مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی ، پاییز 1390 شماره 8

مقالات

۳.

تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)

۵.

راهبرد پویایی شناسی تأثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان

۶.

ارتقای آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در بیمارستان های دولتی و خصوصی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱