مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی ، پاییز 1390 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مشارکت در فعالیت های گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

راهبرد پویایی شناسی تأثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارتقای آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در بیمارستان های دولتی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵