مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال دهم بهار 1398 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه ها در صنایع با فناوری پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی رشد نفوذ در بازار فناوری پیشرفته رشد داخلی رشد خارجی کارآمدی بنگاه ریسک مالی ریسک بانکی ریسک ارزی ریسک مقررات گمرکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 948
راهبرد رشد انتخابی هوشمندانه در مسیر تکامل بنگاه است. بنگاه ها انتخاب می کنند که در حضور ریسک چگونه از منابع خود برای رشد استفاده کنند. هدف از این پژوهش، مطالعه نقش ریسک در انتخاب استراتژی رشد بنگاه در صنایع با فناوری پیشرفته در ایران است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور، بررسی صنایع با فناوری پیشرفته و دیدگاه های خبرگان و پیشنهادهای محقق بنا گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته، جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بنگاه های صنعتی کشور در صنایع دارای فناوری پیشرفته  است. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و داده های حاصل از نمونه ای 451 نفره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که: 1) استراتژی ِهای رشد بنگاه با تکنولوژی بالا بر کارآمدی آن ها مؤثر است، 2) منابع بر استراتژی رشد بنگاه هایتک تأثیرگذار هست، 3) بنگاه هایتک براساس نوع ریسک، از منابع، برای استراتژی های رشد استفاده می کند و 4) بنگاه تکنولوژی بالا براساس ریسکی که ادراک می کند از کارآمدی، برای رشد به شکل سود و جذابیت منابع موردنیاز برای رشد را فراهم می آورد.
۲.

الگویی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد برند کارفرما فرهنگ سازمانی سبک رهبری تحول آفرین شرکت های دانش بنیان سیستم استنتاج فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 555
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ طرح تحقیق، جزو پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر از نظر زمان انجام، مقطعی و با توجه به ماهیت داده ها نیز کمّی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و مدل سازی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد و مدل استنتاج فازی در نرم افزار متلب طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان است که متشکل از مدیران عامل، مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان شهرستان رشت می باشند که از نظرات آن ها به منظور تدوین قواعد استنتاج فازی استفاده شد و ساخت این قواعد بر اساس نظرات 25 خبره صورت گرفت. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که سه عامل از قبیل: برند کارفرما، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین به عنوان عوامل زمینه ساز و مؤثر بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان، مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در میان عوامل مذکور، سبک رهبری تحول آفرین بیشترین تأثیر را بر پیاده سازی موفق مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان داشته است. همچنین، برند کارفرما و فرهنگ سازمانی نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۳.

ارائه الگویی برای تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری سازمانی صنعت بانکداری مدیریت خرد بانکی مدیریت کلان بانکی شاخص های تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 521
هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران است. جهت دستیابی به این هدف، از روش پژوهش آمیخته و مصاحبه های نیم ساختاری استفاده شد. مصاحبه ها با 12 نفر از خبرگان صنعت بانکداری انجام گرفت که همگی دارای سوابق اجرایی در پست های عالی سازمانی بودند، و مدل اولیه شناسایی شد. شیوه تحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود که سه مرحله کدگذاری در آن صورت گرفت. در ادامه با استفاده از شیوه آماری تحلیل عاملی تائیدی، ابعاد و مؤلفه های به دست آمده از 35 کارشناس و خبره در حوزه بانکداری مورد بررسی و تائید قرار گرفت. نتایج  نشان می دهد که برای ایجاد و افزایش تاب آوری سازمانی باید در دو حوزه مدیریت خرد بانکی و مدیریت کلان بانکی در کشور عوامل متعددی را مدنظر قرار داد.
۴.

چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گزاره ارزش مشتری دیدگاه شرکت - محور دیدگاه مشتری - محور دیدگاه متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 497
پژوهش بنیادین حاضر طراحی و تبیین چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش را در کانون اصلی توجه خود قرار داده است. در این راستا، در فاز نخست و بر اساس مطالعه گسترده، عمیق و نظام مند مبانی نظری، 9 بعد، 27 مؤلفه و 100 شاخص به عنوان عناصر چارچوب فوق مورد اکتشاف قرار گرفتند. همچنین در فاز دوم و پس از اجرای تکنیک دلفی فازی دو مرحله ای و بر اساس نظر خبرگان از میان 100 شاخص شناسایی شده 68 شاخص مورد پالایش و تائید قرار گرفته و تناسب ابعاد و مؤلفه ها نیز تائید شدند. و بر اساس دو مرحله فوق در نهایت چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش طراحی و تبیین گردید. همچنین در فاز دوم به منظور اجرای تکنیک دلفی فازی و به منظور آگاهی از نظر خبرگان یک نمونه 30 نفری از اساتید منتخب دانشگاه که دارای سوابق پژوهشی و تألیفی در حوزه بازاریابی به ویژه خلق ارزش هستند جهت مصاحبه انتخاب گردید. نتایج پژوهش حاضر به مرتفع شدن شکاف های نظری و توسعه دانش در حوزه مفهوم ارزش کمک شایانی نموده است.
۵.

طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت آپ های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل راهبردی استارتاپ ناوبری سازمانی اهرم های کنترل مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 310
موفقیت در فضای متلاطم و پیچیده کسب وکار امروزی مستلزم بینش و دانش عمیق در مورد نحوه کنترل راهبردی سازمان است. بعضاً کسب وکارهای نوپا با تکیه بر دانش فنی خود در هیاهوی این فضای به شدت رقابتی از مقوله کنترل غافل می شوند و یا نهایتاً کنترلی از جنس کنترل راهبرد را پیش می گیرند. مطالعه پیش رو با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته سعی در کشف سازوکارهای کنترل راهبردی در پنج شرکت مطرح و بزرگ نوپا در فضای آنلاین می کند. در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی اِی، مدلی جامع طراحی شده و سپس این مدل در میان یازده تن از خبرگان این حوزه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به آزمون گذاشته شده است. شواهد حاکی از آن است که کنترل پیش فرض ها و مفروضات راهبردی می تواند نقش کلیدی در کنترل راهبردی ایفا کند.
۶.

شبیه سازی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقررات اقتصادی توسعه پلتفرم ها ارزش آفرینی اقتصادی پویاشناسی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 852
پژوهش حاضر با هدف شبیه سازی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه انجام شده است. روش پژوهش به صورت مطالعه موردی آمیخته کیفی-کمی و مبتنی بر روش پویایی سیستم است. برای گردآوری اطلاعات از بررسی های کتابخانه ای، بررسی متون علمی پژوهش، مقالات و نشریات تخصصی و مصاحبه با خبرگان استفاده شد و بررسی و تحلیل داده ها به روش رویکرد پویایی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم انجام گرفت. داده های حاصل نشان داد مدل پژوهش به خوبی تعاملات متقابل متغیرهای اثرگذار در این امر را نشان می دهد. جریانات نقدی، حساسیت بالایی را به تغییرات تعداد سرمایه گذاران در هر واحد نشان می دهد. همچنین افزایش مقررات اقتصادی تأثیرات بسیاری در متغیرهای توسعه کارآفرینی پایدار و توسعه پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی می گذارد و موجب افزایش توسعه کارآفرینی پایدار می شود؛ افزایش سرمایه گذاری اثر مناسبی بر تقویت نوآوری در مراکز رشد و فناوری و کاهش دخالت دولت می گذارد؛ تغییر هزینه های ترویج باعث افزایش نرخ ترویج سرمایه گذاری جمعی در دوره های ۱۸ تا ۳۰ می شود و اثر بسیار مناسبی بر کاهش مالیات دارند.
۷.

تأثیر الگوی ارزش های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش خرید لذت گرایانه ارزش خرید مطلوبیت گرایانه رضایت وفاداری ترجیح نام تجاری قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 263
 بررسی الگو و عواملی که بر روی رضایت و وفاداری مصرف کنندگان تأثیرگذار هستند، باعث دستیابی به شناخت و درک عمیقی از رفتار مصرف کنندگان می گردد که بازاریابان را قادر می سازد محصولات و خدمات را مطابق با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان به بازار ارائه نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش های خرید مطلوبیت گرایانه و لذت گرایانه بر رضایت، وفاداری، ترجیح نام تجاری و قصد خرید مجدد مشتریان در مراکز خرید هست. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان مرکز خرید هایپر استار در شیراز تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه ۴۴۷ نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هست. سؤالات پرسشنامه از نوع سؤالات بسته و بر اساس مقیاس ۵ تایی لیکرت و دارای ۲۸ سؤال است. برای سنجش روایی از میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از پایایی ترکیبی و برای بررسی وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرکز خرید هایپر استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیت گرایانه و ارزش خرید لذت گرایانه اثر مستقیم بر رضایت و وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثرگذاری متغیر وفاداری مشتریان بر متغیرهای توصیه به دیگران، ترجیح نام تجاری و هزینه تغییر عرضه کنندگان که همگی از پیامدهای وفاداری به شمار می روند، تائید شده است. علاوه بر این، تأثیر ترجیح نام تجاری بر قصد خرید مجدد مشتریان تائید شد.
۸.

تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری سازی استراتژی در سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جاری سازی استراتژی همسویی استراتژیک ارتقای سازمان صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 224
اگرچه تدوین راهبرد برای پیشبرد اهداف یک سازمان ضروری است، اما مهم تر از آن وجود هماهنگی بین عناصر سازمان به منظور اجرای موفقیت آمیز راهبرد های مدون شده است. جاری سازی راهبرد در شریان های سازمان، فرآیندی است که طی آن همه بخش های تشکیل دهنده یک کل برای دستیابی به هدف مشترک ترکیب می شوند. این مهم، به ویژه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑیﻤﻪ کﻪ زﻣیﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش فعالیت های ﺗﻮﻟی ﺪی و ﺧ ﺪﻣﺎﺗی را ﻓ ﺮاﻫﻢ ﻣی ﺳﺎزد؛ از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعه حاضر بر آن است تا به تبیین عوامل اثرگذار بر جاری سازی راهبرد در سازمان ها بپردازد. جامعه آماری مورد مطالعه، متشکل از مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه ایران، آسیا و معلّم در شهر شیراز است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران ۲۷۱ نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به محاسبه شد. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصله مؤید مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش هستند. بنابراین می توان بیان داشت که روابط در نظر گرفته شده در مدل درست و منطقی بوده و مدل ارائه شده تائید می گردد.
۹.

تبیین راهبرد سازمانی با شایسته سالاری و رهبری خدمتگزار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته سالاری رهبری خدمتگزار رهبری دانشگاه های استان مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 598
اگرچه در مورد مفهوم شایسته سالاری پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن رهبری خدمت گزار طی سال های اخیر در مبانی نظری سازمان و مدیریت کمتر مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار به منظور ارائه الگوی مطلوب انجام گرفته است. بر این اساس متغیرهای مربوط و مقیاس آن ها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه های استان مرکزی در سال 96-95 و نمونه گیری به روش خوشه ای دومرحله ای بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های عوامل مرتبط با شایسته سالاری 72/0 و شایسته سالاری 73/0 و رهبری خدمت گزار 90/0 محاسبه گردید. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش توصیف آماری و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل شایسته سالاری با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار از برازش معناداری برخوردار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲