مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال چهارم بهار 1392 شماره 13 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

استراتژی تنوع گرایی ناهمگون(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اندازه گیری نوآوری در شرکت هایهلدینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تبیین رویکرد برون رفت از بلا استفاده ماندن ظرفیت صنایع(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵