مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال 14 پاییز 1402 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین اثر تغییر در میزان تمرکز توان های کنشی سکوی دیجیتال بر تمایل کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه رفتار برنامه ریزی شده تمرکززدایی سکوی دیجیتال تک سفری تاکسی اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 493
اهمیت اقتصاد اشتراکی در تغییر رفتار مصرف کنندگان و مدل های کسب وکار و به ویژه ظهور کسب وکارهای سکوی دیجیتالی، سبب شده مفاهیم جدیدی همچون اقتصاد سکوی دیجیتالی، تمرکززدایی از سکوهای دیجیتال و ارتباط آن با ادراک و رفتار کاربران مورد توجه محققان قرار گیرد؛ از این رو هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکززدایی از توان های کنشی سکوی دیجیتال بر تمایل به استفاده از تاکسی اینترنتی و شناسایی الگوی رفتاری مسافران تاکسی های اینترنتی در شرایط غیرمتمرکز است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی، از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه هدف پژوهش کاربران تاکسی های اینترنتی و روش نمونه گیری غیرتصادفی، از نوع در دسترس بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل آن ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 0/2 و اس پی اس اس استفاده شد. مطابق نتایج پژوهش، مؤلفه های پژوهش یعنی نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد استفاده از تاکسی اینترنتی غیرمتمرکز تأثیر مثبت دارد. هم چنین قصد استفاده از تاکسی اینترنتی غیرمتمرکز در بین مسافران بر اساس جنسیت، شغل، تعداد دفعات استفاده در ماه و طول مدت استفاده از تاکسی اینترنتی متفاوت است. به علاوه مشخص شد که وضعیت تأهل، سن، درآمد و میزان تحصیلات تأثیری بر قصد استفاده ندارند؛ بنابراین صاحبان کسب وکارهای سکوی دیجیتالی می توانند با سازمان دهی غیرمتمرکز ایجاد توان های کنشی، از بروز رفتارهای بعضاً مخرب کاربران نظیر مقاومت کردن در برابر سیستم یا انتخاب سکوهای دیجیتال جایگزین جلوگیری کرده، قصد استفاده از تاکسی های اینترنتی را در میان مسافران افزایش دهند.
۲.

تاثیر ادراک شده عوامل تنوع نیروی کار بر اجرای موثر استراتژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنوع نیروی کاری اجرای استراتژی فرهنگ پذیری درجه یکپارچگی ساختاری تعارض بین گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 314
امروزه با افزایش تنوع نیروی کاری در سازمان های ایرانی از لحاظ مذهبی و قومی دغدغه ای نسبت به تاثیر آنها بر اجرای استراتژی در سازمان ها به وجود آمده است. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر ادراک شده عوامل تنوع نیروی کار بر اجرای موثر استراتژی در دانشگاه علامه طباطبائی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش معاونین و کارکنان مسئول و ارشد دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی (10 دانشکده است. برای سنجش متغیرهای تحقیق تعداد 66 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین شد. از روش مدلسازی معادلات ساختار ی با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه ها و تخمین مدل از نرم افزارهای SPSS و smart PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که فرهنگ پذیری، درجه یکپارچگی ساختاری و تعارض بین گروهی بر اجرای استراتژی تاثیر معناداری دارند؛ اما درجه یکپارچگی غیررسمی و سوگیری سازمانی بر اجرای استراتژی تاثیر معنادار ندارند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه آماری بین تنوع نیروی کار و اجرای استراتژی در دانشگاه علامه طباطبائی وجود دارد. نتیجه می گیریم که تنوع میان کارکنان بر دستاوردهای موفقیت آمیز اهداف سازمانی در دانشگاه تاثیر می گذارد. یافته های مطالعه، یافته های تجربی مطالعات دیگر را تایید می کند.
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر یکپارچه سازی واحد های پشتیبانی و منابع انسانی مراکز آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یکپارچگی سازمانی تغییر سازمانی منابع انسانی پشتیبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 836
هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در فضای دانشگاهی، به طور خاص یکپارچه سازی واحد «پشتیبانی» با واحد «منابع انسانی» می باشد. در مبانی نظری یکپارچه سازی، به یکپارچه سازی دو واحد پشتیبانی و منابع انسانی کمتر پرداخته شده است. به ویژه به نظر می رسد این موضوع در فضای دانشگاهی با ویژگی های خاص خود مانند نوع رهبری، ساختار حاکمیت، ذی نفعان و فرهنگ متفاوت نسبت به سایر سازمان ها، نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. این پژوهش با رویکرد کیفی در یکی از دانشگاه های تهران انجام شده است. برای پاسخ به سوالات تحقیق، 23 مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان این حوزه، مدیران ارشد و میانی فعلی و پیشین این دو واحد و سایر افراد کلیدی مرتبط که با روش گلوله برفی انتخاب شده اند انجام گرفته و نتایج با روش تحلیل مضمون استخراج شده است. پنج مضمون اصلی که نشان دهنده عوامل مؤثر بر  یکپارچه سازی دو واحد مذکور در فضای دانشگاهی هستند شناسایی شده اند که شامل «همراهی مدیران و مسئولین در سطوح مختلف با طرح یکپارچه سازی»، «فرهنگ و ارزش های موجود»، «قوانین و رویه های اداری دانشگاه»، «ساختار» و «توافق عام» می باشند.
۴.

تحلیل تخصیص فعالیت های شرکت های هواپیمایی در راهبرد هم رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم رقابتی استراتژی برد- برد سیستم های اطلاعات فناوری تخصیص فعالیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 210
هم رقابتی، راهبردی است که مورد توجه جدی دردنیا و ایران قرار گرفته است. بررسی پیشینه این حوزه در صنعت هوانوردی دو شکاف را آشکار می نماید، یکی در شرکت های هواپیمایی ایران پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است و لازم است شرایط و راهبردها و پیامدهای هم رقابتی در این صنعت بررسی شود. دومین شکاف که در پیشینه داخلی و خارجی مشاهده شد این بود که در صورت قبول این استراتژی توسط سیاست گذاران صنعت، چگونه فعالیت ها در این صنعت را به رقابت و همکاری تخصیص دهیم؟ هدف این پژوهش به دنبال پاسخ گویی و پر کردن شکاف دوم پژوهش می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی می باشد   و با ابزار پرسشنامه، داده ها جمع آوری شده اند. در جهت پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش از روش دلفی فازی استفاده شد. در این پژوهش با روش نمونه گیری قضاوتی 16 خبره صنعت و دانشگاه انتخاب و در دو مرحله 36 فعالیت اصلی در شرکت های هواپیمایی به رقابت و همکاری تخصیص داده شد و اجماع خبرگان در مورد آن حاصل شد. با توجه به نتایج دلفی فازی بیشترین توافق خبرگان برای همکاری شرکت های هواپیمایی در فعالیت های هندلینگ، تحقیق و توسعه، تجهیز و نگهداری و انبار قطعات و بیشترین توافق برای رقابت بین شرکت های هواپیمایی در فعالیت های بازاریابی، برنامه مسافران کثیرالسفر، برنامه های تفریحی درون پرواز و کارکنان پروازی می باشد. راهبرد هم رقابتی راهبردی برد-برد برای شرکت های هواپیمایی می باشد. در مرحله اجرای این راهبرد باید مشخص کرد در چه فعالیت هایی باید همکاری و در چه فعالیت هایی باید رقابت بین شرکت های هواپیمایی صورت گیرد. 
۵.

شناسایی پیشران ها و پیامدهای جانشین پروری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانشین پروری سرمایه انسانی شایستگی بلوغ روانی شایستگی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 267
هدف این پژوهش شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر سازوکار جانشین پروری و همچنین شناسایی نتایج و پیامدهای اجرا و پیاده سازی جانشین پروری در شرکت سهامی بیمه ایران است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و به شیوه آمیخته با رویکرد اکتشافی متوالی انجام شده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. جامعه آماری بخش کیفی شامل 80 نفر از مدیران ارشد، متخصصان برجسته و خبرگان صنعت بیمه بودند که با 21 نفر از آنها از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند به شیوه گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون تعداد 44 مولفه بیان شده برگرفته از متن مصاحبه ها که بیشترین همخوانی را با موضوع پژوهش داشتند استخراج شد و سپس الگوی اولیه پژوهش طراحی شد. در بخش کمی پرسشنامه ای محقق ساخته به منظور آزمون الگوی اولیه تدوین شد. این پرسشنامه با استفاده از فرمول ( (5q<n<15q در بین 458 نفر از کارکنان،کارشناسان، مدیران و خبرگان بیمه ایران در استان های اصفهان و شعب تهران توزیع شد. سپس داده ها با کمک الگوی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای  Amos 24 بررسی و الگو تایید شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد از بعد عوامل فردی، عامل پیوند عاطفی فرد با شرکت و عامل احساس مفید بودن فرد در فعالیت های شرکت، از بعد عوامل سازمانی، عامل توجه به تضمین مدیریت آینده شرکت و عامل ارتقاء و بهبود شرکت و از بعد عوامل محیطی، عامل توجه به الزامات رقابتی و عامل خطر شکار استعدادهای شرکت بر الگوی جانشین پروری تأثیرگذار بودند که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. ضمناً نتایج نشان داد استقرار و پیاده سازی الگوی جانشین پروری در شرکت سهامی بیمه ایران بر پیامدها و نتایج فردی، سازمانی و محیطی مؤثر خواهد بود. ضمنا عواملی چون آموزش مستمر و مکانیزم پاداش دهی نیز تحت عنوان عوامل میانجی در تأثیر جانشین پروری بر پیامدها و نتایج در شرکت سهامی بیمه ایران نقش دارند. ارزش افزوده اجرای جانشین پروری برای شرکت بیمه شامل حفظ خزانه مهارت، کاهش هزینه های ناشی از فقدان مهارت کارکنان نواستخدام و کاهش هزینه های آموزش خواهد شد.
۶.

تاثیر تصمیم گیری اثربخش بر سرعت بین المللی سازی با نا اطمینان محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری اثربخش سرعت بین المللی سازی نااطمینانی محیط شرکت های صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 830
فرآیند بین المللی شدن یک شرکت صادراتی با عوامل مرتبط با پویایی تصمیم گیری داخلی و همچنین عوامل محیطی خاص تعیین می شود. انتخاب منطق تصمیم گیری اثربخش بین المللی ممکن است بر سرعت ورود به بازار خارجی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، نااطمینانی محیط باعث می شود تا کارآفرینان منطق اثربخشی را اتخاذ کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصمیم گیری اثربخش بر سرعت بین المللی سازی با توجه به نقش تعدیل کننده نااطمینانی محیط در شرکت های صادراتی در شهرستان ارومیه هست . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های صادراتی فعال در شهرستان ارومیه بوده که تعداد آن ها ۳۴۹ شرکت هست . طبق تعیین حجم نمونه از جدول مورگان تعداد ۱۸۵ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این پژوهش از لحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و در دسته مطالعات همبستگی بوده و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع روش میدانی (پرسش نامه) هست . داده ها با استفاده از نرم افزارهای SMART-PLS2 و SPSS نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تصمیم گیری اثربخش بر سرعت بین المللی سازی اثر مثبت و معناداری داشته و همچنین نااطمینانی محیط بر رابطه بین تصمیم گیری اثربخش و سرعت بین المللی سازی تأثیر تعدیلگری معنادار و مثبتی دارد. می توان نتیجه گرفت که وقتی کارآفرینان با نااطمینانی محیط مواجه می شوند، تمایل بیشتری به اعمال فرآیند اثرگذاری دارند که منجر به افزایش سرعت بین المللی سازی می شود. همچنین، عدم اطمینان در تعامل با منطق تصمیم گیری مؤثر، به بین المللی شدن سریع شرکت های صادراتی کمک می کند.
۷.

مدل سازی شایستگی های مدیریتی و سرمایه های ساختاری بر اثربخشی برنامه های بازاریابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی شایستگی مدیریتی فدراسیون کاراته فرهنگ سازمانی نوآوری خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 908
هدف از پژوهش حاضر مدل سازی شایستگی های مدیریتی و سرمایه های ساختاری بر اثربخشی برنامه های بازاریابی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای فدراسیون، هیأت های استان و صاحب نظران حوزه ورزش کاراته بودند که |حجم نمونه  223 نفر است. درر جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با متخصصان تأیید و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از توصیف آماری و آمار استنباطی استفاده شد. مشخص شد که شایستگی های مدیریتی و سرمایه های ساختاری بر اثربخشی برنامه های بازاریابی و شایستگی های مدیریتی بر سرمایه های ساختاری اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین سرمایه های ساختاری در ارتباط بین شایستگی های مدیریتی و اثربخشی بازاریابی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم توجه مدیران به شاخص هایی از قبیل شایستگی مدیریتی پایه و برتر، ابزارهای مدیریتی، تبادل دانش، فناوری اطلاعات، نوآوری خدمت و محصول، بهسازی فرآیند و فرهنگ سازمانی در جهت دستیابی به اثربخشی برنامه های بازاریابی به ویژه تلاش های یکپارچه بازاریابی و جهت گیری استراتژیک تأکید دارد.
۸.

شناسایی الگوی پیشایندها و نتایج خود توسعه ای رهبری در سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودتوسعه ای رهبری عوامل محیطی عوامل سازمانی عوامل فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 954
این پژوهش با هدف شناسایی الگوی پیشایندها و نتایج خودتوسعه ای رهبری در سازمان ها صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش ها و مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1970 تا 2021 در حوزه خودتوسعه ای رهبری به تعداد 2995 بود که پس از مراحل مختلف حذف و کاهش، تعداد نمونه 131 پژوهش انتخاب شد. منابع مرتبط به وسیله کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند. به منظور بررسی کیفیت کدگذاری، از قابلیت اعتماد، تأییدپذیری و اطمینان پذیری برای یافته ها استفاده شده و ضریب کاپای کوهن برای توافق بین ارزیابان عدد 72/0 به دست آمده است. طبق یافته های این پژوهش پیشایندهای شناسایی شده برای خودتوسعه ای رهبری در سه دسته 1) عوامل فردی (شامل 19 مقوله) 2) عوامل سازمانی (شامل 5 مقوله) و 3) عوامل محیطی (شامل 2 مقوله) دسته بندی شدند. همچنین نتایج و پیامدهای شناسایی شده برای خودتوسعه ای رهبری شامل دو دسته 1) نتایج فردی (شامل 8 مقوله ) و 2) نتایج سازمانی (شامل 7 مقوله) می شوند. سازمان های گوناگون می توانند با آگاهی از نتایج به دست آمده از این پژوهش علاوه بر شناخت مزایای خودتوسعه ای رهبری با عواملی که برای خودتوسعه ای رهبری مورد نیاز است، آشنا گردند؛ سازمان ها می توانند در هنگام جذب و ارتقاء رهبران عوامل فردی مورد نیاز برای خودتوسعه ای رهبری را یکی از ملاک های جذب و ارتقاء در نظر بگیرند و عوامل محیطی و سازمانی مورد نیاز برای خودتوسعه ای رهبری را به منظور دستیابی به نتایج خودتوسعه ای رهبری برای فرد و سازمان فراهم آوردند.
۹.

تبیین تمایل به اقتصاد مشارکتی در سکونت گاه مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مشارکتی سکونتگاه مشارکتی نگرش تمایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 147
اقتصاد مشارکتی یک ایده اقتصادی است مبنی بر این تصور که اکثر مردم تمایل دارند به جای خرید و تملک کالاهای مصرفی، آن ها را قرض بگیرند. این امر منجر به افزایش اشتغال، بهره وری اقتصادی، دسترسی به دارایی های با ارزش و افزایش روابط اجتماعی خواهد شد. این مطالعه با هدف سنجش میزان تمایل افراد به اقتصاد مشارکتی و همچنین تعیین متغیرهای موثر بر نگرش و تمایل به استفاده از سکونتگاه مشارکتی می باشد. در استفاده از سکونتگاه های مشارکتی به ازای یک نمونه 65 تایی از ساکنین شهر یزد به روش نمونه گیری سهمی انجام شد. در این راستا پرسشنامه ای بر اساس عوامل موثر بر تمایل افراد به اقامتگاه مشارکتی بر اساس ادبیات تحقیق و نظر خبرگان آماده گردید و بین نمونه مورد نظر توزیع گشت. با استفاده از روش تحلیل مسیر میزان تأثیر متغیرهای جنسیت، سود اقتصادی، پایداری، روابط اجتماعی، سرگرمی و توسعه شبکه های اینترنتی بر نگرش و تمایل بر استفاده از این سبک مورد بررسی قرار گرفت. برونداد تحلیل مسیر نشان داد متغیر سرگرمی (لذت و خوشی) بیشترین تأثیر را بر تمایل رفتاری داشته و پس از آن متغیرهای تأثیرات شبکه های اینترنتی، نگرش، روابط اجتماعی و جنسیت، متغیرهای موثر شناخته شدند. در بین تمام متغیرهای تأثیرگذار، صرفاً متغیر روابط اجتماعی دارای تأثیر معکوس بود. در نتیجه افراد به دلیل نداشتن روابط اجتماعی و دستیابی به اوقات خوشایندتر، نگرش بهتر و تمایل بیشتر به سکونتگاه مشارکتی پیدا می کنند. از تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که افراد برای رهایی از تنهایی و داشتن روابط اجتماعی بهتر به اقامتگاه های مشارکتی رو آورده پس پیشنهاد می شود که  اگر شبکه های اینترنتی بتوانند اطلاعات دقیق و درستی را از این اقامتگاه ها در اختیار متقاضیان قرار دهند و آسایش و امنیت را برای آنها فراهم کنند، نه تنها نیاز افراد برآورده شده، بلکه در هزینه های مختلف نیز صرفه جویی به عمل خواهد آمد. همچنین با حمایت از این طرح می توان روابط اجتماعی را بهبود بخشیده تا هر گروه ( جوان، مسن، تنها) هم بتوانند با روحیه بهتر با ساکنین هم سبک و  مورد رضایت خود زندگی کنند.
۱۰.

موفقیت در فرآیند کسب وکارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکار ورزشی عوامل کلیدی زیرساخت ها تبیین مدل موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 844
هدف پژوهش حاضر، ارائه زیرساخت های موفقیت در فرآیند کسب وکارهای ورزشی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به دلیل ترکیب تحقیق کیفی و کمی جزء تحقیقات آمیخته محسوب می شود. افراد مورد مصاحبه در این تحقیق شامل مدیران، اساتید بازاریابی، صاحبان کسب وکارها و استارت آپ ها و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند. جامعه آماری در بخش کمی همان افراد به علاوه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی بودند و پرسشنامه نهایی در اختیار آن ها قرار گرفت. تعداد 275 پرسشنامه به صورت صحیح پاسخ داده شد. در این تحقیق، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش توصیف آماری و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و SPSS انجام پذیرفت. داده ها با بررسی کدهای باز و تحلیل آن ها در 10 مفهوم تقسیم بندی شدند. این مفاهیم شامل زیرساختی و حمایتی (5 کد)، طرح کسب وکار ( 7 کد)، دسترسی به سرمایه (4 کد)، قانون مندی (5 کد)، برندسازی (3 کد)، شبکه سازی (5 کد)، آمادگی کارآفرینی (3 کد)، فناوری (4 کد)، تقاضامندی (5 کد) و تبلیغات و بازاریابی (5 کد) بود. در ادامه نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت و عوامل کلیدی موفقیت در کسب وکارهای ورزشی از مؤلفه های شناسایی شده نشات می گیرند.
۱۱.

طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کانال توزیع استراتژی کانال توزیع تغییر در استراتژی کانال توزیع نگاه آینده نگرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 329
با ورود شتابان، غول های عظیم به حوزه کانال توزیع مثل شرکت آمازون، شرکت دل، شرکت دایرکت لاین و سایر شرکت ها، تغییرات اساسی در حوزه کانال های توزیع بوجود آمده است. عادت شرکت به کانال های توزیع فعلی براثر ارزش مکتسبه از رویکرد فعلی کانال توزیع، آن ها را از درک فرصت های جدید ناشی از تغییر و تحولات پیشرفتی در حوزه کانال، نیازها و خواسته های مشتریان دور نگه داشته است. بدین منظور تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با انجام مصاحبه با 16 نفر از مدیران خبره و متخصص در حوزه کانال های توزیع به طراحی الگوی مفهومی در این زمینه پرداخته است. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که شناسایی عوامل علّی اثرگذار در تغییر استراتژی کانال توزیع می تواند منجر به دستاوردها و نتایجی از قبیل تمایزسازی مشتریان، تغییر بازار هدف، تغییر استراتژی توزیع، کاهش هزینه های توزیع، افزایش سهم بازار و حاشیه سود شود. نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که عوامل علّی اثرگذار در تغییر استراتژی کانال توزیع شامل قابلیت دسترسی به مشتریان، تجربه مشتریان، هزینه خدمات مشتریان، ارتباط مشتریان با سازمان و داشتن نگاه جامع و آینده نگرانه و عوامل تعدیل گر در فرآیند تغییر استراتژی کانال توزیع شامل زیرساخت و منابع، نوع و ماهیت صنعت و عوامل زمینه ای شامل نوع نگاه مدیران و شایستگی محوری شرکت.
۱۲.

بررسی رفتار توده ای متقابل میان بازار نفت خام و بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار توده ای انحراف معیار مقطعی بورس اوراق بهادار تهران بازار نفت خام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 228
در ایران 80 تا 90 درصد درآمدهای صادراتی و 40 تا 50 درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی (مطابق بودجه مصوب سال های 97-98 ) تشکیل می دهد. همچنین، درآمد فروش نفت بالغ بر 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. بر این اساس اقتصاد ایران به صورت گسترده ای به صادرات نفت خام وابسته است و شوک بازارهای جهانی نفت می تواند برای ساختار اقتصادی ایران از جمله بازار سرمایه حائز اهمیت باشد. این پژوهش به بررسی راهبردی رفتار توده ای متقابل در بازار سهام ایران و بازار نفت خام پرداخته است. بدین منظور در این پژوهش از داده های ماهیانه در بین سال های 1390 تا 1398 برای 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران و نفت خام اوپک استفاده شده است. نتایج بررسی بر اساس دو معیار تبیین کننده رفتار توده ای، موید وجود رفتار توده ای متقابل و یک الگوی راهبردی بین 50 شرکت برتر بورسی و بازار نفت خام اوپک بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بین این دو بازار رابطه رفتار توده ای سرمایه گذاران به صورت متقابل است. یکی از دلایل اهمیت واکاوی تأثیر بازارهای موازی بر بازده سهام، امکان طراحی راهبرد معاملاتی جهت بهره بردن در استراتژی های سرمایه گذاری است. با توجه به تأیید رابطه متقابل میان دو بازار مذکور، برای اتخاذ راهبرد معاملاتی مناسب می توان بازار نفت را یکی از راهبردهای استراتژی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دانست.
۱۳.

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازار انرژی در شرایط بحرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماتریس SWOT روش بهترین - بدترین راهبردهای بازار انرژی شرایط بحرانی شبکه های عصبی مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 955
انرژی یکی از مؤثرترین مؤلفه های توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشوری است و علاوه بر نقش بسزایی که در تأمین منابع مالی و اقتصادی دارد در ثبات سیاسی کشورها هم اثرگذار است. از این رو تدوین راهبردهای بازار انرژی با درنظر گرفتن شرایط بحرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازار انرژی در شرایط بحرانی است و مورد مطالعه، صادرات گاز ایران به کشور ترکیه است. در این راستا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، نظر 9 خبره در حوزه انرژی جمع آوری شد. سپس با استفاده از ماتریس SWOT، عوامل داخلی و خارجی و نقاط قوت و ضعف مشخص شدند. همچنین با استفاده از روش بهترین- بدترین، شاخص های تأثیرگذار بر صادرات گاز ایران به ترکیه با در نظر گرفتن شرایط بحرانی، شناسایی و اولویت بندی شدند. 49 راهبرد استخراج شده بر اساس 10 شاخص با یکدیگر مقایسه و 29 راهبرد برای صادرات گاز ایران به کشور ترکیه معرفی شدند. نهایتاً با استفاده از شبکه های عصبی، راهبردها مجدداً رتبه بندی شدند. پنج راهبرد «سرمایه گذاری در حوزه انرژی و راهکارهای بهینه سازی مصرف آن از طریق بخش خصوصی و تشکیل اتاق های فکر» « تشکیل دفاتر منطقه ای و بین المللی جهت توسعه صادرات گاز، گسترش و تعاملات اقتصادی سیاسی با کشورهای همسایه به ویژه دارنده گاز در حوزه دریای خزر با مبنای توسعه و تعاملات انرژی با این کشورها»، «یکپارچه سازی زنجیره تأمین و برنامه ریزی در بخش استخراج تا صادرات گاز در مجموعه ای ذیل شرکت ملی گاز جهت چابک سازی در تصمیم گیری ها» و «افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه های گاز کشور» و «جذب سرمایه گذاری برای توسعه میدان های نفت و گاز» به عنوان مهم ترین راهبردها انتخاب شدند. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان نقشه راه برای تصمیم گیری در خصوص صادرات گاز در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار بگیرد تا ضمن تثبیت جایگاه ایران در بازار انرژی، امکان ارتقاء آن را نیز فراهم سازد. 
۱۴.

شناسایی عوامل تجاری سازی طرح های فناورانه در شرکت های دانش بنیان نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان معیارهای فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 668
شرکت های دانش بنیان با توجه به دارا بودن ظرفیت هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکاء به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد به شمار می روند، ولیکن شناسایی و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان به ویژه در تجاری سازی طرح های فناورانه هنوز مغفول مانده است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر تجاری سازی طرح های فناورانه در شرکت های دانش بنیان نوپا می باشد. به این منظور از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. در گام نخست معیارهای مهم با مرور ادبیات، بررسی اسناد و مصاحبه با خبرگان متشکل از 20 مدیر ارشد شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شیراز و مشاوره از 2 تن از اساتید دانشگاه شناسایی و با استفاده از روش تحلیل عاملی، معیارهای تاثیرگذار در تجاری سازی طرح های فناورانه و تکنیک روش بهترین- بدترین تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، توجه به 5 معیار فناوری، مهارت، دانش، بازار و سیاست و قانون برای تجاری سازی طرح های فناورانه در شرکت های دانش بنیان نوپا حائز اهمیت می باشد.
۱۵.

شناسایی و تبیین رقابت در جایگاه یابی استراتژیک صنعت پوشاک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جایگاه یابی جایگاه یابی استراتژیک پوشاک مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 137
مدیران سازمان ها در محیط های کاملا متلاطم امروزی مجبورند با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، عوامل محیطی را که باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد شناسایی نمایند، لذا برنامه ریزی استراتژیک، به منزله ی یک ابزار مفید و قدرتمند برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل موثر رقابتی در جایگاه یابی استراتژیک صنعت پوشاک می باشد.  روش پژوهش، ترکیبی(کیفی- کمّی) است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. نمونه خبرگان این پژوهش متشکل از 15 نفر از افراد خبره صنعت پوشاک در استان تهران می باشند که به صورت آگاهانه انتخاب شده است.  در بخش کمّی، جامعه آماری متشکل از کلیه صاحبان کسب وکارها و فروشندگان پوشاک در استان تهران بودند که برحسب جدول مورگان، 385 نفر به صورت تصادفی در دسترس، حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده های کمّی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده های کمی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزارPLS software 2.0) و نرم افزار آماری SPSS 26 انجام شد.مدل نهایی از مقوله عوامل سازمانی، عوامل مشتری، توان رقابت، عوامل زمینه ای، عوامل تسهیل کننده، راهبردها و پیامدها تشکیل شد. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از خط مشی های صحیح جایگاه یابی ضمن ارتقاء جایگاه در بازار و در صورت اتخاذ راهبردهای تمایز، رهبری هزینه و تمرکز، پیامدهایی چون جایگاه یابی استراتژیک، افزایش سهم نسبی بازار و رشد و سود آوری ممکن می گردد. بر اساس نتایج، پیامدهای ارتباط این متغیرها و مولفه های آنان که اولویت بندی شدند، جایگاه یابی استراتژیک در بازار پوشاک ایران خواهد بود، این امر رشد سهم بازار و سودآوری را به همراه خواهد داشت. بر این اساس و با ایجاد جایگاه مناسب برند در صنعت پوشاک که امروزه در حال رقابت با برندهای خارجی نیز می باشد، می توان با استفاده از خط مشی های صحیح جایگاه یابی ضمن ارتقاء جایگاه در بازار، شرایط رقابتی مناسبی را ایجاد کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵