مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال 12 زمستان 1400 شماره 48 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ادراک ذی نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه های آموزش عالی ناب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی ناب دانشگاه ناب اعضای هیئت علمی دانشجویان دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه ذی نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه های آموزش عالی ناب در دانشگاه تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، کمی از نوع توصیفی-تحلیلی است. در بخش اول با استفاده از رویکرد نظام مند و روش تحقیق مطالعه اسنادی، پژوهش های مرتبط در حوزه آموزش عالی ناب (در سطح بین المللی) موردبررسی و تعداد 34 مؤلفه شناسایی شد، سپس بامطالعه و تلفیق الگوهای موجود در زمینه مؤلفه های مرتبط و انتخاب مؤلفه هایی که بیشتر پژوهشگران به آن ها اشاره داشته اند؛ 7 مؤلفه که دارای بیشترین فراوانی بودند، انتخاب و سپس بر اساس آن ابزار گردآوری داده ها ساخته شد. روایی پرسش نامه با استفاده ازنظر صاحب نظران متخصص در این حوزه و روایی سازه و همسانی درونی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (6/95%) محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان پردیس علوم اجتماعی - رفتاری دانشگاه تهران است که از میان آن ها تعداد 183 نفر اعضای هیئت علمی، 185 نفر کارشناس و 213 نفر دانشجو به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد؛ ۱) مهم ترین مؤلفه های آموزش عالی ناب عبارت اند از؛ فرایندهای ناب، رهبری ناب، فرهنگ ناب، توسعه و توانمندسازی کارکنان، راهبرد و چشم انداز ناب، مدیریت منابع و امکانات و تمرکز بر ذی نفعان کلیدی. 2) ادراک ذی نفعان کلیدی از میزان انطباق پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران با مؤلفه های آموزش عالی ناب (هر 7 مؤلفه)، در هر سه گروه از ذی نفعان پایین تر از میانگین نظری است. 3) ازنظر ذی نفعان کلیدی به ترتیب فرایندهای ناب، راهبرد و چشم انداز ناب، رهبری ناب، فرهنگ ناب، تمرکز بر ذینفعان، توسعه و توانمندسازی کارکنان و درنهایت مدیریت منابع و امکانات دارای اهمیت است.
۲.

الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد توسعه مدیریت مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان روش کپ لند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۸۰
در سال های اخیر بسیاری از شرکت های دانش بنیان کشور ایران در بازار رقابتی با ناکامی مواجه شده اند. یکی از دلایل اصلی این ناکامی ضعف مدیریتی در این شرکت ها می باشد. فقدان یک الگوی جامع و علمی برای توسعه مدیریتی یکی از چالش های کلیدی پیش روی پرورش مدیران در شرکت های دانش بنیان محسوب می شود. فقدان چنین الگویی امر توسعه مدیریت در این شرکت ها را با دشواری فراوان رو به رو می کند. این پژوهش به چالش مزبور پرداخته و با استفاده از رویکرد ترکیبی کارکرد-شایستگی الگویی برای طراحی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان ارائه داده است. به این منظور، ابتدا کارکردهای مدیریتی مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان، شایستگی های مدیریتی و راه های توسعه هر شایستگی به عنوان مولفه های اصلی مدل پیشنهادی شناسایی گردید و سپس شایستگی های مربتط با هر کارکرد و راه های مناسب برای ارتقا هر شایستگی از طریق اخذ نظرات خبرگان و سپس ادغام آن ها به روش کپ لند مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان باید شش کارکرد اصلی را ایفا نمایند که عبارتند از برنامه ریزی و سازمان دهی، تیم سازی و توانمند سازی تیم ها، راهبری پرسنل، برانگیختن انگیزه کارکنان، ارزیابی روند های تکنولوژی و برقراری ارتباط با خارج سازمان، و نظارت و کنترل عملکرد کارکنان. به منظور ارتقا عملکرد مدیریتی مدیران ارشد، مدل پیشنهادی این پژوهش برای هر یک از کارکردها پنج شایستگی ضروری و برای ارتقا هر یک از شایستگی ها دو راه توسعه پیشنهاد داده است.
۳.

تأثیرات آینده نگاری راهبردی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی و خلق ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های آینده نگاری راهبردی یادگیری سازمانی خلق ارزش عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
آینده نگاری راهبردی نشان دهنده روش ها، بازیگران، فرآیندها و سیستم های موردنیاز برای ارتقا موقعیت رقابتی و به تبع آن ارتقای عملکرد سازمانی است و بر همین اساس موردتوجه سازمان ها و شرکت های بسیاری قرارگرفته است. به عبارتی، سازمان ها با کاربست قابلیت های آینده نگاری راهبردی می توانند عملکرد خود را برای مواجهه با تغییرات محیطی و آینده سازمان بهبود بخشند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیرات قابلیت های آینده نگاری راهبردی بر عملکرد سازمان های دفاعی کشور با تأکید بر نقش مهم یادگیری سازمانی و خلق ارزش است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی - همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان های دفاعی است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که آینده نگاری راهبردی بر یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی بر خلق ارزش و خلق ارزش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین بافتار سازمانی و ذهن آگاهی بازیگران در رابطه آینده نگاری راهبردی بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۴.

سیاست گذاری نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در مراکز فرآوری نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگهداری و تعمیرات تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط تکنیک شبکه عصبی MPL پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۹۰
سیاست مناسب در نگهداری و تعمیرات می گوید تعمیر زمانی باید انجام شود که نیاز باشد. اگرچه انجام تعمیرات پیشگیرانه می تواند تعمیرات ناگهانی و غیرمترقبه را کاهش دهد اما همچنان باعث کاهش در دست رس بودن و افزایش هزینه های تعمیرات می گردد. شرکت ها می بایست استراتژی های نگهداری آنلاین و پیشگویانه را گسترش دهند که بتوانند تصور کنند که هر خرابی در هر زمانی ممکن است به طور تصادفی رخ دهد و این نیاز را از علائم و نشانه هایی که تجهیزات از خود بروز می دهند تشخیص دهند که به آن نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا نگهداری مبتنی بر شرایط می گویند. در این مقاله سعی شده است یک مدل پشتیبان تصمیم گیر برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط بر اساس تکنیک های داده کاوی طراحی شود. این پروژه در یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهیز انتخابی برای این پروژه توربین های گازی است که یکی از اساسی ترین و بحرانی ترین تجهیزات در کارخانه های فرآوری نفتی است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است.
۵.

تدوین نقشه راه توسعه سه شاخگی شهروند شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهروند شرکتی عوامل ساختاری عوامل رفتاری عوامل زمینه ای واحدهای تولیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
مطالعه حاضر باهدف شناسایی وضعیت موجود شهروند شرکتی در صنایع تولیدی کشور و عوامل مؤثر بر آن جهت تعیین نقشه راهی برای دست یابی به وضعیت مطلوب شهروند شرکتی انجام پذیرفته شده است. در این مطالعه شهروند شرکتی در چهار بعد شهروند قانونی، شهروند اقتصادی، شهروند اخلاقی و شهروند داوطلبانه و عوامل مؤثر بر آن بر اساس مدل سه شاخگی در سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه ای موردمطالعه واقع شده است. در این مطالعه تعداد 50 شرکت از صنایع مواد غذایی و پتروشیمی در سطح استان تهران و تعداد 200 نفر از اعضای هیئت مدیره این شرکت ها به شیوه طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. مطالعه حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده های اولیه بهره گرفته شده است. روایی ابزار با استفاده از نظرات خبرگان و معادلات ساختاری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ احراز گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نزدیک به 70 درصد شرکت های موردمطالعه ازنظر شهروندی شرکتی در وضعیت مناسبی قرار ندارند؛ و کلیه عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای بر بروز رفتار شهروند شرکتی واحدهای تولیدی تأثیرگذارند. در بین عوامل رفتاری بعد مسئولیت پذیری اجتماعی، در میان ابعاد ساختاری داشتن ساختار ارگانیکی و فرهنگ انسان محور، اندازه متوسط و ظرفیت سازمانی بالا و نهایتاً بر اساس عوامل زمینه ای وجود نگرش مثبت مشتریان به شرکت ها بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی شرکتی، واحدهای تولیدی موردمطالعه داشته است.
۶.

پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوسازی نوسازی راهبردی شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رویکرد دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
نوسازی راهبردی زمینه تناسب راهبردی پویا بین سازمان و محیط را فراهم می سازد. علی رغم اینکه نوسازی راهبردی در دنیای متحول امروزی اهمیت بسیار زیادی دارد و عمده دلیل شکست سازمان ها را می توان به آن نسبت داد، تحقیقات منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است. به این ترتیب هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی در شرکت های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته می باشد. در بخش کیفی 15 نفر از اساتید رشته مدیریت با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، 26 نفر از مدیران میانی و ارشد شرکت های دولتی تابعه ایدرو با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی، منابع اقتصادی، فناوری و منابع انسانی راهبردی مهم ترین عوامل به وجودآورنده نوسازی راهبردی و افزایش بهره وری، اعتماد و رضایت ذینفعان و چابکی راهبردی مهم ترین پسایندهای نوسازی راهبردی هستند. با توجه به اینکه نتایج پژوهش مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان را از اهمیت نوسازی راهبردی و پیامدهای آن آگاه کرده و زمینه توسعه راهبردی شرکت با استفاده از عوامل موثر بر اجرای نوسازی راهبردی را فراهم می کند، ارزشمند است.
۷.

پیش آیندهای شکل گیری روابط هم رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم رقابتی همکاری رقابت مرور سیستماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۸۳
هم رقابتی، وجود همزمان رقابت و همکاری میان رقبا در یک صنعت خاص است. این استراتژی در دو دهه اخیر با اقبال فراوان در میان شرکت ها روبه رو شده؛ لذا تعداد مقالات چاپ شده در این حوزه نیز به صورت چشمگیری در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. اما خلاء وجود چارچوبی جامع، برای عوامل مؤثر بر شکل گیری هم رقابتی در ادبیات این حوزه احساس می شود. هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی برای عوامل موثر بر شکل گیری روابط هم رقابتی است. در این پژوهش از روش مرور سیستماتیک، جهت یکپارچه سازی و تجمیع یافته های مرتبط استفاده شده است. مرور سیستماتیک در سه مرحله ی اصلی: برنامه ریزی، اجرا و گزارش دهی انجام می گیرد که هر کدام از مراحل، شامل چندین گام مجزا می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد، همه ی عوامل موثر بر شکل گیری روابط هم رقابتی، در دو مقوله نهایی پیش آیند ها و انگیزه ها جای می گیرند. مقوله پیش آیندها، شامل 4 زیر مقوله: تغییرات محیطی، شرایط صنعت، ویژگی های رقیب و ویژگی های شرکت می شود. در حقیقت پیش آیندها، توصیف کننده ی وضعیت و شرایطی هستند که سبب بوجود آمدن رابطه ی هم رقابتی می شوند. از سویی دیگر، یک سری از عوامل وجود دارند که نقش موتور محرکه، برای شکل دادن رابطه هم رقابتی ایفا می کنند که این عوامل انگیزه های هم رقابتی هستند.
۸.

تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ملی مصرف کالای داخلی تحلیل مضمون تحلیل عاملی صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۹۲
امروزه اکثر مصرف کنندگان هویت های محلی و جهانی دارند. هویت محلی شامل بازنمایی های ذهنی است که مصرف-کنندگان به اعتقادات و سنت ها و آداب و رسوم محلی احترام می گذارند، به رویدادهای محلی علاقمند هستند و جوامع محلی را منحصر به فرد تشخیص می دهند. از آنجاییکه هویت ملی می تواند به عنوان یک عامل اثرگذار در مصرف کالاهای داخلی باشد، این مطالعه بدنبال تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده است. مطالعه حاضر که به روش آمیخته انجام شده است به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های هویت ملی است که باعث اثرگذاری بر مصرف کالاهای داخلی در صنعت پوشاک می شود. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت پوشاک ایران بودند که نمونه ای 20 نفره از آنان به روش قضاوتی انتخاب شد. در مرحله کمی، جامعه آماری را مصرف کنندگان پوشاک در ایران تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش، پس انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و استفاده از روش تحلیل تم، مولفه های اصلی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مولفه های شناسایی شده، در قالب ابعاد تقسیم بندی و صحت آنها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مقیاس هویت ملی که در خرید کالاهای داخلی موثر هستند، شناسایی و پیشنهاد گردید.
۹.

تصمیم گیری راهبردی پایدار سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری مسئولیت اجتماعی تصمیم گیری راهبردی شرکت تولید روی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۴
پایداری از جمله مباحثی است که در همه عرصه های فنی و مدیریتی عصر حاضر آثار آن دیده می شود. دستیابی به اهداف پایداری نیازمند به دیدگاهی فراگیر و بلندمدت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تصمیم گیری راهبردی معیارهای پایدار سازمانی انجام شده است. این مطالعه به صورت کاربردی در شرکت تولید روی بندرعباس انجام شده است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها در دسته مطالعات پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل مدیران شرکت تولید روی بوده که با روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند 30 نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه خبره است که روایی آن با نظر اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز نرخ ناسازگاری تمامی مقایسه ها محاسبه گردیده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. یافته های حاصل تحلیل داده ها نشان داده است عوامل زیست محیطی از بیشترین اهمیت برخوردار است. عوامل مربوط به مشتریان، عملیات سازمان، حقوق جامعه، حاکمیت شرکتی، کارکنان و فعالیت های بشردوستانه در اولویت های بعدی قرار دارند. بنابراین نتیجه گرفته می شود مدیران شرکت تولید روی بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت باید مقوله پایداری را در برنامه ریزی راهبردی شرکت مدنظر قرار دهند. همچنین این شرکت با استفاده از منابع پایدار قادر خواهد بود از آسیب های زیست محیطی جلوگیری نموده و مواردی از این دست را کاهش دهند.
۱۰.

مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذابیت صادرات تصمیم به صادرات تعهد سازمانی به صادرات و منابع متمایز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۶
صنعت فولاد از اولویت های صادراتی کشور است. هدف این تحقیق ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد است. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر تصمیم به صادرات شناسایی، روابط میان آن ها تبیین و مدل مفهومی پیشنهاد گردید. جامعه آماری 280 نفر از مدیران ارشد شرکت های فولاد خوزستان و مبارکه بوده، نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 168 می باشد. روایی صوری و محتوایی اولیه سازه با استفاده از نظر خبرگان طی دو مرحله (توزیع پرسش نامه باز و بسته) بررسی و تایید شد. به منظور تحلیل از روش معادلات ساختاری نرم افزار PLS استفاده گردید. در بخش اندازه گیری، پایایی سازه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا نیز با روش فورنل و لاکر اندازه گیری و مورد تایید واقع شدند. در بخش ساختاری وضعیت متغیرها از طریق خروجی نرم افزار (نمودار در وضعیت استاندارد ضرایب) بررسی گردید. نتایج نشان داد منابع متمایز شرکت، محیط داخل و خارج بر جذابیت صادرات، جذابیت صادرات بر تعهد سازمانی به صادرات و همچنین تعهد سازمانی به صادرات بر تصمیم به صادرات تاثیر مستقیم، مثبت و معنی دار دارد. همچنین مقادیر به دست آمده معیارهای ضریب تعیین، استون و گیزر و نیکویی برازش برای تمامی متغیرها و کل مدل نشان داد که مدل علاوه بر برازش قوی از قدرت پیش بینی کنندگی بالایی برخوردار است.
۱۱.

راهبردهای اثر شلاقی در زنجیره های تأمین حلقه بسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین حلقه بسته استراتژی اثر شلاقی صنعت روغن خودرو مدلسازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۸۳
توجه همزمان به زنجیره های تأمین رو به جلو و رو به عقب باعث ایجاد مفهومی جدید در ادبیات زنجیره تأمین به عنوان زنجیره های تأمین حلقه بسته شده است. یکی از عواملی که می تواند منجر به اختلال در روند حرکتی زنجیره های تأمین و کاهش سطح سودآوری و عملکرد سازمان ها گردد، اثر شلاقی است. هدف از این پژوهش طراحی مدل مفهومی استراتژی های اثرگذار بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین حلقه بسته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه نوع و نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 75 تن از خبرگان صنعتی و دانشگاهی حوزه تولیدات روغن خودرو در کشور تشکیل داده اند. در این پژوهش با مطالعه پیشینه پژوهش، 8 استراتژی اثرگذار بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین حلقه بسته شناسایی و با جمع بندی نظرات 5 تن از خبرگان دانشگاهی تعدیل یافت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را پرسشنامه مقایسات زوجی حاوی 8 استراتژی شناسایی شده تشکیل داده است. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری، 8 استراتژی بدست آمده در 5 سطح کلی ساختاربندی گردید. یافته های پژوهش حاکی از قرارگیری استراتژی های "ایجاد سیاست های بررسی دوره ای کنترل موجودی و برنامه ریزی تولید" و " در دسترس بودن اطلاعات در مورد پارامترهای محصولات بازیافتی" در سطح آغازین مدل است. همچنین یافته های پژوهش نشان از قرارگیری استراتژی های "افزایش دید در روند بازیابی محصولات در فرآیند زنجیره تأمین رو به عقب با استفاده از سیاست تبادل محصول با مشتری" و "کاهش زمان تحویل محصول" در سطح پایانی مدل دارد.
۱۲.

تبیین الگوی رشد کیفی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد کیفی انسان پویایی شناسی سیستم تحلیل محتوی انسان در قرآن باورها و ارزش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
متفاوت بودن شرایط هر کشور در مبانی فلسفی و معرفتی، ضرورت طراحی الگویی متناسب با نیاز جامعه در راستای حل مسائل آن، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی را ایجاب می نماید. باورها و ارزش ها بویژه در جوامع مذهبی، نگرش ها و رفتارها را اصلاح و تعدیل کرده و آنها را شکل می دهد. هدف این پژوهش تبیین الگوی رشد کیفی انسان، به عنوان زیربنا و شالوده باورها و ارزش های انسان است. این تحقیق درصدد پاسخ به این سه سؤال است. 1) رشد کیفی انسان دارای چه سازه ها و مؤلفه هایی است؟ 2) تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این مولفه ها بر یکدیگر چگونه است؟ 3) و درنهایت مدل پویای رشد کیفی انسان چگونه است؟ ازاین رو، روش تحقیق در این مقاله از نوع روش کیفی تحلیل محتوی، معرفت شناسی تفسیری و پدیدارشناسی است. جامعه آماری این تحقیق سی وپنج پژوهش مرتبط و معتبر است. سیستم پویای رشد انسان یک مفهوم چندبعدی است، شاخص های تشکیل دهنده آن، با دارا بودن روابط پویا، اثر متقابل و تشدید شونده بر یکدیگر دارند. هر چه انسان از باورها و ارزش های سالم تری بر برخوردار باشد، فهم و درک او نیز شایسته تر بوده، زاویه نگاه به مسائل و جهت گیری های او در تحلیل محیط و مؤلفه های یک مسئله، از کیفیت بهتری برخوردار است.
۱۳.

فهم پدیده شایستگی شغلی در سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری شایستگی شغلی کارایی اثربخشی عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۹۵
هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت شایستگی شغلی و تأثیر آن در افزایش بهره وری سازمانی است. روش به کار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمّی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد و بخش کمّی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شد. با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها و استخراج کدها، تعداد 122 کد باز، 23 مفهوم،10 طبقه فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی استخراج شدند. از این میان بُعد مدل های شایستگی به عنوان پدیده محوری و ابعاد تدوین قوانین و مقررات مؤثر و مدیریت نوین به عنوان پدیده علّی شناسایی شدند. با توجه به یافته های بخش کیفی، برای تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار PLS استفاده گردید، مشخص شد کلیه ابعاد به دست آمده با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر بهره وری سازمانی اثرگذار هستند و مقادیر محاسبه شده برای معیار نیکویی برازش مدل پژوهش، نیز محاسبه که مقادیر مجاز و قابل قبولی داشتند.
۱۴.

ارزیابی وضعیت اقیانوس آبی نظام برنامه ریزی راهبردی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک استراتژی اقیانوس آبی صنعت پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۸۷
با توجه به پویایی محیط کسب وکار، برنامه ریزی راهبردی سازمانی مقوله مهم و اثرگذار شناخته شده است. در محیط متغیر عصر حاضر، رویکردهای سنتی به برنامه ریزی راهبردی کارایی خود را از دست داده اند، از این رو، توجه به رویکردهای نوین افزایش یافته است. یکی از این رویکردها، رویکرد اقیانوس آبی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تطابق و هم راستایی نظام برنامه ریزی راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رویکرد اقیانوس آبی تدوین شده است. در این پژوهش ابتدا، بر اساس  مبانی نظری حوزه مدیریت راهبردی، ابعاد و شاخص های الگوی برنامه ریزی راهبردی بر مبنای رویکرد اقیانوس آبی استخراج شد و سپس در اختیار 30 نفر از متخصصان حوزه مدیریت راهبردی قرار داده شد. نتایج مراحل سه گانه ارزیابی ابعاد و شاخص ها نشان داد که الگوی پیشنهادی روایی کافی برای ارزیابی نظام برنامه ریزی راهبردی شرکت ها را دارد. سپس با استفاده از روش مطالعه موردی، اسناد، آئین نامه ها و دیدگاه متخصصان درگیر در فرایند برنامه ریزی راهبردی  شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت. یافته های پژوهش، نشان می دهد که برای ارزیابی نظام برنامه ریزی راهبردی شرکت ها، باید سه بعد بینش اقیانوس آبی، انسانیت محوری و به کارگیری ابزارهای تدوین راهبرد موردتوجه قرار گیرد. همچنین تحلیل برنامه راهبردی شرکت موردمطالعه بر اساس الگوی تائیدشده نشان می دهد که برنامه راهبردی این شرکت، حدود 55 درصد با رویکرد اقیانوس آبی هم خوانی دارد. همچنین در بین ابعاد مدل تأییدشده، بینش اقیانوس آبی در تدوین راهبرد های این شرکت از وضعیت بهتری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵