مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال 14 بهار 1402 شماره 53 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی مولفه های راهبردی موثر بر جایگاه صنعت لوازم خانگی کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی رقابتی جایگاه استراتژیک چارچوب جامع تدوین استراتژی صنعت لوازم خانگی کوچک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 951
در این پژوهش یکی از صنایع کاربردی کشور یعنی صنعت لوازم خانگی کوچک مورد توجه قرار گرفته است. شرکت های لوازم خانگی کوچک با توجه به شرایط محیطی و قابلیت های کنونی و آینده خود باید استراتژی مناسبی را انتخاب کنند تا به بقاء و رشد این شرکت ها در عرصه رقابتی صنعت لوازم خانگی کمک نماید. بر این اساس با توجه به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای پاسخگویی به محیط، هدف از این پژوهش تدوین راهبرد برای یک شرکت در حوزه لوازم خانگی کوچک می باشد. برای تدوین راهبرد این شرکت از چارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، تحلیلی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش یک شرکت بین المللی فعال در حوزه لوازم خانگی کوچک می باشد. مراحل پژوهش به این صورت بوده است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ، از طریق تکنیک دلفی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان ارشد شرکت، ابعاد چهارگانه ماتریس سوات شناسایی و تدوین گردید و در مرحله نهایی از طریق مصاحبه با مدیران ارشد و مشاوران مجموعه، کلیه ابعاد شناسایی شده مورد بازبینی و تایید نهایی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت در جایگاه رقابتی قرار دارد و مناسب ترین راهبرد برای شرکت، راهبرد رقابتی است. در واقع شرکت باید سعی کند با استفاده از نقاط قوت خود تهدیدهای محیطی را به حداقل برساند و در این راستا یکی از موثرترین راهکارها استفاده از توان داخلی برای ایجاد تنوع در محصولات است.
۲.

ارزیابی و تحلیل شبکه های اجتماعی دانشگاهی: راهبرد پویای پژوهشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل کتاب سنجی استراتژی پژوهش شبکه اجتماعی دانشگاهی نوآوری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 33
انجام پژوهش برخوردار از سهم نظری، بررسی پیشینه نظری بدون سوگیری و شناسایی حوزه های نوظهور پژوهشی از مهمترین دغدغه های هر پژوهشگری در انجام پژوهش های دانشگاهی است. یکی از راهبردهای موجود برای رفع این مشکلات رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی دانشگاهی است. این شبکه ها با در نظر گرفتن حوزه های پژوهشی با کارکرد ساختارهای اجتماعی، بر اساس معیارهای کتاب سنجی مانند هم استنادی، استناد، جفت سازی کتاب شناختی، هم رخدادی واژگان و هم تالیفی ترسیم شده که هر کدام کاربردهای خاص خود را داشته و برای پاسخ به سوالات خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از پژوهش حاضر نحوه ارزیابی و تحلیل شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در پژوهش های حوزه مدیریت و کسب وکار است. بدین سان، معیارهای کتاب سنجی مورد استفاده در ترسیم این شبکه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین ارزیابی می شود که هر کدام از شبکه های ترسیم شده برای پاسخ به چه سوالاتی مناسب است. به منظور انجام چنین تحلیل هایی یک فرایند 5 مرحله ای معرفی شده و سپس مراحل گام به گام اجرای یک تحلیل شبکه اجتماعی با جزئیات کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین مهمترین پایگاه های داده مورد استفاده برای گردآوری فراداده های لازم معرفی شده و برخی ابزارهای موجود به منظور تحلیل و مصورسازی شبکه های اجتماعی دانشگاهی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با این رویکرد، حوزه پژوهشی نوآوری راهبردی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد و کاربردهای رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی به صورت عملی بیان می شود. نتایج نشان گر ظرفیت بالای حوزه نوآوری راهبردی برای ورود پژوهشگران بوده و موضوعات جدید در این حوزه نیز معرفی شده اند. 
۳.

تأثیر برند کارفرمایی و شهرت سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی با مشتری مداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند کارفرمایی شهرت سازمانی مسئولیت پذیری اجتماعی مشتری مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 693
در عصر کنونی، موفقیت سازمان ها نه صرفاً بر اساس عملکرد مالی آن ها، بلکه بر مبنای نقش آن ها در بهبود شرایط اجتماعی و محیط زیست قضاوت می شود. این امر در مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها نهفته است. هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی در بانک ملی با بررسی تأثیر برند کارفرمایی و شهرت سازمانی بر آن و با تحلیل نقش واسط مشتری مداری است.  پژوهش حاضر از نوع توصیفیِ پیمایشی  و علّی است. جامعه آماری این پژوهش، 250 نفر از کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی ایران است که 151 نفر از آن ها نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. جهت تحلیل داده های گردآوری شده از روش معادلات ساختاری و از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که شهرت و برند کارفرمایی بانک ملی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنا دار دارد و همچنین بین برند کارفرمایی و مشتری مداری بانک ملی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نقش میانجی گری مشتری مداری در رابطه بین شهرت و مسئولیت پذیری اجتماعی رد شد. همچنین نقش میانجی مشتری مداری در رابطه بین برند کارفرمایی و مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ملی رد شد. این نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری مدیران بانک ملی در ارتقای شهرت سازمانی بانک و تقویت برند کارفرمایی، می تواند در بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.
۴.

طراحی مدل استراتژی های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی استراتژی فروش فروشگاه زنجیره ای تحلیل محتوا محیط رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 462
این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای استراتژی های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی اکتشافی می باشد و در آن از روش تحقیق آمیخته بهره گرفته شده است. در بخش کیفی این پژوهش با روش تحلیل محتوا با 10 تن از متخصصان و خبرگان صنعت فروشگاه های زنجیره ای بر اساس نمونه گیری قضاوتی مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در بخش کمّی با روش پیمایشی، 116 پرسشنامه میان مدیران بازاریابی و فروش سه شرکت فعال در این صنعت (هایپراستار، جانبو و افق کوروش) توزیع گشت. داده ها به روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. یافته ها نشان داد که آمیخته بازاریابی مهمترین عامل سازنده استراتژی بازاریابی و بهره گیری از تکنولوژی های فروش مهم ترین عامل سازنده استراتژی فروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای است. شواهد حاکی از این است که حضور متغیر تعدیل گر محیط رقابتی صنعت فروشگاه های زنجیره ای بر رابطه میان استراتژی های بازاریابی و فروش اثرگذار است. اتخاذ رویکردی جامع نسبت به عناصر تشکیل دهنده استراتژی های بازاریابی و فروش، با در نظر گرفتن محیط رقابتی حاکم بر این صنعت و همچنین بهره گیری از روش های مبتنی بر محیط آنلاین از موارد مهمی هستند که تاکنون در تدوین استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت های فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای در ایران مورد توجه قرار نگرفته اند.
۵.

نوع شناسی دیپلماسی کسب و کار در اقتصادهای نو ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصادهای نوظهور دیپلماسی کسب وکار محدودیت های نوظهوری بودن تحلیل توالی تطبیق بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 562
شرکت های اقتصادهای نوظهور بازیگران ناشناخته در بازارهای مقصد جدید هستند و ورود به بازارهای خارجی را باید بیشتر از جنبه فرایند موقعیت یابی مورد مطالعه قرار داد. با توجه به اینکه فرایند موقعیت یابی منجر به تنش و درگیری بین ذی نفعان مختلف می گردد، شیوه عملی که این فرایند را تسهیل می کند دیپلماسی کسب وکار می باشد. بنابراین، هدف این پژوهش، نوع شناسی الگوی دیپلماسی کسب وکار در اقتصادهای نوظهور بر مبنای فرایند موقعیت سازی شان در طی زمان است. با بررسی مبانی نظری یک نوع شناسی از دیپلماسی کسب وکار ارائه شده و متغیرهای کنترل احصاء می گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل صادرکنندگان نمونه ایران در بازه 98-1391 می باشند که بر اساس معیارهای قضاوتی نمونه 36 شرکتی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های این پژوهش از طریق گزارش های فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه در پایگاه کدال گردآوری شده است و با استفاده از بستهTraMineR در محیط R از طریق تکنیک تطبیق بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی تجربی سه مسیر دیپلماسی کسب وکار را نشان می دهد. شرکت های صنایع اتومبیل سازی، پتروشیمی و مواد شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و صنایع کاغذی عمدتا از مسیر اول پیروی می کنند. شرکت هایی که در صنعت فولاد، صنعت اتومبیل سازی و ماشین آلات و تجهیزات فعالیت دارند از مسیر دوم پیروی می کنند. شرکت هایی که در صنعت نفت، صنعت فولاد، صنعت دارویی، تجهیزات الکتریکی و صنایع کاغذی فعالیت دارند از مسیر سوم پیروی می کنند. یافته ها همچنین نشان می دهد، مسیرهای دیپلماسی کسب وکار بطور معناداری از نظر ویژگی های شرکت (یعنی، صنعت، اندازه و تجربه بین المللی) با هم متفاوت هستند. 
۶.

الگوی راهبردی مدیریت آموزش عالی با تاکید بر مفهوم حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی الگوی راهبردی حکمرانی کارآفرینی جذب و بکارگیری استعدادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 10
   مقاله حاضر درصدد ارائه الگویی است که بر اساس آن بتوان جذب و اثرگذاری دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی را در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران تبیین نمود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی -پیمایشی می باشد و در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته بوده و به منظور گردآوری داده ها با به کارگیری روش نمونه گیری نظری با 18 نفر از خبرگان، مدیران و صاحب نظران آموزش عالی مصاحبه انجام شد. پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق براساس الگوی زاویه ای طراحی شد. یافته های تحقیق بیانگر آنست که این مدل در قالب 25 مقوله اصلی و 82 متغیر شامل جذب و به کارگیری دانش آموختگان به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی، آمادگی برای جذب و به کارگیری، شایستگی های درون فردی، شایستگی های شخصی و شایستگی های کارآفرینی)؛ متغیرهای زمینه ای (زمینه کاری، اسناد بالادستی)؛ شرایط مداخله گر (فرهنگ اشتغال زایی، پایداری سیستم های موجود کشف استعدادها، مسولیت پذیری)؛ مقولات راهبردی (نهادینه سازی سیستم مدیریت استعداد کارآفرینانه، طراحی فرایند مدیریت استعداد کارآفرینانه چندگانه و طراحی نظام تخصیص منابع) و نهایتاً مقولات پیامدی (اشتغال زایی، ارزش آفرینی و مزیت رقابتی چندگانه، ایجاد تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی) قرار گرفت.
۷.

نوع شناسی و اولویت بندی راهبردهای سطح شرکت های مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوع شناسی راهبرد شرکت مادر راهبرد شرکت مادر شرکت مادر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر تحلیل اهمیت - عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 893
شرکت های مادر با دارابودن چند شرکت تابعه و اعمال نفوذ و کنترل بر آنها، شرکت های تحت پوشش را در مسیر هم افزایی و ارزش آفرینی هدایت و رهبری می کنند. شرکت های مادر دارای گستره متنوعی از ذی نفعان هستند و نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند؛ به همین دلیل، انتخاب درست راهبردها و اولویت بندی صحیح آن ها برای شرکت مادر بسیار مهم است. پژوهش حاضر به منظور نوع شناسی و تحلیل اهمیت و عملکرد راهبردهای شرکت های مادر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از شرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجام شده است. راهبرد این پژوهش، آمیخته متوالی اکتشافی است که در مرحله نخست از روش کیفی و در مرحله دوم از روش کمّی مبتنی بر تحقیق در عملیات نرم استفاده می شود. برای شناسایی راهبردها، از تحلیل اسناد و نیز مصاحبه بدون ساختار با خبرگان بهره بردای شده است. در این پژوهش بعد از شناسایی و نوع شناسی راهبردهای شرکت های مادر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، پرسش نامه ای جهت تحلیل اهمیت – عملکرد تنظیم شد و راهبردها به مدیران و کارشناسان خبره این شرکت مادر ارائه شد. پس از گردآوری و انجام تحلیل اهمیت - عملکرد، 24 راهبردِ به دست آمده اولویت بندی شده و در 4 بخش، شامل راهبردهای تمرکز شرکت های مادر، راهبردهای استمرار فعالیت های مطلوب، راهبردهای عدم تمرکز بر اولویت های پایین و راهبردهای پرهیز از اتلاف منابع دسته بندی شد.
۸.

تأثیر رهبری فروتنانه بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی در سازمان به واسطه دلسوزی در کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلسوزی در کار رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی رهبری مبتنی بر فروتنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 216
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری فروتنانه بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی در سازمان به واسطه دلسوزی در کار انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش انجام پژوهش بصورت پیمایشی بوده که مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان تشکیل داد که تعداد آنها 160 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 113 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد ژو و همکاران (2019) می باشد. برای سنجش روایی از روش اعتبار محتوا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از شیوه آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ بدین صورت که قبل از توزیع گسترده پرسشنامه در جامعه مورد بررسی، 25 پرسشنامه به صورت پیش آزمون توزیع و آلفای کرونباخ متغیرها اندازه گیری شد. براساس نتایج مقدار آلفای کرونباخ برای سه متغیر رهبری مبتنی بر فروتنی، دلسوزی در کار و رفتار غیراخلاقی مصلحتی به ترتیب برابر با 712/0، 803/0 و 762/0 بوده که مقادیری بیش از 7/0 هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار AMOS انجام گرفت. رهبری مبتنی بر فروتنی بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی و دلسوزی در کار تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاکی از تأیید تأثیر متغیر دلسوزی در کار بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی بود. در نهایت نقش میانجی جزئی دلسوزی در کار در تأثیر رهبری مبتنی بر فروتنی بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی در سازمان مورد تأیید قرار گرفت. رهبران باید در کنار گذشت و دلسوزی، نظارت مناسبی را بر رفتارهای درون سازمان داشته باشند و برنامه های آموزشی و جلسات مربیگری را فراهم آورند تا توانایی و مهارت مدیریت را در کارکنان تقویت نموده به طوری که بتوانند رفتارهای غیراخلاقی (چه مصلحتی و چه غیرمصلحتی) را در سازمان شناسایی و کنترل نمایند.
۹.

مؤلفه های تبیین کننده کارآفرینی بومی از منظر مناطق مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی بومی تحلیل فراترکیب توسعه منطقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 406
مطالعات نظام های نوآوری، استفاده از سیاست های یکسان برای طراحی و هدایت مسیر توسعه مبتنی بر نوآوری را مردود دانسته و توجه خاص به ویژگی های مختلف مؤثر بر نوآوری هر منطقه را ضروری می دانند. ایران با داشتن مناطق و اقلیم های متنوع برای سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی، باید به شناسایی ظرفیت ها و شرایط هر منطقه اقدام کند. هدف از این پژوهش تبیین متغیرهای کارآفرینی بومی با توجه به استعداد مناطق مختلف کشور ایران با استفاده از رویکرد فراترکیب است. برای انجام این پژوهش کلیه پژوهش های کارآفرینی بومی بین سال های 1385 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام گام های فرآیند فراترکیب در نهایت تعداد 91 مقاله انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. پس از تحلیل داده ها، مؤلفه های کارآفرینی هنری، کارآفرینی گردشگری، کارآفرینی روستایی، کارآفرینی زنان، کارآفرینی فرهنگی، کارآفرینی منطقه ای، کارآفرینی پایدار، کارآفرینی سنتی، کارآفرینی دانشی، کارآفرینی دینی، کارآفرینی سبز کارآفرینی پزشکی و کارآفرینی کشاورزی به عنوان مؤلفه های تبیین کننده کارآفرینی بومی در مناطق ایران شناسایی شدند و سه مؤلفه کارآفرینی روستایی (26%)؛ کارآفرینی گردشگری (18%) و کارآفرینی فرهنگی (12%) دارای بالاترین نرخ تکرار در میان موضوعات پژوهش های مورد نظر بودند. با توجه به دسته بندی مناطق مشخص شد که بیشترین تعداد مقالات با موضوع کارآفرینی بومی استان های تهران، اصفهان، زنجان، بوشهر و مازندران بوده است که جزو مناطق موفق در سیستم های نوآوری کشور محسوب می شوند. لذا با توجه به استعدادهای کارآفرینانه بومی هر منطقه و خلأها و کمبودهای پیش روی این ظرفیت ها، در درجه اول الزامات قانونی و دستگاهی در چارچوب مناطق کشور برای انتفاع ساکنین مناطق از این فرصت ها و سپس کل کشور مدون شود.
۱۰.

تأثیر هوش استراتژیک بر مزیت رقابتی با کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش استراتژیک هوش تجاری هوش رقابتی مدیریت دانش کارآفرینی سازمانی مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 254
   تحولات بازارهای کسب و کار کنونی سبب پیدایش تغییرات در فلسفه حیات سازمان ها شده، ازاین رو سازمان ها ملزم به گذر از قواعد سنتی کسب و کار، به کارگیری و تسلط بر قواعد و فناوری های نوین و نیز گسترش قابلیت های درونی سازمان با هدف کسب مزیت رقابتی هستند. لازمه این امر پیشرو بودن، ریسک پذیری، نوآوری و در کل کارآفرینی است. بنابراین شناسایی عوامل موثر در راستای فراهم نمودن بستری جهت توسعه کارآفرینی سازمانی ضرورت دارد. یکی از ابزارهای تأثیرگذار در این زمینه هوش استراتژیک است که از هم افزایی هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش در سازمان بوجود می آید. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های هوش استراتژیک بر کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن متغیر میانجی کارآفرینی می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری را 160 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت توزیع نیروی برق تهران تشکیل می دهند که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، حجم نمونه 113 نفری در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد هوش تجاری (پروویچ 2012)، هوش رقابتی (کالف 2001)، مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی 1995)، کارآفرینی سازمانی (مارگریت هیل 2011) و مزیت رقابتی (حسینی 1390) بود و داده ها از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بطورکلی هوش استراتژیک با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت توزیع نیروی برق تهران تأثیر مثبت دارد. از میان مؤلفه های هوش استراتژیک تنها هوش تجاری رابطه مثبت و معناداری با کارآفرینی سازمانی و کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی ندارد.
۱۱.

تبیین راهبردهای توسعه درس پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درس پژوهی ارزیابی راهبردی استراتژی توسعه درس پژوهی تکنیک SWOT تکنیک QSPM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 883
یکی از موضوعات مهمی که امروزه در حوزه به سازی آموزش مدارس مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است، موضوع درس پژوهی می باشد. این پژوهش در راستای اهمیت این موضوع در نظام آموزش و پرورش کشور، درصدد است تا با بهره گیری از مفاهیم برنامه ریزی راهبردی به ارزیابی درس پژوهی در مدارس پرداخته و راهبردهای توسعه درس پژوهی را تبیین نماید. روش تحقیق این پژوهش روش آمیخته است. جامعه آماری آن نیز کلیه خبرگان برنامه درس پژوهی مدارس استان قم بود. در تحلیل یافته ها از  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، تکنیک SWOT، تکنیک QSPM و ماتریس داخلی - خارجی (IE) استفاده شد. امتیاز 549/2 در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نیز امتیاز ۵۸۹/۲ در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بیانگر آن است که گرچه وضعیت درس پژوهی تا حدی بهتر از متوسط بوده، و لیکن هنوز نقاط ضعف و تهدیدها می تواند مانعی سر راه توسعه درس پژوهی در نظام آموزش و پرورش باشد. پس از اجرای فنون مذکور، یازده راهبرد شناسایی شد که با استفاده از ماتریس QSPM مورد اولویت بندی قرار گرفت. برای تعیین اولویت بندی کلان راهبردهای درس پژوهی نیز از ماتریس داخلی- خارجی استفاده شد. نتایج، حاکی از آن بود که گرچه راهبردهای تهاجمی  اهمیت بالایی دارند ولی با توجه به جایگاه راهبردی در میانه ماتریس، لازم است همه چهارگونه کلان راهبردهای درس پژوهی مورد تاکید قرار گیرند. در نهایت باید گفت که برنامه درس پژوهی در ایران با چالش های متعددی روبرو است که کاربست راهبردهای ارائه شده می تواند گام مؤثری باشد.
۱۲.

تاثیر رهبری حکمت محور بر رسالت حرفه ای با سرزندگی سازمانی و کنشگری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری حکمت محور رسالت حرفه ای سرزندگی سازمانی کنشگری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 909
به طور کلی دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه محقق اردبیلی برای اینکه بتوانند کارکنانی سرزنده و شاداب داشته باشند، باید به نقش رهبری حکمت محور در رسالت حرفه ای بپردازند همین امر منجر می شود که به رسالت اصلی خود که همان ارتقاء و توسعه دانش روز در سطح جامعه می باشد، دست نیابند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر رهبری حکمت محور بر رسالت حرفه ای با نقش میانجی سرزندگی سازمانی و کنشگری استراتژیک در بین کارکنان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر روش انجام دادن تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 630  نفر بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 239 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. در قسمت تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS22، Smart PLS به بررسی تاثییر متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شد. نتایج نشان داد که رهبری حکمت محور بر رسالت حرفه ای تاثیرگذار بوده است. در این میان شاخص رهبری حکمت محور بر سرزندگی سازمانی، همچنین سرزندگی سازمانی بر رسالت حرفه ای، و از سوی دیگر کنشگری استراتژیک بر رسالت حرفه ای و در نهایت رهبری حکمت محور بر کنشگری استراتژیک اثرگذار بوده است.
۱۳.

نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام پرداخت های بازنشستگی نهادهای حاکمیتی برنامه های بازنشستگی نظام جبران خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 614
یکی از مراحل فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی سرمایه های انسانی است که در بیشتر سازمان ها از جایگاه والایی برخوردار نبوده و کمتر به آن توجه می شود. نظام پرداخت های بازنشستگی نهادهای حاکمیتی هم مستثنی از مدل عام کشوری نبوده و دارای مشکلاتی هستند، لذا باید در جهت رفع اشکالات و ارائه راهکار تلاش شود. از این رو هدف این مقاله طراحی و ارائه مدلی برای نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این پژوهش عوامل مؤثر در بهبود نظام پرداخت بازنشستگی و مدل های موجود در منابع کتابخانه ای شامل کتب و مقالات به صورت جامع استخراج گردیدند. موارد به دست آمده طی پرسشنامه ای در اختیار جامعه خبرگی (شامل 30 نفر از مدیران باسابقه و موفق اجرایی و عملیاتی واحدهای نیروی انسانی نمونه آماری قرار گرفت و نظرات آنان گردآوری گردید. با تأیید مدل با شش متغیر «لایه های بازنشستگی»، «طرح های بازنشستگی»، «عوامل مرتبط با نظام پرداخت بازنشستگی»، «برنامه های بازنشستگی» و «انواع بازنشستگی» و «نظام جبران خدمت» گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت مدل معادلات ساختاری مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی در سازمان های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
۱۴.

تبیین راهبرد تمایز با رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی صنعت لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد تمایز رهبری کارآفرینانه هوش رقابتی لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 746
هدف تحقیق تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی است. پژوهش حاضر توصیفی همبستگی هست که با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، مدیران صنعتی لوازم خانگی است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی شده است که ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالاتر 7/0 محاسبه شد، لذا پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. جهت بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی از شاخص کفایت نمونه (KMO)، استفاده شده است که برابر با 789/0 است که بالاتر از مقدار 6/0 است و نشان دهنده این است که ماتریس همبستگی کفایت لازم را دارد. از آزمون کرویت بارتلت جهت آزمون این فرضیه که ماتریس همبستگی یک ماتریس واحدی است استفاده شد. جهت سنجش معناداری اثر متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، جهت اعتبارسنجی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق و بررسی نقش میانجی فرضیه از آزمون مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده و جهت سنجش اثبات معناداری فرضیه از آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده همبستگی قوی و مطلوبی میان این دو متغیر رهبری کارآفرینانه بر راهبرد تمایز است. همچنین با توجه به بیشتر بودن اثر مسیر غیرمستقیم از مسیر مستقیم، وجود متغیر میانجی تاثیر را افزایش داده و نقش میانجی در فرضیه دوم مورد تایید واقع شد. آزمون سوبل نشان داد که متغیر میانجی هوش رقابتی در تأثیرگذاری متغیر رهبری کارآفرینانه بر راهبرد تمایز نقش معناداری دارد. همچنین نتایج، تاثیر هوش رقابتی بر راهبرد تمایز و تاثیر رهبری کارآفرینانه بر هوش رقابتی را تایید کرد. 
۱۵.

تاثیر الگوی بازاریابی چند حسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی بازاریابی چند حسی تجربه حسی برند اشتیاق به برند تبلیغات شفاهی گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 895
گردشگران در سفرهای خود علاوه بر بازدید از مکان های دیدنی شهر، با اقامت در هتل مناسب می خواهند از سفر خود لذت ببرند و هتل ها نیز، به دنبال ارائه خدمات رضایت بخش به گردشگران هستند تا بتوانند در جهت ترغیب گردشگران به بازدید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت آنها به دیگران گام بردارند. از این رو انجام پژوهشی در جهت ارائه راهکارهای صحیح به مدیران هتل ها در این جهت ضرورت دارد. بنابراین هدف پژوهش، شناخت تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی در کسب و کار گردشگری می باشد که از طریق متغیرهای تجربه حسی برند و اشتیاق به برند مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام کار، پیمایشی است. جامعه آماری آن، گردشگران مقیم در 17 هتل، شامل هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد می باشند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد صورت گرفت و بر اساس فرمول کوکران، حداقل حجم نمونه برای جوامع نامعلوم 384 نفر تخمین زده شده است که در نهایت در این پژوهش، 387 پرسشنامه به طور غیرتصادفی در دسترس جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS  نسخه 19و AMOS  نسخه 18، استفاده گردید. یافته ها حاکی از تأیید تمام فرضیه های پژوهش است. نتایج نشان می دهد، تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تجربه حسی برند، اشتیاق به برند و تبلیغات شفاهی مثبت و معنادار است و همچنین تجربه حسی برند و اشتیاق به برند بر تبلیغات شفاهی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵