مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال سوم پاییز 1391شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تبیین مدل توانمندسازی راهبردی صادرات شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تبیین و ارزیابی راهبرد برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی برای تحقق اهداف برنامه ریزی استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تبیین راهبرد سرایت نوسانات بازارهای سرمایه بین المللی بر بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵