احمد محمودی

احمد محمودی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

نقش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی بر تغییر معنای زندگی دینی-اسلامی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
هدف: موضوع ورزش به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی در کلیه جوامع پیشرفته مطرح است و تقریباً همه مکاتب فلسفی و ادیان به نحوی راجع به آن اظهار نظر کرده اند؛ آیین مقدس دین اسلام نیز ورزش را به طور اعم در نظر داشته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش فعالیتهای ورزشی دانشگاهی بر تغییر معنای زندگی دینی- اسلامی دانشجویان بود. روش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاههای شهر مشهد بود که 386 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 11 نفر از متخصصان تأیید شد و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، بالای 7/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: مؤلفه های فعالیتهای ورزشی و معنای زندگی دینی- اسلامی قبل از ورود به دانشگاه از وضعیت مناسبی ندارند. همچنین به ترتیب مؤلفه های «اجتماعی شدن» و «جستجو»، مهم ترین اولویت مؤلفه های فعالیتهای ورزشی و معنای زندگی دینی- اسلامی بعد از ورود به دانشگاه اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر لزوم توجه به فعالیتهای ورزشی دانشگاهی به منظور رسیدن به آرامش فراغت، اجتماعی شدن، پیشگیری و درمان بیماری ها، بهبود و یادگیری مهارتها، آمادگی جسمانی و تقویت معنای زندگی دینی- اسلامی (حضور، جستجو) تأکید دارد.
۲.

شناسایی شاخص های امکان سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۲۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های امکان سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد زمینه یابی- اکتشافی انجام شد. بدین منظور با 21 نفر از صاحب نظران به صورت هدف مند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند اشباع نظری حاصل شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون از طریق فرآیند شناسه گذاری و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودی ای انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش، ترویج جاذبه های گردشگری، جذب گردشگران ورزشی، هم افزایی ذینفعان، ریسک بازار، ظرفیت های زیرساختی و طبیعی، رویکردهای پیشین و تجارب کشورهای همسایه از جمله شاخص های اصلی امکان گرایی شناخته شدند. نتایج این پژوهش بر لزوم کاربرد فناوری های نوین دیجیتالی، تبلیغات، رسانه های ملی، ظرفیت سازی فرهنگی و اجتماعی، بازاریابی، سرمایه گذار بخش خصوصی، ساکنین محلی، تعامل بین سازمانی، ظرفیت های اقتصادی، زیرساخت و تجربیات موفق در توسعه گردشگری ورزشی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران تأکید دارد.
۳.

نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری دوچرخه سواری همگانی در توسعه پایدار شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۷
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری دوچرخه سواری همگانی در توسعه پایدار شهری بود. روش پژوهش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان تهرانی عضو سامانه بیدود (409/215N=)ر دوره زمانی 12 ماهه بود که 319 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، تأیید شد. همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج مدل پژوهش مشخص شد که مدیریت شهری بر توسعه پایدار و فرهنگ پذیری شهروندان و فرهنگ پذیری بر توسعه پایدار شهری اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که فرهنگ پذیری شهروندان در ارتباط بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر لزوم تقویت شاخص هایی مانند زیرساخت ها، تسهیلات، زیبایی شناختی، فرهنگی، امنیت، جامعه پذیری و تمایز جغرافیایی در سیاستگذاری های آتی استفاده شهروندان از دوچرخه به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری به ویژه محیط زیست پایدار و سلامت شهری تأکید دارد. 
۴.

تحلیلی بر المپیادهای ورزش دانشجویی (ارائه الگو)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۵
هدف این تحقیق تحلیل المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگو بود. روش پژوهش، کیفی با رویکرد سیستماتیک طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. جامعه آماری، مدیران و کارشناسان ورزش دانشجویی بودند. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند که تا نقطه اشباع داده ها ادامه یافت و در نهایت تعداد 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به شکل میدانی و مجازی جهت جمع آوری داده ها انجام شد. همچنین اسناد، گزارشات و مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، 22 عامل شناسایی شد که در کدگذاری محوری در قالب های الگوی پارادایمی قرار گرفت. المپیادهای ورزش دانشجویی به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته شد. در عوامل علی مقوله هایی مثل تشکیل تیم های ملی، سلامتی و تندرستی، بهبود زیرساخت و نمایش و گردهمایی قرار داشت. عوامل زمینه ای دربرگیرنده توجه فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی، پژوهش و نیازسنجی، حضور و همراهی ذینفعان، عوامل محیطی و حامیان مالی قرار داشت. عوامل مداخله گر شامل تربیت نیروی انسانی متخصص، بازنگری در آیین نامه ها، منابع مالی و عوامل فنی می شد. از نظر خبرگان مهم ترین راهبردها شامل گزینش رشته ها، بازاریابی، انتخاب میزبانی، عوامل مدیریتی، برنامه ریزی و منابع مالی بودند و پیامدهای آنها، توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه ساختاری و مدیریتی ، توسعه فنی و توسعه فرهنگی ورزش دانشجویی بود. در مرحله کدگذاری انتخابی با توجه به اطلاعات به دست آمده الگویی جهت برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و تغییراتی در نحوه رقابتهای انتخابی و گزینش رشته ها ارائه شد.
۵.

تحلیل راهبردی تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
زمینه و هدف: تأثیر تربیت بدنی و ورزش در توان رزمی فرماندهی انتظامی مشخص است و این حوزه نیازمند برنامه ریزی دقیق است. هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش تحقیق آمیخته با رویکرد توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران،کارشناسان و افراد صاحب نظر (58 نفر) بود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران حرفه ای شاغل در فراجا به صورت منتخب در دو حوزه بانوان و آقایان (218 نفر) بودند. در این پژوهش از روش هدفمند نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه و پرسش نامه باز و بسته بود. برای اطمینان از روایی تحقیق از معیارهای مقبولیت و تأییدپذیری و برای برای محاسبه پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد با توجه به ماتریس های داخلی و خارجی، موقعیت راهبردی (IE) تربیت بدنی و ورزش فرماندهی انتظامی در منطقه تهاجمی SO دارد. با بهره مندی از ماتریس تحلیلSWOT  تعداد 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST، 3 راهبرد WO و 4 راهبرد WT، مجموعاً 17 راهبرد شناسایی شد. این راهبردها با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) اولویت بندی و سپس 154 برنامه عملیاتی متناظر با هر یک از راهبردها تعیین شده است. نتیجه گیری: اداره کل تربیت بدنی فراجا نیاز دارد برنامه تدوین شده را سرلوحه و نقشه کار خود قرار دهد و تا پایین ترین سطوح ورزش در فراجا عملیاتی کند تا وظایف هر بخش مشخص شود.
۶.

نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت با رویکرد فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۴
هدف پژوهش حاضر، نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده، از نظر نوع جزو تحقیقات همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهرستان سبزوار انتخاب شد و برای نمونه گیری در مجموع 400 پرسشنامه منطبق با نوع روش شناسی مطالعه توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به گذران ورزش و کارکردهای رسانه های اجتماع بهره گرفته شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رگرسیون به شیوه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی با تمایل به ورزش رابطه مثبت و معناداری برقرار است. ضریب همبستگی برابر با 48/0 و ضریب تبیین برابر با 22/0 می باشد و می توان گفت 22 درصد از تغییرات تمایل به ورزش از طریق عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی تببین می شود. با توجه به اینکه از بین این عوامل مشارکت اجتماعی و اطلاع رسانی بیشترین تاثیر بر تمایل به ورزش را دارا می باشند، می توان گفت در صورتی که رسانه ها بتوانند برنامه های جمعی را در راستای اجرای همایش های ورزشی و پیاده روی های عمومی ورزشی در سطح شهر به عموم مردم اطلاع رسانی نمایند می توانند باعث افزایش انگیزه مشارکت ورزشی مردم می گردند.
۷.

Assessing the situation of football refereeing in iran using the SOAR framework

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۹
The purpose of this study was to investigate the situation of football refereeing in Iran using the SOAR framework. The method of the present study was descriptive-analytical with an applied nature. The SOAR analytical technique was used to collect information from interviews and form focus groups, formulate a development strategy and explain the strengths, opportunities, aspirations, and measurable results. The study's statistical population included all national and international football referees in the country, and the sample was purposefully selected (n=151). The research instrument was based on an exploratory study and rewriting of basics, interviews, and similar studies by the researcher, whose content validity was confirmed by experts, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (α=0.89). The results showed that the existence of many interested in football refereeing, the great interest of Iranian youth in football refereeing, the establishment of national and international refereeing courses, and the emergence of Iranian referees in the first place in Asia, respectively the most critical priorities in terms of strengths, opportunities, aspirations, and results. According to the findings, to improve refereeing at the global level, it is necessary to formulate a strategic plan based on the brand-based model that can align all the potentials in the country with its overall refereeing goal.
۸.

تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۲۵
این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش آموزی تدوین شده است. روش پژوهش آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و مسئولان فدراسیون ورزش دانش آموزی، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه ورزش دانش آموزی (16 نفر) و در بخش کمی شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر فدراسیون، رؤسای کمیته ها و واحدها در فدراسیون (11 نفر)، مسئولان انجمنهای ورزشی (25 نفر) و رؤسای هیأتهای استانی (32 نفر) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از الگوی SWOT استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش بر اساس الگوی مطرح شده در چهار بخش نقاط قوت (12 گویه)، نقاط ضعف (11 گویه)، فرصتها (10 گویه) و تهدیدها (12 گویه) طراحی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات از تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد که «دید مثبت و قابل اعتماد به نهاد آموزش وپرورش برای دانش آموزان و والدین» در حکم مهم ترین نقطه قوت، «ارتباط ضعیف با رسانه های گروهی و عدم پوشش رسانه ای ورزش دانش آموزی» مهم ترین نقطه ضعف، «تمایل حامیان مالی مختلف برای ورود به مدارس» مهم ترین فرصت و «عدم وجود زیرساختهای مناسب در ورزش دانش آموزی» به منزله مهم ترین تهدید بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران مشخص شدند. همچنین جایگاه راهبردی بازاریابی ورزشی در منطقه ST (رقابتی) قرار دارد. نتایج تحلیل و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها منجر به تدوین چهار استراتژی ST، سه استراتژی SO، سه استراتژی WT و سه استراتژی WO شده است.
۹.

Investigating the Effective Factors on Web Browsing of Human Resources in Sport Organizations (Case Study: Ministry of Sport and Youth)

تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۰
The purpose of this study was to investigate the effective factors on web browsing (Cyberloafing) of human resources in sport organizations. The research method was descriptive-correlational and based on structural equations and also the data were collected by questionnaire. The statistical population of the study consisted of all employees of the Ministry of Sport and Youth, among whom, 237 were randomly selected as sample and finally 225 (93.74%) questionnaires were analyzed. A 14-question questionnaire was used to collect the data. Finally, the collected data were analyzed in two parts: descriptive and inferential statistics using SPSS and LISREL software. The results showed that the predictive power of this model based on the sum of variance of the three factors was 61.52%. Also, there is a significant priority among the cyberloafing components, according to which the attitude of employees is in the first priority, descriptive norms in the second priority and perceived barriers in the third priority. Considering the way employees use the internet and web browsing, the need for more in-depth research and attention to these types of HR behaviors become more apparent.
۱۰.

تحلیل شکاف (مقایسه وضعیت موجود و مطلوب) عدالت ورزشی از دیدگاه فوتبالیست های حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۲۵
هدف از انجام تحقیق مقایسه وضعیت موجود و مطلوب عدالت ورزشی از دیدگاه فوتبالیست های حرفه ای بود. پژوهش حاضر توصیفی_پیمایشی و از دسته تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری شامل تمامی فوتبالیست های لیگ برتر کشور ایران بودند که تعداد 177 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس، وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت ورزشی احمدی و همکاران (1391) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب عدالت توزیعی (001/0=Sig، 628/11-=z)، عدالت رویه ای (001/0=Sig، 669/11-=z)، عدالت مراوده ای (001/0=Sig، 669/11-=z)، عدالت حق مدار (001/0=Sig، 759/11-=z) و عدالت ورزشی (001/0=Sig، 564/11-=z) تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج شایان آن است که وضعیت موجود عدالت ورزشی در تیم های لیگ برتر نامناسب است و با وضعیت مورد انتظار تفاوت وجود دارد. به مدیران ذی ربط پیشنهاد می شود که تحقیقات جامع در راستای علت یابی این وضعیت، انجام داده و در راستای بهبود آن بکوشند.
۱۱.

روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه الکسیتایمیا در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از پژوهش حاضر، روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه الکسیتایمیا در ورزش در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل هواداران باشگاه شهر خودروی خراسان بود که در بازی هفته 28 لیگ برتر فوتبال کشور (فصل 2019-20) در مقابل تیم سایپا و در ورزشگاه خانگی این تیم در شهر کرج، به تشویق تیم شهر خودرو پرداختند که بر اساس اعلام روابط عمومی باشگاه شهر خودرو، 400 نفر تماشاچی به این مسابقه اعزام شدند. از این میان، 180 هوادار از بازی میان تیم های شهر خودروی مشهد و سایپای تهران، به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعه موردنظر، به فارسی ترجمه شد و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تأیید روایی ابزار نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بار عاملی تمامی سئوالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است. در نهایت، نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسش نامه الکسیتایمیا در ورزش، مقیاسی چندبعدی است و از آن می توان در سایر جوامع غیر بالینی ورزشی به عنوان یک ابزار پژوهشی استفاده کرد
۱۲.

ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل 114 تن از اساتید و دانشجویان بود که تمامی این افراد به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن استفاده گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای وضعیت مطلوب (94/0=α) و موجود (98/0=α) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های مورد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ یک از مؤلفه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود تا این انجمن تمام توان خود را در راستای جلب رضایت و همراهی مشتریان با برنامه های بلندمدت سازمان به کار گیرد.رد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ یک از مؤلفه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شودتفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های مورد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ یک از مؤلفه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصی
۱۳.

The Role of Religious Tourism and Empirical Marketing in the Development of Entrepreneurial Sports Opportunities in Mashhad(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۳۹
This study investigates the role of religious tourism and experimental marketing in developing entrepreneurial sports opportunities in Mashhad. As the first step, the study's statistical population consisted of all tourists in Mashhad who have been there for at least one week for religious tourism and have also visited this city's recreational and sports centers. Moreover, three standard questionnaires were used to collect data and to analyze the data, the Skewness and Elongation tests were used to determine the data distribution, one-sample t-test to compare the mean of variables with the hypothetical standard, Kendall W test to prioritize the components from the sample view and modeling equations were used; on top of that, all analysis was performed using SPSS software version 23 and SmartPLS version 3. The results showed that the average score of religious tourism, experimental marketing, and entrepreneurial sports opportunities and their components are relatively good. Hence, their average score was more than three. Results also showed that religious tourism and empirical marketing positively and significantly affect developing entrepreneurial sports opportunities in Mashhad. Finally, the structural equation model of the relations of the three main variables of this research and their components had a suitable fitting.
۱۴.

پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۶۲
هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش شامل شش حوزه اقتصادی، تجهیزاتی و زیرساختی، علمی _رسانه ای، منابع انسانی و سازمانی، اجتماعی و مراودات بین المللی می باشد. به صورت نظری، از نتایج حاصل می توان در جهت تکمیل مبانی نظری ورزش، بخصوص در حیطه حقوقی و سیاسی ورزش سود برد. در قالب عمل، مدیران ذی ربط می توانند در برنامه های توسعه ورزش از مفاهیم و مقوله های شناسایی شده استفاده نمایند و با توجه به یافته های موجود، ساز و کارهایی جهت مقابله با پیامدهای احتمالی تحریم های بین المللی احیا کنند.
۱۵.

بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۸
توسعه ورزش دانش آموزی بخش مهمی از توسعه اقتصادی اجتماعی است که می تواند موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره وری ملی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی شهر تهران بود. روش پژوهش همبستگی با طرح مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش، کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش، ادارات آموزش وپرورش مناطق 19 گانه و معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند که تعداد 263 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه عوامل کالبدی مؤمنی زاده (1396)، سرمایه های انسانی شاکریان (1392) و توسعه ورزش دانش آموزی انصاری (1399) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص شد که عوامل کالبدی و سرمایه انسانی بر توسعه ورزش دانش آموزی اثر مثبت معناداری داشتند، همچنین عوامل کالبدی بر سرمایه انسانی اثر مثبت معناداری داشتند. به علاوه مشاهده شد که سرمایه انسانی در ارتباط بین عوامل کالبدی و توسعه ورزش دانش آموزی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت شاخص هایی از قبیل مناسب و کافی بودن زیر ساخت ها، تسهیلات، زیبایی شناختی، امنیت و ایمنی، دسترسی، شایستگی حرفه ای و اجتماعی، انگیزش و توانایی رهبری معلمان تربیت بدنی در جهت دست یابی به اهداف توسعه ورزش دانش آموزی به ویژه بعد روانی و مهارتی تأکید دارد.
۱۶.

Pathology of Takhti and Imam Reza Football Stadiums in Mashhad with Emphasis on Passive Defense(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۸
INTRODUCTION: Nowadays, paying attention to the significance of football stadiums as important urban facilities and applying the principles of passive defense in them are among critical areas in the field of urban management. Given that, the primary goal of the present research is to investigate the pathology of football stadiums with an emphasis on passive defense. METHODS: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the research approach. Data collection was accomplished through documentary and field studies. In the documentary domain, information and data were gathered from the website of sports complexes, publications, and brochures. Regarding the field domain, spatial data related to the city of Mashhad were collected from the database and field studies in the form of observations and interviews with stadium officials. The target stadiums in the present study are Takhti and Imam Reza stadiums, which were studied based on two main criteria of design and location selection based on the principles of passive defense. After specifying the indicators, Arc GIS software was used to perform data analysis and spatial analysis operations. FINDINGS: The research findings indicate that the most significant weaknesses of Takhti Stadium are the lack of access to first and secondary arterial roads, the presence of intersections and heavy traffic near the stadium, inadequate open space and parking lots, and lack of automatic fire suppression systems. The drawbacks of Imam Reza Stadium include the absence of shelter, no access to the subway stations, no direct access to primary arterial roads, and the absence of entrance and exit passageways in the stadium. CONCLUSION: The results indicate the fact that paying attention to the indicators and criteria of passive defense can extensively conserve and maintain sports facilities at times of crisis.
۱۷.

Evaluation of Effective Factors on Creating Social Bond in Religious Tourists Using the Services of Recreational-Sports Complexes in Mashhad(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۲۷
The study aims to evaluate the effective factors on creating a social bond in religious tourists using the services of recreational-sports complexes in Mashhad. The research method was quantitative with a structural equation model approach. The statistical population of the study was religious tourists who used the services of recreational-sports complexes in Mashhad. A total of 388 tourists were selected as the sample by convenience sampling. The measurement tool was a modified Adamczyk 25-item questionnaire based on expert opinions, which has four subscales (intimacy, security, passion, and commitment). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts while the construct validity was confirmed using exploratory and confirmatory factor analysis. Reliability was also obtained by more than 0.7 using Cronbach's alpha. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used. Finally, the results revealed that the components of secure and intimate bonding are the most essential elements of creating a social bond in religious tourists using the services of recreational-sports complexes in Mashhad, respectively. Consequently, this study emphasizes strengthening indicators such as infrastructure development, equipment, and facilities to reduce risks, using new marketing methods, protecting the tourist information, attention to the opinions, interests, and values of religious tourists, creating an intimate and social atmosphere, creating a secure and reassurance environment, etc. to create a social bond in religious tourists using the services of recreational-sports complexes.
۱۸.

شناسایی چالش های پیش روی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی در رشته های منتخب انفرادی (یک رویکرد پدیدارشناسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۹
ورزشکاران قهرمانی در دوران ورزش خود با چالش های متعددی روبه رو هستند و باید این چالش ها با موفقیت مدیریت شوند. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های ورزشکاران در سطح ورزش قهرمانی، با استفاده از روش پژوهش کیفی و با استراتژی پدیدارشناسی برمبنای رویکرد هوسرل انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 21 ورزشکار قهرمان مصاحبه شد و داده های جمع آوری شده با نرم افزار مکس کیودی ای نسخه 2020 تحلیل شد. نتایج حاکی از وجود 10 مقوله اصلی از چالش های ورزشکاران بود که شامل چالش فردی، چالش مالی، تبعیض ها در ورزش، چالشهای دوران بازنشستگی، چالش با مربیان، چالش با مدیران ورزشی، چالش اجتماعی، چالش در رابطه با امکانات و تجهیزات ورزشی، چالش های اعزام به مسابقات و چالش های اردوها بود؛ ازاینرو پیشنهاد می شود در راستای کاهش چالش های مذکور، مدیریت (باشگاه، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک) به عنوان بالاترین و مؤثرترین عنصر یک سازمان، در سه جبهه اقتصادی (مؤثر در بهبود امکانات و موانع مالی ورزشکاران و مربیان)، جبهه روان شناختی (مؤثر در بهبود چالشهای فردی ورزشکاران)، جبهه عدالت سازمانی (برای رفع هرگونه تبعیض) کوشا باشد. همچنین برنامه ریزی برای رفع آنها می تواند موجب تعالی عملکرد، شکوفایی ظرفیت ها و افزایش افتخارآفرینی ورزشکاران سطح قهرمانی کشور شود.
۱۹.

بررسی ارتباط بین صحه گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین صحه گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگیو از نظر هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل خریداران محصولات صحه گذاری شده توسط علی دایی (شامل مجتمع اداری الماس کریمخان) است. با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 207 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه صحه گذاری براین استین و ژانگ (2005) و پرسشنامه استاندارد سنجش وفاداری مصرف کننده به برند برنیک (2006) است. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها از شاخص های آمار توصیفی مانند درصد فراوانی، میانگین و برای آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور اطلاع از طبیعی بودن توزیع نمرات از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین برای طراحی مدل ارتباطی پژوهش از نرم افزار آموس استفاده شد. همان طورکه نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، بین توان ستاره بودن، شخصیت دوست داشتنی، منبع جذابیت و صداقت حرفه ای صحه گذار (علی دایی) و وفاداری به برند محصولات همبستگی مثبت (01/0 ≥P) وجود داشت، ولی بین تیپ شخصیتی صحه گذار (علی دایی) و وفاداری به برند محصولات همبستگی وجود نداشت (01/0 ≤P).
۲۰.

سنجش سیستم مدیریت کیفیت سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف از پژوهش حاضر، سنجش سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000 بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (200=N) که براساس جدول مورگان 127 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه سیستم مدیریت کیفیت (QMS) برگرفته از سازمان ملی استاندارد ایرلند بود که روایی صوری و ظاهری آن توسط متخصصان تاًیید شد و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد (823/0=α). به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری (SPSS) استفاده شد و تحلیل های مربوط به مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس (AMOS) انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه های (QMS) در این پژوهش از بار عاملی قابل قبولی در سطح معناداری کمتر از 05/0 برخوردار بودند. همچنین براساس مقادیر بارهای عاملی، مؤلفه ارزیابی عملکرد با بار عاملی 85/0 و مؤلفه ماهیت سازمان و بهبود فرایندها با بار عاملی 80/0 مهم ترین عوامل سیستم مدیریت کیفیت بودند. بنابراین زمان بندی مناسب در توسعه مراحل سیستم مدیریت کیفیت در ارائه خدمات به شهروندان، برقراری ارتباط مناسب با کارکنان از سوی مدیریت، ارزیابی دوره ای برای تضمین کیفیت خدمات ورزشی و توجه به نیازهای ورزشی شهروندان و اهتمام به ارزیابی عملکرد کارکنان پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان