مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال دهم زمستان 1398 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و مفهوم پردازی محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همکاری رقابتی ورود به بازار پیشایند همکاری رقابتی نظریه داده بنیاد چندگانه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 900
همکاری های رقابتی در پاسخ به چالش هایی که در ورود به بازارهای پرتلاطم امروز پیش روی سازمان ها قرار دارد، مطرح شده است. این نوع همکاری ها ریسک های فراوانی را به همراه داشته لذا نیازمند آن است که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرند. هدف این پژوهش نیز شناسایی محرک ها و عواملی است که موجب می شوند تا رقبای سرسخت برای ورود به بازار به همکاری با یکدیگر بپردازند. به این منظور نیز صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند پیشینه تحقیق در بازه زمانی 15 سال اخیر و نیز مصاحبه با 16 نفر از خبرگان این صنعت پرداخته شده است، که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی مورد انتخاب واقع شدند. نهایتاً مدل توسعه یافته که در آن محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است در چهار گروه «منافع ادراکی حاصل از همکاری رقابتی»، «محرک های کلان»، «مشخصه های صنعت» و «شایستگی های سازمانی» مفهوم پردازی شده اند.
۲.

تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری الکترونیک تجزیه و تحلیل اهمیت - عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 903
امروزه اهمیت صنعت بانکداری الکترونیکی رو به رشد است و بیشتر بانک ها در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری فعالیت می کنند. در چنین شرایطی بانک ها برنامه های گوناگون و گسترده ای را برای تضمین بقا، بهره وری و رشد خود در پیش می گیرند. در این تحقیق سعی بر ارائه شاخص هایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی و سپس تعیین اولویت شاخص ها برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان  بوده است  تا از این راه بانک ها بتوانند به اهداف افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری نائل شود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی-پیمایشی است و از شاخه پژوهش های میدانی با فرضیات تحقیق است. جامعه آماری آن نیز خبرگان بانکی  جهت تدوین شاخص ها و مشتریان جهت ارزیابی  است. در ادامه در این پژوهش از 384 مشتری نیز در حوزه بررسی کیفیت خدمات موجود و مطلوب سؤال گردید ، که در این راستا ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد نیز تدوین گردید. جهت گردآوری داده ها  از پرسشنامه که پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ و روایی با استفاده  نظر خبرگان سنجیده شده استفاده گردید. تجزیه و تحلیل  داده ها  با روش معادلات ساختاری با رویکرد  روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 2 Smart PlS انجام گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده توسط خبرگان توسط تحلیل عاملی اکتشافی است. که در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد عامل امنیتی در اولویت اقدام برای بهبود  قرار گرفت.
۳.

مدل راهبردی عملکرد کسب وکارهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد سازمان پیاده سازی استراتژی محتوای استراتژی زمینه استراتژی فرآیند عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 58
 مهم ترین هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی و تأثیر آن بر عملکرد کسب وکارهای الکترونیکی درقالب مدل مفهومی و آزمون آن است. این پژوهش با ارائه ی مدل مفهومی سعی در آزمون نقش میانجی پیاده سازی استراتژی بین متغیرهای فرایند عملیاتی، محتوا و زمینه استراتژی با عملکرد سازمانی دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع همبستگی به طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کسب وکار الکترونیکی فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات و جامعه اطلاعاتی است و ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای استاندارد با 33 سؤال بوده که 46 شرکت به آن پاسخ داده و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSmartPLS3 انجام شده است. نتایج نشان می دهد پیاده سازی استراتژی بر عملکرد سازمان اثرگذار و نقش میانجی گری میان محتوا، فرآیند عملیاتی استراتژی و عملکرد سازمانی دارد. اما اثر عوامل زمینه ای استراتژی بر پیاده سازی آن تأیید نشد.
۴.

فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزه استراتژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراروش استراتژی پایان نامه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 445
هدف این پژوهش فراروش تحقیقات حوزه استراتژی در دانشگاه های سطح یک تهران در چارچوب پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و رساله های مقطع دکتری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و ابزار گردآوری داده ها، مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و رساله های مقطع دکتری حوزه استراتژی در چهار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبائی است که بین سال های 1370 تا 1395 انجام گرفته و در کتابخانه دانشکده مربوطه وجود داشته است. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری بوده و پس از حذف نمونه های غیرمرتبط، حجم نمونه نهایی مورد بررسی 188 عدد است. شاخص های تحلیل در قالب 11 پارامتر سهم موضوعی، مقطع تحصیلی دانشجویان، تعداد افراد مشارکت کننده، مشارکت نهادهای علمی، مشارکت گروه های علمی-تخصصی، جنسیت پژوهشگر، روش ها و تکنیک های مورد استفاده، بررسی اعتبار روش تحقیق، روش های تجزیه وتحلیل آماری، منابع و مآخذ و وضعیت ظاهری پایان نامه بررسی شد. به اختصار باید گفت با توجه به نتایج، تقویت آموزش دروس روش تحقیق و همچنین مدیریت استراتژیک برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ضروری است. ضمن این که لازم است توجه به روش های موردی و تطبیقی، روش تحقیق کیفی و آمیخته، استفاده از ابزارهای ترکیبی (پرسشنامه-مصاحبه-اسناد)، توجه بیشتر به پایان نامه های با سطح تحلیل فردی و یا ملی و نمونه گیری های غیراحتمالی و همچنین دقت بیشتر در روایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
۵.

واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری بر عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری سازمانی ابتکار استراتژیک خودکارآمدی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 355
ابتکار استراتژیک قابلیتی پویا است که نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کند. پژوهش حاضر به واکاوی نقش این ابتکار و تاب آوری در بهبود عملکرد سازمانی با تعدیل گری خودکارآمدی می پردازد. پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشیِ همبستگی با دو سوال و سه فرصیه اصلی است. جامعه آماری، کلیه مدیران سطوح عالی سازمان های دولتی شهر سمنان، و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه بندی شده است. جمع آوری داده ها مطابق پرسشنامه چندگزینه ای است. برای بررسی و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart - Pls بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، مطابق نتایج فرضیه های فرعی، تاب آوری انطباقی تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد، ولی تاب آوری برنامه ریزی شده تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی ندارد. لذا برای حفظ و ارتقا عملکرد سازمانی؛ رهبری قوی، استفاده از دانش به روش های جدید ، توانایی کارمندان برای ایفای نقش های متعدد و همچنین سازمان با داشتن منابع کافی برای جذب تغییرات غیر منتظره مورد تأکید قرار گرفتند. از سوی دیگر، فعالیت های برنامه ریزی قبل از فاجعه بر تاب آوری انطباقی تأثیرگذارند اما به خودی خود برای تأثیر مثبت بر عملکرد کافی نیستند. نتایج همچنین نقش تعدیل گری خودکارآمدی را بر رابطه معنا دار ابتکار استراتژیک با عملکرد سازمانی تأیید می کند.
۶.

پیش بینی پویای جمعیت دانش آموزان و برنامه ریزی فضای مدارس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمعیت دانش آموزی سرانه فضای آموزشی بودجه ساخت مدارس پویایی شناسی سیستم ها زنجیره سنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 33
نظام تعلیم و تربیت یکی از نهادهای اصلی جامعه است که به تأمین نیروی انسانی مؤثر می پردازد. اولین گام برای اجرای برنامه های آموزشی، داشتن فضای مناسب و کافی است. هم اکنون کمبود قابل توجهی در منابع آموزشی کشور وجود دارد. با توجه به هدف افزایش پوشش تحصیلی در اسناد چشم انداز کشور، لازم است برای تأمین منابع آموزشی برنامه ریزی نمود. در این پژوهش جمعیت کل دانش آموزان کشور در مقطع ابتدایی و متوسطه اول با استفاده از شبیه سازی پویای سیستمی تا سال 1420 پیش بینی شده و سپس سیاست های مختلف مرتبط با بودجه ی تخصیص یافته به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج گویای آن است که چنانچه رفتار باروری مطابق حال حاضر پیش برود، جمعیت دانش آموزان در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت و پس از گذراندن بیشینه خود در دهه 1400، سیر نزولی خواهد داشت. چنان چه بودجه اختصاص یافته به ساخت مدارس، رقمی مطابق با مقدار اعلام شده برای سال 1398 داشته باشد، با کاهش جدی در سرانه مساحت فضای آموزشی مواجه خواهیم شد. در سناریوی بودجه دو برابر این مقدار، این کاهش کمتر از یک متر مربع و در سناریوی بودجه 3 برابر، پس از 5 سال، سرانه آموزشی مدارس کشور بهبود خواهد یافت.
۷.

تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری اکوتوریسم دشت لوت SWOT QSPM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 360 تعداد دانلود : 960
با توجه به شیفتگی پسانوگرایی، سکوت و تنهایی، گردشگری بیابان ارزش معنوی و جدیدی از گشت وگذار در مناطق ساکت و بایر ایجاد کرده که این امر باعث رشد پیوسته آن در مناطق مختلف جهان شده است. از طرفی توسعه اکوتوریسم علاوه بر ایجاد درآمد برای افراد محلی و به طورکلی افزایش GDP، می تواند در حفاظت از اکوسیستم بیابان ها تأثیر به سزایی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر به تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت پرداخت. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش بررسی، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از کارشناسان مرتبط با صنعت گردشگری استان کرمان و همچنین افراد آشنا به دشت لوت تشکیل دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و در نتیجه ارائه راهبردهای مناسب از روش تحلیلی SWOT و ماتریس کمّی QSPM استفاده شد. پژوهش در پنج فاز انجام گردید. نتایج حاصل از اجرای چهار فاز نخست نشان داد که منطقه تهاجمی به منزله موقعیت راهبردی برتر در توسعه اکوتوریسم دشت لوت است. در فاز پنجم از طریق ماتریس کمّی QSPM راهبردهای منطقه تهاجمی به ترتیب جذابیت الویت بندی شد و راهبرد اول این منطقه به مثابه جذاب ترین راهبرد تعیین گردید.
۸.

طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی حکمرانی خوب مدل سه شاخگی بانک ها سازمان چند سطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 752
مهم ترین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی بر اساس مدل سه شاخگی است. پژوهش با چهار سوال پژوهشی از نوع ترکیبی است که در بخش کیفی شناسایی عوامل حکمرانی خوب از طریق بررسی مبانی نظری و پیشینه و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 15 متخصص به منزله اعضای پانل است و در بخش کمّی از طریق تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری است که در این بخش تعداد 15 نفر از مدیران ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر خرم آباد مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اساسی ترین عوامل مرتبط با تبیین حکمرانی خوب، تدوین خط مشی، شفافیت قوانین، ساختار مدیریت نامتمرکز، ظرفیت سازی کنترل، حذف مقررات زائد، سنجش کیفیت خدمات، تغییرات بازار، سنجش کیفیت CRM، ارزش محوری، فرهنگ سازی، جو سازمانی، برابرسازی فرصت ها، سیستم جبران خدمت، تسهیل HRMS، درونی سازی، تعهد سازمانی است.
۹.

راهبرد سرمایه گذاری با تغییرات دما و ارزش شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرتفوی ردیاب تغییرات دما مدل های قیمت گذاری ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 613
تغییرات دما بر میزان بهره وری کارکنان و دستگاه های تولیدی شرکت ها و به تبع آن سود عملیاتی شرکت ها اثرگذار است. بر اساس مدل گردون، ارزش شرکت حاصل تنزیل سودهای تقسیمی آن شرکت به صورت مادام العمر است. از آنجا که دمای هوا در طول زمان در حال تغییر است، اگر سرمایه گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما صرف ریسک در نظر بگیرند، ارزش شرکت ها در طول زمان تغییر خواهد یافت. در پژوهش حاضر رابطه تغییرات دما (از طریق صرف ریسک دما) و ارزش شرکت ها در طول زمان بررسی می شود. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام «پرتفوی ردیاب» صرف ریسک تغییرات دما استخراج شده و سپس با مدل دو عاملی بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در مقاطع مختلف زمانی برآورد می شود. در نهایت با استفاده از مدل گردون، ارزش شرکت ها در طول زمان محاسبه می گردد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1396 بررسی شده است. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش سری زمانی استفاده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران قیمت گذاری شده و افزایش گرمای جهانی در طول زمان باعث کاهش ارزش شرکت ها شده است، لذا سرمایه گذاران باید در تحلیل های بنیادی و راهبردهای سرمایه گذاری خود نقش تغییرات دما را عاملی فزآینده در بازده مورد انتظار در نظر گرفته تا به نتایج مطلوب تری رسیده و در عین حال به کارایی بازار سرمایه نیز کمک کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵