مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال هشتم زمستان 1396 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنجش و ارزیابی عملکرد شاخص های عملکرد صنعت توریسم رویکرد امتیازی متوازن تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 96
 ارزیابی عملکرد فرآیندی پیچیده است که در نگاه سیستمی ورودی و خروجی های متعدد و متنوعی را شامل می شود. در این پژوهش چارجوبی جامع برای سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری ارائه شده است. این چارچوب مفاهیم اساسی دو روش تحلیل پوششی داده ها و رویکرد امتیازی متوازن را در بر می گیرد. این دو رویکرد به تنهایی از کاربردی ترین ابزارهای ارزیابی عملکرد هستند؛ اما استفاده از آن ها به طور مجزا نمی تواند ارزیابی درستی از عملکرد ارائه دهد. تلفیق دو روش فوق، مدلی ارائه می دهد که نه تنها از مزایای هریک برخوردار است؛ بلکه استفاده از آن ها در کنار هم کاستی ها را پوشش داده و در نهایت مدلی جدید و جامع ارائه می کند. استفاده از BSC می تواند ورودی های مناسبی برای DEA فراهم کند و از سوی دیگر DEA می تواند الگوی مناسب برای واحدها، بر مبنای ورودی ها و خروجی ها تدوین کند و در نهایت مقادیر به دست آمده در مورد عملکرد را به اطلاعات مدیریتی قابل استفاده تبدیل کند؛ بنابراین هم افزایی بین BSC و DEA می تواند شاخص های عملکردی مناسبی تدوین و سپس آن ها را به مفاهیم مدیریتی ترجمه کند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بخش هتلداری به عنوان زیرمجموعه اصلی صنعت توریسم است. مطالعه نمونه موردبررسی بر اساس مدل طراحی شده نشان دهنده وضعیت عملکرد آن ها از طریق رتبه بندی بر اساس کارایی بوده و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مشخص شده است. هر یک از هتل های ناکارا برای رسیدن به کارایی باید چه راهکارهایی را در پیش گیرند.
۲.

شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک عملکرد زنجیره تأمین مدیریت راهبردی مدیریت مخاطرات روش فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 197
  امروزه ارزیابی توان صنعت خودروسازی در رویارویی با نبود قطعیت ها و ریسک های راهبردی موجود ضروری و تبیین ریسک های راهبردی زنجیره تأمین بسیار با اهمیت است. در چنین فضایی، مدیریت این صنعت به دلیل داشتن چرخه زنجیره تأمین متقابل سفت و سخت، بدون توجه به ریسک های راهبردی پیشروی آن امکان پذیر نیست. لازمه مدیریت در این شرایط، شناسایی یکپارچه و منسجم ریسک های راهبردی زنجیره تأمین است که برتری هر ریسک را بر اساس شاخص های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارائه پاسخ مناسب برای تمامی ریسک ها فراهم می شود؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و پیمایش، ریسک های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی استخراج شده است. به این منظور، ابتدا با استفاده از فراترکیب ریسک های راهبردی زنجیره تأمین شناسایی شد و در گام بعدی با نظرسنجی از خبرگان نتایج نهایی به این شرح به دست آمد: ریسک های شرایط اقتصادی، خط مشی ها و مسائل حاکمیتی، رقابت و نهادهای رقیب، روندها و توسعه محصول و ریسک های زیست محیطی.
۳.

تحلیل تأثیر تعاملات اجتماعی و راهبرد منابع انسانی بر پیامدهای سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاملات اجتماعی راهبرد منابع انسانی پیامدهای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 180
 هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر تعاملات اجتماعی و راهبرد منابع انسانی بر پیامدهای سازمانی، در دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 470 نفر از کارکنان (اداری و علمی) دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه است که با استفاده از فرمول کوکران 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شده است. روایی پرسشنامه به تأیید 6 تن از اساتید دانشگاه و پایایی آن با آلفای کرونباخ برای تعاملات اجتماعی، راهبرد منابع انسانی و پیامدهای سازمانی به ترتیب (82%، 78% و 79%) است. نتایج تحلیل رگرسیون خطی و گام به گام در سطح 95% نشان داد که تعاملات اجتماعی با متغیرهای راهبرد منابع انسانی (610/0) و پیامدهای سازمانی (501/0) و راهبرد منابع انسانی با پیامدهای سازمانی (621/0) اثر مثبت و معنا داری دارند. از سوی دیگر، نتایج بررسی ها نشان داد که راهبرد منابع انسانی در تأثیرگذاری تعاملات اجتماعی بر پیامدهای سازمانی دارای نقش میانجی (673/0) است؛ همچنین در این پژوهش جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده که نتایج، حاکی از برازش (RMSEA=0.03و<em> =</em>(CFI=0.94)  مطلوب مدل بود و به همین دلیل در نقش مدل تجربی ارائه شده است.
۴.

طراحی الگوی تجارت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حضور اجتماعی تمایل به تجارت اجتماعی ریسک درک شده کیفیت رسانه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745
هدف این پژوهش، بررسی نحوه تأثیرگذاری کیفیت رسانه اجتماعی، حضور اجتماعی و ریسک درک شده (در نقش متغیر میانجی) بر تمایل به انجام تجارت اجتماعی است. جامعه آماری شامل کاربران رسانه های اجتماعی شهر اصفهان می باشد. الگوی مفهومی پژوهش، برگرفته از مبانی نظری و پژوهش های تجربی تدوین و با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. بر اساس نتایج، کیفیت رسانه اجتماعی و حضور اجتماعی، هر دو بر تمایل کاربر به انجام تجارت اجتماعی تأثیر مثبت می گذارند. علاوه بر آن، کیفیت رسانه اجتماعی بر ریسک درک شده کاربر تأثیر منفی دارد. ریسک درک شده، بر تمایل به تجارت اجتماعی، تأثیر منفی داشته و در رابطه بین کیفیت رسانه اجتماعی و تمایل به تجارت اجتماعی اثر میانجی جزئی نشان می دهد.
۵.

تعیین الگوی تأثیرگذاری توانمندسازی ساختاری بر رفتار آوای کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آوای رفتار کارکنان بهروزی روان شناختی توانمندسازی ساختاری قلدری در محیط کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661
هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی تاثیرگذاری توانمندسازی ساختاری بر رفتار آوای کارکنان است که در این راستا نقش میانجی گری قلدری در محیط کار و بهروزی روان شناختی کارکنان هم مورد بررسی قرار گرفته است. طرح پژوهش توصیفی- پیمایشی است که به روش میدانی اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان طالقانی تهران با تعداد 280 پرستار است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 162 پرستار به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه است که پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی ساختاری از طریق تأثیر منفی بر رفتارهای قلدرمآبانه در سازمان و تأثیر مثبت بر بهروزی روان شناختی کارکنان موجب افزایش آوای رفتار در سازمان شده است.
۶.

تدوین راهبردهای بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی راهبردی اولویت بندی راهبردها بررسی و تحلیل SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510
 امروزه بسیاری از شرکت ها با چالش هایی در زمینه تقویت و افزایش توان رقابت پذیری خود برای بقا در محیط رقابتی کسب وکار مواجه اند. برای رسیدن به بهترین راهکارها، بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید محیطی باعث انتخاب بهترین راهبردهای اجرائی می شود. پاسخ دهندگان تحقیق حاضر متخصصان یک شرکت خودروئی می باشند، حجم نمونه 10 نفر از خبرگان آن شرکت در آن صنعت است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد AHP است. تحلیل داده ها با استفاده از روش AHP و با نرم افزار Superdecisions انجام شد. در پژوهش حاضر راهبرد SO بهترین گزینه انتخاب شد. به همین دلیل، سازمان باید نسبت به اجرای راهبردها با توجه به نقاط قوت و فرصت های بیرونی اقدام نماید. یافته ها نشان می دهد که ترتیب اولویت بندی جذابیت راهبردها، توسعه محصولات جدید در بازارهای جدید، ایجاد تنوع در سبد محصولات و سرمایه گذاری های مشترک به منظور ارتقای سهم بازار است.  
۷.

تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی سیره پیامبر (ص) مدیریت اسلامی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273
 با توجه به اتخاذ تحریم های گسترده غرب علیه ایران و شرایط وخیم اقتصادی دهک های پایین درآمدی و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حیطه اقتصاد مقاومتی، باید در برخی رفتارهای اقتصادی، چه از جانب ملت و چه از جانب دولت تجدیدنظر صورت گیرد؛ زیرا در یک نظام اسلامی، ملاک رفتار انسان تطابق با معیارها و ارزش های اسلامی است؛ بنابراین پیروی از سیره نبوی و علوی می تواند یک الگوی رفتاری مناسب برای انسان اسلامی باشد. از امتیاز های اساسی و برجستگی های ممتاز سیره معصومین (ع) در بخش اقتصاد، داشتن مجموعه الگو های رفتاری اقتصادی برگرفته از آموزه های قرآن است که متناسب با نیاز های واقعی انسان در هر دوره و زمانی است. این مجموعه غنی، دست مایه تحول عظیم جامعه جاهلی و تغییر بنیادین آن به سمت جامعه نمونه اسلام در طول تاریخ اسلام شد. معصومین (ع)، با اتخاذ روش های مناسب و با بهره گیری از تعالیم وحیانی، جریان هنجارسازی رفتارهای اقتصادی را شکل دادند. این رفتارها در برهه ای از تاریخ اسلام، به خصوص در زمان حکومت نبوی و علوی، جلوه ای خاص از خود به نمایش گذاشت. مقاله پیش رو با بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی به ارائه الگو و راهنماهایی از سیره پیامبر اکرم (ص) در هریک از ابعاد پرداخته است. روش تحقیق مقاله کتابخانه ای بوده و بررسی و تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تاریخی و استناد به آیات و روایات اسلامی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵