مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال 13 بهار 1401 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و تبیین مؤلفه های بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازآفرینی برند برند ملی نظریه داده بنیاد سوریه گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 199
بحران های غیرقابل پیش بینی و کنترل در سطوح مختلف کسب وکارها، موجب اهمیت مفهوم بازآفرینی برند شده است که می تواند به بازسازی برند ها در هر موضوع، مکان و زمانی در هر سطحی از فعالیت کمک کند. برند سازی مکان در سطح ملی که با نام کشورها شناخته می شود، به جهت آثار جنبی آن بر سطوح خرد فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره یکی از حوزه های مهم و مغفول نیازمند تبیین است. سوریه به عنوان کشوری دارای پیشینه تاریخی، فرهنگی، سیاسی و موقعیت جغرافیایی راهبردی و جذاب برای گردشگران در غرب آسیا به جهت درگیری در بحران جنگ داخلی، موردی قابل تأمل در موضوع بازآفرینی برند در سطح ملی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه ها و تبیین آن ها در قالب الگوی بازآفرینی برند ملی در صنعت گردشگری انجام شده است. با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک، جامعه آماری شامل خبرگان دولتی و خصوصی صنعت گردشگری سوریه را انتخاب و با روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی تعداد 13 نفر نمونه انتخاب شده است. استفاده از  مصاحبه بدون ساختار عمیق با هدف دستیابی به مفاهیم مورد نظر جهت گردآوری داده ها در دستور کار قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین مولفه های تشکیل دهنده الگوی بازآفرینی برند ملی شامل هفت مفهوم  «بهبود شرایط زمینه کشور، تشکیل ستاد بازآفرینی برند ملی، مدیریت ذی نفعان، ارزیابی تأثیر بحران بر برند ملی، تدوین برنامه ترمیمی، جایگاه یابی مجدد و ارزیابی برند ملی» هستند.
۲.

الگوی استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی مشروعیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 614
در نظریه نهادی سازمان ها هم به دنبال مزیت رقابتی (با تأکید بر رقابت بر سر منابع کمیاب و اهمیت دادن به محیط وظیفه ای) و هم مشروعیت اجتماعی (با تأکید بر دستیابی به مشروعیت از منظر ذی نفعان اجتماعی با نفوذ و اهمیت دادن به محیط نهادی) بوده و برای دستیابی همزمان به این دو هدف به رویه ها و فرایندهای مقتضی نیاز دارند. اما سیر مطالعات انجام شده در این بخش از سال 1977 نشانه عدم پاسخگویی به این نیاز درقالب ارائه مدلی تجربی از فعالیت های لازم برای تحقق این هم زمانی در سازمان ها است. این شکاف نظری به ویژه در بستر کشورهای درحال توسعه نظیر ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا فهم چگونگی برخورداری همزمان سازمان ها از مزیت رقابتی و مشروعیت به عنوان مساله اصلی پژوهش حاضر در نظر گرفته شد. در این پژوهش، گروه صنعتی گلرنگ به عنوان یک مطالعه موردی خاص در نظر گرفته شده و در چارچوب تحقیق کیفی - اکتشافی وضعیت آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش های تحلیل تم و کدگذاری تحلیل شدند. بررسی ها نشان داد مدیریت همزمان اقدامات رقابتی و مشروعیت آفرین از یک الگوی استراتژیک دوسوتوانی در 3 مرحله پی در پی تشکیل می شود: مرحله اول ایجاد نهاد و بستر رقابت جدید، مرحله دوم ایمن سازی محیط از تلاطم های نهادی و مرحله سوم اطمینان از جاری شدن برنامه ها و تضمین نتایج مطلوب. الگوی استراتژیک دوسوتوانی پیشنهاد شده در واقع معرف محدوده ای برای سازمان است که در این محدوده، سازمان می تواند مشروعیت خود را حفظ و در عین حال به تمایز توان رقابتی در قیاس با دیگران نیز دست یابد. بنابراین، سازمان اگر خارج از این محدوده اقدام به انتخاب استراتژی نماید، خود را در خطر از دست رفتن مشروعیت و یا تهدید اقدامات رقابتی برنامه ریزی شده قرار خواهد داد.
۳.

سناریونگاری آینده پژوهشی مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت محرک سناریو صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 400
مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به رویکردی غالب در تحقیقات و اقدامات پژوهش گران و مدیران است که با هدف هم سویی منافع با محیط زیست و توسعه پایدار مد نظر قرار می گیرد. پژوهش حاضر در صدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی در شرکت های بزرگ فعال در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و ترسیم سناریوهای باورکردنی بر اساس نظر مدیران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت بر اساس روش سناریونگاری است. مشارکت کنندگان در این تحقیق 10 نفر از خبرگان آگاه به مسئولیت اجتماعی بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین عوامل کلیدی موثر بر مسئولیت اجتماعی از روش تحلیل ساختاری و تحلیل میک مک استفاده شد و سناریوهای پیش رو با استفاده از سناریو ویزارد ترسیم گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پنج عامل کلیدی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار هستند. نتایج حاصل از ترکیب 15 وضعیت برای 5 عامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت که شامل حالت های ممکن برای آینده پیش رو است، نشان داد که 5 سناریو با سازگاری بالا و 37 سناریو با سازگاری ضعیف را می توان در نظر گرفت. سناریوهای قوی براساس تشابه و درجه مطلوبیت، در سه گروه سناریوهای «خوش بینانه»، «بینابین» و «بدبینانه» قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شدت تاثیرگذاری وضعیت های نامطلوب، بیشتر از وضعیت های مطلوب است. بنابراین شرکت ها باید سناریوها نامطلوب را بیشتر مد نظر قرار دهند تا آمادگی لازم برای مواجهه با آن وضعیت ها فراهم گردد.
۴.

سرمایه اجتماعی و رفتار هم خلقی ارزش: تحلیل نقش میانجی سرمایه ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی رفتار هم خلقی ارزش سرمایه ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 275 تعداد دانلود : 630
عصر مشتری مداری، توجه به آن و اهمیت مفاهیم مرتبط با آن همچون سرمایه اجتماعی را دوچندان نموده است. بر این اساس و با توجه به نقش تعیین کننده سرمایه اجتماعی در ایجاد رفتارهایی که منجر به ارزش آفرینی مشترک میان مشتریان و سازمان ها در جهت موفقیت سازمان ها و بهره مندی از مزایای حاصله توسط مشتریان می شوند، موجب شد تا هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار هم خلقی ارزش با تاکید بر نقش میانجی سرمایه ساختاری باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و سرپرستان شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 183 نفر تعیین شدند. در این راستا، داده های موردنیاز جهت تحلیل روابط با استفاده از پرسشنامه که روایی آن با استفاده از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شد، جمع آوری شد. تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SMART- PLS انجام گرفت که نتایج حاصل شده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر رفتار هم خلقی ارزش، از طریق سرمایه ساختاری نیز تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار هم خلقی ارزش دارد.
۵.

طراحی چارچوب آینده نگاری توسعه منطقه با محوریت تحولات اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری توسعه ی اجتماعی و فرهنگی برنامه ریزی بر پایه ی سناریو ماتریس اثرات متقاطع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 417
تحولات اجتماعی و فرهنگی از اهداف اصلی توسعه منطقه ای محسوب می شود. این پژوهش با استفاده از رویکردهای آینده پژوهی و همچنین م دل های برنامه ریزی که بر اساس سناریو طراحی شده است، به بررسی توسعه اجتماعی و فرهنگی در استان یزد بر پایه سند چشم انداز ملی می پردازد. در گام اول پژوهش، 33 عامل شناسایی گردید که این عوامل به نوعی بر روند توسعه ی اجتماعی و فرهنگی استان یزد اثرگذار بوده اند. پس از انجام مصاحبه های مختف با خبرگان، اقدام به شناسایی 9 عامل کلیدی از بین 33 عامل بر اساس اسناد بالادستی گردید. در ادامه برای هر یک از عوامل بر اساس سناریوهای مختلف، 18 وضعیت مطلوب و نامطلوب در آین ده ی استان مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه با تشکیل ماتریس اثرات متقاطع از طریق نرم افزار میک مک و همچنین بهره گیری از دانش کارشناسان علوم اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیرات وقوع هر یک از وضعیت ها بر وقوع یا عدم وقوع وضعیت های دیگر در استان، با استفاده از قابلیت های نرم افزار سناریو ویزارد، 6 سناریوی با سازگاری ب سیار ب الا استخراج شد. نتایج پژوهش نشان از شناسایی 3 عامل، عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی به عنوان بازیگران اصلی و مؤثر بر فرایند توسعه اجتماعی و فرهنگی در استان یزد دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت فعلی هر یک از عوامل شناسایی شده در پژهش، چندان مناسب نیست. سناریوهای احتمالی شکل گرفته در این پژوهش، امیدها را برای بهبود وضعیت توسعه در استان بالا می برد. 
۶.

تحلیل کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی اصلاح فرایندهای کسب وکار سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فواید فنی معماری سازمانی عملکرد سازمانی فرایندهای کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 193
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گری اصلاح فرایندهای کسب وکار سازمان بر عملکرد سازمانی می پردازد. چارچوب نظری تحقیق، پیوندی را از استفاده مؤثر معماری سازمانی تا موفقیت سازمانی پیشنهاد می نماید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت است، حجم نمونه با فرمول کوکران تعداد 356 نفر برآورد شد. پرسشنامه ها به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، میان کارشناسان و مدیران توزیع و گردآوری گردید. روایی پرسشنامه قبل از توزیع با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از توصیف آماری و استنباطی با آزمون همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج نشان داد، کارکرد فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد. کارکرد فنی معماری سازمانی بر اصلاح فرآیند کسب وکار تأثیر مثبتی دارد. اصلاح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد. کارکرد فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصلاح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد.
۷.

چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای استراتژی چالش های اجرای استراتژی نظریه داده بنیاد رویکرد ظاهر شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 837
با توجه فضای ابهام محیطی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک در صنایع مختلف بیش از پیش ضروری است . صنعت بانکداری هم با توجه به افزایش تعداد بانکهای خصوصی و دولتی از یک طرف و از طرف دیگر فضای حاکم بر کشور ایران بیش از بقیه صنعت ها به بررسی آن نیاز دارد. پژوهش حاضر به بررسی موانع اجرای استراتژی در صنعت بانکداری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش متخصصین عرصه اجرای استراتژی بودند که تجربه ی حضور در پروژه های استراتژیک صنعت بانکداری را داشتند که بر مبنای روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی تعداد حجم نمونه 12 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع اوری داده ها مصاحبه بوده که از طریق نظریه ی داده بنیاد از نوع دوم ان استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد که چهار دسته مانع اصلی برای اجرای استراتژی شناسایی شده اند عبارت بوده اند از موانع زمینه ای، موانع نهاده ای، موانع فرآیندی و موانع ستاده ای. هر کدام از این دسته موانع در مرحله های بعدی کدگذاری، به تقسیم بندی های کوچک تری نیز تقسیم شده اند که موانع زمینه ای شامل موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع اجتماعی و موانع قانونی؛ موانع نهاده ای شامل کارکنان، اسناد برنامه ریزی شده و بودجه و موانع فرآیند شامل موانع فنی، موانع مدیریتی و موانع ساختاری.
۸.

تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه تحول گرا و گسترده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری سازمانی عملکرد صادرات نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 823
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن  نقش میانجی نوآوری فناورانه تحول گرا و گسترده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی (میدانی) به شمار می رود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شرکت مواد غذایی صنایع شیر ایران واقع در شهر تهران بوده و حجم نمونه این تحقیق 213 نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL و نرم افزار SPSS  استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش نتایج نشان می دهد که نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد، همچنین نوآوری سازمانی بر نوآوری فناورانه تحول گرا و نوآوری فناورانه گسترده تاثیر دارد در نهایت هر دو متغیر نوآوری فناورانه  تحول گرا  و نوآوری فناورانه گسترده بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد.
۹.

مکانیزم ها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی راهبرد منابع انسانی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 103
مسئولیت اجتماعی سازمان ها اقداماتی است که در آن شرکت ها دخالت خود در فعالیت های اجتماعی را در نظر می گیرند و اثرات مخرب کسب وکار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی مکانیزم ها و راهبرد های تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در یکی از مهم ترین نهاد های تاثیرگذار جامعه است و از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی-  پیمایشی(میدانی) است. جامعه آماری شامل پانلی بیست و پنج نفره از خبرگان و متخصصان این حوزه بوده اندکه از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. برای پاسخگویی به سوال های پژوهش، با مراجعه به مبانی نظری و مرور پژوهش های قبل، مکانیزم ها و راهبرد های تحقق مسئولیت اجتماعی شناسایی و با بهره گیری از روش های توصیف آماری و نظرات خبرگان و متخصصین آگاه در دو دور تکنیک دلفی ، این عوامل مورد شناسایی، تعدیل و اصلاح قرار گرفتند. مهم ترین شاخص تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی را با استفاده از روش ANP فازی تعیین نموده و به اولویت بندی گویه های این راهبرد ها با استفاده از تکنیک TOPSIS در محیط فازی پرداخته شد. طبق نظر خبرگان و تحلیل های آماری، مؤثرترین ابعاد برای تحقق مسئولیت اجتماعی در جامعه آماری مورد تحقیق، «ارتباطات، شفافیت و گفتگوی اجتماعی»، «اصول تنوع و فرصت های برابر»، «آموزش و توسعه مداوم»، «پیشگیری، بهداشت و ایمنی در محل کار»، «تعادل کار و خانواده»، «حفظ و جذب نیروی کار»، «حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی» و «مدیریت روابط کاری» به ترتیب اولویت انتخاب شدند.
۱۰.

مدل پویای ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شدت رقابت صنایع فلزی مدل پویای ارزیابی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 521
نظریه های متنوعی تاکنون برای تشریح الگوی تجارت در کشورها و علت موفقیت آنها در سطح داخلی و بین الملل ارائه شده اس ت. کمبودی در تعداد تعاریف از رقابت پذیری و شدت رقابت دیده نمی شود. آنچه مشهود است بیان مدل های رقابتی به صورت کلی است، لذا مشکل اصلی در فقدان تعریفی جامع از رقاب ت پ ذیری در صنایع خاص همچون صنایع فلزی  است. هدف غایی تحقیق رسیدن به رشد اقتصادی و ورود به بازارهای جهانی از طریق یک مدل جامع رقابتی بوده است. هدف کاربردی تحقیق ارائه مدل پویا در راستای ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی کشور ایران  است. از تعداد 230 مدیر ارشد در حوزه صنایع فلزی استان آذربایجان شرقی نمونه ای به حجم 144 به صورت تصادفی از این جامعه  انتخاب شد . قلمرو زمانی تحقیق از مهر ماه 1394لغایت شهریور 1398 است. برای آزمون فرضیه ها از معناداری ضریب همبستگی پیرس ون و برای اندازه گیری سازه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر عوامل درون سازمانی تأثیر مثبتی با ضریب کل 8/0 و متغیر ایجاد ارزش ادراکی، تنها بصورت مستقیم و با ضریب 02/0 میزان رقابت پذیری را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین متغیر عوامل محیطی (با تأثیر مستقیم 17/0 و غیرمستقیم 59/0 و در مجموع 76/0) تأثیر مثبتی بر میزان رقابت پذیری دارد. متغیرها در مجموع توانستند 57 درصد از تغییرات متغیر میزان رقابت پذیری را تبیین نمایند و این نشان می دهد که هدف غایی تحقیق نیز به همین اندازه تحت تأثیر قرار خواهد داشت.
۱۱.

الگوی ناحیه نوآوری دانشگاهی به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری ناحیه نوآوری دانشگاه کارآفرین سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 992
اقتصاد مبتنی بر نوآوری تغییرات اساسی و فرصت های متنوعی را برای شهرها وکسب و کارها به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه شهرها برای جذب نسل جدید فناوری مورد نیاز شرکت ها و صنایع شان به مدل نوآوری مبتنی بر نزدیکی و مجاورت روی آورده اند، جایی که استعدادهای موردنیاز آن نیز سبک زندگی و فعالیت در محیط های شهری را ترجیح می دهند و دانشگاه های کارآفرین، نوآور و دارای مسئولیت اجتماعی یکی از ابزارهای کلیدی جهت تحقق این اهداف خواهندبود. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شده و ابزار گردآوری داده ها بررسی متون و مصاحبه با خبرگان بوده است. به همین منظور پس از بررسی مطالعات پیشین، 10 نمونه مطرح جهانی در زمینه ایجاد ناحیه نوآوری بررسی شده سپس مصاحبه هایی با خبرگان حوزه نوآوری در کشور صورت گرفت. با کدگذاری داده های حاصل از بررسی متون و مصاحبه ها، الگوی ناحیه نوآوری برای دانشگاه تهران شامل 10 عنصر حاکمیتی، سیاست گذاری، مدیریتی و نظارتی در ناحیه نوآوری، کارکردهای ناحیه نوآوری، ویژگی های ناحیه نوآوری، موانع راه اندازی و توسعه ناحیه نوآوری، خوشه های ناحیه نوآوری، بازیگران ناحیه نوآوری، ارتباطات ناحیه نوآوری، تامین مالی ناحیه نوآوری  تجاری سازی ایده ها و تمایزهای ناحیه نوآوری دانشگاه تهران ارائه و در نهایت بر مبنای یافته ها، پیشنهادهایی به منظور ایجاد و توسعه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران بیان شد.
۱۲.

ارزیابی راهبردهای پویای شرکت های فناورانه دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردها مدل سازی سیستم اعتبارسنجی معیارهای خروجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 171
در محیط رقابتی امروز، پیچیدگی های زیادی برای سازمان های مختلف ایجاد شده است. از این رو تحلیل و در نظرگیری این پیچیدگی ها در تصمیم گیری های راهبردی با استفاده از روش های مختلف شبیه سازی سیستمی انجام می شود. هدف این مقاله ارزیابی راهبردهای منتخب برای یک شرکت فناورانه دانشگاهی با استفاده از شبیه سازی پویایی های سیستم است. باتوجه به روش شناسی پژوهش می توان این پژوهش را از نظر پارادایم تفسیری، نوع هدف کاربردی، روش پژوهش توصیفی، رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی)، گردآوری داده های کتابخانه ای و میدانی دسته بندی کرد. برای طراحی مدل سیستمی مناسب در این پژوهش، ابتدا مدل های پویای سیستمی مختلف بررسی شدند و روابطی اولیه برای شرکت موردمطالعه پیشنهاد شد. روابط مدل اولیه طراحی شده با استفاده از نظرات خبرگان در چارچوب پرسشنامه هایی ارزیابی شد. همچنین مهم ترین عوامل برای بررسی خروجی های این شرکت نیز در پرسشنامه ای دیگر بررسی شدند. لازم به ذکر است که پیش از توزیع پرسشنامه ها بین نمونه های جمعیتی شناسایی شده در این شرکت، روایی و پایایی پرسشنامه ها براساس روش های لاوشه و آلفای کرونباخ بررسی شد. براساس نتایج مراحل ذکرشده، مدل پویای سیستم برای این شرکت طراحی و اعتبارسنجی آن در ابعاد مختلف بررسی شد. اثرات طرح های راهبردی منتخب بر مدل طراحی شده باتوجه به مهم ترین معیارهای شناسایی شده برای این شرکت مشخص شد. باتوجه به نتایج، هر معیار در بازه های زمانی مختلف نوسان های مختلفی دارد که اعمال هر راهبرد موجب تغییر در نوسان ها می شود. لذا انتخاب راهبرد باتوجه به اهمیت هرمعیار از دیدگاه مدیران شرکت موردمطالعه و بازه های زمانی متفاوت انجام شد و اثربخش ترین راهبرد بین راهبردهای منتخب برای این شرکت معرفی شد.
۱۳.

نگرش مشتریان همراه بانک و تاثیر آن بر قصد استفاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نگرش همراه بانک قصد استفاده حریم خصوصی نوسان گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 255
شرایط نوسان گرایی کرونا و رشد فراگیر فناوری اطلاعات، موجب تقویت خدمات بانکی به مشتریان از طریق تلفن همراه شده است. با این حال، نگرانی هایی در مورد نگرش و قصد مشتریان به استفاده از همراه بانک وجود دارد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی این موضوع به اجرا درآمده است. روش تحقیق در این پژوهش، کمی از نوع پیمایشی و جامعه آماری، کارکنان دانشگاه زنجان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه های آماری 202 نفر محاسبه شد که به روش غیراحتمالی از نوع در دسترس به پرسش ها پاسخ دادند. ابزار، پرسشنامه استانداردی بود که به دلیل بومی سازی، در این پژوهش مجدداً روایی و پایایی آن تایید شد. روایی همگرای سازه ها با استفاده از معیار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) بالاتر از مقدار ملاک ۴/۰ مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با آلفای کرونباخ (۸۷۸/۰ بالاتر از 7/0) و پایایی ترکیبی (CR) بالاتر از مقدار استاندارد ۶/۰، مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار PLS یافته ها نشان داد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده ادراک شده، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط، بر نگرش نسبت به همراه بانک تاثیر مثبت و معنا داری گذاشته، اما تاثیر درک شایستگی، خیرخواهی و امنیت و حریم خصوصی بر نگرش نسبت به همراه بانک، معنا دار نبود. همچنین نتایج بیانگر تاثیر نگرش نسبت به همراه بانک بر قصد استفاده از همراه بانک بود.
۱۴.

الگوی پیشران های شایسته سالاری در نظام اداریِ مناطق کم برخوردار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته سالاری تخصصگرایی توسعه نظام اداری مناطق کم برخوردار اعتماد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 709
شایسته سالاری و تخصص گرایی، نقش محوری و تعیین کننده ای در فرایند توسعه یافتگیِ جوامع دارد. این موضوع در استان سیستان و بلوچستان اهمیت بیشتری  دارد چرا که با وجود ظرفیت های توسعه ایِ گسترده، به دلیل برخی مؤلفه ها، روند توسعه یافتگی از شتاب لازم را ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تخصص گرایی و شایسته سالاری در نظام اداریِ استان تدوین و به گونه ای انجام شده است که ضمن شناخت آسیب ها، راهکارهای اجرایی در جهت بهبود وضعیت نیز ارائه شود. برای جمع آوری و تحلیل داده ها از روش کیفیِ نظریه داده بنیاد استفاده شد که فرایند آن در سه مرحله ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده است. پس از 16 مصاحبه با صاحبنظران این حوزه، داده های لازم گردآوری و تحلیل شد. بدین صورت که پس از طیِ فرایند مقایسه مستمر داده ها و مراحل سه گانه ی کدگذاری، 128 مفهوم اولیه در قالب 23 مقوله دسته بندی شدند. الگوی کیفیِ داده بنیاد از نتایج پژوهش  با محوریت «پیشران های شایسته سالاری در نظام اداریِ سیستان و بلوچستان» ارائه شد. این الگو مشتمل بر شرایط علّی (قابلیت های متعدد بالقوه برای توسعه، اهمیت توسعه ی استان در توسعه ی ملّی، ساختار ویژه ی قومی و مذهبی، بالا بودن شاخص فقر و محرومیت، مرزی بودن بخش عمده ای از مناطق استان)، پدیده محوری (شایسته سالاری در راستای توسعه پایدار)، راهبردها (اداری، سیاسی، اجتماعی)، عوامل مداخله گر (فقر آموزشی، نگاه های قومی و مذهبی، عوامل محیطی و جغرافیایی، عوامل دولتی و نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی)، شرایط زمینه ای (عوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل نگرشی) و پیامدها (بهره برداری مناسب از ظرفیت ها، ارتقای تعامل و هم گرایی اجتماعی، بهبود روند توسعه ی ملّی، ایجاد امنیت پایدار، ارتقای اعتماد اجتماعی) هستند.
۱۵.

شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پایدار منابع انسانی بانک سرمایه رویکرد تفسیری-ساختاری تحلیل MICMAC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 978
رمز موفقیت یک موسسه در عصر رقابت و محیط های به هم پیوسته ، توانایی آن در نگهداشت و توسعه منابع انسانی است. این مطالعه باهدف شناسایی مؤلفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در بانک سرمایه انجام شده است. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا ، مؤلفه های مدیریت پایدار منابع انسانی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی شده است. مصاحبه ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت ده مؤلفه شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی مدیریت پایدار منابع انسانی در بانک سرمایه با استفاده از ISM ایجاد گردیده است. پس ازآن برای شناسایی موقعیت مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج نشان می دهد مدل تفسیری ساختاری بانک سرمایه در شش سطح قابل ارائه است که اصلی ترین آن به سیاست ها و خط مشی بانک مربوط می شود. سایر مؤلفه های شناسایی شده نیز شامل توسعه توانمندی، ایجاد محیط چابک، افزایش مسئولیت اجتماعی ، بهبود کیفیت زندگی، نخبه پروری، همسویی با تحولات دیجیتال، یادگیری مداوم، بهبود عملکرد و بهبود شرایط کار است. تحلیل MICMAC نشان داد سیستم مدیریت منابع انسانی بانک سرمایه سیستمی ناپایدار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵