هاشم آقازاده

هاشم آقازاده

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
۱.

رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چند متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت بین الملل ارزیابی عملکرد تجاری کشور صادرات واردات تصمیم گیری چندمتغیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 820
ارزیابی عملکرد تجاری کشورها، از موضوعات مهم در حوزه تجارت بین الملل به شمار می رود. در این زمینه، با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی عملکرد، استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی آن ضرورت دارد. با این حال، مرور ادبیات نشان می دهد تعیین معیارهای مناسب در این حوزه، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، معرفی مجموعه ای قابل اتکا از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور است که ضمن توجه به ابعاد مختلف عملکرد، اولویت بندی و روابط علی موجود بین معیارها را نیز در نظر گرفته و به عنوان مجموعه ای استاندارد در تحقیقات آتی قابل استفاده باشد. به این منظور، ابتدا از طریق مرور سیستماتیک ادبیات، تحقیقات پیشین بررسی و معیارهای مورد استفاده آنها استخراج و دسته بندی شده است. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و بهره گیری از نظرات خبرگان، معیارهای مناسب در هر دسته شناسایی شده است. در ادامه، با به کارگیری روش دیمتل روابط علی بین دسته ها و معیارها بررسی و از روش بهترین-بدترین برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. در نهایت، با تلفیق نتایج دیمتل و بهترین-بدترین، رتبه بندی نهایی معیارها به دست آمده است. طبق نتایج این تحقیق، تعداد پانزده شاخص در سه بعد دسته بندی شدند که ابعاد صادرات، واردات و عمومی به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. همچنین، معیارهای "ارزش صادرات"، "تعداد/نوع مشتریان در بازار صادراتی" و "ارزش واردات" به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص ها برای ارزیابی عملکرد تجاری کشورها شناخته شده اند.
۲.

بررسی فرایند و عوامل مؤثر بر برندسازی استارتاپ ها در ایران: مطالعه چندموردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارتاپ برندسازی ارزش ویژه برند مطالعه چندموردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 939
هدف: هدف این پژوهش، بررسی فرایند و عوامل مؤثر بر ایجاد برند در استارتاپ هاست. با توجه به محدود بودن مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در حوزه برندسازی استارتاپ ها، در این مطالعه اهمیت برندسازی از نظر استارتاپ ها و استراتژی های آن ها در این زمینه بررسی می شود. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد مطالعه چندموردی و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ مدیران، به بررسی موضوع برندسازی ده استارتاپ ایرانی در صنایع مختلف می پردازد. داده های کسب شده از مصاحبه و مستندات سازمان و یادداشت های گردآوری شده در جلسه ها، به کمک نرم افزار مکس کیودا تجزیه وتحلیل می شود. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، الگوهای مشترکی در فرایند برندسازی در قالب سه تم، گرایش به برند، طرح برند و فعالیت های برندسازی مشاهده شد. فرایند برندسازی عناصر مختلفی دارد که برای ارتقای ارزش ویژه برند، هیچ یک از این عناصر نباید نادیده گرفته شود. یافت ها نشان می دهد که هیچ گروه استارتاپی وجود ندارد که برای آن ها برندسازی بی ارزش باشد و اقدامی برای برندسازی انجام ندهد. یافته های این پژوهش در زمینه فعالیت های برندنیگ نیز با ادبیات موجود تفاوت دارد، فعالیت هایی مثل روابط عمومی و اسپانسر شدن، استفاده از رسانه های اجتماعی و شراکت با دیگر شرکت ها در این پژوهش مشاهده شد که در پژوهش های قبلی به آن ها اشاره ای نشده است. نتیجه گیری: برجسته ترین ویژگی های شرکت های استارتاپ، کمبود زمان، دانش، سرمایه و نیروی انسانی است. بنابراین به نظر می رسد که برندسازی برای رشد استارتاپ عامل مهمی باشد. در این مطالعه تأکید شد که ابعاد بصری برند، بر برند اثرگذار است. نقش روابط عمومی و رسانه های اجتماعی، شرکت در رویدادها و شراکت با سایر شرکت ها، از جمله فعالیت های برندسازی شناسایی شدند. افزون بر این، اهمیت افراد و برند شخصی آن ها در شرکت نیز، به عنوان فعالیت های برندسازی شناسایی شد.
۳.

تعیین اولویت های رقابتی ایران مبتنی بر شاخص رقابت پذیری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سند چشم انداز شاخص رقابت پذیری جهانی خوشه بندی وزن دهی رتبه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 501
افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.
۴.

تأثیر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی (واسطه ای و تولیدی) با میانجیگری قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همه گیری بیماری کرونا کارایی قابلیت های بازاریابی جهت گیری راهبردی کسب وکارهای کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 281
امروزه با همه گیری بیماری کرونا مشکلاتی برای کسب و کارها، بویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد شده است؛ از سوی دیگر قابلیت های بازاریابی در تعیین ارزیابی ناهمگن از کیفیت محصول برای مشتریان ضروری تلقی شده است که این امر به جهت گیری راهبردی کسب وکارهای کوچک و متوسط در شرایط بحرانی همه گیری بیماری کرونا کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی با میانجیگری قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی می باشد. جهت گیری پژوهش، کاربردی و ازنظر هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 2200 نفر از مدیران و کارکنان ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط استان تهران می باشد که از نمونه 335 نفری با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش پی ال اس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش اثر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی، قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی و نقش جهت گیری راهبردی بر کارایی تأیید شد و نیز نقش غیرمستقیم متغیرهای میانجی قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی در رابطه بین همه گیری بیماری کرونا و کارایی تائید شد؛ اما تأثیر قابلیت های بازاریابی بر کارایی رد شد. این پژوهش به مدیران ارشد و عالی کسب وکارهای کوچک و متوسط توصیه می نماید که برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت های آتی در دوره پساکرونا به جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی توجه مضاعفی داشته باشند.
۵.

برندسازی در صنایع خلاق (مورد مطالعه: صنعت مد لباس ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع خلاق صنعت مد لباس برندسازی هویت برند نظریه داده بنیاد چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 485
هدف: مد لباس محصولی از صنایع خلاق است و از فرهنگ منطقه ریشه می گیرد. در ایران با توجه به سابقه زیاد نساجی و تولید لباس، محدود برندهایی از صنعت مد لباس توانسته اند در بازارهای داخلی بین المللی به برندی قوی تبدیل شوند. غالب محصولات مد لباس ایران از طریق مبادی رسمی و غیرسمی وارد کشور می شود. علی رغم کیفیت عالی لباس های داخلی، تولیدکنندگان تمایل دارند که تحت نام های تجاری خارجی محصولات خود را معرفی و به بازار عرضه کنند که گویای نبود برندهای قدرتمند داخلی در این صنعت است. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی منسجم در زمینه برندسازی مدل لباس کشور است و به این سؤال ها پاسخ می دهد: چالش های برندسازی مد لباس در داخل ایران چیست؟ فرایند برندسازی در مد لباس کشور دارای چه مراحل و نکاتی است و چه تمایزی با سایر صنایع دارد؟ روش: پژوهش حاضر از طریق روش تئوری داده بنیاد چندگانه و با استفاده از ادبیات و تئوری های موجود و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و کارشناسان این صنعت، مدلی منسجم در زمینه برندسازی مدل لباس کشور ارائه کرده است. روش نمونه گیری قضاوتی بوده و مصاحبه ها تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها: داده های به دست آمده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل و به استخراج 744 کد، 255 مفهوم و 10 مقوله منجر شد. برندسازی در محصولات مد لباس، شامل سه مرحله کلان پیش برندسازی، برندسازی و پس برندسازی است که در قالب هشت گام طرح ریزی شده است: الزامات برندسازی؛ فرصت های برندسازی؛ چالش های برندسازی؛ هویت برند؛ جایگاه یابی برند؛ اعمال ابزارها و آمیخته های بازاریابی متناسب؛ ارزیابی برند؛ رشد، توسعه و جایگاه یابی مجدد. دو مقوله باقی مانده نیز در خصوص تفاوت برندسازی مد لباس لوکس و انبوه و ترتیب مراحل برندسازی هستند. نتیجه گیری: برندسازی در حوزه مد لباس با توجه به ماهیت طراح محور بودن و خلاق بودن با برندسازی سایر صنایع، تفاوت اساسی دارد. از سوی دیگر، مقررات و محدودیت های قانونی در این حوزه، فضای برندسازی صنعت مد لباس را متفاوت تر از سایر صنایع می کند.
۶.

الگوی ناحیه نوآوری دانشگاهی به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری ناحیه نوآوری دانشگاه کارآفرین سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 139
اقتصاد مبتنی بر نوآوری تغییرات اساسی و فرصت های متنوعی را برای شهرها وکسب و کارها به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه شهرها برای جذب نسل جدید فناوری مورد نیاز شرکت ها و صنایع شان به مدل نوآوری مبتنی بر نزدیکی و مجاورت روی آورده اند، جایی که استعدادهای موردنیاز آن نیز سبک زندگی و فعالیت در محیط های شهری را ترجیح می دهند و دانشگاه های کارآفرین، نوآور و دارای مسئولیت اجتماعی یکی از ابزارهای کلیدی جهت تحقق این اهداف خواهندبود. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شده و ابزار گردآوری داده ها بررسی متون و مصاحبه با خبرگان بوده است. به همین منظور پس از بررسی مطالعات پیشین، 10 نمونه مطرح جهانی در زمینه ایجاد ناحیه نوآوری بررسی شده سپس مصاحبه هایی با خبرگان حوزه نوآوری در کشور صورت گرفت. با کدگذاری داده های حاصل از بررسی متون و مصاحبه ها، الگوی ناحیه نوآوری برای دانشگاه تهران شامل 10 عنصر حاکمیتی، سیاست گذاری، مدیریتی و نظارتی در ناحیه نوآوری، کارکردهای ناحیه نوآوری، ویژگی های ناحیه نوآوری، موانع راه اندازی و توسعه ناحیه نوآوری، خوشه های ناحیه نوآوری، بازیگران ناحیه نوآوری، ارتباطات ناحیه نوآوری، تامین مالی ناحیه نوآوری  تجاری سازی ایده ها و تمایزهای ناحیه نوآوری دانشگاه تهران ارائه و در نهایت بر مبنای یافته ها، پیشنهادهایی به منظور ایجاد و توسعه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران بیان شد.
۷.

Perceived Value in the Sharing Economy; The Role of Empathy, Citizenship Behaviour & Extra-Role Behaviour(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 618
Background: Given the rapid development of social networks and advances in electronic devices, many businesses have emerged in the context of sharing economy. Since the sharing economy is a peer-to-peer business model, ethical issues and creating value play a significant role. Most research on value creation in the sharing economy has not addressed how value is created for all actors in the sharing economy. This paper aims to examine all participants in the sharing economy to develop a value creation framework. This research also investigates the role of ethical concepts, including customer empathy, customer and service provider citizenship behaviour, and extra-role value behaviour in this framework. Method: The method includes a qualitative study with a grounded theory approach. The statistical population consists of three different stakeholders (managers, providers, and customers) in the tourism industry of Iran. This study employed purposive and theoretical sampling. The sample consists of 34 in-depth interviews. The data is analysed with a grounded theory approach using MAXQDA software. Results: The research findings lead to a value creation model in the sharing economy with respect to ethical issues such as customer empathy, citizenship behaviour, and extra-role behaviour considering all participants in the sharing economy. Conclusion: Findings have helped to bridge the gaps in the theory. They have supported developing a theoretical framework for value creation concepts in sharing economy, including antecedents and consequences of perceived value. Findings also reveal that customer empathy and customer citizenship behaviour positively affects how customers and service providers perceived value.
۸.

بررسی رابطه قابلیت شبکه سازی پارک های علم و فناوری بر نوآوری و عملکرد کسب وکار شرکت های عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارک علم وفناوری قابلیت شبکه سازی نوآوری سازمانی نوآوری فرایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 811
هدف: امروزه ماهیت شرکت های دانش بنیان بر پایه خلاقیت و نوآوری است و این شرکت ها برای رشد اقتصادی بر پایه دانش و فناوری در کانون توجه قرار دارند، از این رو، عوامل مؤثر بر عملکرد بهتر و نوآوری این شرکت ها بسیار حائز اهمیت است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های شبکه سازی پارک علم وفناوری بر عملکرد شرکت های عضو با میانجیگری نوآوری است. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای که بر مبنای پرسش نامه های استاندارد بود، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان این شرکت ها بودند که بر اساس قاعده استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، 379 نفر به عنوان نمونه، پرسش نامه را تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، هم برای مدل روابط مستقیم و هم برای مدل تعدیلگری، به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که قابلیت شبکه سازی بر نوآوری شرکت های مستقر در پارک و نوآوری شرکت های مستقر در پارک بر عملکرد این شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نقش میانجی نوآوری در رابطه شبکه سازی و عملکرد به تأیید رسید؛ اما تأثیر مستقیم شبکه سازی بر عملکرد شرکت ها تأیید نشد. نتیجه گیری: مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، کمک می کند که این نوع از مدل ها در راستای حمایت از عملکرد شرکت های مستقر در پارک های علم وفناوری توسعه یابند.
۹.

تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی همکاری رقابتی همکاران رقابتی صنعت خدمات فنی و مهندسی نظریه داده بنیاد روابط میان بنگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 653
همکاری رقابتی نمادی از هم زیستی میان اهداف ناسازگار همکاری و رقابت به منظور ارزش آفرینی بیشتر و سپس گزینش آن، در یک سناریوی برد-برد در روابط میان سازمانی است. پژوهش پیشرو باهدف طراحی مدل مفهومی استراتژی همکاری رقابتی در بنگاه های ارائه کننده خدمات مهندسی صورت گرفته است. برای این منظور با بهره گیری رویکرد کیفی و به کارگیری روش پژوهشی نظریه داده بنیاد و استفاده از نمونه گیری نظری، از طریق 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران برگزیده صنعت مذکور؛ با واکاوی داده ها و پس از کدگذاری باز 650 کد اولیه گردآوری و 98 مفهوم از آن استخراج، سپس در کد گذاری محوری 14 زیر مقوله و در کدگذاری گزینشی 6 مقوله اصلی بدست آمده و مدل استراتژی همکاری رقابتی در این صنعت تدوین گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت مذکور برای اتخاذ موفق استراتژی همکاری رقابتی باید به همه مقوله های شرایط (علی، زمینه ای و دخیل) و راهبردهای ایجاد، حفظ و خاتمه رابطه و پیامدهای ناشی از آن توجه نموده، به ویژه با رویکرد پروژه محور، ریزبنیان های دخیل و پیچیدگی های فرهنگی را به دقت مدنظر داشته باشند.
۱۰.

شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی رویکرد رفتاری فرایندهای هیئت مدیره مرور نظام مند فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 495
هدف: هدف این پژوهش، مرور نظام مند مقالات حوزه حاکمیت شرکتی با رویکرد رفتاری به منظور ایجاد تصویری بزرگ جهت طراحی چارچوب مفهومی و انجام تحقیقات تجربی برای بازگشایی جعبه سیاه فرایندهای هیئت مدیره است. پرسش اصلی پژوهش این است که پژوهشگران این حوزه به مطالعه چه مفاهیمی پرداخته اند. روش: روش این پژوهش فراترکیب است. فراترکیب، روشی کیفی برای ارائه ترکیبی از یافته های پژوهش ها با هدف ایجاد چارچوب مفهومی و خلاصه سازی مفاهیم بمنظور ایجاد دسترسی راحت تر برای بهره برداری در پژوهش های تجربی است. یافته ها: : پس از شناسایی 140 مقاله مرتبط و کدگذاری 78 مقاله منتخب با میانگین عامل تاثیر مجله (IJF) 1722،4،34 کد محتوایی برای شناسایی مفاهیم این حوزه ثبت گردید. با انجام فرایند کدگذاری باز، 139 مفهوم شناسایی شد که در قالب 25 زیرمقوله و 9 مقوله اصلی، دسته بندی گردید. سپس با انجام کدگذاری محوری و انتخابی طبق نظریه داده بنیاد، چارچوب مفهومی «حاکمیت شرکتی با رویکرد رفتاری» ارائه شد.   نتیجه گیری : پژوهشگران باید پای را از وظایف کنترلی هیئت مدیره فراگذاشته و به وظایف خدمت رسانی، که مهم ترینِ آن مشارکت در زمینه استراتژی های سازمان است، توجه بیشتری نموده و تاثیر عوامل زمینه ای چون ساختار مالکیت شرکت ها و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر روابط قدرت را مورد مطالعه قرار دهند. همچنین در کنار عوامل جمعیت شناختی، به شایستگی های هیئت مدیره و سرمایه ای انسانی و ارتباطی و نقش آن در کیفیت تصمیمات تاکید کرده و با مطالعه فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری و توجه به عواملی چون قدرت، اعتماد و احساسات در کنار یکدیگر، به توسعه مدل های اقتضایی که تبیین کامل تری از پویایی های هیئت مدیره ها دست می دهد، بپردازند.
۱۱.

بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک ملت با روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت برند هویت برند برند سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 510
هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد مدل مدیریت برند سازمان در بانک ملت بوده است. روش: این پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده ها میدانی محسوب می شود. تکنیک کیفی مورد استفاده شده فراترکیب و مصاحبه، در قسمت کمی تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه هدف برای قسمت کیفی مدیران و خبرگان بانکداری با مدرک کارشناسی ارشد به بالا و سابقه کاری بالای 5 سال بودند و برای قسمت کمی کارمندان صف و ستاد بانک ملت بودند. روش نمونه گیری در قسمت کیفی گلوله برفی و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری داده ها 8 بوده است و در قسمت کمی نمونه گیری تصادفی و تعداد نمونه 361 نفر. در قسمت کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA به تحلیل مصاحبه ها و مطالعات پرداخته شده و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزارSmart PLS به تایید مدل استخراج شده از قسمت کیفی پرداخته شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، درمجموع 13 مقوله و 41 مفهوم شناسایی و استخراج شدند. این مقوله ها شامل مدیریت هویت سازمان، ارزش ویژه برند، فرهنگ سازمانی وغیره می باشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش می تواند برای مدیران بانک و کارشناسان بازاریابی نتایج حائز اهمیتی داشته باشد. کاملاً آشکار است برند سازمان عامل مهمی در موفقیت سازمانها می باشد.
۱۲.

نقش بنگاه های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بنگاه مادر ایرانی ستاد مرکزی مداخله ها نقش ها خلق ارزش تخریب ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 219
هدف: امروزه در ایران به علت رواج سرمایه گذاری های نهادی با استفاده از اهرم شرکت های هلدینگی، اهمیت بنگاه های مادر دوچندان شده است. یکی از ویژگی های متمایز این نوع از سازمان ها، سبدی از کسب وکارهای متنوع است که توسط ستاد مرکزی مدیریت می شوند. پرسش اساسی این است که ستاد مرکزی برای موفقیت کل شرکت باید چه نقش هایی را ایفاء نماید. لذا، هدف از پژوهش حاضر، تبیین مداخلات و نقش های ستاد مرکزی بنگاه های مادر ایرانی در کسب وکارهای تابعه می باشد. روش: روش در این پژوهش مطالعه موردی چندگانه می باشد. موردهای تحت مطالعه در این پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شدند و شامل دو ستاد مرکزی در بنگاه های مادر وابسته به یکی از نهادهای حاکمیتی دارای فعالیت های اقتصادی می باشند. در این پژوهش از منابع داده های مختلفی از قبیل اسناد بایگانی، مستندات، مشاهده مشارکتی و مصاحبه با 15 مدیر ارشد در ستاد مرکزی استفاده شده است و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش، وجود 4 نقش در قالب 22 مداخله و بیش از 55 فعالیت را برای بنگاه های مادر ایرانی نشان داد. این نقش ها شامل «پیشگیری کننده از زیان»، «مدیر کسب وکارها»، «خلق کننده ارزش» و «تخریب کننده ارزش» می باشند. از نوآوری های این پژوهش می توان به تبیین فعالیت های «قدرت چانه زنی بنگاه مادر با نهادهای دولتی» ذیل مداخله «دارایی های بنگاه» و همچنین «اعمال سیاست ها و قوانین مخرب و محدودکننده» و «فشار به کسب وکارها برای اخذ نقدینگی» ذیل مداخله «مداخله های مخرب و اعمال محدودیت ها» اشاره نمود. نتیجه گیری: تمامی نقش های ستاد مرکزی منجر به خلق ارزش نمی شوند و گاهی اوقات مداخلات آن ها تنها جلوی تخریب ارزش را می گیرند (نقش پیشگیرنده) و برخی موارد ستاد مرکزی عامل «تخریب ارزش» در واحدهای کسب وکار می شود که عمده دلیل آن عدم شناخت کافی ستاد مرکزی از عوامل موقعیتی کسب وکارهای تابعه می باشد به گونه ای که اگر هر یک از فعالیت های خلق ارزش به درستی صورت نگیرد منجر به تخریب ارزش خواهد شد.
۱۳.

طراحی چارچوب مفهومی کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین و اولویت بندی مولفه ها کلیدی آن: رهیافت فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان زنجیره تامین فراترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 660
هدف: کیفیت رابطه به عنوان کلیدی ترین مفهوم روابط خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین، شناخته می شود. هدف این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان و اولویت بندی مولفه ها آن می باشد. روش: با استفاده از رویکرد فراترکیب، تحقیقات موجود در حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان از سال 1998 تا بهار 2020 میلادی، با استفاده واژگان جست وجو مربوطه، جمع آوری شد. سپس با توجه به عنوان، معیارها ورودی، چکیده، معیارها خروجی و برنامه مهارت ها ارزیابی حیاتی، مقالات نامرتبط حذف و مقالات نهایی انتخاب شدند. با کدگذاری و ترکیب یافته ها مقالات منتخب در نرم افزار مکس کیودی، عناصر و مقوله ها کلیدی کیفیت رابطه شناسایی شدند و در نهایت با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مقوله ها کیفیت رابطه از طریق جمع آوری نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس، بر اساس اهمیت اولویت بندی شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها پژوهش، کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان از سه بعد اجتماعی، فنی و رابطه ای تشکیل شده است. بعد اجتماعی، شامل اعتماد، تعهد و رضایت می باشد. بعد فنی از همکاری، مدیریت دانش و انطباق تشکیل شده است و بعد رابطه ای در برگیرنده تعامل و ماهیت رابطه می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که اعتماد مهم ترین مقوله کیفیت رابطه می باشد و پس از آن به ترتیب، همکاری، تعامل، تعهد، رضایت، مدیریت دانش، انطباق و ماهیت رابطه از مهم ترین مولفه ها کیفیت رابطه شناخته می شوند و طرفین رابطه برای بهبود کیفیت رابطه خود و به دست آوردن مزایا آن، می بایست بر روی تقویت و ارتقا مولفه ها ذکر شده، تمرکز کنند.
۱۴.

مرور سیستماتیک عوامل کلیدی موفقیت جهان زادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهان زادها کسب وکار بین المللی مرور ادبیات سیستماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 886
از آنجایی که جهان زادها برای آینده کسب وکار اهمیت زیادی دارند و با توجه به اینکه یافته های تحقیقات پیشین پراکنده می باشد، نیاز به توسعه مدل های مفهومی یکپارچه و چارچوب های نظری جامع وجود دارد. همچنین، ضرورت بررسی کلی پژوهش درباره جهان زادها در کارهای پژوهشی قبلی ذکر شده است. این مشکلات در ادبیات جهان زاد و نیاز به توسعه چارچوب جامع، انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش مروری است. در نتیجه، هدف از این مقاله، یکپارچه سازی و تجمیع تمام مطالعات تجربی در جهان در رابطه با عوامل کلیدی موفقیت بنگاه های جهان زاد در یک چارچوب جامع است. بنابراین، با استفاده از روش مرور سیستماتیک با طی مراحل شناسایی سؤالات پژوهش، شناسایی معیارهای شمول و حذف، جستجو با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط و استخراج و ترکیب داده ها، یافته های 85 مطالعه تجربی (فقط مطالعاتی که در مورد موفقیت اولیه جهان زادها بودند) را خلاصه و در یک چارچوب مفهومی جامع ترکیب کردیم. بر اساس چارچوب توسعه یافته، فرصت های آتی برای پژوهش، کاربردهای نظری و عملی و نیز شکاف های نظری و زمینه ای پیشنهاد می گردد.
۱۵.

مرور ادبیات مدیریت ادغام و اکتساب در صنعت خدمات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد ادغام و اکتساب فرایند ادغام و اکتساب عوامل موثر بر موفقیت ادغام و اکتساب چارچوب جامع مدیریت ادغام و اکتساب مرور نظام مند ادبیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 199
برخلاف آن که امروزه ادغام و اکتساب یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد برای تحقق انگیزه های گوناگون راهبردی در صنعت خدمات مالی است، موارد پرشماری می توان یافت که این راهبرد به شکست انجامیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت ادغام و اکتساب در بستر صنعت خدمات مالی است تا ضمن شناسایی و کشف فرایندهای ادغام و اکتساب، و عوامل موثر موفقیت در هر بخش (به تفکیک مراحل فرایند)، به عنوان ابزاری کاربردی در خدمت مدیران اجرایی قرار گیرد. بدین منظور، در فرایند مرور نظام مند ادبیات، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر در بازه زمانی 2019 - 1990 انجام گرفت و از میان 2912 سند مرتبط یافت شده پس از اعمال معیارهای عدم شمول، 101 سند برای تجزیه وتحلیل متن به نرم افزار Atlas.ti 8 معرفی شدند. در نتیجه این تحلیل، 403 کد شناسایی شد و پس از تعریف روابط، در قالب 32 مفهوم و 8 مقوله کلی دسته بندی شد. این 8 مقوله به دست آمده همان ابعاد اصلی چارچوب مد نظر پژوهش هستند که شامل مراحل 1. استقرار هوش ادغام و اکتساب؛ 2. برنامه ریزی و تدوین راهبرد ادغام و اکتساب؛ 3. ارزیابی راهبردی و انتخاب شرکت هدف؛ 4. مذاکره؛ 5. ارزیابی موشکافانه و تحلیل ریسک؛ 6. نهایی سازی و اعلام ادغام و اکتساب؛ 7. اجرا و یکپارچه سازی؛ و 8. کنترل راهبردی است. خروجی این پژوهش مدلی جامع برای مدیریت فرایند ادغام و اکتساب است که علاوه بر صنعت خدمات مالی، قابلیت استفاده در دیگر صنایع را پس از تعدیل و همسوسازی راهبردی دارد.
۱۶.

نقش ها و مداخلات ستاد مرکزی در کسب وکارهای تابعه: مروری نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بنگاه مادر ستاد مرکزی خلق ارزش مداخلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 95
امروزه بنگاه های مادر نقش بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا می نمایند. یکی از ویژگی های متمایز این نوع از سازمان ها، سبدی از کسب وکارها متنوع است که توسط ستاد مرکزی هدایت، هماهنگ و مدیریت می شوند. هدف غایی هر ستاد مرکزی ای باید خلق ارزش در کسب وکارهای زیرمجموعه باشد. حال پرسش اساسی این است که ستاد مرکزی برای خلق ارزش چه نقش هایی را ایفا و چه مداخلاتی را باید در کسب وکارهای تابعه به انجام رساند. هدف از تحقیق حاضر، تعیین و شناسایی مداخلات و نقش های ستاد مرکزی در کسب وکارهای تابعه و عوامل موقعیتی تاثیرگذار بر آن ها می باشد. روش در این تحقیق مرور نظام مند میباشد که بر این اساس 31 مقاله مربوط به بنگاه مادر از میان آثار انتشاریافته در بین سال های 1962 الی 2017 از دو پایگاه داده EBSCO و Web of Sience استخراج شده و پس از طی کردن فرآیند غربال گری با استفاده از روش کدگذاری رسمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بررسی مقالات مربوطه علاوه بر آن که 3 نقش و 23 مداخله اصلی برای ستادهای مرکزی تعیین نمود، 2 گروه از عوامل موقعیتی تاثیر گذار بر نحوه ایفای نقش ها و انجام مداخلات ستاد مرکزی شامل «ویژگی کسب وکار» و «ویژگی ستادمرکزی» را مشخص نمود. در بین نقش هایی که ستاد مرکزی در قبال کسب وکارهای تابعه ایفا می نماید، تمامی آن ها در راستای خلق ارزش نمی باشد و گاهی اوقات مداخلات آن ها تنها جلوی تخریب ارزش را می گیرند (نقش پیشگیرنده یا حداقلی) و در برخی از موارد ستاد مرکزی عامل «تخریب ارزش» در واحدهای کسب وکار می شود.
۱۷.

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه پژوهی: گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ساختمان مدل فروش نوآوری باز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 929
هدف: اگر سازمان های فروشنده می خواهند موفق باشند، بایستی مدل های فروش جدیدی ایجاد کنند که برای مشتریان کارآمدند؛ زیرا این تنها راه بقای آنها در بازار متلاطم است. نوآوری باز پارادایمی است که از طریق آن سازمان ها باید از ایده های خارجی مطرح شده همانند ایده های داخلی در سازمان استفاده کنند و این ایده ها را به سمت بازار هدایت کرده و ارزش ایجاد کنند. هدف از اجرای تحقیق حاضر این است که با شناسایی مؤلفه های نوآوری باز در فروش، به مدیران در اتخاذ راهبردهای مناسب برای بهبود فروش و ارتقای عملکرد بنگاه ها کمک شود. روش: برای دستیابی به هدف بیان شده، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات 13 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران فروش و کارشناسان فروش در گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، مدل فروش مبتنی بر نوآوری بازطراحی شد. یافته ها: یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که استفاده از مؤلفه های نوآوری باز در فروش، می تواند موجب شود فروش، بهره وری، رضایت گروه های دخیل در فروش و سطح کیفی محصولات، افزایش یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که ابعاد فروش مبتنی بر نوآوری باز را می توان در سی و چهار مقوله اصلی شامل ارائه و دریافت لایسنس، همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک، سرمایه گذاری در ایده و پژوهش، بهره برداری از دانش درونی شرکت، انعطاف پذیری در فعالیت های مبتنی بر فروش، سفارشی سازی محصولات  بر اساس ذائقه مشتریان، و ... طبقه بندی کرد.
۱۸.

خلق ارزش مشترک فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکت (مطالعه تجارب بنگاه های ایرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 295
هدف این پژوهش، تفکیک فعالیت های خلق ارزش مشترک از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بنگاه های ایرانی است. از طریق بررسی تجارب فعالیت های اجتماعی بنگاه های ایرانی، با تمرکز به اقداماتی که دارای ویژگی های خلق ارزش مشترک هستند، اقدام به بررسی نوع فعالیت های اجتماعی بنگاه های ایرانی گردید. به علت عدم وجود مدل مشابه، از نظریه داده بنیاد استفاده گردید تا با استفاده از تجارب عملی، به کشف مسیر پیموده شده در انجام اقدامات اجتماعی شرکت های ایرانی بپردازیم. تعداد 37 مصاحبه با مدیران و خبرگان مرتبط انجام گردید. مدل به دست آمده در این پژوهش، فعالیت های اجتماعی بنگاه های ایرانی را به شش دسته تقسیم می کند، که نشان دهنده اقدامات خلق ارزش مشترک بنگاه های ایرانی در یک طیف هستند. دو دسته اول، قابلیت خلق ارزش مشترک ندارند. چهار دسته دیگر، می توانند ارزش مشترک را با شدت و قابلیت اثرگذاری متفاوتی خلق نمایند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرکت های ایرانی از چهار مسیر (بهبود وجهه عمومی از طریق اقدامات اجتماعی، کاهش ریسک ها و هزینه ها از طریق اقدامات محافظت از محیط زیست، افزایش درآمد از طریق خلق فرصت های کسب وکاری ناشی از حل مشکلات اجتماعی، و از طریق افزایش درآمد از طریق بهبود منافع انتقال یافته به یک گروه از ذی نفعان) به انجام اقدامات خلق ارزش مشترک می پردازند.
۱۹.

تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی رقابتی شبکه های اجتماعی روش پژوهش شبکه نگاری صنعت ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 974
هدف: طی سال های اخیر، پژوهشگران حوزه بازاریابی، تمایل فزاینده ای به اجرای این نوع پژوهش ها در بستر شبکه های اجتماعی پیدا کرده اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی در صنعت ماءالشعیر است. روش: روش استفاده شده در این پژوهش شبکه نگاری نام دارد. این روش نوعی روش پژوهش کیفی مردم نگاری با استفاده از ظرفیت های بالای اینترنت و شبکه های رو به رشد اجتماعی است. دریافت مستقیم نظر مشتریان و شناخت دیدگاه های آنان، برای سازمان بسیار ارزنده است، اما با وجود توجه به این حوزه، در این زمینه پژوهش های زیادی انجام نشده است. یافته ها: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظر کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در ذیل مطالب منتشرشده در صفحات مربوط به شرکت ها و برندهای فعال در صنعت ماءالشعیر ایران، به تحلیل این نظرها و استخراج ابعاد هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی بازاریابی، هوشمندی رقبا، هوشمندی فناورانه، هوشمندی راهبردی و هوشمندی اجتماعی و سلامت اقدام کرده و سپس به مقایسه نتایج مشابه و نامشابه پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها پرداخته است. نتیجه گیری: شرکت های فعال در صنعت ماءالشعیر، برای تقویت رقابت پذیری خود به حضور فعالانه در فضای مجازی، تدوین و اجرای راهبرد های بازاریابی دیجیتال و بهره گیری از متخصصان حوزه شبکه های اجتماعی نیاز دارند. در این راستا، پژوهش حاضر برای شرکت های فعال در این صنعت رهنمودهایی ارائه کرده است. از این رو برای پژوهشگران این حوزه هم از دیدگاه نظری و هم از نظر کاربردی و فعالان صنعت، پژوهشی سودمند است.
۲۰.

اثر بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی داخلی کارآفرینی سازمانی بهره وری عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 650
هدف پژوهش حاضر مشخص کردن اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، رؤسا و معاونان شعب بانک تجارت استان اردبیل را شامل می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 95 نفر بود که از این تعداد نمونه 76 نفری به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و داده ها از طریق پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد که بین بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانک تجارت رابطه معناداری داشتند و همچنین بین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد بانک تجارت نیز رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه حاصل حاکی از این است که در دنیای سریع و رقابتی امروز بین بانک ها، انگیزش کارکنان و بالا بردن رفتارهای مثبت و پذیرش نیازهای خود، قبل از سازمان، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. از طرف دیگر بانک تجارت برای ایجاد تصویر متمایز در بین مشتریان می بایست به مقوله بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی توجه فراوان داشته باشند؛ زیرا که عملکرد مؤثر منجر به ایجاد تمایز بانک تجارت در نزد مشتریان می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان