مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال ششم تابستان 1394 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین راهبرد های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی برنامه ریزی راهبردی ماتریس SWOT ماتریس IE ماتریس QSPM بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 289
 اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت ها و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات یا کاهش دادن آن ها درصدد تدوین راهبرد هایی برآیند؛ و از طرفی یکی از فعالیت های اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آن ها را ارزیابی کند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته در بانک های مرکزی دنیا و مطالعات داخل کشور، عوامل داخلی و خارجی و راهبرد ها در قالب ماتریس SWOT شناسایی و بر اساس ماتریس IE نوع راهبرد تعیین و نهایتاً بر اساس ماتریس QSPM اولویت بندی گردیدند. بر اساس نتایج، راهبرد تدافعی یعنی پنج راهبرد مندرج در خانه WT جهت ارزیابی و اولویت بندی مدنظر قرار گرفت که نتایج آن نیز به ترتیب اولویت؛ راهبرد هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، راهبرد مستقل بودن با بازنگری در قوانین و مقررات، راهبرد تقویت فرآیندهای مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی، راهبرد تقویت نقش سیاست گذاری و راهبرد تقویت چارچوب نظارتی می باشد.
۲.

کارایی قابلیت های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های پویا پویایی فنی پویایی بازار عملکرد مالی عملکرد بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 10
 مسئله ای که تحقیق حاضر با آن مواجه است این است که چه بافت و محیطی برای قابلیت های پویا مفید و مناسب است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات قابلیت های پویای مشابه در پویایی های فنی و بازاری محیط است. از این رو عملکرد شرکت به عنوان پیامد قابلیت های پویا در نظرگرفته شده و نقش تعدیل گری پویایی محیطی آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شرکت های تولیدی فعال در بورس اوارق بهادار تهران می باشند. داده های عملکرد از ترازنامه مالی شرکت ها و داده بقیه متغیرها از پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 93%) استخراج گردید. مدل در قالب دو فرضیه تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد همچنین نقش تعدیلگری پویایی محیطی در رابطه قابلیت های پویا و عملکرد تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که پویایی محیطی اثر تعدیلگری مثبتی در رابطه قابلیت های پویا و عملکرد شرکت دارد. همچنین رابطه قابلیت های پویا و عملکرد در محیط های ایستا معنادار نبوده اما در محیط های پویا و نسبتاً پویا این رابطه معنادار است.
۳.

تبیین مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل راهبردی گفتمان راهبرد به منزله عمل تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 811
 مطالعه گفتمان در حوزه های بومی و صنایع مشخص، یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم راهبرد پژوهی، یعنی (راهبرد به منزله عمل) هست. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج (چیستی) و (چرایی) مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین کشور جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلستی آی از راهبرد تئوری داده بنیاد و رهیافت ظاهر شوند گلاسر به وسیله کدگذاری مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته شده است. نتایج از درون 15 مصاحبه میدان نیمه ساختاریافته با مدیران، سرپرستان و کارکنان دانشی فعال در صنعت توزین کشور، به وسیله نمونه گیری نظری و تا رسیدن به مرحله اشباع استخراج گردیده و در انتها بر اساس تحلیل داده ها مدل کنترل راهبردی صنعت توزین تبیین شده است.
۴.

مشارکت هیئت مدیره در پایش راهبردی: نقش ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایش راهبردی کنترل استراتژیک هیئت مدیره حاکمیت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 651
 مزیت رقابتی پایدار سازمان در گرو توانایی آن در ساخت فعالانه محیط و یا انطباق منعطف با آن است. پایش راهبردی نظامی است که نیل به این پیش دستی و انعطاف را کانون تمرکز خود قرار داده است. از سوی دیگر، با توجه به جداسازی روزافزون مالکیت از مدیریت در سازمان ها و افزایش حضور گروه هایی تحت عنوان هیئت مدیره در صدر سلسله مراتب تصمیم گیری این هستارهای اجتماعی، بررسی نقش گروهِ حاکمیتیِ هیئت مدیره در جهت گیری راهبردی سازمان ها سهم چشمگیری در افزایش شناخت سازمان و مدیریت آن خواهد داشت. این نوشتار رابطه میان ساختار هیئت مدیره و مشارکت آن در پایش راهبردی سازمان را تبیین می کند. برای تحقق این هدف، ابعاد مختلف پایش راهبردی و ساختار هیئت مدیره تعیین می گردند. سپس، چارچوب نقش ساختار هیئت مدیره در مشارکت آن در پایش راهبردی به دست می آید و فرضیه هایی مبتنی بر چارچوب مذکور تعریف می شوند. با آزمون این فرضیه ها با اتکا بر پاسخ های 180 عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی ایران به پرسشنامه 29 پرسشی محقق ساخته و با استفاده از آزمون های میانگین، همبستگی (پیرسون و مجذور اتا) مشخص می شود که متغیرهای دوگانگی مدیریت، تنوع، اندازه و درونی بودن رابطه معناداری با مشارکت کنش گرایانه هیئت مدیره در پایش راهبردی سازمان دارند. برازش مدل پیشنهادی با اتکا بر روش معادلات ساختاری تأیید می شود.
۵.

تدوین راهبرد فرآیندی بازاریابی با شخصیت برند و بودجه مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم خرید تجانس شخصیت انسان و برند راهبرد بازاریابی شرایط داخلی و محیطی استراتژی تغییر جهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 60
 امروزه در محیط رقابتی، کالاهای ایرانی معمولاً به دلیل عدم توجه در تدوین راهبردهای کارای بازاریابی و نه لزوماً به دلیل عدم کیفیت قابل قبول، توسط مصرف کنندگان از صحنه رقابت با رقبای خارجی کنار زده می شوند. با درک این واقعیت، تحقیق حاضر در پی بررسی اثرات متغیر شخصیت برند و بودجه مصرف کننده در تدوین راهبرد بازاریابی کالای ایرانی است. بر این اساس چهار نوع کالا با درجات متفاوت مصرفی از دو نوع برند ایرانی و خارجی برای یک نمونه ای مشتمل بر 600 نفر از ساکنین شمال و جنوب تهران انتخاب گردید. پایایی و روایی پرسشنامه و دادها از طریق روش های آلفای کرون باخ و روایی صوری مورد تأیید قرار گرفت. سپس مدل اقتصادسنجی لاجیت برای آزمون فرضیه های تحقیق به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای تمام گروه های کالای ایرانی در شمال تهران و برای کالاهای مصرفی و نیمه بادوام در جنوب تهران شخصیت برند نقش مؤثرتری در تدوین راهبرد بازاریابی به همراه دارد. لیکن در جنوب تهران و برای گروه کالاهای بادوام و خیلی بادوام این بودجه مصرف کننده است که می تواند نقش عمده ای را در تدوین راهبرد بازاریابی ایفاء نماید.
۶.

تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاملات میان وظیفه ای عوامل سازمانی عوامل خاص صادرات آشفتگی بازار آشفتگی تکنولوژی عملکرد صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 368
 مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات صورت گرفته است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد، ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه ای با 36 سوال بوده و جهت آزمون آن 250 پرسشنامه بین مدیران شرکت های صادرکننده مواد غذایی که دفتر مرکزی آنها در تهران بوده استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهایSpss  وLisrel مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج برآمده از فرضیات نشان می دهد که تعاملات میان وظیفه ای بر عملکرد صادرکنندگان تاثیر مثبت دارد و از عوامل سازمانی (تعهد مدیران و سیستم پاداش) و همچنین سه عامل خاص صادرات (ساختار صادات، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) و متغیر مداخله گر آشفتگی بازار تاثیر مثبتی بر تعاملات میان وظیفه ای دارند، درحالی که بین سیستم آموزش و تعاملات میان وظیفه ای و متغیر مداخله گر آشفتگی تکنولوژی و تعاملات میان وظیفه ای رابطه معناداری یافت نگردیده است، امید است نتایج این پژوهش مدیران و سیاست گذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه عملکرد صادراتی کشور را بهبود بخشند.
۷.

تحلیل راهبردی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع و رفتار مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد مشتری تولید مالی نوآوری کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 487
مدیریت کیفیت جامع، فلسفه ای جامع و پیشرو در زمینه مدیریت است که با در نظر گرفتن کیفیت محصول/خدمت و کسب رضایت مشتری، قادر است سازمان ها را در جهت حفظ بازارهای فعلی و کسب بازارهای جدید، در عصر پرتنش و مملو از رقابت های فرامرزی حاضر، یاری کرده و بقاء آن ها را تضمین کند. همزمان و با توجه به رقابت های تنگاتنگ، تجربیات جدید و پیشرفت هایی که در صحنه بازار، کیفیت و نوآوری و مدیریت مطرح می شود، درک ما از TQM، ویژگی ها، خصوصیات، کارکردها و روابط آن، به طور مداوم در حال تغییر است و کارکردها، ویژگی ها و روابط جدیدی از آن مطرح شده و گستره تحت تأثیر آن، افزایش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر رفتار مشتری از طریق نشانه های تولید، مالی، نوآوری و کیفیت، پرداخته و از لحاظ نوع، یک تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، نمایندگی ها و مراکز خدمات بعد از فروش گروه بهمن بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه وتحلیل و تحلیل مسیر، از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS استفاده گردید. بررسی تحلیلی نتایج تحقیق، گویای این مطلب است که تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مشتری، از طریق نشانه های کیفیت و نوآوری، مثبت و در حد بالایی بوده و این تأثیر از طریق نشانه های تولید و مالی، مثبت و معنادار است.
۸.

آینده پژوهی برای راهبرد های مدیریت دانش با رویکرد سناریونگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سناریونگاری راهبرد مدیریت دانش سناریوویزارد تحلیل متوازن تأثیر متقابل شرکت حمل ونقل ریلی رجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 246
دانش برای سازمان ها ازجمله دارایی های راهبردی است، به طوری که صاحب نظران علم مدیریت، دانش را ایجادکننده مزیت پایدار می دانند؛ پس، به منظور حفظ این مزیت در آینده، سازمان ها باید آمادگی اقدام در برابر شرایط احتمالی و تجویز راهبرد مناسب مدیریت دانش را داشته باشند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر راهبرد مدیریت دانش، شناسایی سناریوهای احتمالی پیشروی سازمان، ارایه اقدامات لازم برای آینده های محتمل و پیشنهاد راهبرد مدیریت دانش مناسب برای آن ها هست. در این پژوهش، از رویکرد سناریو نگاری با نرم افزار سناریوویزارد برای پیش میانی آینده های ممکن استفاده و شرکت رجا به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از حیث روش، پیمایشی است که در سطح اکتشافی انجام می شود. با استفاده از تحلیل متوازن تأثیر متقابل توسط نرم افزار سناریوویزارد، 8 سناریوی قوی و 81 سناریوی ضعیف به دست آمد که 3 سناریو به عنوان سناریوهای خوش میانانه، بدمیانانه و محتمل انتخاب و در اختیار هییتی قرار گرفتند تا برای هرکدام، تمهیداتی در نظر گرفته و راهبرد مدیریت دانش متناسب با آن را پیشنهاد نمایند. درنتیجه، برای سناریوی خوش میانانه راهبرد پویا با تمرکز بیشتر بر راهبرد انسان محور و برای سناریوهای بدمیانانه و محتمل راهبرد پویا با تمرکز بیشتر بر راهبرد سیستم محور پیشنهاد گردید.
۹.

تبیین الگوی رهبری راهبردی برای ارتقای سطح عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری راهبردی توانمندسازی عملکرد شغلی تعهد عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 82
با توجه به تأثیر مستقیم نحوه عملکرد کارکنان بر میزان دسترسی به اهداف سازمانی، بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان ازجمله ضروریات سازمان ها است. نقش رهبر سازمان همواره به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر کارکنان و گرایش های شغلی آن ها مطرح بوده و سبک های مختلف رهبری در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مقاله به بررسی تأثیر رهبری راهبردی به عنوان یک سبک رهبری بر روی توانمندسازی، تعهد عاطفی و عملکرد شغلی کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه گیلان پرداختیم. با توجه به حجم جامعه و روش نمونه گیری، تعداد 160 نفر از کارکنان دانشگاه گیلان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. سپس فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و به کمک نرم افزار AMOS مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها مشخص شد که رهبری راهبردی بر توانمندسازی و عملکرد شغلی به طور مثبتی تأثیرگذار است. همچنین توانمندسازی و تعهد عاطفی نیز بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارند؛ اما در پژوهش حاضر تأثیرگذاری رهبری راهبردی بر تعهد عاطفی مورد تأیید قرار نگرفت.
۱۰.

توسعه صادرات با ارتقاء توانمندی های بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندی های بازاریابی قیمت گذاری کانال توزیع خدمات پس از فروش صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 552
ظرفیت بالقوه موجود و قیمت های قابل رقابت ازجمله عواملی هستند که بر جذابیت حضور تولیدات ایرانی و به خصوص محصولات پتروشیمی در بازارهای بین المللی افزوده است. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده ضمن تبیین مفهوم توانمندی های بازاریابی، تأثیرپذیری آن از عوامل محیطی داخلی – خارجی و نوع محصول در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها ماهیت توصیفی - پیمایشی دارد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه و روش مورد استفاده جهت سنجش فرضیات تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده ضمن تأیید تأثیر متغیرهای قیمت گذاری، توسعه کالاهای جدید، مدیریت کانال توزیع، مدیریت تحویل، خدمات پس از فروش و ارتباطات بازاریابی به عنوان عوامل زیرمجموعه توانمندی های بازاریابی، اثرگذاری نوع محصول و محیط خارجی را نیز بر آن می پذیرد. با این حال در بین عوامل محیطی، تأثیر محیط داخلی را بر توانمندی های بازاریابی، کمتر از سطح اطمینان معمول 95 درصد معنا دار گردید که نشان دهنده تأثیر بیشتر نوع محصول به نسبت عوامل محیطی سازمان در ارتقا توانمندی بازاریابی بین المللی است.
۱۱.

تأثیر توسعه فرصت های گردشگری بر کاهش بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت گردشگری صنعت گردشگری اشتغال رفاه اجتماعی فقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 327
گردشگری، به عنوان یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی بسیاری از کشورها ازجمله ایران، می تواند راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، خروج از اقتصاد تک محصولی و کاهش بیکاری باشد. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال، این پژوهش به بررسی رابطه گردشگری و اشتغال در ایران می پردازد. در ای ن پژوهش از روش تحقیق "توصیفی- کاربردی" استفاده شده و نمونه ای که شامل 350 پرسشنامه با 32 پرسش5 گزینه ای است، در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ملی جوانان و وزارت کار و امور اجتماعی توزیع گردیده است. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های جمع آوری شده و همچنین استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و با کمک نرم افزار spss، نتیجه گرفته شد که مدیریت گردشگری از طریق صنعت گ ردشگری تأثیر معنا داری بر اشتغال دارد. همچنین این تحقیق نشان می دهد که صنعت گردشگری تأثیر معنا داری بر ایجاد فرصت های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲