مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال نهم پاییز 1397 شماره 35 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری فرهنگ نوآوری چیره دستی سازمانی رویکرد کیفی رویش نظریه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 993
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه ای در حوزه فرهنگ نوآوری به منظور درک بهتر این پدیده در شرکت های تولیدی سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان مازندران اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر رویش نظریه ها است. برای گردآوری اطلاعات از برجسته ترین مبانی نظری و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و بررسی و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمیک انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند قضاوتی و گلوله ی برفی انجام شد. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری به ایجاد نظریه در حوزه فرهنگ نوآوری منجر شد که بر مبنای آن عوامل علی، زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبرد و پیامد در رابطه با فرهنگ نوآوری معنا پیدا کرده اند.
۲.

تأثیر توانمندی های محوری بنگاه های اقتصادی مواد غذایی بر آمادگی ورود به بازارهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندی های محوری آمادگی برای ورود به بازار های بین المللی بنگاه های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 264
تحقیق حاضر با هدف تبیین توانمندی های محوری بنگاه های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران برای ورود به بازارهای بین المللی انجام گردیده است. مسئله اصلی تحقیق ناظر به امکان پذیری ورود این بنگاه ها به بازارهای بین المللی است. با توجه به اهمیت ورود این شرکت ها به بازارهای بین المللی، بررسی وضعیت آمادگی این بنگاه ها نیازمند تعیین شاخص های خاصی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق حاضر، مهم ترین عامل آمادگی برای ورود به بازار های بین المللی توانمندی های محوری آن شرکت ها است. نوآوری، سطح مهارت، ارتباطات، برند سازی و شیوه ی هماهنگی مهم ترین شاخص های این تحقیق است. در این تحقیق میزان تأثیرگذاری این توانمندی های محوری در آمادگی ورود شرکت های مواد غذایی شهر تهران به بازار های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. از طریق عملیات میدانی و با شیوه ی پرسشنامه داده ها گردآوری گردید. نتایج تحلیل رگرسیون با ضریب تعیین 612/0 با سطح معناداری 00/0 نشان می دهد که توانمندی های محوری تأثیر مثبت و معناداری در کسب آمادگی بنگاه های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران برای ورود به بازارهای بین المللی دارد.
۳.

تدوین الگوی سه محوری توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل توسعه صنعت گردشگری روش دلفی تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 551
 توسعه ی صنعت گردشگری ایران به دلیل تأثیرپذیری از فضای جهانی این صنعت و نیز میزان توانایی هایی که در حوزه های مربوط به گردشگری از خود نشان داده است، همواره دستخوش تغییرات شدید بوده و میزان توسعه با توان بالقوه ی آن هم خوانی مناسبی ندارد. محقق در پژوهش حاضر، هدف اصلی و عمده ی خود را پاسخگویی به این سؤال قرار داده است که الگوی  توسعه ی صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی چگونه است؟ با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی-اکتشافی بوده و از رویکرد دلفی و تحلیل عاملی تأییدی و نیز آزمون فرض برای دست یابی به الگوی مورد نظر استفاده می کند. جامعه آماری پژوهش، متشکل از خبرگان و فعالین در صنعت گردشگری کشور است. نتیجه ی نهایی و اصلی تحقیق دربرگیرنده ی الگوی تأثیرگذار در توسعه ی صنعت گردشگری کشور در سه محور مبادی گردشگرفرست، حمل ونقل و مقاصد گردشگرپذیر داخلی است که در یک سلسله مراتب با عوامل اصلی و شاخص های مرتبط با آن ها است. این سلسله مراتب با اولویت بندی عوامل تأثیرگذار در صنعت گردشگری ایران به دست آمده است.
۴.

خلق ارزش های خرید مطلوبیّت گرایانه و لذّت گرایانه بر رضایت و وفاداری به مراکز خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های خرید رضایت وفاداری مراکز خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 371
بررسی عواملی که بر روی رضایت و وفاداری مصرف کنندگان تأثیرگذار هستند، باعث دستیابی به شناخت و درک عمیقی از رفتار مصرف کنندگان می گردد که بازاریابان را قادر می سازد محصولات و خدمات را مطابق با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان به بازار ارائه نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد ارزش های خرید بر رضایت و وفاداری به مشتریان مراکز خرید است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان مرکز خرید هایپر استار در شیراز تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 447 نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرکز خرید هایپر استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیت گرایانه و لذّت گرایانه اثر مستقیم و متغیرهای صرفه جویی در پول، گستردگی در انتخاب،راحتی در خرید،اکتشاف، دلبستگی مکانی، موقعیت اجتماعی تأثیر غیر مستقیم بر رضایت و وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثر گذاری متغیرهای محصول سفارشی و سرگرمی بر رضایت و وفاداری مشتریان تأیید نشده است. علاوه بر این،تأثیر رضایت بر وفاداری مشتریان تائید شد.
۵.

تبیین الگوی راهکارهای بازآفرینی برای سازمان های اداری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت نظریه بازآفرینی دولت دولت کارآفرین فن دلفی بومی سازی راهکار بازآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 836
یکی از حوزه هایی که اخیراً مرزهای نظریه کارآفرینی را از کسب وکار بازرگانی جابه جا نموده دولت است. ادّعا شده است که می توان اصول بازرگانی را در جهت بهبود خدمات اجتماعی به کارگرفت. بارزترین چارچوب طرح شده برای این ادعا، نظریه بازآفرینی دولت است که باوجود گذشت بیش از دو دهه از عمر آن، هنوز آن چنان که باید وارد حیطه آزمون پذیری نگردیده است. هدف این پژوهش، استخراج راهکارهایی است که بتوان از طریقآن ها رفتار دولت را به سمت کارآفرین شدن هدایت نمود. این امر از طریق یک رویکرد تحقیقی کاربردی و نیز مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تأییدی و سنجش روایی سازه انجام گردید.جامعه آماری شامل فرمانداری های استان آذربایجان شرقی است که با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان یک نمونه 172 نفری مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه اینکه 8 متغیر نهایی مدل شناسایی و مجموعاً 67 شاخص بومی به عنوان راهکار عملی تحقق این 8 متغیر احراز گردید. متغیرها عبارتند از: تعلق به مردم، بازارگرایی، رسالت محوری، مشتری مداری، تمرکززدایی، اشاعه اخلاق حرفه ای، توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی.
۶.

طراحی الگوی پاسخ گویی جبران خدمات مدیران ارشد دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سطح پاسخگویی جبران خدمت پاداش احتمالی سازمان دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 358
پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر سطح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی پاداش احتمالی در بین مدیران سازمان های دولتی شهر خرم آباد انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی (میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علمی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی شهر خرم آباد است و از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است. الگوریتم تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی جهت سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده ها نشان دهنده قابل قبول بودن پرسشنامه ها و ساختار مکنون در سطح شاخص ها و سوالات مورد استفاده بود. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سازمان های دولتی شهر خرم آباد است. این امر علی رغم تایید تاثیر مستقیم سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سبب تایید غیرمستقیم سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سازمان های دولتی شهر خرم آباد شد. تایید نقش میانجی پاداش احتمالی در تقویت رابطه سطوح پاسخگویی و جبران خدمت مدیران ارشد، نیاز به توجه هر چه بیشتر سازمان ها به برنامه ریزی جهت تقویت متغیر فوق را آشکار می سازد.
۷.

کارکردهای سازگاری میان فرهنگی بر خصیصه های شخصیتی و عملکرد شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت پالایش نفت تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکردهای سازگاری میان فرهنگی خصیصه های شخصیتی عملکرد شغلی شرکت پالایش نفت تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 218
هدف از انجام این بررسی اثر کارکردهای سازگاری میان فرهنگی بر خصیصه های شخصیتی و عملکرد شغلی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. جامعه پژوهشی را 2700 نفر از مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت تهران تشکیل می دهد که از این تعداد 337 نفر نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. داده های آماری از طریق پرسشنامه جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار SPSS22 و AMOS22 مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها منجر به تأیید همه ی فرضیه های پژوهش گردید. نتایج و یافته های مدل معادلات ساختاری حاکی از آن است که سازگاری میان فرهنگی به عنوان متغیر میانجی نقش مؤثری را در تأثیر عملکرد شغلی کارکنان مبتنی بر خصیصه های شخصیتی ایفا می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵