مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال چهارم تابستان 1392 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

شبیه سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵