مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال یازدهم تابستان 1399 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ نیروی فروش بانکداری نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 98
رقابت در صنعت بانکداری مبتنی بر توانایی کارکنان بانک ها برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان است. رهبران فروش اغلب موفقیت سازمان را مدیون فرهنگ آن می دانند؛ فرهنگی که مبتنی بر نوآوری، کار تیمی و توانمندسازی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت (در بخش کیفی) و سپس آزمون مدل یادشده با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (در بخش کمّی) است. با استفاده از نظریه کیفی داده بنیاد برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی، مدل فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت در قالب 43 مفهوم، 8 زیرمقوله و 4 مقوله اصلی استخراج گردید. سپس بر اساس مدل فرآیندی و گزاره های حکمی به دست آمده از مرحله اول، فرضیه های پژوهش تدوین و در سطح شعب بانک ملت (با حجم نمونه 360 تایی) به صورت کمّی آزمون شد. در بخش دوم علاوه بر تأیید اعتبار مدل، تمامی فرضیات مطرح شده مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد متغییرهای فضای رقابتی و تغییر و تحول در پارامترهای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری بر فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت داشته و استقرار آن پیامدهایی مرتبط با بانک، مشتریان و کارکنان دارد. رقابت در صنعت بانکداری مبتنی بر توانایی کارکنان بانک ها برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان است.رهبران فروش اغلب موفقیت سازمان را مدیون فرهنگ آن می دانند؛ فرهنگی که مبتنی بر نوآوری، کار تیمی و توانمندسازی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت (در بخش کیفی) و سپس آزمون مدل یادشده با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (در بخش کمّی) است. با استفاده از نظریه کیفی داده بنیاد برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافتهبا خبرگان بانکی، مدل فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت در قالب 43 مفهوم، 8 زیرمقوله و 4 مقوله اصلی استخراج گردید. سپس بر اساس مدل فرآیندی و گزاره های حکمی به دست آمده از مرحله اول، فرضیه های پژوهش تدوین و در سطح شعب بانک ملت (با حجم نمونه 360 تایی) به صورت کمّی آزمون شد. در بخش دوم علاوه بر تأیید اعتبار مدل، تمامی فرضیات مطرح شده مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد متغییرهای فضای رقابتی و تغییر و تحول در پارامترهای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری بر فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت داشته و استقرار آن پیامدهایی مرتبط با بانک، مشتریان و کارکنان دارد.  
۲.

تحلیل راهبردی حوزه ی فناوری های عصبی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری های عصبی سطح آمادگی فناوری برنامه ریزی راهبردی تجزیه و تحلیل Swot ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 459
حوزه ی علوم مغزی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت انسان و نیز کاربردهای فناورانه متنوع آن، از اهمیت فراوانی برخوردار است. فناوری های عصبی دارای دورنمای بسیار روشنی هستند و به همین دلیل، کشورهای توسعه یافته با اختصاص بودجه های قابل توجه در این زمینه پیش رو می باشند. به علت نوظهور بودن این فناوری ها، تا کنون تحلیل راهبردی مناسبی برای این حوزه در کشور ارائه نشده است. هدف این پژوهش تعیین سطوح آمادگی فناوری و شناسایی و اولویت بندی راهبردهای متناسب با وضعیت کشور در حوزه ی فناوری های عصبی است. برای نیل به این هدف، از توزیع پرسش نامه بین جامعه ی آماری شامل 40 خبره ی حوزه ی فناوری های عصبی استفاده شده است. در قسمت تحلیل داده ها با استفاده از روش ماتریس SWOT وزن دهی به عوامل خارجی و داخلی صورت گرفته و جایگاه راهبردی کشور مشخص می گردد. سپس مقایسه زوجی بین راهبردهای مربوطه انجام می شود و در انتها، ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی راهبردهای منتخب را بر اساس جذابیت، اولویت بندی می نماید. با توجه به نتایج بدست آمده، کشورمان در زیرشاخه ی واسط مغز به رایانه دارای بیش ترین سطح آمادگی فناوری(سطح 6) و در زیر شاخه ی واسط مغز به مغز دارای کمترین سطح آمادگی فناوری (سطح1) می باشد. همچنین تحلیل راهبردی عوامل داخلی و خارجی حکایت از آن دارد که ایران در حوزه ی فناوری های عصبی در جایگاه راهبردی محافظه کارانه(ضعف-فرصت) قرار گرفته است. 10 راهبرد مرتبط با این جایگاه به صورت مقایسه زوجی مورد ارزیابی قرار می گیرند و پس از آن 5 راهبرد منتخب در این مرحله، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی اولویت بندی می شوند.
۳.

ارائه چارچوب استراتژی گسترش بازار داخلی صنعت کفش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار داخلی گسترش بازار کفش هیدج استراتژی روش داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 787
حضور در بازار جدید در داخل کشور از ساده ترین استراتژی توسعه بازار محسوب می شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و استراتژی توسعه بازار داخلی محصولات تولیدی صنعت کفش هیدج است. براساس هدف مطالعه از روش روش داده بنیان برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. قلمرو مطالعه اعضای تعاونی تلاشگران کفش بوده و با استفاده از روش های مصاحبه عمیق و کتابخانه ای داده های مورد نیاز جمع آوری گردیده و از روش های کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی برای تجزیه تحلیل بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد، موانع توسعه بازار داخلیدر قالب مدل نهایی به چهار بخش علل، پدیده های اصلی، عامل های مداخله گر و پیامدها تقسیم بندی شده است. در بخش علل مواردی از قبیل طراحی، سطح تکنولوژی، کیفیت مواد اولیه و آموزش از عمده موانع توسعه بازار داخلی بودند. پدید اصلی در عدم توسعه بازار به رقابت پذیری مجصولات تولیدی و راهبرد توسعه بازار مربوط می شود. همچنین عوامل مداخله گر ازجمله حمایت مالی و حقوقی دولت، تحصیلات پایین مدیران تولیدی و نداشتن واحد تحقیق و توسعه در محدودیت بازار کفش هیدج موثر می باشند. بر این اساس لازم است که اعضای تعاونی برای رفع موانع موجود استراتژی بهبود کیفیت محصولات و هم سو با آن راهبرد مناسب توسعه بازار را اتخاذ نمایند.
۴.

طراحی راهبردی مدل مدیریت مشارکتی شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت مشارکتی خدمات شهری رویکرد PLSD تکنیک PCM مدل سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 984
روند نارضایتی شهروندان از مدیریت خدمات شهری بالا، مشارکت شهروندان اندک و نظریه یا مدل متناسب با دیدگاه های شهروندان ذی نفع برای آن ارائه نشده است. هدف این پژوهش داده بنیاد، استخراج مؤلفه ها و ارائه یک مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری با رویکرد راهبردی توسعه اجتماعی محل های PLSD است. در این پژوهش کیفی داده بنیاد اعضای جامعه هدف با دو روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری مبتنی بر معیار انتخاب شدند. تعداد اعضای جامعه براساس تکنیک اشباع مشخص شد لیکن بنا به نظر سفارش دهنده طرح پژوهشی تا یکصد نفر افزایش یافت. جامعه هدف سه گروه بودند: سه گروه از شهروندان- هیأت علمی دانشگاه ها، ارباب رجوع، کارشناسان و مدیران ذیربط خدمات شهری در شهرداری. هر سه نوع اعتبار توصیفی، تفسیری، نظری و قابلیت اعتماد پژوهش احرازگردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساخت یافته حاوی 11پرسش بازپاسخ بود که طی سه ماه به صورت حضوری اعضای تیم پژوهش انجام شد. تعدادیکصد وشصت مضمون، استخراج و به سیزده مضمون اصلی تجمیع و تقلیل داده شدند. از تحلیل آنها تعداد هفت یافته به دست امد که مبنای طراحی دو مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری تعیین - تحلیل شدند. دو مدل مکمل، اولی «گروه شهروندی- محور» و دومی براساس رویکرد راهبردی محله - محور PLSD طراحی و ارائه شد.
۵.

تراژدی منابع مشترک در استفاده از منابع آب های زیر زمینی در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آب های زیر زمینی کشاورزی پویایی سیستم اثر ارتجاعی تراژدی منابع مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 988
در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله ایران در وضعیت تنش آبی بسیار بالا قرار دارند. بر اساس آمار موجود، بخش کشاورزی مسئول مصرف بیش از 90 درصد از آب های مصرفی در ایران است. تا به امروز تقاضای در حال افزایش آب در بخش کشاورزی با استخراج از منابع آب های زیر زمینی تامین شده است. ناگفته پیداست که این روند نمی تواند برای مدتی طولانی پایدار بماند. هدف اصلی این مطالعه یافتن ریشه اصلی این مشکل بوده و به ارزیابی راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این مساله می پردازد. مدل ارائه شده این مقاله بر اساس نظریه "تراژدی منابع مشترک" است و در آن توضیح داده می شود که چگونه تلاش کشاورزان برای حداکثر کردن منافع خود تبدیل به تهدیدی جدی برای پایداری منابع آب های زیر زمینی شده است. در ادامه، از مدل برای ارزیابی استراتژی های مختلف جهت مدیریت آب های زیر زمینی استفاده خواهد شد. در پایان نتایج ذیل به دست آمده اند: (1) بازدهی آبیاری یک نقطه اهرمی است و با افزایش بازدهی از 40 درصد به 45 درصد می توان به طور قابل توجهی این مشکل را درمان نمود، لذا دولت می بایست تمرکز خود را بر روی بهبود بازدهی آبیاری بگذارد، البته به طور همزمان می بایست برای کنترل اثر ارتجاعی از افزایش زمینه ای زیر کشت و افزایش زمینه ای زیرکشت محصولات با مصرف آب بالا جلوگیری شود (2) هیچ راه حلی به تنهایی برای حل این معضل وجود ندارد و می بایست اقدامات متنوعی به صورت همزمان انجام گیرد.
۶.

راهبرد توانمندسازی سازمانی برنامه های بهبود خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی سازمانی برنامه بهبود تکنیک AHP فازی تکنیک TOPSIS فازی سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 120
پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی برنامه های بهبود با راهبرد توانمندسازی سازمانی در سازمان-های دولتی استان هرمزگان پرداخته است. پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای-کاربردی بوده که مبتنی بر روش آمیخته از نوع اکتشافی است. در مرحله اول از روش کیفی استفاده شد و میدان تحقیق را سازمان های دولتی استان هرمزگان تشکیل می دهند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 23تن از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در تحقیق مشارکت داشته اند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل تم استفاده گردید. در بخش کیفی، مدلی جهت شناسایی برنامه های بهبود توانمندسازی سازمانی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان طراحی گردید. بر این اساس با پیاده سازی مدل طراحی شده به عنوان نمونه در یکی از سازمان های دولتی استان هرمزگان، 15 برنامه بهبود تدوین گردید. در مرحله دوم با تأکید بر روش کمّی، داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته از شورای مدیران سازمان مورد مطالعه که شامل 52 نفر از مدیران ارشد، معاونین، مدیران میانی، رؤسا و سرپرستان واحدها می شد، جمع آوری گردید. جهت وزن دهی شاخص ها و اولویت بندی برنامه ها بترتیب از تکنیک های AHP و TOPSIS در محیط فازی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین برنامه های بهبود استخراج شده، برنامه «استقرار سیستم مدیریت دانش» اولویت دار ترین برنامه جهت اجرا محسوب می شود. برنامه های «توسعه نظام پیشنهادات»، «بازنگری برنامه استراتژیک»، «استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری» و «طراحی نظام جامع انگیزشی کارکنان» نیز بترتیب با اهمیت ترین برنامه ها در راستای حرکت آن سازمان به سمت توانمندسازی سازمانی بوده و سایر برنامه ها در اولویت های بعدی هستند.
۷.

تأثیر قابلیت ها و راهبردهای زیست محیطی زنجیره تأمین سبز بر بهبود عملکردهای نیروگاه های حرارتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد های زیست محیطی عملکرد زیست محیطی قابلیت های زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 138
صنعت برق نقش به سزایی در رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای مختلف دارد اما فعالیت های این صنعت عامل اصلی تولید گازهای گلخانه ای در کشورهای آسیایی از جمله ایران است؛ بنابراین بهبود عملکرد زیست محیطی نیروگاه های حرارتی یکی از اولویت های اصلی کارشناسان زیست محیطی ایران است و به بررسی های ساختاری، سازمانی و راهبردی نیاز دارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قابلیت ها و راهبرد های زیست محیطی بر بهبود عملکردهای زیست محیطی، مالی و عملیاتی نیروگاه های حرارتی کشور در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و آزمون فرضیه است. کلیه داد ه های پژوهش به شکل میدانی و از طریق مصاحبه و ابزار پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان زیست محیطی شرکت نیروگاه های حرارتی کشور و کارشناسان زیست محیطی نیروگاه های حرارتی کشور، هستند. برای نمونه گیری نیز از سرشماری استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهند: 1( قابلیت های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر راهبرد های زیست محیطی دارند. 2( راهبرد های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد مالی، عملیاتی  و زیست محیطی دارند. 3) قابلیت های زیست محیطی می توانند از طریق راهبرد های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکردهای زیست محیطی، مالی و عملیاتی بگذارند. توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت های نیروگاه های حرارتی نه تنها موجب بهبود عملکرد زیست محیطی نیروگاه ها می شود، بلکه موجب بهبود عملکرد عملیاتی و مالی آنان نیز می گردد. بنابراین به کلیه مدیران ارشد نیروگاه ها توصیه می گردد تا با تقویت قابلیت های زیست محیطی و اتخاذ و به کارگیری راهبرد های زیست محیطی، علاوه بر انجام مسئولیت اجتماعی، گام مثبتی در جهت بهبود عملکرد صنعت برق ایران بردارند. 
۸.

تحلیل ابعاد و مؤلفه های تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان در بستر فن بازارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فن بازار تجاری سازی شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 78
تجاری سازی، فرآیندی غیرخطی و پیچیده مستلزم ایفای نقش بازیگران و عوامل مختلف با توانمندی های متفاوت است. فن بازار یکی از ابزارهایی است که با هدف سهولت در اجرا و محقق شدن سیاست های اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در این حوزه به وجود آمده و در واقع، سامانه ای برای هدایت و نظارت بر مبادلات فناوری است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل نقش فن بازار در تجاری سازی محصولات دانش بنیان از طریق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی در بستر فن بازار می باشد. روش پژوهش آمیخته است و از کسب نظر خبرگان حوزه فناوری برای دستیابی به ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تجاری سازی در بستر فن بازار استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که از میان 43 شاخص شناسایی شده مؤثر در تجاری سازی محصولات دانش بنیان در بستر فن بازار پس از چرخش متغیرها در نهایت 9 عامل شناسایی شدند که در مجموع 74/80 درصد از واریانس را تبیین نمودند. عوامل «بازاریابی فناوری»، «مشاوره و انتقال فناوری» و «عوامل حقوقی و تأمین مالی» به ترتیب در رتبه های نخست نقش فن بازار در تجاری سازی محصولات دانش بینان قرار گرفتند.
۹.

راهبردهای بهره گیری دانش آموختگان مشمول برتر مقیم در خارج از کشور با نگاهی به افق ۱۴۰۴(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد مشمولان وظیفه مقیم خارج دانش آموخته برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 172
در دوران ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، رشد پایدار را می توان از امور زیربنایی در کشور در نظر داشت، اینکه بتوان کلیت امور کشور را در مسیر توسعه یافتگی جهت دهی نمود تلاشی مضاعف می طلبد. هدف این پژوهش بررسی چگونگی استفاده خدمت سربازی دانش آموختگان برتر مقیم در خارج از کشور را در راستای توسعه کشور است. لذا با در نظر گرفتن سرمایه فکری کشور همچون نقطه بهبود و در نظر گرفتن سیستم آموزش عالی کشور همچون محل بهبود سرمایه فکری کشور، به ارائه راهکاری استراتژیک در رابطه با مسیردهی خدمت سربازی می پردازد. جمع آوری داده به صورت درخواست پیشنهادهای به صورت کتبی در مرحله اول،به همراه پرسشنامه ای شامل سؤالات و دیگر موارد به مسئولین ارائه و نظرات آن ها به صورت کتبی درخواست گردید. در صورت کافی بودن پاسخ ها بهبود طرح و نتیجه گیری براساس پیشنهادها پذیرفته می شد. در برگزاری جلسه مشترک شبه ساختاریافته (در مرحله دوم) در صورت به اجماع نظر نرسیدن طرحی اجرایی معرفی و با استفاده از روش کیفی و دریافت نظر مسئولین طرح را بهبود داده و مدل اجرایی نهایی شده ارائه گردید. عواملی مانند تبعیض، تعاملات سازنده و نحوه اجرا، مورد بررسی بیشتر قرار گرفته اند. پژوهش راهبردهای بکارگیری مشمولان خارج از کشور در راستای توسعه علمی سند چشم انداز ایران1404، تبیین می کند.
۱۰.

تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی برند شهری راهبرد صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 498
در دنیای رقابتی امروز نیازشهرها برای مطرح شدن و ماندگاری درعرصه رقابت، نگاه به شهر به عنوان یک محصول را امری اجتناب ناپذیرمی کند، برند سازی شهری به عنوان رهیافتی جدید درحوزه گردشگری شهری شناخته می شود.برند شهری، دارایی مهمی برای معرفی مقصد گردشگری، توسعه پایدار شهری و وجه تمایز بین شهرهاست.با ایجاد برند برای یک شهر، جایگاه شهر به عنوان محلی برای اقامت، کسب وکار و مقصد گردشگری تعریف می شود و هدف، تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری است. روش این پژوهش آمیخته اکتشافی است که ازطریق راهبردهای کیفی مدل مفهومی بدست آمده وسپس از طریق راهبردهای کمّی برازش مدل و تحلیل ها صورت گرفته است. در مرحله کیفی با بهره گیری از نظرات 22 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و اعتبارسنجی شد و سپس در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان 456 نفر از کارشناسان واساتیدحوزه مدیریت شهری،برندسازی وگردشگری اجرا شده است.تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و نهایتا به مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند پرداخته شده است. ایجادراهبردهای مدرن توسعه شهری، الگوسازی شهری، بازاریابی داخلی، برگزاری جشنواره هاو رویدادهای علمی، تدوین شاخص های گردشگری، شناسایی ومعرفی جاذبه های شهری بر تبیین راهبرد برندسازی شهری موثر است.برند سازی متناسب شهری سطح جدیدی از کیفیت درراهبرد، روابط جامع ،خلاقیت ،تنوع وانعطاف پذیری را فراهم می کند.
۱۱.

تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظرفیت جذب دانش نوآوری استراتژیک رقابت پذیری انعطاف پذیری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 103
با گسترش پارادیم نوآوری باز به عنوان پارادایم غالب در مدیریت نوآوری، اهمیت ظرفیت جذب دانش بیش از پیش آشکار گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک است، ضمن این که این پژوهش بررسی می کند که رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می کنند. روش تحقیق پژوهش، کمی و به صورت پیمایش است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ایرانی شرکت کننده در هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) در تابستان 1397 است که عمدتا نوپا بوده و شامل 240 شرکت می باشند که بر اساس فرمول کوکران 144 شرکت به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از بررسی روایی و پایایی داده های گردآوری شده، به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک موثر است. همچنین رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوری استراتژیک، نقش تعدیل گری ایفا می کند و شدت رابطه را افزایش می دهند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان دریافت که در دنیای رقابتی امروز، سازمان هایی که توانایی برنامه ریزی با رویکرد رقابتی داشته و به انعطاف پذیری استراتژیک در ایجاد انطباق با شرایط در زمان های مختلف توجه می نمایند، بهتر می توانند در مسیر نوآوری گام بردارند.
۱۲.

الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی خط مش سازمانی عملکرد کارکنان عدالت سازمانی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 164
خط مشی بر آنچه دولت در عمل به طور واقعی انجام می دهد نه آنچه صرفاً پیشنهاد داده یا قصد انجام آن را دارد، متمرکز است و خط مشی را از یک تصمیم که صرفاً نوعی گزینه ویژه میان سایر گزینه هاست مجزا می سازد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی خط مش های سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی در دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس آنها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. مشارکت کنندگان این تحقیق شامل دو بخش می باشد. در بخش اول یعنی روش گرندد تئوری (مصاحبه با خبرگان)، تعداد 15 نفر از متخصصان رشته خط مشی گذاری و مدیریت به عنوان اعضای پانل حضور داشتند که این افراد از طریق روش نمونه گیری کیفی همگن به عنوان اعضای گروه پانل انتخاب شدند. در بخش دوم پژوهش به منظور طراحی مدل ساختاری- تفسیری از 15 نفر خبرگان به منظور پاسخ به پرسشنامه طراحی شده استفاده می گردد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵