مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال پنجم بهار 1393 شماره 17

مقالات

۳.

تأثیر عوامل راهبردی داخلی بر عملکرد مالی صنایع تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸