حسین عظیمی

حسین عظیمی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه زنجان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۱.

تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری گرایی (مطالعه موردی: شرکت های پگاه، مخابرات و پارس سوئیچ)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد سازمانی بازارگرایی یادگیری گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 627
دستیابی به عملکرد بالاتر هدفی است که سازمان ها برای رسیدن به آن، به اقدامات مختلفی روی می آورند. یادگیری سازمانی و بازارگرایی به عنوان ابزاری سودمند برای سازمان ها معرفی شده تا به عملکرد مطلوب برسند. هدف این پژوهش تعیین تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری گرایی است. پژوهش کاربردی حاضر از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت های پگاه، مخابرات، پارس سوئیچ بودند. با توجه به نمونه گیری اولیه و تعیین انحراف واریانس، با استفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه آماری این پژوهش شامل 131 نفر از کارکنان به دست آمد که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به پرسش ها پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سه متغیر بازارگرایی، یادگیری گرایی و عملکرد سازمانی بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بیشتر از حداقل مقدار استاندارد (0/7) و روایی آن از طریق (AVE) بیش از 0/4 تایید شد. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده شد. طبق یافته ها مقدار t-value تاثیر متغیرهای بازارگرایی و یادگیری گرایی بر عملکرد سازمانی به ترتیب با 7/802 و 9/521 و تاثیر بازارگرایی بر یادگیری گرایی با 6/107 تایید شد. نتایج نشان داد، بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری گرایی تاثیر دارند. بنابراین سازمان های بازارگرا از طریق یادگیری سازمانی و افزایش سطح دانش و آگاهی و مهارت کارکنان می توانند عملکرد سازمانی خود را در بازار رقابتی ارتقاء دهند.
۲.

طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه سیاسی اعتماد مدلسازی ساختاری تفسیری مشارکت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 375
هدف تحقیق طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی است که از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی–اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه علوم سیاسی در دستگاه های دولتی استان اصفهان که با توجه به اصل کفایت نظری، 11 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی، برای مصاحبه انتخاب شد. در بخش کمی، پرسشنامه در میان 25 نفر خبرگان توزیع گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مدیران، از جمله: رعایت حقوق مردم، دینداری و اندیشه دینی ، عدالت ، سلامت کاری، نگرش سیاسی، مدیریت اقتصادی و شفافیت و اطلاع رسانی و دقیق به مردم دارای نقش مستقل در مدل، و عوامل حمایت سیاسی احزاب و ... از دولت، مقبولیت و شخصیت، اقتدار و قدرت اجرایی، مشروعیت سیاسی، سرمایه اجتماعی، توجه به عمران و آبادانی کشور، اعتماد مردم، سرمایه فرهنگی و مشارکت عمومی مردم در انتخابات، و ........ دارای نقش وابسته در مدل بودند.
۳.

تأثیر رهبری فروتنانه بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی در سازمان به واسطه دلسوزی در کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلسوزی در کار رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی رهبری مبتنی بر فروتنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 570
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری فروتنانه بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی در سازمان به واسطه دلسوزی در کار انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش انجام پژوهش بصورت پیمایشی بوده که مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان تشکیل داد که تعداد آنها 160 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 113 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد ژو و همکاران (2019) می باشد. برای سنجش روایی از روش اعتبار محتوا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از شیوه آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ بدین صورت که قبل از توزیع گسترده پرسشنامه در جامعه مورد بررسی، 25 پرسشنامه به صورت پیش آزمون توزیع و آلفای کرونباخ متغیرها اندازه گیری شد. براساس نتایج مقدار آلفای کرونباخ برای سه متغیر رهبری مبتنی بر فروتنی، دلسوزی در کار و رفتار غیراخلاقی مصلحتی به ترتیب برابر با 712/0، 803/0 و 762/0 بوده که مقادیری بیش از 7/0 هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار AMOS انجام گرفت. رهبری مبتنی بر فروتنی بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی و دلسوزی در کار تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاکی از تأیید تأثیر متغیر دلسوزی در کار بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی بود. در نهایت نقش میانجی جزئی دلسوزی در کار در تأثیر رهبری مبتنی بر فروتنی بر رفتارهای غیراخلاقی مصلحتی در سازمان مورد تأیید قرار گرفت. رهبران باید در کنار گذشت و دلسوزی، نظارت مناسبی را بر رفتارهای درون سازمان داشته باشند و برنامه های آموزشی و جلسات مربیگری را فراهم آورند تا توانایی و مهارت مدیریت را در کارکنان تقویت نموده به طوری که بتوانند رفتارهای غیراخلاقی (چه مصلحتی و چه غیرمصلحتی) را در سازمان شناسایی و کنترل نمایند.
۴.

بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر نوآوری در مراکز رشد و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 148
امروزه با تغییر فضای رقابت، کشورهایی موفق هستند که دانش بیشتری دارند و مدیریت دانش و فعالیت های منابع انسانی دانش محور در سازمان ها به ویژه در شرکت های دانش بنیان که خود پایگاه هم افزایی علم، فن و ثروت هستند، اهمیت ویژه ای یافته است. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر فعالیت های مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر نوآوری با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی به اجرا درآمده است. جامعه آماری، کارکنان شرکت های مستقر در مراکز رشد و فناوری بوده و با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر از نمونه های آماری به پرسشنامه ها پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه با پایایی ترکیبی بیش از 0/6 و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/892 مورد تأیید قرار گرفت. روایی آن نیز با روایی محتوا و روایی همگرا با معیار میانگین واریانس مربوط به سازه ها که بیش از 0/4 بود، مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS برازش شد و نتایج نشان داد عوامل متعدد در زیرمجموعه مدیریت دانش اعم از اقدامات سرپرستی، جبران خدمت دانش محور، مکانیسم یادگیری و اقدامات فناوری اطلاعات بر نوآوری تأثیر دارد. ضمن این که معنی دار بودن تأثیر عواملی از قبیل حفاظت دانش، مدیریت استراتژیک دانش و شایستگی، استخدام دانش محور، آموزش و توسعه دانش محور، ارزیابی عملکرد دانش محور و سازماندهی کار بر نوآوری مورد تأیید قرار نگرفت.
۵.

بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با تاثیر میانجی ترس و سکوت دفاعی و تاثیر تعدیلگری سرمایه روانشناختی

کلید واژه ها: سبک رهبری استبدادی خلاقیت کارکنان ترس کارکنان سکوت دفاعی سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177
در این پژوهش به بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی ترس و سکوت دفاعی و نقش تعدیلگری سرمایه روان شناختی در شعب بانک شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 310 نفر از کارکنان شعب بانک شهر در سطح شهر تهران می باشد که طبق فرمول کوکران انتخاب شده اند. لازم به ذکر است که روش نمونه گیری ابتدا چند مرحله ای بوده و سپس از میان مناطق سه گانه، از طریق نمونه گیری ساده به توزیع پرسشنامه تحقیق اقدام شده است. داده ها این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شده اند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد گو و همکاران در سال 2019 تدوین شده است و روایی و پایایی آن از طریق آزمون های مربوطه برآورد شده است. داده های این پژوهش به کمک نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه روان شناختی نقش تعدیلگری، ترس کارکنان و سکوت دفاعی کارکنان نقش میانجی در تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان دارند. هم چنین رهبری استبدادی بر خلاقیت، ترس کارکنان و سکوت کارکنان تاثیر مثبت دارد. ترس کارکنان و سکوت دفاعی نیز بر خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت دارند.
۶.

نگرش مشتریان همراه بانک و تاثیر آن بر قصد استفاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نگرش همراه بانک قصد استفاده حریم خصوصی نوسان گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 458
شرایط نوسان گرایی کرونا و رشد فراگیر فناوری اطلاعات، موجب تقویت خدمات بانکی به مشتریان از طریق تلفن همراه شده است. با این حال، نگرانی هایی در مورد نگرش و قصد مشتریان به استفاده از همراه بانک وجود دارد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی این موضوع به اجرا درآمده است. روش تحقیق در این پژوهش، کمی از نوع پیمایشی و جامعه آماری، کارکنان دانشگاه زنجان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه های آماری 202 نفر محاسبه شد که به روش غیراحتمالی از نوع در دسترس به پرسش ها پاسخ دادند. ابزار، پرسشنامه استانداردی بود که به دلیل بومی سازی، در این پژوهش مجدداً روایی و پایایی آن تایید شد. روایی همگرای سازه ها با استفاده از معیار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) بالاتر از مقدار ملاک ۴/۰ مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با آلفای کرونباخ (۸۷۸/۰ بالاتر از 7/0) و پایایی ترکیبی (CR) بالاتر از مقدار استاندارد ۶/۰، مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار PLS یافته ها نشان داد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده ادراک شده، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط، بر نگرش نسبت به همراه بانک تاثیر مثبت و معنا داری گذاشته، اما تاثیر درک شایستگی، خیرخواهی و امنیت و حریم خصوصی بر نگرش نسبت به همراه بانک، معنا دار نبود. همچنین نتایج بیانگر تاثیر نگرش نسبت به همراه بانک بر قصد استفاده از همراه بانک بود.
۷.

رشد اقتصادی با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی

نویسنده:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 907
رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. ما یک روش جدید برای سیاستگذاری را نشان می دهیم که ناشی از دیدگاه کارآفرینی است. این رویکرد به بررسی چارچوب استراتژی کسب و کار موفق - استراتژی اقیانوس آبی - برای کشف شرایط لازم برای رشد بالا می پردازد. ما بر روی داده های تجربی برای دو مورد کسب و کار موفق با رشد بالا یعنی آهوی اسلونی و Amazon. com، آزمایش انجام می دهیم. نتایج به دست آمده فاصله بین سطح سیاست های کلان اقتصادی برای دستیابی به رشد بالاتر و سطح رشد خرد کسب و کار را نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده یک تغییر در تمرکز سیاست های اقتصادی از شرکت های با اندازه خاص، صنایع و فعالیت های کسب و کار خاص به تعاون و همکاری بین شرکت های با اندازه های مختلف، نوآوری ارزش و ایجاد بازارهای بلامنازع است.
۸.

تأثیر عدالت خدماتی درک شده بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات و کیفیت ارتباطات

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت خدماتی درک شده وفاداری مشتری کیفیت خدمات کیفیت ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 118
در دنیای به شدت رقابتی که تغییر سریع نیازهای مشتری در آن دیده می شود، از دست دادن مشتری هزینه زیادی برای شرکت ها دارد. لذا نحوه تاثیرگذاری بر وفاداری مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هدف این مطالعه توسعه یک مدل ساختاری برای تعیین تأثیر عدالت خدماتی درک شده بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات و کیفیت ارتباطات می باشد. روش تحقیق در پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و پرسشنامه محقق ساخته، بین 215 نفر از مشتریان شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (مشتمل بر: شاتل، پارس آنلاین، آسیاتک، های وب، صبانت، مخابرات، فن آوا، عصر تلکام) به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس توزیع گردید. ضریب پایایی کرونباخ در این مطالعه برابر 0/86 و بالاتر از 0/7 بود. روایی همگرا نیز در مدل PLS با استفاده از معیار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مقادیر بالای 0/5 را برای همه سازه ها ﻧﺸﺎن داد و مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات و برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد عدالت خدماتی درک شده بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی کیفیت خدمات و کیفیت ارتباطات در تاثیر عدالت خدماتی درک شده بر وفاداری تایید گردید. ولی تأثیر کیفیت خدمات بر کیفیت ارتباطات رد شد.
۹.

ارائه الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان ها

کلید واژه ها: جانشین پروری برنامه های جانشین پروری مدل های جانشین پروری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 168
هدف از این تحقیق معرفی الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان ها می باشد. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- مروری است که از طریق مبانی نظری فارسی و انگلیسی به جمع آوری مطالب پرداخته شده است. ازآنجاکه در سال های اخیر مفهوم منابع انسانی جای خود را به سرمایه انسانی داده است، جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد و شایسته و جانشین پروری در سازمان ها اهمیت مضاعفی پیداکرده است و سازمان ها در تلاش اند تا از رویکردهای مناسب این فرایند به نحو مطلوب تری در راستای موفقیت سازمانی خود استفاده کنند. ترکیب نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می دهد که جانشین پروری از الزامات مهم و اساسی برای داشتن سازمانی کارا و موفق محسوب می شود. جانشین پروری ابزار برنامه ریزی راهبردی است که می تواند مسائل به وجود آمده در سازمان را به خاطر ترک افراد و هم چنین شکاف دانش به وجود آمده از ترک سازمان توسط یک سری از افراد را به تصویر بکشد.
۱۰.

نقش پاداش های نقدی و غیر نقدی بر انگیزش کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهاجرت شبکه های مهاجرتی سرمایه اجتماعی اصفهان شهرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 462
هدف: سازمان ها با مشکلات متعددی در زمینه جذب و نگهداشت نیروهای مستعد روبرو هستند و نیاز به شیوه های بهتر برای جذب، توسعه، ارزیابی انگیزش، نگهداشت یا نقل و انتقال آن ها دارند. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی تأثیر پاداش های نقدی و غیرنقدی بر انگیزش کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی بانک رفاه استان زنجان انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان بانک رفاه با جمعیتی بالغ بر 163 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بالغ بر 136 کارمند در شعب این بانک بوده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای غیراحتمالی و هدفمند مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه استاندارد انگیزه مکللند ( ۱۹۵۰) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ( ۱۹۹۱) و پرسشنامه محقق ساخته پاداش های نقدی با آلفای کرونباخ ۷۱۵/۰ و ضریب پایایی 809/0و پاداش های غیر نقدی با آلفای کرونباخ ۸۱۳/۰ و ضریب پایایی 861/0بود که روایی صوری آن به تأیید صاحبنظران رسید. یافته ها: برای تجزیه و تحیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار PLS استفاده شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که پاداش های نقدی (حقوق و مزایا، عدالت در پرداخت ها، تجهیزات محیط کار) و پاداش های غیرنقدی (امنیت، مشارکت، رفتار سرپرست، خلاقیت، ارتقا، امکانات آموزشی) بر انگیزش (انگیزش پیشرفت، انگیزش تعلق، انگیزش قدرت) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی را در تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان ایفا می کند.
۱۱.

مطالعه تأثیر منابع اطلاعاتی وابسته و مستقل بر ادراک متقاضیان کار از جذابیت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفوذ اجتماعی جذابیت سازمانی سودمندی ادراک شده سهولت استفاده منابع اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 186
امروزه جذب نیروی کار ماهر و بااستعداد به چالش بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. شناسایی و ارتقاء عوامل مؤثر بر جذابیت سازمانی برای جذب منابع انسانی مستعد، ارزش رقابتی دارد. هدف از پژوهش کاربردی حاضر، تعیین تأثیر منابع اطلاعاتی وابسته و مستقل بر ادراک کارجویان از جذابیت سازمانی و جذب نیروی کار ماهر بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد زنجان تشکیل می دادند و حجم نمونه پژوهش نیز از طریق فرمول کوکران به تعداد 240 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استانداردی بود که برای بومی سازی، مجدداً روایی آن با استفاده از روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی و نیز آلفای کرونباخ برابر با 0.870 مورد تأیید قرار گرفت. یافته های توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS24 استخراج شد و مدل مفهومی پژوهش و داده های کمی آن نیز از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS2.6 پردازش گردید. یافته های پژوهش نشان داد که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده، نفوذ اجتماعی اطلاعاتی و نفوذ اجتماعی هنجاری بر ادراک از جذابیت سازمانی تأثیر معناداری دارند.
۱۲.

نقش یادگیری سازمانی و فرایند کسب و کار بر عملکرد دانش محور سازمان ها (نمونه پژوهش: اداره دارایی زنجان و سازمان صنعت و معدن بجنورد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش سرمایه دانشی قابلیت فرآیند دانش قابلیت فرآیند کسب وکار یادگیری سازمانی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 288
عمده ترین سرمایه سازمان های تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانشی است که به آن دسترسی دارند. سازمان هایی می توانند پیشرو و پیشتاز باشند که قادرند بیشترین، معتبرترین و به روز ترین دانش بشری را در حوزه کسب و کارشان در اختیار گیرند و از آن استفاده بهینه کنند و با تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی، حفظ و نگهداری دانش به منزلهَ ی دارایی های ناملموس سازمان استفاده کنند. عملکرد دانش محور بر اساس دیدگاه دانشی در منابع دانش سازمان ریشه دارد. به علاوه، این نوع عملکرد تحت تاثیر قابلیت های فرایند کسب و کار نیز می باشد. به همین منظور، این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای تعریف عملکرد بر این اساس انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد و جامعه آماری کارکنان اداره دارایی زنجان و سازمان صنعت و معدن بجنورد می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 199 نفر از کارکنان اداره دارایی زنجان و سازمان صنعت و معدن بجنورد بودند و پرسشنامه به روش تصادفی ساده بین آن ها توزیع شد. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS برازش شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، منابع دانشی با نقش واسطه ای قابلیت های فرایند کسب و کار به عنوان مبنای عملکرد دانش محور سازمان هستند. به عبارتی، دارایی های دانشی و قابلیت های فرایندی دو محرک مرتبط در فرایند خلق ارزش در سازمان هستند. به طور خاص، سرمایه دانشی بر قابلیت فرآیند دانش تاثیر داشته و همچنین یادگیری سازمانی بر سرمایه دانشی و قابلیت فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی شرکت تاثیر دارد.
۱۳.

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز ش محوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی عوامل اجتماعی - فرهنگی ارزش های محوری سازمان ویژگی های دموگرافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 98
این پژوهش برای به دست آوردن درک درستی از ارتباط بین عوامل اجتماعی-فرهنگی و سلامت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش محوری صورت گرفت. زیرا که شناخت روابط بین این متغیرها، در دنیای متلاطم امروز، برای بقای سازمان ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان بودند. برای توزیع پرسشنامه های پژوهش تعداد 443 نفر به عنوان نمونه آماری به روش طبقه ای تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS20 و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان داد اگر متغیر ارزش محوری در تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگیبر سلامت سازمانی وارد مدل شود، میزان تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی از طریق نقش متغیر میانجی ارزش محوری با مقدار 66/0 مشخص می شود در حالیکه این مقدار از مقدار مربوط به تأثیر مستقیم عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی که 19/0 می باشد، بیشتر است. همچنین میانگین متغیرهای وابسته اجتماعی-فرهنگی، سلامت سازمانی و ارزش محوری درسازمان های مورد بررسی با استفاده آزمون آنووا به ترتیب برابر با 39/4، 64/3 و 47/3 می باشد. 
۱۴.

تاثیر ابعاد رفتارهای غیراخلاقی در زنجیره تأمین در تداوم ارتباطات با نقش تعدیل گر عدالت سازمانی

کلید واژه ها: رفتارهای غیراخلاقی در زنجیره تأمین تداوم ارتباطات عدالت رویه ای و توزیعی رفتار زیرکانه فریبکارانه و فرصت طلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 575
امروزه، سازمان ها به صورت فزاینده ای خود را درگیر مسئله ای می بینند که آن را معمای اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یک بار دیگر کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آن ها را شکل می دهد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف تعیین تاثیر ابعاد رفتارهای غیراخلاقی در زنجیره تأمین در تداوم ارتباطات با نقش تعدیل گر عدالت سازمانی به اجرا در آمده و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان داروخانه های شهر زنجان به تعداد 232 نفر و نمونه آماری 145 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد کایناک و همکاران (2015) که اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، جمع آوری شد. نتایج آزمون پایایی و روایی پرسشنامه نشان می دهد ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) برابر با 0.813 و میزان روایی بر اساس تحلیل عاملی (KMO) نیز بالای 0.7 معنی دار بوده و تایید شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و معادلات ساختاری از طریق نرم افزار amoss22 استفاده شد. نتایج نشان داد رفتارهای غیراخلاقی در زنجیره تأمین همچون رفتار فرصت طلبانه، زیرکانه و فریب کارانه با نقش تعدیلگر عدالت توزیعی و رویه ای بر تداوم ارتباطات در داروخانه ها تاثیر معناداری دارند.
۱۵.

مواجه های باختینی با فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باختین کاراواجو فراخوان قدیس متی آستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 479
باختین بسیار درگیر آثار ادبی بوده و مفاهیم بسیاری معرفی کرده که به کار خوانش آثار ادبی و هنری می آیند. در این مقاله با هدف به دست دادن الگویی باختینی برای خوانش آثار هنرهای بصری و همچنین تدقیق اندیشه های باختین با وارد ساختن آنها به حوزه هایی تازه، با تکیه بر منابع کتابخانه ای (موزه ای) و استفاده از روش تحلیلی نقاشی فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو را بررسی کرده ایم. در این بررسی روشن شده که بسیاری از مفاهیم ادبی باختین به خوبی از اثری متعلق به رسانه ای بصری نیز قابل استنباط اند. از آن فراتر، بصیرت های هستی شناسانه ی باختین، به ویژه «پایان ناپذیری» انسان و نقش دیگری در آن، نه تنها در هنر کاراواجو که در سرگذشت یکی از مهم ترین قدیسان مسیحیت، متای انجیل نگار نیز قابل ردگیری هستند. به این ترتیب از خلال گفتگویی که میان اندیشه های باختین، هنر کاراواجو و متن مسیحی درمی گیرد این نتیجه ی باختینی حاصل می شود که «پایان ناپذیری» ویژگی ذاتی انسان است و تنها دیگری است که می تواند «مفر» وجود انسان را یافته و او را از خود به در کند. همچنین این نتیجه حاصل می شود که هنر کاراواجو خود می تواند در نقش دیگری ظاهر شود و مخاطب را از خود به در سازد و به ساحت پایان ناپذیری وارد کند.
۱۶.

بررسی تأثیر پذیری موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی از اخلاق حرفه ای اسلامی

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای اخلاق اسلامی مسیر شغلی دانشگاه زنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 130
یکی از شاخه های دانش اخلاق که به تازگی در ایران جایگاهی پیدا کرده، حوزه اخلاق حرفه ای است. یکی از منابع غنی در اخلاق حرفه ای، آموزه های دین مبین اسلام است. برای این منظور اصول اخلاق حرفه ای در منابع دینی شناسایی شده است. مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی موظف است به علایق فردی وسازمانی در کنار هم توجه نماید؛ نیازهای مسیر شغلی کارکنان را در نظر گیرد؛ تا ضمن افزایش انگیزه های کاری، شاهد افزایش تولید و بهره وری سازمان خود باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تاثیر پذیری موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی از اخلاق حرفه ای اسلامی کارکنان دانشگاه زنجان است. به این منظور، 30 نفر از کارکنان به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از آزمون  t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطح پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای اسلامی در سطح متوسط به بالا بود؛ یعنی کارکنان به رعایت این عوامل مقید هستند؛ موفقیت مسیر شغلی عینی خود را که شامل حقوق، مزایا و ترفیع است، متوسط به پایین ارزیابی کرده اند؛ اما نمره موفقیت مسیر شغلی ذهنی آن ها که شامل درک و رضایت آن ها از پیشرفت در کار، رشد و ترقی، استقلال، رسیدن به اهداف شغلی و داشتن احساس خوب نسبت به کار است، متوسط ارزیابی نمودند. در نتیجه، بین مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی و موفقیت مسیرشغلی عینی و ذهنی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.
۱۷.

تأثیر وجدان کاری بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارزش محوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجدان کاری سلامت سازمانی ارزش محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 657
سلامت سازمانی، از موضوعات مهم جامعه و سازمان هاست و از پیش نیازهای اولیه برای ظهور آن، پذیرش ارزش های محوری سازمان و وجود وجدان کاری می باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی تأثیر وجدان کاری بر سلامت سازمانی، نقش ارزش محوری نیز به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش کاربردی ازلحاظ روش، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری، مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان به تعداد 2706 نفر می باشند. داده های تحقیق ازطریق پرسشنامه که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، بین 443 نفر از کارکنان سازمان های موردمطالعه توزیع شد، انجام گرفت. پرسشنامه ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و پس از گردآوری اطلاعات، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای 20SPSS و PLS استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد وجدان کاری بر سلامت سازمانی با شدت (218/0) و وجدان کاری با نقش متغیر میانجی ارزش محوری بر سلامت سازمانی با شدت (657/0) تأثیرگذار است. همچنین میانگین نمره متغیرهای وابسته وجدان کاری، سلامت سازمانی و ارزش محوری مدیران و کارکنان سازمان های منتخب با استفاده از آزمون آنووا برابر با 30/4، سلامت سازمانی برابر با 64/3 و ارزش محوری برابر با 47/3 است.
۱۸.

بررسی اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک زندگی اسلامی نگرش شغلی رضایت شغلی تعهد سازمانی وابستگی شغلی ارزشهای درون سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 953
سبک زندگی کارکنان و تأثیر آن بر نگرش شغلی آن ها و شاخص های زیر مجموعه آن از قبیل (رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی) از جمله مسائل مهم در کیفیت زندگی کاری به شمار می رود. این موضوع در جوامع اسلامی، زمانی اهمیت دو چندان می یابد که تأثیر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر نگرش در حالت کلی، تأثیر آن بر هر یک از مؤلفه های نگرش شغلی (رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی) و هم چنین اثر مؤلفه میانجی ارزشهای درون سازمانی در میزان تأثیرگذاری سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان 12 سازمان منتخب مراکز استانهای لرستان و زنجان سنجیده شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، بین 430 نفر از کارکنان، توزیع و نتایج از طریق الگوی معادلات ساختاری و با نرم افزارهای 23Spss و PLS2 تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش سه پرسشنامه به منظور سنجش نگرش شغلی کارکنان، سبک زندگی اسلامی و تبیین ارزشهای درون سازمانی طراحی شد. اعتبار این سه پرسشنامه با استفاده از ضریب همسانی درونیِ آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/966 و 0/94 و 0/947 تأیید شد که از 0/7 بیشتر بود. ضمن اینکه روایی پرسشنامه و برازش الگو از طریق نرم افزار PLS2 تأیید شد. در این پژوهش، هشت فرضیه از نه فرضیه تأیید و نشان داده شد که سبک زندگی اسلامی می تواند بر نگرش شغلی و سازمانی کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.
۱۹.

بررسی نگرش 10 ساله خدمت گیرندگان نسبت به کیفیت خدمات سازمان های دولتی (سری زمانی 1383 تا 1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت خدمت گیرندگان سازمان دولتی استان زنجان CSM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 931
سازمان های دولتی نقشی اساسی در برآورده ساختن نیازهای مردم دارند و بخش اعظمی از اثربخشی این سازمان ها بر حسب میزان رضایت مردم از کیفیت خدمات دریافتی سنجیده می شود. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان از کیفیت ارائه خدمات در سازمان های دولتی استان زنجان در یک سری زمانی از سال 1383 تا 1393 به صورت یک پژوهش کاربردی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است و دیدگاه های 69571 نفر از خدمت گیرندگان در بیش از 320 سازمان موردبررسی قرار گرفت. بررسی و تحلیل نتایج پرسشنامه استاندارد با استفاده از نرم افزار SPSS و روش CSMنشان داد که در مقایسه با متغیرهای چهارگانه موردبررسی، خدمت گیرندگان از نحوه رفتار کارکنان بیشترین رضایت را داشته و از نحوه اطلاع رسانی، رضایت کمتری دارند؛ ضمن اینکه میزان اعتماد به کارکنان دولت و رضایت از فضا و تجهیزات فیزیکی واحد مورد مراجعه در حد متوسط به بالا قرار دارد؛ همچنین به جز سال های 1388 و 1392 در سایر سال های موردبررسی، وضعیت رضایت مندی خدمت گیرندگان از کیفیت خدمات نسبت به سال قبل، ارتقا داشته و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در ارتقای سطح رضایت مندی مردم مؤثر بوده است.
۲۰.

مدیریت سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی کارکنان در گروه خودرو سازی سایپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای سرمایه انسانی صنعت خودرو عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 451
از راه های اساسی که سازمان ها به واسطه آن می توانند رشد اقتصادی و توان رقابتی خود را افزایش دهند، استفاده از تفکر خلاق است که بدون شناخت و مدیریت سرمایه های فکری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این پژوهش کاربردی، بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد اقتصادی شرکت های فعال در گروه خودرو سازی سایپا و همچنین، بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری با یکدیگر است. اجزای سرمایه فکری به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد اقتصادی کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده . از آزمون رگرسیون چندگانه برای بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد اقتصادی کارکنان؛ از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون الگوی حاصل، استفاده گردیده. داده های گردآوری شده از طریق 219 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار های spss و لیزرل تحلیل گردید و در نهایت روابط بین اجزای سرمایه فکری تأیید و مشخص شد که سرمایه ساختاری و رابطه ای به شکل مستقیم و سرمایه انسانی به شکل غیر مستقیم از طریق سرمایه ساختاری بر رشد عملکرد اقتصادی کارکنان در گروه خودرو سازی سایپا تأثیر دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان