ابزار را تأیید کردند و پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 77/0 و 83/0 به دست آمد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی و مؤلفه های آن اهمیت بالایی نزد دانش آموزان دارد. علاوه براین، رابطه مثبت و معناداری بین نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی و مؤلفه های آن با سبک زندگی اسلامی دانش آموزان در فعالیت های ورزشی-تفریحی برقرار بود. همچنین بر اساس نتایج، 21 درصد از تغییرات سبک زندگی اسلامی مربوط به مؤلفه های نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی بود. نتیجه گیری: با توجه به نقش مثبتی که نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی می تواند در سبک زندگی اسلامی دانش آموزان داشته باشد، انتظار می رود با انجام این مهم، دانش آموزان در ادامه مسیر تکامل، کمترین آسیب های جسمانی، روانی و شناختی را تجربه کنند.
۸.

Identifying and Explaining the Effective Components of Sports Tourism in the Sublimity of Culture and Sportsmanship(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Tourism Sport Tourism culture Sportsmanship Mixed Method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 700
Sports tourism is one of the most attractive types of tourism that occurs in different regions and countries. This  tourism type is effective in economic fields and extremely significant in cultural and sportsmanship contexts.  To this end, the current research aimed to identify and explain the effective components of sport tourism in the  sublimity of culture and sportsmanship, conducted through a mixed method. This research approach was  sequential exploratory in two qualitative-quantitative phases, in which “thematic analysis” and “survey”  methods were used, respectively. The first phase’s statistical population included experts in sport tourism, sport  management, culture management, and sportsmanship, with 14 individuals participating in semi-structured  interviews using a purposive sampling method. After determining the effective actors in this field, 32 experts  responded to questionnaires using a systematic sampling method in the study’s second phase. According to the  research findings of the first phase, the themes extracted from the semi-structured interviews comprised 39  fundamental themes, 15 organizing themes, and four global themes. Per the second phase of the study’s  findings, all themes were approved by the experts, all determinants of the role of sport tourism in the sublimity  of sports culture and sportsmanship. As a result, sports tourism, while creating macroeconomic benefits for  residents and visitors, significantly contributes to the sublimity of sports culture and sportsmanship, where this  category can strengthen the value and ethical attitudes in addition to creating recreational experiences
۹.

الگوی میراث برند و تجربه خاطره انگیز بر عشق و ترجیح برند محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 414
یکی از راه های حفظ سهم بالا در محیط متلاطم امروز تأکید بر مؤلفه های تاریخی و خاطره انگیز برند است. برندهای ورزشی با تصویرهایی دارای مؤلفه هایی همچون میراث و اعتبار در حال کسب محبوبیت اند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر مدل سازی میراث برند و تجربه خاطره انگیز  برعشق و ترجیح برند محصولات ورزشی بود. سؤال اینجاست که آیا بین میراث برند و تجربه خاطره انگیز  با ترجیح برند با نقش میانجی عشق به برند محصولات ورزشی ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که 354 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از 4 پرسش نامه استاندارد استفاده شد. متخصصان روایی پرسش نامه ها را تأیید و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از توصیف آماری و  آمار استنباطی مانند همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میراث برند و تجربه خاطره انگیز بر عشق به برند و ترجیح برند محصولات ورزشی تأثیر مثبت معناداری داشتند. همچنین عشق به برند در ارتباط بین میراث برند، تجربه خاطره انگیز و ترجیح برند محصولات ورزشی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم توجه مدیران به شاخص هایی از قبیل سابقه برند ورزشی، ارزش های عاطفی، کارکردی، اجتماعی، تجارب خوش گذشته، دلبستگی به برند، توجه به احساسات مشتریان ورزشی در جهت دست یابی به بازاریابی نوین در صنعت ورزش تأکید دارد .
۱۰.

نقش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی بر تغییر معنای زندگی دینی-اسلامی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 364
هدف: موضوع ورزش به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی در کلیه جوامع پیشرفته مطرح است و تقریباً همه مکاتب فلسفی و ادیان به نحوی راجع به آن اظهار نظر کرده اند؛ آیین مقدس دین اسلام نیز ورزش را به طور اعم در نظر داشته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی بر تغییر معنای زندگی دینی- اسلامی دانشجویان بود. روش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاههای شهر مشهد بود که 386 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 11 نفر از متخصصان تأیید شد و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، بالای 7/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: مؤلفه های فعالیتهای ورزشی و معنای زندگی دینی- اسلامی قبل از ورود به دانشگاه از وضعیت مناسبی ندارند. همچنین به ترتیب مؤلفه های «اجتماعی شدن» و «جستجو»، مهم ترین اولویت مؤلفه های فعالیتهای ورزشی و معنای زندگی دینی- اسلامی بعد از ورود به دانشگاه اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر لزوم توجه به فعالیتهای ورزشی دانشگاهی به منظور رسیدن به آرامش فراغت، اجتماعی شدن، پیشگیری و درمان بیماری ها، بهبود و یادگیری مهارتها، آمادگی جسمانی و تقویت معنای زندگی دینی- اسلامی (حضور، جستجو) تأکید دارد.
۱۱.

شناسایی شاخص های امکان سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی جاذبه های گردشگری زیرساخت گردشگری ورزشی مناطق آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 274
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های امکان سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد زمینه یابی- اکتشافی انجام شد. بدین منظور با 21 نفر از صاحب نظران به صورت هدف مند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون از طریق فرآیند شناسه گذاری و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودی ای انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش، ترویج جاذبه های گردشگری، جذب گردشگران ورزشی، هم افزایی ذینفعان، ریسک بازار، ظرفیت های زیرساختی و طبیعی، رویکردهای پیشین و تجارب کشورهای همسایه از جمله شاخص های اصلی امکان گرایی شناخته شدند. نتایج این پژوهش بر لزوم کاربرد فناوری های نوین دیجیتالی، تبلیغات، رسانه های ملی، ظرفیت سازی فرهنگی و اجتماعی، بازاریابی، سرمایه گذار بخش خصوصی، ساکنین محلی، تعامل بین سازمانی، ظرفیت های اقتصادی، زیرساخت و تجربیات موفق در توسعه گردشگری ورزشی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران تأکید دارد.
۱۲.

بررسی رابطه انگیزه های هواداری با شخصیت الکسیتایمیک در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الکسیتایمیا انگیزه هواداری رفتار مصرف کننده فوتبال هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 474
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انگیزه های هواداری با شخصیت الکسیتایمیک در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری، شامل هواداران باشگاه شهر خودروی خراسان بوده که در بازی هفته 28 لیگ برتر فوتبال کشور در مقابل تیم سایپا، به تشویق تیم شهر خودرو پرداخته اند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد. به منظور تائید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و جهت تائید روایی از نظر متخصصین روانشناسی ورزشی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد نمره میانگین انگیزه هواداری و تمامی مؤلفه های آن نشانگر وضعیت نامطلوب و نمره میانگین الکسیتایمیا و تمامی مؤلفه های آن نشانگر وضعیت مطلوبی است. همچنین، مشخص شد که بین مؤلفه های انگیزه هواداری اولویت معناداری وجود دارد که مهم ترین اولویت مؤلفه های آن مربوط به "فرصت طلبی" بوده و مؤلفه های "تعامل با دیگران"، "حامی و پشتیبان" و "زیبایی پرستی" در اولویت های دوم تا چهارم قرار داشته و بین مؤلفه های الکسیتایمیا نیز اولویت معناداری وجود دارد که مهم ترین اولویت مؤلفه های آن مربوط به "مشکل در شناسایی احساسات" بوده و مؤلفه های "داشتن تفکر بیرونی" و "مشکل در بیان احساسات" در اولویت های دوم و سوم قرار دارند. همچنین، مشخص شد بین انگیزه های هواداری و مؤلفه های حامی و پشتیبان و فرصت طلبی با الکسیتایمیا رابطه مثبت و معنادار (05/0P<) و بین مؤلفه های زیبایی پرستی و تعامل با دیگران با الکسیتایمیا رابطه معناداری یافت نشد. در نهایت، مدل پژوهش مبنی بر اثر انگیزه های هواداری بر الکسیتایمیا تأیید گردید. نتایج پژوهش،بیانگر این است که انگیزه های هواداری جهت حضور هواداران در ورزشگاه ها می تواند بر رفتار الکسیتایمیک آن ها اثر گذاشته و این رفتارها را بهبود بخشد.
۱۳.

Investigating the relationship between superstition and sports success in Iraqi football league players(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Commitment football sports success Superstition Rituals Team Ritual

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 72
Background: Superstitions and rituals have long been a part of sports culture, with many athletes believing that they can bring good luck or improve their performance. Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between superstitions and sports success in Iraqi football league players. Materials and Methods: This study used a descriptive-correlational analysis method, with data collected in the field from a sample of 200 players randomly selected from the population of players in the Iraqi football premier league. Two standard questionnaires, Superstition in Sports and Sports Success Questionnaire, were used to collect data, both of which were designed based on the Likert five value range. Results: The study found that there is a significant relationship between superstitions and sports success, with the most important priority related to the component of "team ritual" (5.58) in superstitions and "commitment" (4.58) in sports success. The study also found that 37% of changes in sporting success are related to superstitious components. Conclusion: Based on the study's findings, it can be concluded that the use of superstitious rituals can have a positive effect on the sports success of athletes.
۱۴.

ارزیابی رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت طلاب دانشجوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با تأکید بر فعالیت ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 123
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نحوه گذران اوقات فراغت طلاب دانشجوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با تأکید بر فعالیت ورزشی بود. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و در دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری شامل طلاب دانشجوی مرد دانشگاه علوم اسلامی رضوی بودند که تعداد 290 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی پرسش نامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن، تی تک نمونه ای در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 26 استفاده شد. یافته ها : نتایج آزمون نشان داد که به ترتیب دو عامل روانی_عاطفی و بهداشتی_سلامتی بر رضایت مندی طلاب دانشجو اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین مهم ترین عوامل پرداختن به ورزش؛ سلامت جسمانی، آرامش روانی، احساس لذت، قدرت بدنی بود. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت شاخص هایی از قبیل روانی_عاطفی، بهداشتی_سلامتی، امکانات، زمان بندی برنامه ها در جهت مشارکت حداکثری طلاب دانشجو در فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت تأکید دارد.
۱۵.

تحلیلی بر المپیادهای ورزش دانشجویی (ارائه الگو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: المپیاد ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 664
هدف این تحقیق تحلیل المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو بود. روش پژوهش، کیفی با رویکرد سیستماتیک طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. جامعه آماری، مدیران و کارشناسان ورزش دانشجویی بودند. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند که تا نقطه اشباع داده ها ادامه یافت و در نهایت تعداد 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به شکل میدانی و مجازی جهت جمع آوری داده ها انجام شد. همچنین اسناد، گزارشات و مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، 22 عامل شناسایی شد که در کدگذاری محوری در قالب های الگوی پارادایمی قرار گرفت. المپیادهای ورزش دانشجویی به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته شد. در عوامل علی مقوله هایی مثل تشکیل تیم های ملی، سلامتی و تندرستی، بهبود زیرساخت و نمایش و گردهمایی قرار داشت. عوامل زمینه ای دربرگیرنده توجه فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی، پژوهش و نیازسنجی، حضور و همراهی ذینفعان، عوامل محیطی و حامیان مالی قرار داشت. عوامل مداخله گر شامل تربیت نیروی انسانی متخصص، بازنگری در آیین نامه ها، منابع مالی و عوامل فنی می شد. از نظر خبرگان مهم ترین راهبردها شامل گزینش رشته ها، بازاریابی، انتخاب میزبانی، عوامل مدیریتی، برنامه ریزی و منابع مالی بودند و پیامدهای آنها، توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه ساختاری و مدیریتی ، توسعه فنی و توسعه فرهنگی ورزش دانشجویی بود. در مرحله کدگذاری انتخابی با توجه به اطلاعات به دست آمده الگویی جهت برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و تغییراتی در نحوه رقابتهای انتخابی و گزینش رشته ها ارائه شد.
۱۶.

نقش گردشگری ورزشی در ترویج رفتارهای سبز گردشگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی رفتار سبز مسائل زیست محیطی استان اردبیل مطالعه ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 997 تعداد دانلود : 885
هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش گردشگری ورزشی در ترویج رفتارهای سبز گردشگران با محوریت استان اردبیل است. روش تحقیق پژوهش حاضر، آمیخته یا ترکیبی است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی در دو فاز کیفی-کمّی انجام شد. روش های بکاررفته در این تحقیق، به ترتیب "تحلیل مضمون و پیمایش" است. مطابق با یافته های تحقیق در فاز اول، مضامین استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته در قالب 36 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر دسته بندی شدند. مطابق با یافته های فاز دوم تحقیق، تمامی مضامین مورد تایید خبرگان واقع شدند و همگی به عنوان عواملی هستند که تعیین کننده نقش گردشگری ورزشی در ترویج رفتارهای سبز گردشگران می باشند. نتیجه می شود گردشگری ورزشی ضمن ایجاد مزایای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عظیم برای ساکنان و بازدیدکنندگان، سهم قابل توجهی در بروز رفتارهای سبز در گردشگران را دارد و این مقوله ضمن حفاظت از محیط زیست، بر توسعه گردشگری ورزشی نیز تأثیر دارد.
۱۷.

نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری دوچرخه سواری همگانی در توسعه پایدار شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیرساخت شهروند شیوه زندگی کلان شهر مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 301
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری دوچرخه سواری همگانی در توسعه پایدار شهری بود. روش پژوهش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان تهرانی عضو سامانه بیدود (409/215N=)ر دوره زمانی 12 ماهه بود که 319 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، تأیید شد. همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج مدل پژوهش مشخص شد که مدیریت شهری بر توسعه پایدار و فرهنگ پذیری شهروندان و فرهنگ پذیری بر توسعه پایدار شهری اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که فرهنگ پذیری شهروندان در ارتباط بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر لزوم تقویت شاخص هایی مانند زیرساخت ها، تسهیلات، زیبایی شناختی، فرهنگی، امنیت، جامعه پذیری و تمایز جغرافیایی در سیاستگذاری های آتی استفاده شهروندان از دوچرخه به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری به ویژه محیط زیست پایدار و سلامت شهری تأکید دارد. 
۱۸.

نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت رسانه اجتماعی عوامل زمینه ای مجازی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 156
هدف پژوهش حاضر، نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده، از نظر نوع جزو تحقیقات همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهرستان سبزوار انتخاب شد و برای نمونه گیری در مجموع 400 پرسشنامه منطبق با نوع روش شناسی مطالعه توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به گذران ورزش و کارکردهای رسانه های اجتماع بهره گرفته شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رگرسیون به شیوه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی با تمایل به ورزش رابطه مثبت و معناداری برقرار است. ضریب همبستگی برابر با 48/0 و ضریب تبیین برابر با 22/0 می باشد و می توان گفت 22 درصد از تغییرات تمایل به ورزش از طریق عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی تببین می شود. با توجه به اینکه از بین این عوامل مشارکت اجتماعی و اطلاع رسانی بیشترین تاثیر بر تمایل به ورزش را دارا می باشند، می توان گفت در صورتی که رسانه ها بتوانند برنامه های جمعی را در راستای اجرای همایش های ورزشی و پیاده روی های عمومی ورزشی در سطح شهر به عموم مردم اطلاع رسانی نمایند می توانند باعث افزایش انگیزه مشارکت ورزشی مردم می گردند.
۱۹.

تحلیل راهبردی تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سند راهبردی اداره کل تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 484
زمینه و هدف: تأثیر تربیت بدنی و ورزش در توان رزمی فرماندهی انتظامی مشخص است و این حوزه نیازمند برنامه ریزی دقیق است. هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش تحقیق آمیخته با رویکرد توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران،کارشناسان و افراد صاحب نظر (58 نفر) بود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران حرفه ای شاغل در فراجا به صورت منتخب در دو حوزه بانوان و آقایان (218 نفر) بودند. در این پژوهش از روش هدفمند نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه و پرسش نامه باز و بسته بود. برای اطمینان از روایی تحقیق از معیارهای مقبولیت و تأییدپذیری و برای برای محاسبه پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد با توجه به ماتریس های داخلی و خارجی، موقعیت راهبردی (IE) تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی در منطقه تهاجمی SO دارد. با بهره مندی از ماتریس تحلیلSWOT  تعداد 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST، 3 راهبرد WO و 4 راهبرد WT، مجموعاً 17 راهبرد شناسایی شد. این راهبردها با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) اولویت بندی و سپس 154 برنامه عملیاتی متناظر با هر یک از راهبردها تعیین شده است. نتیجه گیری: اداره کل تربیت بدنی فراجا نیاز دارد برنامه تدوین شده را سرلوحه و نقشه کار خود قرار دهد و تا پایین ترین سطوح ورزش در فراجا عملیاتی کند تا وظایف هر بخش مشخص شود.
۲۰.

Financial Performance Model of Sports Product Manufacturers Based on Entrepreneurial Marketing and Market Orientation with the Mediating Role of Information Technology(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Information technology Marketing Market orientation Sports Entrepreneurship

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 478
Today, the sports industry is known through modern technology, especially in the field of manufacturing sports tools and equipment. The present study uses correlation and applied methodology, which was done in the field using Structural Equations Modeling (SEM). The statistical population included producers of sports products, of which 320 producers from Iran were considered through available sampling. Morris (2002) Standard Entrepreneurial Marketing Questionnaire, Moghimi Market Orientation (2011), Noh and Fitzsimmons Information Technology (1999), and Azizi (2011) Financial Performance Questionnaire were used to collect data. Finally, 292 questionnaires were received physically and electronically. The results showed that entrepreneurial marketing and market orientation had a direct and indirect effect (mediated by technology) on financial performance and they significantly affected the financial performance. Finally, the model had the goodness of fit. In general, manufacturers who adopted a combination of entrepreneurial marketing strategy and information technology had better and more rational financial performance by taking advantage of attractive entrepreneurial opportunities. According to the research results, it is suggested that manufacturers provide the consumers with superior value by paying attention to the market orientation and innovation, to enable the company to achieve a competitive advantage.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان