مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال پنجم بهار 1393 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تأثیر عوامل راهبردی داخلی بر عملکرد مالی صنایع تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تبیین مهارت های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تبیین الگوی توسعة شایستگی های برند شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نیروهای رقابتی و کاربرد دانش برای بهبود عملکرد زنجیرة تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵