مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال 13 پاییز 1401 شماره 51 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

توسعه مدل کسب وکار خدمات ابری پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 516
یکی از زمینه های رو به رشد فعالیت های مبتنی بر اینترنت، هم در بازار و هم در زندگی شخصی افراد، رایانش ابری است. خدمات ابری یک فناوری نوظهور است که در سال های اخیر توجه بالایی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است و خدمات را از طریق اینترنت فراهم می سازد. هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر طراحی مدل مفهومی کسب وکار خدمات ابری پایدار است. از همین روی محققان در این تحقیق با بهره گیری از شیوه کیفی پژوهش و استراتژی تحلیل محتوا به شناسایی عوامل و مؤلفه های مهم مرتبط با پدیده کسب وکارهای ابری پایدار پرداخته اند. بعد از انجام 18 مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان حوزه خدمات ابری و توسعه پایدار در مرحله کدگذاری باز 207 کد شناسایی شده و در مرحله کدگذاری محوری 5 مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، حکمرانی و اخلاقی به دست آمد. همچنین در مرحله کدگذاری انتخابی 9 مؤلفه مدل کسب وکار استروالدو شامل بخش های مشتریان، ارزش پیشنهادی، روابط مشتری، کانال های توزیع، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، جریان های درآمدی، ساختار هزینه و شرکای کلیدی به مؤلفه های 5 گانه شناسایی شده در کدگذاری محوری پیوند داده شده و در نهایت مدل کسب وکار خدمات ابری پایدار گردید.
۲.

تأثیر یادگیری اکتشافی با چابکی استراتژیک بر نوآوری مدل کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 72
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب وکار با میانجی گری چابکی راهبردی در شرکت های دانش بنیان است. این تحقیق از لحاظ زمان مقطعی، از لحاظ رویکرد کمی و از نظر هدف کاربردی و همچنین از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان حاضر در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران درنظر گرفته شده است که جمع آوری داده ها در خصوص این سازمان ها به واسطه مدیران ارشد و میانی سازمان های مذکور صورت گرفته است که 280 عدد پرسشنامه درمیان مدیران 120 شرکت توزیع شده و درنهایت تحلیل داده ها با 232 پرسشنامه بازگشتی بر روی 120 سازمان انجام پذیرفته است. برای پاسخگویی به سوالات تحقیق با کمک نرم افزار SPSS22 و PLS3 SMART از روش های آماری و آزمون های متفاوت به نحوی که ذکر می شود استفاده شده: از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید روایی سوالات و مشخص سازی عوامل کلیدی هر مولفه و از فن مدل یابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل تحقیق با داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج نشان داد که با درنظر گرفتن نقش میانجیِ چابکی راهبردی در رابطه ی یادگیری اکتشافی و نوآوری مدل کسب وکار می توان آن را ضامنی بر اجرای موفقیت آمیز نوآوری مدل کسب وکار دانست. همچنین یافته ها حاکی از تأثیر مثبت و معنادار یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب وکار و بر چابکی راهبردی است. علاه بر این چابکی راهبردی بر نوآوری مدل کسب وکار نیز اثر مثبت و معناداری دارد.
۳.

حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری های مشترک بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 807
حاکمیت شرکتی از جمله عوامل کلیدی موفقیت اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه گذاری های مشترک بین المللی به شمار می آید. با وجود این سطح از اهمیت، تاکنون در مورد اینکه نظام حاکمیت شرکتی در این نوع از تشکل های مشترک چه حالت هایی می تواند داشته باشد و همچنین هرکدام از این حالت ها، خروجی چه عواملی می باشند، پژوهش جامعی صورت نگرفته است. به همین دلیل، این مقاله سعی دارد تا ضمن استخراج حالت های گوناگون حاکمیت شرکتی در تشکل های یاد شده، عوامل مؤثر و تعیین کننده حالت های مذکور را نیز شناسایی نماید. برای دستیابی به هدف فوق با استفاده از روش مرور نظام مند، از میان 400 پژوهش منتخب، 60 مقاله مورد بررسی عمیق و نظام مند قرار گرفتند. در نهایت نیز 4 حالت حاکمیت شرکتی نرم، سخت، مشارکت محور و کنترل محور که در سرمایه گذاری مشترک بین المللی امکان وقوع دارند و همچنین 8 عامل (مانند شرایط محیطی، منطق والدین، منابع تسهیمی، ریسک و...) که بر بودن یا نبودن حالت های مذکور تأثیر دارند، به همراه تبیین نحوه این اثرگذاری، شناسایی شدند.
۴.

خلق ارزش پایدار سازمانی با نقش محیط گرایی و فرآیندهای خدمات سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 429
در چند سال اخیر، درک و خلق ارزش پایدار همواره یکی از عناصر راهبردی کسب وکارها بوده است. سازمان ها با بررسی ارتباط محیط گرایی به عنوان یک پارادایم جدید مدیریت و خلق ارزش می توانند فرصت های ایجاد ارزش پایدار از طریق کاهش هزینه، کاهش ریسک، تمایز محصول و ارائه محصولات سازگار با محیط زیست را ایجاد کنند. یک ابزار کارآمد در جهت تحقق این فلسفه مورد توافق سازمان ها، فرایندهای سبز می باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محیط گرایی و فرایندهای خدمات سبز بر خلق ارزش پایدار است. پژوهش حاضر به لحاظ روش شناختی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پتروشیمی در استان بوشهر تشکیل داده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزارSmart pls  انجام شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد محیط گرایی بر خلق ارزش پایدار و فرایندهای خدمات سبز تاثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد فرایندهای خدمات سبز بر خلق ارزش پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، می توان اظهار داشت فرایندهای خدمات سبز در بین محیط گرایی و خلق ارزش پایدار نقش واسطه مثبت را بازی می کند.
۵.

الگوی راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان دانش محور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 825
با جهانی شدن سازمان ها، شرکت ها و بازارهای هدف، سازمان ها باید از طریق به کارگیری راهبرد های مناسب بازار و فناوری اطلاعات به تغییرات پاسخ دهند. هدف این پژوهش تهیه مدلی برای پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع سازمان با توجه به مولفه های دانشی بود. ابتدا مولفه ها و زیرمولفه های دانشی موثر بر پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی شد، سپس الگوی بومی برنامه ریزی منابع سازمان با توجه به مولفه های دانشی در پتروشیمی خراسان تهیه و تایید شد و در انتها مولفه های الگوی بدست آمده سطح بندی شدند. در این پژوهش از پارادایم های کمی و کیفی استفاده  شد. با روش فراترکیب الگویی از مولفه های دانشی موثر بر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تهیه شد و در ادامه با استفاده از نظر 13 نفر از خبرگان اعتبار سنجی الگوی بومی برای شرکت پتروشیمی خراسان ارائه شد. در پایان پژوهش مولفه های حاصل از روش فراترکیب با روش تصمیم گیری کمی مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی شدند. الگوی تحقیق شامل هفت مولفه اصلی مدیریت دانش، سیستم مدیریت دانش، انواع دانش، کارگزاران هوشمند، رهبری دانش گرا، دانش مشاور و فرهنگ همکاری است. مدل پژوهش دارای سه سطح است. مولفه مشاور در سطح یک، مولفه های سیستم مدیریت دانش، انواع دانش، ویژگی های کارکنان، رهبری دانش گرا و فرهنگ همکاری در سطح دو و مولفه مدیریت دانش در سطح سه هستند.
۶.

طراحی و تبیین مدل پرورش توانمندی های مدیریتی زنان در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 400 تعداد دانلود : 777
با وجود این که در سال های اخیر پیشرفت های محسوسی در زمینه تحصیلات و مشارکت های اجتماعی زنان در کشور ما حاصل شده است، زنان نتوانسته اند سهم شایسته ای از پست های عالی سازمانی را به خود اختصاص دهند و تعداد زنان در پست های عالی در سازمان های دولتی جامعه ما بسیار اندک است. سازمان های دولتی بسیار مهم هستند و نقش بسیار پیچیده ای در جامعه ایفا می کنند. تأثیر آن ها بر جنبه های مختلف جامعه بسیار زیاد است، سازمان ها در شکل دهی نگرش جامعه نسبت به دولت، فرهنگ اجتماعی، کیفیت زندگی، موفقیت و پایداری جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. سازمان های بخش دولتی به طور فزاینده ای قدرت خود را در جذب نیروهای باکیفیت از دست می دهند و نیروها توسط بخش خصوصی جذب می شوند، این امر به ویژه در کشورهای درحال توسعه شدیدتر می باشد. پژوهش گران گرایش زیادی نسبت به تبیین تفاوت های جنسیتی در ایفای نقش های مدیریتی در سازمان ها ایجاد شده است. البته برخی معتقدند که مطالعه تفاوت های جنسیتی ضرورتی ندارد چرا که زنان و مردان در هنگام ایفای نقش رهبری صرفا باید بر هنجارها و الزامات نقش رسمی خود تاکید کنند که توسط سازمان تعیین شده است لذا تفاوتی ندارد که چه جنسیتی رهبر شود اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که همان گونه که افراد به واسطه ی جنسیت شان از هم متمایز می شوند، در ایفای نقش های رهبری نیز متفاوت عمل می کنند، به باور آنها، زنان سبکی زنانه دارند که کاملا از سبک رهبری مردانه و وظیفه مدار مردان متمایز است. در این تحقیق، از روش تحقیق داده بنیاد استفاده می شود؛ مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگانی استفاده شد که از موضوع مورد نظر آگاهی داشته اند. برای انتخاب مصاحبه شوندگان نیز از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و گلوله برفی استفاده شد وتا اشباع نظری ادامه پیدا کرد. با مطالعه داده ها و اطلاعات به دست آمده، در مرحله اول 189 مضمون پایه شناسایی شدند. این مضامین و مفاهیم از مصاحبه ها به دست آمدند سپس محقق این ها را در 18 مقوله مجزا دسته بندی کرد.
۷.

آینده نگری راهبردی در خلق انعطاف پذیری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 504
عدم اطمینان فزاینده ی محیط امروزی، سازمان ها را با چالش های مهمی روبرو کرده است و تمامی شرکت ها بسته به نوع محیط فعالیت شان، کمابیش با آن دست و پنجه نرم می کنند. یکی از موثرترین روش هایی که می تواند سازمان ها را برای مقابله با این شرایط متغیر یاری رساند، رشد قابلیت های پویا است. یکی از مهمترین زمینه های رشد قابلیت های پویا که در ادبیات مدیریت راهبردی نیز به آن اشاره شده، آینده نگری راهبردی می باشد. این تحقیق سعی می کند تا به بررسی نقش آینده نگری راهبردی در خلق قابلیت های پویایِ انعطاف پذیری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی با اثر تعدیل گر عدم اطمینان محیطی، بپردازد. به این منظور تعداد ۱۵۶ شرکت دانش بنیان تولیدی برق، الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار شهر تهران با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران انتخاب شدند. داده های این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از شاخص ها و پرسش های تحقیق هرهاوس و لینینگ گردآوری شد. برای روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شد. برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده و میزان آن 943/0 تعیین شد. در این تحقیق سه فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد. نتایج نشان می دهد که آینده نگری راهبردی در خلق قابلیت های پویایِ انعطاف پذیری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی موثر است و همچنین عدم اطمینان محیطی رابطه آینده نگری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی را تعدیل می کند.
۸.

استراتژی نوآورانه همخواری در صنعت فناوری اطلاعات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 472
شرکت ها چند محصول مرتبط را به سه دلیل اصلی عرضه می کنند: اول برای ارائه تنوع به مصرف کنندگان، دوم برای جذب حداکثر سهم بازار و سوم برای ایجاد فشار رقابتی؛ اما گاهی محصول جدید موقعیت خود را با کارکرد  محصول متنوع به دست نمی آورد و شروع به رقابت با محصول قدیمی شرکت خودی می کند و مفهوم همخواری آغاز می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی راهبرد نوآورانه همخواری در صنعت فناوری اطلاعات است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در حوزهIT و ICT سه کلان شهر تهران، شیراز و تبریز بوده و حجم آن 600 است. ابتدا طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 234 نمونه انتخاب شد و در مرحله دوم با استفاده از نمونه گیری طبقه ای از هر شهر نمونه های لازم انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و تجزیه وتحلیل ها از طریق نرم افزارهای Spss24 و WARPPLS5 انجام شده است. نتایج نشان داد که تمرکز بازار آینده و قابلیت حس گری بازار بر تمایل به همخواری تأثیر معنادار و مثبت دارند. تمایل به همخواری بر عملکرد کلی بازار نیز تأثیر معنادار و مثبت دارد، قابلیت نوآوری رابطه بین تمرکز بازار آینده و تمایل به همخواری و همچنین رابطه بین قابلیت حس گری بازار و تمایل به همخواری را تعدیل می کند، امّا در رابطه بین تمایل به همخواری و عملکرد کلی بازار نقش تعدیل گری ندارد.
۹.

شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 874
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای- کوهن تایید شد و داده ها با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و عوامل مؤثر بر سبک رهبری چابک شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد. روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد و با استفاده از روش دیمتل فازی اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مولفه های انعطاف پذیری بالا، مهارت های ارتباطی بالا، ریسک پذیر و آینده نگر بودن اثرگذارترین و مولفه های خوش رو و گشاده رو بودن، روابط اجتماعی قوی و تفکر خلاقانه اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک می باشند.
۱۰.

گونه شناسی نظریه های زمینه ساز استراتژی باز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 421
یکی از این اصول باز بودن در سازمان ها، حوزه استراتژیک از طریق شفافیت و مشارکت در فرآیندهای استراتژی است که استراتژی باز نامیده می شود. هدف این پژوهش، گونه شناسی و تحلیل محتوای نظریه های زمینه ساز استراتژی باز است که براساس تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش قیاسی انجام شده است. با بررسی در پایگاه اسکوپوس و بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی و نظری، در نهایت 26 مقاله در بازه زمانی 1990 تا 2020 با محوریت استراتژی باز انتخاب و به روش کیفی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد به طور کلی نظریه های مختلفی به صورت آشکار و یا ضمنی در حوزه استراتژی باز تاثیرگذار هستند. از تلاقی 8 رویکرد نظری شناسایی شده و 2 بعد زمینه معرفی شده، 16 گونه از نظریه های زمینه ساز استراتژی باز به دست آمد. استراتژی باز با توجه به مبنای نظری خود، می تواند شیوه های استراتژی سازی باز، پدیده ارتباطاتی، فرآیندهای معنابخشی باز، اشکال جدید مشارکت ذی نفعان، انتظارات نهادینه شده، ترتیب جدید جریان اطلاعات و دانش، دسترسی به منابع باز و رقابت تعاملی در قالب ذی نفعان داخلی و یا ذی نفعان خارجی معرفی شود. در این میان رویکردهای شیوه عمل، رویکردهای مرتبط با ذی نفعان، رویکردهای نهادی و رویکردهای مبتنی بر دانش / اطلاعات رویکردهای مهم تر و قابل توجه تری هستند. باید اشاره کرد که ماهیت پویا و تأثیرگذار استراتژی باز و راه های مختلف نگاه به این حوزه، نشان می دهد محققین باید تلاش بیشتری برای درک بهتر این پدیده جدید هیجان انگیز داشته باشند.
۱۱.

ارزیابی توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 906
امروزه سازمان ها جهت کسب موفقیت در محیط رقابتی نیاز به حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های توسعه پایدار مناطق آزاد ایران انجام می شود. بدین منظور شاخص های توسعه پایدار مناطق آزاد از دو بعد داخلی و خارجی و از سه جنبه؛ زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و از روش دیمتل فازی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. 8 نفر از خبرگان به پرسشنامه دیمتل به 44 شاخص داخلی و 24 شاخص خارجی پاسخ می دهند که با استفاده از نرم افزار متلب، کدنویسی داده ها انجام می شود و میزان رابطه هر شاخص با شاخص های دیگر و همچنین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها در دو بعد داخلی و خارجی بدست می آید. نتایج  نشان می دهد که «تفکیک، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، دفن زباله و دفع پسماندهای صنعتی»، بیشترین ارتباط را با سایر شاخص های داخلی دارد، در حالیکه «فرهنگ رعایت استاندارد ایمنی و زیست محیطی توسط شرکت های حمل و نقل و شرکت های گردشگری»، بیشترین ارتباط را با سایر شاخص های خارجی دارد. همچنین «تدوین و حمایت از سیاست های توسعه پایدار»، تاثیرگذارترین و «رضایتمندی گردشگران و مشتریان» تاثیرپذیرترین شاخص داخلی است و نیز«آموزش توسعه پایدار جامعه محلی»، تاثیرگذارترین و «مشارکت گردشگران و مشتریان جهت عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی» تاثیرپذیرترین شاخص خارجی است. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به شناسایی روابط بسیار پیچیده شاخص های توسعه پایدار مناطق آزاد، نمایش وضعیت شاخص ها از جهت روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و نحوه ارتباط شاخص ها از طریق رسم نمودار پراکندگی و  ارتباطی و علّی اشاره نمود.
۱۲.

تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 297
سازمان های دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری سازمانی نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته های مشتریان خود باشند. به علت وجود تحولات اخیر در دانشگاه ها، بررسی ارتباط میان مدیریت راهبردی منابع انسانی، عملکرد نوآوری و قابلیت نوآوری بیش از پیش اهمیت می یابد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی قابلیت نوآوری در دانشگاه هوایی شهید ستاری است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات خبرگان این رشته و نظر اساتید محترم تأیید شد، پایایی پرسشنامه نیز بر روی نمونه 30 نفری با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 907/0 تأیید شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در دانشگاه هوایی شهید ستاری به تعداد 350 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران، از این میان، 183 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری توسط نرم افزار SPLS و آزمون کلموگروف و اسمیرنف انجام شد. لازم به ذکر است که مقدار شاخص برازش برابر 637/0 شده است. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد نوآوری از طریق نقش میانجی قابلیت نوآوری؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی بر قابلیت نوآوری؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد نوآوری، و قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت پیشنهاد شد مدیریت منابع انسانی در سیاست گذاری ها و اقدامات خود، جانب احتیاط را کنار گذاشته و انجام ابتکارات متهورانه نظیر جذب مبتنی بر شایستگی، جبران خدمات نوآورانه و تشویق، مدیریت عملکرد نتیجه محور و توانمندسازی سرمایه های انسانی را سرلوحه ی کار خود قرار دهد به نحوی که زمینه برای خلاقیت و نوآوری فراهم شود و به برنامه های توسعه قابلیت های نوآوری به منظور توسعه خدمات نوین و ارائه برنامه هایی به منظور ایجاد دانش جدید بر اساس دانش موجود توجه نمایند.
۱۳.

طراحی الگوی بازاریابی حسی، پیشایندها و راهبردهای آن در صنعت محصولات مصرفی تند گردش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 393
هدف از این پژوهش طراحی الگوی بازاریابی حسی و پیشایندهای آن در صنعت محصولات مصرفی تند گردش لبنی است. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده و ابتدا داده های کیفی، گردآوری شد. سپس بر مبنای یافته های حاصل از اجرای مرحله کیفی، ابزاری ساخته شد تا در چارچوب آن داده های کمی گردآوری و تعمیم پذیری یافته ها میسر شود. برای دستیابی به داده های کیفی با توجه به نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی از 16 نفر خبرگان دانشگاهی و مدیران باتجربه در صنعت لبنیات انتخاب گردید و با روش مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطرح نمودن سؤالات باز انجام گرفته و از رویکرد مبتنی بر داده بنیاد استفاده و سپس بر اساس یافته های این مرحله مدل الگوی بازاریابی حسی و پیشایندهای آن تدوین شد. در ادامه به منظور تبیین مدل بر مبنای یافته های روش کیفی، پرسشنامه اولیه در بخش کمی طراحی شد. جامعه آماری در بخش کمی، مشتریان محصولات لبنی در تهران به صورت نامعین و نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و پردازش داده های کمی به وسیله نرم افزار PLS2 صورت گرفت. از یافته های آزمون ها الگوی نهائی پژوهش در شش مقوله اصلی؛ شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی و برند)، زمینه ای (عوامل اقتصادی، اجتماعی– فرهنگی و فناوری)، علی (عوامل سازمانی، مشتری و محیط رقابتی)، پدیده محوری (حس چشایی، بویایی، بینایی، لامسه و شنوایی)، راهبردها (کمپین بازاریابی حسی، ارزش ویژه برند، دانش مشتری) و پیامدها (مالی، رقابتی، مشتری و برندینگ) متشکل شد و مقولات خرد و شاخص های مرتبط در صنعت لبنی نیز در الگو مشخص شد.
۱۴.

تأثیر فرهنگ و رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 946
فرهنگ و رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی، موضوعی کلیدی و استراتژیک نقش مهم و تعیین کننده ای در ارتقاء عملکرد دارد. هدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر فرهنگ و رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و اثر آن بر عملکرد مالی با میانجی گری رضایت مشتری و آزمون مدل آن در شرکت های هواپیمایی شهر تهران است. آزمون فرضیه ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که تأثیر بین متغیرها را دو به دو بررسی و تجزیه و تحلیل می کند. نتایج آزمون نشان داد فرهنگ و رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر معنادار دارد و این تأثیر بر عملکرد مالی با میانجی گری رضایت مشتری، مثبت و معنادار است. به این ترتیب نتایج این مطالعه نشان داد، هرچه رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی عملکرد بهتری داشته باشد و هرچه قابلیت های رهبری و نقش های استراتژیک آنان با استراتژی کلان شرکت همسوتر باشد، عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی افزایش می یابد. همچنین هرچه فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی و مجموعه معانی، اعتقادات و ارزش های شرکت افزایش یابد، میزان دلبستگی به تصویر و شهرت شرکت و ایجاد فرهنگ سازمانی بیشتر آشکار می شود. به این ترتیب، عملکرد مسئولیت اجتماعی و نیز عملکرد مالی و رضایت مشتری افزایش بیشتری خواهد داشت. از جمله پیشنهادهای پژوهش می توان از در نظر گرفتن منابع نامحسوس قابلیت های زنجیره ارزش، و توجه به ارزیابی منابع ناملموس فرهنگ و مجموعه معانی، اعتقادات و ارزش های شرکت در گزارش های دوره ای نام برد.
۱۵.

سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک راهبرد های مادری در کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 556
نقش شرکت های مادر یکی از ضرورت های مهم در پژوهش های مربوط به مدیریت راهبرد تبدیل شده است. نحوه تدوین راهبرد های مادری و استفاده از روش های نوین علمی تحلیل داده از مهم ترین خلاهای پژوهشی در این حوزه است. مساله اصلی در این پژوهش این است، چه متغیرهایی در انتخاب سبک راهبرد های مادری موثر است و چگونه می توان با طراحی یک مدل خبره تصمیم گیری، نوع سبک راهبرد مادری را انتخاب نمود. در این پژوهش با بررسی پژوهش های پیشین، متغیر های تاثیرگذار شناسایی و با استفاده از روش تصمیم گیری دلفی فازی پایش و با بهره گیری از سیستم خبره فازی، مدل سازی شد. خبرگان از شرکت های مادر در حوزه گاز انتخاب و 27 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، متغیرهای سطح ارزش آفرینی، عملکرد سازمانی، دوره عمر، توان رقابتی و فرهنگ سازمانی بیشترین تاثیر را در انتخاب سبک راهبرد های مادری دارند. بر اساس خروجی مدل بیشترین فراوانی داده ها مربوط به انتخاب سطح کنترل راهبرد و راهبرد کنترل عملیاتی است. لذا انتخاب این دو راهبرد با توجه به ماهیت شرکت های مورد مطالعه در اولویت تصمیم گیری است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲