مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال پنجم تابستان 1393 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت های کوچک و متوسط کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رفتارشناسی کیفیت حسابرسی بر ارزش گذاری سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری رضایت از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵