مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال هشتم پاییز 1396 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیلی از فاصله میان انتظارات و واقعیت های مصرف: سنجش رضایتمندی مشترکان گاز استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف گاز طبیعی انتظارات وضعیت درک شده رضایتمندی مصرف کنندگان مدیریت راهبردی مصرف گاز طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 561
 یکی از متغیرهای کلیدی در مدیریت بازارهای مبتنی بر سرمایه داری مصرف، آگاهی و ادراکات مشتریان و مصرف کنندگان در مصرف کالاها و خدمات است. این آگاهی و ادراک به نوعی میزان رضایتمندی مصرف کنندگان را از کیفیت و وضعیت موجود کالا و یا خدمات، در قالب فاصله میان برداشت مشتری از کیفیت عینی کالا یا خدمات در کنار انتظارات آن نشان می دهد. در این پژوهش با تأکید بر چنین مفهومی که از الگوی رضایت مشتری ریچارد الیور اخذ شده است، تحلیلی میان رشته ای عرضه می شود که در آن فاصله میان انتظارات و واقعیت های مصرف (گاز طبیعی) مصرف کنندگان اندازه گیری شده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بنا بر قلمرو آن، شناسایی فاصله میان انتظارات و واقعیت درک شده مصرف کنندگان گاز طبیعی استان تهران است. این پژوهش که در سال 1395 به انجام رسیده از نوع توصیفی- مقایسه ای بوده، روش آن پیمایش و ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه است. جامعه پژوهش شامل کلیه مشترکان گاز طبیعی استان تهران به تفکیک مشترکان مسکونی، تجاری و صنعتی است. حجم نمونه 1837 مشترک و شیوه نمونه گیری آن از نوع  PPSاست. بر اساس یافته های این پژوهش در مجموع میزان انتظار کلیه مشترکان گاز طبیعی از شرکت گاز استان تهران بیش از نمره ارزیابی عملکرد عینی این شرکت است. دیگر آنکه نحوه مواجهه مشترکان گوناگون با چنین پدیده ای به میزان آگاهی و بعد شناختی آن ها باز می گردد. از این رو، ارائه هرگونه تحلیلی از فاصله میان انتظارات و واقعیت های مصرف تابعی از کنشگران اجتماعی و تنوع موجود در میان آن ها خواهد بود.
۲.

رابطه سبک تصمیم گیری مدیران با عملکرد سرمایه گذاری آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری مدل اسپرولز و کندال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 345
 بررسی فرآیند تصمیم گیری می تواند موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری و حل بهتر مسئله شود و تصمیم گیری برای انتخاب گزینه صحیح سرمایه گذاری یکی از تصمیم های مهم افراد و شرکت ها تلقی می شود. یکی از عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران، سبک تصمیم گیری آن ها است. در این پژوهش برای مطالعه سبک تصمیم گیری مدیران در زمان سرمایه گذاری و خرید سهام از سبک تصمیم گیری اسپرولز و کندال که بر گرایش های ذهنی تصمیم گیرنده تاکید دارد، استفاده شده است. پرسشنامه سبک تصمیم گیری (CSI) بین مدیران شرکت های سرمایه گذاری توزیع شده است که در بازه زمانی 89 تا 92 مسئولیت داشته اند. جهت شناسایی سبک های تصمیم گیری مدیران از آزمون t- تک نمونه ای استفاده شده که پنج سبک از هشت سبک مدل در بین مدیران شناسایی شدند. جهت بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاری مدیران از آزمون همبستگی پیرسون و جهت تایید معناداری ضریب همبستگی از آزمون معناداری r استفاده شده است که سبک های ایده آل خواهی یا حساسیت نسبت به کیفیت، حساسیت نسبت به برند شرکت های پذیرفته شده در بورس، ﺣﺴﺎﺳیﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗیﻤﺖ و ارزش ﻣﻮرد ﺗﺒﺎدل و سبک ﻋﺎدتﮔﺮایی و وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یک ﺑﺮﻧﺪ، با عملکرد سرمایه گذاری مدیران موردتایید قرار گرفتند و معنادار شده اند.
۳.

سیاست گذاری مهار تلفات جاده ای در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلفات جاده ای پویایی شناسی سیستم سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 163
 واقعیت ها نشان می دهد که در همه جای دنیا سه عامل انسان، راه و خودرو نقش تعیین کننده ای در وقوع تلفات جاده ای دارند؛ اما درصد تأثیر آنها برای کشورهای مختلف متفاوت است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل و متغیرهای اصلی تلفات جاده ای در ایران و سپس توسعه یک مدل شبیه سازی پویایی شناسی سیستم است. پویایی شناسی سیستم، روشی برای درک و تجزیه وتحلیل بهتر مسائل پیچیده، درهم تنیده، غیرخطی و پویا در سیستم های اجتماعی است که می تواند به طراحی ساختار و سیاست های جدیدی برای بهبود رفتار سیستم ها کمک کند. ازآنجاکه مسئله پیش بینی تصادفات و تلفات جاده ای، دربرگیرنده سیستم های پیچیده و متنوعی از جمله: انسان، راه و خودرو و بسیاری عوامل محیطی دیگر می شود، طراحی مدل شبیه سازی پویا برای درک روابط بین این سیستم ها در کشور ضروری به نظر می رسد که می تواند منجر به تکامل ارائه راه حل هایی پایدار برای تضمین ایمنی جاده ها شود. در این پژوهش از نرم افزار شبیه سازی ونسیم استفاده و داده های حمل و نقل، تصادفات، بزرگ راه ها و نیروی پلیس از منابع دولتی جمع آوری شده است. مدل با توجه به سناریوهای تمامی راهبردهایی که برای بهبود وضعیت می توان ارائه داد شامل: سیاست بهبود امدادرسانی جاده ای، سیاست بهبود کیفیت خودرو و راه و سیاست افزایش حضور پلیس در جاده ها، توسعه داده شده است و بااستفاده از سوابق موجود از داده های واقعی تصادفات و تلفات، اعتباریابی شده است. براساس نتایج شبیه سازی، سیاست های اعمال شده در کوتاه مدت کاملا موثر واقع شده اند و عامل انسانی مهمترین عامل در وقوع تصادفات مشاهده شد.
۴.

نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودباوری استرس استرس مثبت هزینه های استرس تحولات جوامع و استرس کامیابی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 122
 به عقیده بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت سازمان، اهمیت به سرمایه های سازمانی باید نقش بیشتری در تدوین راهبرد و سازماندهی نیروها در راستای اهداف سازمان داشته باشد. باید تلاش شود تا شرایط کارکنان با راهبردهای کلی سازمان هماهنگ شود؛ بنابراین پژوهش پیش رو با مطالعه نقش استرس در کارکنان و نیز راهبردهای خودباوری در بخش کارکنان مالی کارگزاران فعال دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش
۵.

راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی سنجش هوش فرهنگی فراترکیب دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 641
 پیدایش محصولات و ارائه خدمات در سطح جهانی موجب ایجاد و تشدید رقابت بین المللی شده و این تغییر با گسترش روز افزون دسترسی به اطلاعات و فنآوری های مرتبط با آن چالش های جدیدی را برای سازمان ها و صنایع ایجاد کرده است. به ناچار بسیاری از سازمان ها قلمرو فعالیت های خود را وسعت داده اند. این وسعت قلمرو فعالیت باعث شده است که سازمان ها با چندگانگی فرهنگی در کارکنان و مراجعان مواجه شوند. هوش فرهنگی یکی از راه های مدیریت موثر این پدیده است. این پژوهش به منظور تعمیق مفهوم هوش فرهنگی و با هدف طراحی و تبیین الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی انجام شده است. در این مسیر مولفه ها و متغیرهای الگوی موردنظر با بهره گیری از مطالعه های فراترکیب شناسایی شده و چارچوب مفهومی به دست آمده برای ارزیابی و سنجش هوش فرهنگی با استفاده از دلفی فازی در نمونه آماری منتخب خبرگان اصلاح و تایید شد. با جمع بندی مطالعات، شش مولفه به عنوان خودگشودگی برای یادگیری بین فرهنگی، تماس با سایر فرهنگ ها، برقراری ارتباطات با سایر زبان ها، لذت بردن از ارتباطات بین فرهنگی و اهمیت دادن به آگاهی از فرهنگ ها به همراه 19 کد محوری برای ارزیابی و سنجش هوش فرهنگی شناسایی شد. این کدها، حاصل بررسی مقاله های منتخب از فراترکیب و دلفی فازی بوده اند که می تواند مدلی کارامد برای ارزیابی و سنجش هوش فرهنگی به کار رود.
۶.

طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان شرکت ملی حفاری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 702
 هدف مقاله حاضر طراحی چا بک سازی سه عاملی سازمان بر پایه کارکرد رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه جمع آوری داده ها و ارتباط میان متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی علّی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل 325 نفر از کارکنان ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با استفاده از این روش و جدول کرجسی و مورگان، تعداد 176 نفر انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه رهبری سازمانی، طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان، رضایت شغلی و تعهد سازمانی استفاده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، داده ها مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشانگر آن است که رهبری سازمانی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران دارد و درنتیجه رهبری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی تعهد سازمانی و طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان در ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران دارد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان در ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران دارند.
۷.

تبیین راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری خلق و انتقال دانش مدیریت دانش مولفه های انسانی ساختاری و ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 91
 وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری متولی تولید علم و دانش، توسعه و گسترش پژوهش در کشور است و دانش یک منبع اصلی و سرمایه سازمانی در این وزارت است. درصورتی که وزارت علوم متولی مدیریت دانش کشور باشد، ابتدا باید خود بتواند مدیریت دانش مناسبی را در سازمان خود ایجاد کند. این پژوهش با پاسخ به این سوال ها که آیا سرمایه فکری با خلق و انتقال دانش رابطه معناداری دارد؟ و این که وضعیت عوامل سرمایه فکری و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری چگونه است؟ انجام شده است. فرضیه های پژوهش عبارت اند از: بین سرمایه فکری و خلق و انتقال دانش رابطه معنا داری وجود دارد (فرضیه اصلی) و همچنین بین عوامل انسانی، ساختاری و ارتباطی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری رابطه معنا داری وجود دارد (سه فرضیه فرعی). جامعه آماری شامل کارکنان وزارت علوم است و از بین آن ها 227 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 864/0 بوده و نتایج نشان می دهد که هر سه مولفه انسانی، ساختاری و ارتباطی با خلق و انتقال دانش در وزارت علوم ارتباط معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵