مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال پنجم پاییز 1393 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی مدل های شایستگی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
امروزه سازمان ها به منظور کسب مزیت رقابتی، ضمن به کارگیری نگرش راهبردی نسبت به محیط پرتلاطم اطراف خود، به دنبال عوامل مؤثر بر عملکرد خود بوده تا با شناسایی و سنجش میزان اثر آنها و تقویت این عوامل، بقای خود را تضمین نمایند. در همین راستا کیفیت سرمایه انسانی نقش حیاتی را در موفقیت سازمان ایفا می نماید. هرچند که تعیین توانایی ها و قابلیت کارکنان برای کسب این موفقیت کاری بسیار دشوار است. اما برخی سازمان ها از مدل های شایستگی منابع انسانی به عنوان استراتژی منابع انسانی استفاده می نمایند تا با به کارگیری این مدل ها در سیستم های منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشند. مدل های شایستگی به اجتماع دانش، مهارت ها و قابلیت ها و دیگر خصوصیاتی که برای عملکرد اثربخش در شغل، مورد نیاز هستند اشاره دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی مدل شایستگی کارکنان و تأثیر آن بر عملکرد سازمان به دنبال ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی (تحلیل رگرسیون) و جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان صنعت بانکداری می باشند. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه به عنوان ابزارهای انجام تحقیق استفاده شده است. داده ها توسط روش همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است درصورت به کارگیری مدل شایستگی کارکنان به عنوان یک عامل راهبردی در سطح کلان، می توان بهبود عملکرد سازمان را انتظار داشت.
۲.

طراحی و اعتباریابی مدل بازدارندگی جابجایی مشتریان صنعت لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل بازدارنده جابجایی مشتری ارزش مشتری رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
در دنیای رقابتی امروز کالاها و خدمات ارائه شده از سوی شرکت های رقیب روزبه روز شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا می کند و به سختی می توان مشتری را با ارائه خدماتی بدیع در بلندمدت شگفت زده کرد؛ زیرا نوآورانه ترین خدمات، خیلی زود از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردد. درنتیجه، سرمایه گذاری بر روی کسب رضایت مشتری، یک سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت ها خواهد بود. در همین راستا یکی از عناصر مهم در دستیابی به مزیت رقابتی، توجه به عوامل بازدارنده جابجایی می باشد. در این تحقیق تلاش می شود عوامل بازدارنده جابجایی مشتری در صنعت لوازم خانگی مورد شناخت و ارزیابی قرار گیرد و سپس بررسی شود آیا این عوامل بازدارنده می تواند منتهی به افزایش رضایت یا ارزش درک شده مشتریان گرددیا خیر. بنابراین،330 پرسشنامه بین مشتریان محصولات لوازم خانگی ال جی و شرکت مشتریان گلدیران توزیع گردید و فرضیه های تحقیق براساس آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در دنیای رقابتی امروز کالاها و خدمات ارائه شده از سوی شرکت های رقیب روزبه روز شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا می کند و به سختی می توان مشتری را با ارائه خدماتی بدیع در بلندمدت شگفت زده کرد؛ زیرا نوآورانه ترین خدمات، خیلی زود از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردد. درنتیجه، سرمایه گذاری بر روی کسب رضایت مشتری، یک سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت ها خواهد بود. در همین راستا یکی از عناصر مهم در دستیابی به مزیت رقابتی، توجه به عوامل بازدارنده جابجایی می باشد. در این تحقیق تلاش می شود عوامل بازدارنده جابجایی مشتری در صنعت لوازم خانگی مورد شناخت و ارزیابی قرار گیرد و سپس بررسی شود آیا این عوامل بازدارنده می تواند منتهی به افزایش رضایت یا ارزش درک شده مشتریان گرددیا خیر. بنابراین،330 پرسشنامه بین مشتریان محصولات لوازم خانگی ال جی و شرکت مشتریان گلدیران توزیع گردید و فرضیه های تحقیق براساس آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۴.

قابلیت های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت های نوآوری سازمانی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی مدیریت استعداد مدیریت عملکرد نوآوری سازمانی تحقیق و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
۵.

طراحی مدل راهبردی اثربخش به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد منابع آموزشی منابع انسانی منابع فرهنگی منابع اداری پشتیبانی منابع پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
دانشگاه ها نیز مانند هر سازمان دیگری به منظور استفاده بهینه از منابع محدود خود و اثربخشی بیشتر، نیازمند ارزیابی و سنجش عملکرد می باشند. تحقیق حاضر به منظور تدوین مدلی جهت سنجش ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بر اساس مطالعه حوزه های انسانی، پژوهشی، اداری- پشتیبانی، فرهنگی و آموزشی در میان دانشگاه های استان فارس و اصفهان است. داده های تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه ای 63 سؤالی و از میان 322 نفر از هیئت علمی، کارشناسان و مدیران جامعه آماری مذکور جمع آوری گردید، در بررسی داده های تحقیق مشخص گردید که تمامی عوامل به استثنای عامل فرهنگی بر بهبود ارزیابی اثربخش تأثیرگذارند. مقدار ضریب تعیین داده های تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای منابع آموزشی، منابع اداری پشتیبانی، منابع انسانی، منابع فرهنگی و منابع پژوهشی رویهم رفته 3/68% از واریانس متغیر اثربخشی ارزیابی عملکرد را توضیح می دهند. با توجه به ضریب مسیر به دست آمده می توان گفت که بیشترین اثر را شاخص منابع آموزشی داشته است (ضریب مسیر بزرگ تری داشته است)، منابع پژوهشی در رده دوم، منابع انسانی در رده سوم، منابع اداری پشتیبانی در رده چهارم و منابع فرهنگی نیز در رده پنجم و کمترین تأثیر را در ارزیابی عملکرد داشته است.
۶.

تبیین الگوی مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادارتهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار مالکیت مالکیت خانوادگی عملکرد شرکت بازده دارأیی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف اصلی این تحقیق، تبیین الگوی مالکیت خانوادگی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 می باشد. تاثیر مالکیت خانودگی بر بازده دارأیی ها (ROA) به عنوان معیار عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت هایی خانوادگی محسوب شده که حداقل 20% از سهام آنها به صورت فردی یا گروهی در دست اعضای خانواده باشد و یا حداقل یکی از اعضای نسبی یا سببی خانواده، عضو هیأت مدیره و یا مدیر اجرأیی بوده و به طور فعال در هیأت مدیره شرکت، مشارکت داشته باشد. نتایج 95 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد، میزان مالکیت خانوادگی تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد شرکت ها (ROA) دارد و از این میزان در حد50% به بالا، مالکیت خانوادگی، تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد شرکت دارد و برای سطوح پایین تر این تأثیر معنادار نمی باشد. با افزایش میزان مالکیت خانوادگی، مقدار ضرأیب نیز افزایش یافته که با بالا رفتن میزان مالکیت خانوادگی شدت تأثیر آن بر عملکرد شرکت افزایش می یابد. وجود مالکیت خانوادگی تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد شرکت ها (ROA) دارد.
۷.

طراحی و اعتباریابی مدل موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موقعیت یابی استراتژیک رشد و سودآوری سهم نسبی بازار توان رقابت جذب مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی مدل موقعیت یابی استراتژیک شرکت پتروشیمی بیستون می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت پتروشیمی بیستون و نمونه آماری 151 نفر از مدیران، مهندسان وکارشناسان شرکت می باشد. ابزار جم ع آوری داده ها، پرسشنامه بسته می باشد که پس از دریافت نظرات نخبگان صنعت و دانشگاه، نهایی شده و مورد سنجش قرار گرفته است. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از قضاوت اساتید و خبرگان و روش ضریب آلفای کرونباخ (978/0= آلفا) مورد تأیید قرار گرفته و برای اعتباریابی مدل از نرم افزار آموس و معادلات ساختاری (SEM) بهره گیری شده است، برای ترکیب متغیرها از تحلیل رگرسیون خطی و چندمتغیره کمک گرفته و از تحلیل عاملی مؤلفه اصلی، به آزمون سؤالات تحقیق و استخراج مدل نهایی تحقیق پرداخته شده است. متغیرهای ادراکی، متغیرهای زمینه های، متغیرهای آمیخته بازاریابی و متغیرهای محیطی بر موقعیت یابی استراتژیک (شامل چهار مؤلّفه رشد و سودآوری، سهم نسبی بازار، توان رقابت و جذب مشتریان) در شرکت پتروشیمی بیستون اثرگذار هستند، ضمن اینکه میان این متغیرها نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در رده بندی متغیرهای موقعیت یابی استراتژیک، متغیر سهم نسبی بازار دارای بیشترین تأثیر و متغیر جذب مشتریان نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین تأثیر می باشد. 
۸.

تدوین الگوی توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه تکمیلی درمان گروهی بیمه درمان بیمه مرکزی ایران بیماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷
هدف از پژوهش پیش رو، "بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی" است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت های بیمه میهن، پارسیان، پاسارگاد و دانا در امر صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت های بیمه تکمیلی درمان گروهی، تشکیل می دهند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع آوری داده ها استفاده شده است و پرسشنامه 46 سئوالی توسط محقق طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ آن 9/82% شد. نتایج نشان می دهد که بین متغیر وابسته پژوهش (توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی) و متغیرهای مستقل (آمیخته بازاریابی شرکت های بیمه، عملکرد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه، عوامل اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، تخصص نیروهای شاغل در شرکت های بیمه و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی)، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
۹.

تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن نقشه استراتژیک ارتباطات استراتژیک شرکت گاز استان کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹
نقشه های استراتژیک چارچوبی برای تشریح و اجرای استراتژی برای مدیران در عصر دانش است که نحوه تبدیل ابتکارات و منابع سازمان را به دستاوردهای مشهود مالی و مشتری مدار بیان می کند. در این پژوهش تلاش شد تا به استناد مدل مبتنی بر نقشه استراتژیک سازمان های دولتی و انتفاعی کاپلان و نورتون(2004)، نقشه استراتژیک شرکت گاز استان کردستان با استفاده از تکنیک دلفی به کمک کارشناسان و خبرگان دانشگاهی طراحی و بااستفاده از شاخص های سیستم ارزیابی عملکرد متوازن به شیوه توصیفی پیمایشی مورد ارزیابی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت گاز استان کردستان بوده و حجم نمونه 274 نفر برآورد گردید که به صورت طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه، تخصیص داده شد. نتایج نشان داد در چارچوب نقشه طراحی شده، هر چهار فرضیه مبتنی بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن تأیید شد. در بررسی میزان همسویی با استراتژی ها، دو سطح تخصصی بهره برداری و فنی مهندسی کاملاً  همسو بودند. اما حوزه مالی و پشتیبانی در برخی موارد، عدم همسویی را نشان داد و منظر فرآیندهای داخلی تنها منظری بود که مورد تأیید کل سطوح فعالیتی شرکت قرار داشت.
۱۰.

تأثیر راهبردهای نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی به واسطه فرسودگی احساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیگری ظاهری بازیگری عمیق فرسودگی احساسی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱
با توسعه روزافزون اقتصاد و افزایش رقابت میان ارائه دهندگان خدمات، مدیریت احساسات در محل کار به طور فزاینده ای مهم شده است. بازیگری ظاهری و بازیگری عمیق به عنوان راهبردهای نیروی کار احساسی مطرح می شوند که افراد با استفاده از آن ها سعی می کنند احساسات خود را در محیط کار مهار نمایند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر راهبردهای نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی به واسطه فرسودگی احساسی است.با استفاده از روش پیمایشی، 210 پرستار بیمارستان تخصصی دولتی از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اثرات مستقیم و الگوی میانجی گری متغیرها با استفاده از نرم افزارهای معادلات ساختاری موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد که راهبرد بازیگری ظاهری چه به صورت مستقیم و چه باواسطه فرسودگی احساسی بر روی عملکرد شغلی پرستاران موردمطالعه تأثیری نداشت. درحالی که راهبرد بازیگری عمیق به صورت مستقیم و غیرمستقیم (واسطه فرسودگی احساسی) روی عملکرد شغلی تأثیر گذاشت. همچنین، فرسودگی احساسی تأثیر منفی بر عملکرد شغلی داشت.لذا به کارگیری برنامه هایی جهت تقویت بازیگری عمیق و کاهش بازیگری ظاهری از طریق آموزش و ایجاد ارتباطات بهتر با پرستاران، و برنامه ریزی بهتر ساعات کاری باعث کاهش میزان فرسودگی احساسی می شود.
۱۱.

آسیب شناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر راهبردی عملکرد سازمانی مدیران ارشد وزارت نیرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹
این تحقیق در راستای پاسخگویی به این سؤالات اساسی صورت گرفته است که وضعیت تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو چگونه است؟ تأثیر تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو بر عملکرد سازمانی وزارت نیرو چگونه است؟ تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد تحقیق جزء رویکرد کمی و بر مبنای نتایج تحقیق در زمره تحقیقات توسعه ای کاربردی قرار می گیرد. همچنین این تحقیق بر مبنای اهداف تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده که جهت جمع آوری داده از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده از روش همبستگی و رگرسیون استفاده نموده است. متغیر مستقل تحقیق حاضر تفکر راهبردی مدیران شامل هشت مولفه: (خودباوری، دوراندیشی، هوشیاری محیطی، تفکر سیستمی، اندیشه خلاق، دانش راهبردی سازمانی، مدیریت دانش سازمانی و بصیرت) و متغیر تابع نیز عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ارشد ستاد وزارت نیرو و سازمان ها و شرکت های وابسته به تعداد 650 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به کمک جدول مورگان تعداد 242 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری و با استفاده از روش های نمودار رادار، آمار توصیفی و آمار استنباطی ضریب همبستگی و ... تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد و مؤلفه های تفکر راهبردی در بین مدیران ارشد وزارت نیرو از میانگین مناسب برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع تفکر راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو بر عملکرد سازمانی وزارت نیرو تأثیر مثبت دارد. سایر نتایج در مقاله گزارش شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲