مجید محمدشفیعی

مجید محمدشفیعی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

کیفیت مقصد گردشگری، هویت یابی برند مقصد و نیت های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت یابی برند مقصد کیفیت برند مقصد رضایت گردشگر نیّت های رفتاری تبلیغات دهان به دهان قصد بازدید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۱
از مهم ترین مشکلات صنعت گردشگری در ایران، توسعه روابط پایدار با گردشگران است. در این راستا، توجه به کیفیت مورد نیاز گردشگران و رسیدن به هویتی در شأن مقصد اهمیت دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر کیفیت در نیت های رفتاری گردشگر با تأکید بر نقش میانجی هویت یابی گردشگر با برند مقصد است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از شهرهای منتخب ایران از آبان 1398 تا خرداد 1399 تشکیل می دهند. به منظور جمع آوری داده ها، ابتدا از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب شهر ها و سپس از نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس برای پرسش از گردشگران استفاده شد. روایی محتوا و پایایی پرسش نامه (آلفای کرونباخ 93 درصد) تأیید و درنهایت 415 پرسش نامه محقق ساخته پذیرفته شده برای تجزیه وتحلیل با روش مدل سازی معادلات ساختاری جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهند کیفیت با سه بعد آن در هویت یابی، رضایت و نیت های رفتاری (قصد بازدید مجدد و تبلیغات دهان به دهان) تأثیر دارد. همچنین هویت یابی سبب افزایش رضایت و نیت های رفتاری می شود. براساس نتایج، مقاصد گردشگری باید کیفیت مورد نیاز گردشگران را فراهم کنند تا از این طریق در گردشگر تعلق خاطر ایجاد شود و سبب رضایت گردشگر، تبلیغات دهان به دهان و قصد بازدید مجدد گردشگر شوند.
۲.

تاثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه بیمه الکترونیک چابکی سودآوری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بسته جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، البرز، دانا، تجارت نو و ما بودند که تعداد 320 نفر به شیوه نمونه-گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل آماری در علوم اجتماعی و نرم افزار آماری انجام شده است. یافته ها: مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش شده تمامی متغیرهای پنهان بالای 7/0 بود که از سازگاری درونی پرسشنامه حکایت داشت. مقدار متوسط واریانس استخراج شده (میانگین) برای متغیرهای مکنون بالاتر از 5/0 بود که نشان دهنده میزان همبستگی سازه با شاخص های خود است. بنابراین، روایی همگرای الگوی اندازه گیری مطلوب بود. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد پیاده سازی بیمه الکترونیک بر هر سه متغیر چابکی و ابعاد آن، مزیت رقابتی و سودآوری سازمان های بیمه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در این بین، تأثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی (β= 0.611) بیشتر از مزیت رقابتی(β= 0.476) و سودآوری (β= 0.299) بوده است. نتیجه گیری: اجرای اصولی و موفق بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و همچنین سودآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، فناوری های وب و معماری های سرویس گرا می توانند بر چابکی بیمه از طریق کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان، ایجاد انعطاف در پاسخگویی به نیازهای بیرونی تأثیر بگذارند. از طرفی، استفاده از بیمه الکترونیک باعث می شود شرکت ها سریع تر به منابع راهبردی در بازار دست پیدا کنند و مهارت های جدید مکمل در شرکت ایجاد شود تا بتوانند برتری خود را در رقابت حفظ کنند. همچنین، پیاده سازی بیمه الکترونیک با کاهش هزینه های بوروکراسی اداری، کاهش سطوح و سلسه مراتب سازمانی، کاهش هزینه های خرید کاغذ و اقلام اداری، کاهش هزینه های پرسنلی، افزایش وصول حق بیمه، کاهش فرار و تقلب های بیمه ای و سایر موارد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها و سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.
۳.

تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگی های شخصیتی گردشگر (مطالعه موردی: مقاصد منتخب گردشگری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلق مشترک ارزش تصویر مقصد دلبستگی به مقصد تجربه مقصد و ویژگی های شخصیتی گردشگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از مهم ترین مشکلات مقاصد گردشگری ایران این است که بخش قابل توجهی از خدمات و محصولاتی که در مقاصد ارائه می شود مطابق خواست و نیاز گردشگران نیست، درحالی که مقاصد گردشگری باید، برای ارائه ارزش بیشتر و کسب مزیت رقابتی بلندمدت، از راه حل های متناسب با تقاضای گردشگران بهره برد. لذا، هدف این پژوهش، تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقاصد منتخب گردشگری با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگی های شخصیتی گردشگر است. جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی در ایران هستند. به منظور جمع آوری داده ها، ابتدا از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب استان ها و شهر های گردشگری و سپس از نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس برای پرسش از گردشگران شهرهای منتخب (اصفهان، شیراز، تهران، مشهد، رشت و ساری) استفاده شد. داده ها از خرداد تا اسفند 1398 و به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و روایی محتوا (صوری) و پایایی آن (با آلفای کرونباخ 92 درصد) تأیید شد. درنهایت، 495 پرسش نامه قابل قبول برای تجزیه وتحلیل با روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج، مهم ترین عوامل مؤثر در خلق مشترک ارزش در مقصد شامل تجربه مقصد، دلبستگی به مقصد و تصویر مقصد است. همچنین، ویژگی های شخصیتی گردشگر در رابطه بین دلبستگی به مقصد و خلق مشترک ارزش در مقصد و تصویر مقصد و خلق مشترک ارزش در مقصد نقش تعدیلگر دارد. براساس نتایج، عاملان صنعت گردشگری می توانند، با تعامل مناسب با گردشگران، تجربیات خاطره انگیزی برای آنان خلق کنند و ذهنیت آنان درخصوص مقصد را تغییر دهند.
۴.

عوامل مؤثر بر انگیزش کاربران بازی ها در شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر نگرش کاربر و قصد خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های شبکه اجتماعی نگرش به بازی ها انگیزش کاربر شخصی سازی جذابیت بصری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۹
هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش کاربران بازی ها در شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر نگرش کاربر و قصد خرید است. پس از بررسی پژوهش های گذشته بومی سازی، بهنگام بودن، جذابیت بصری، تصویر اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر بر انگیزش بیرونی و سهولت درک شده، شخصی سازی و لذت درک شده به عنوان عوامل مؤثر بر انگیزش درونی شناسایی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران شبکه های اجتماعی است که از خدمات این شبکه ها استفاده می کنند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. روایی محتوای سؤالات پرسشنامه را استادان و خبرگان حوزه رفتار کاربران بررسی و تأیید کردند و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ نمورد تأیید شد. از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. باتوجه به نتایج، تمامی عوامل شناسایی شده بر انگیزش درونی و بیرونی کاربر بر نگرش به بازی های خدماتی شبکه های اجتماعی و تمایل به خرید آنلاین از آنها تأثیر مثبت معنادار دارند.
۵.

آسیب شناسی فضای کسب و کار و اشتغال در ایران با تمرکز بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیر رسمی با رویکرد شبکه مضامین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضای کسب و کار اشتغال غیررسمی تحلیل تم روش دلفی شبکه مضامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
محیط کسب و کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های مهم در کسب و کار، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تلاش در جهت ارتقای شاخص های بهبود فضای کسب و کار، نقش چشمگیری در رشد و توسعه اشتغال، به خصوص در بخش خصوصی دارد. آسیب شناسی متغیرهای درگیر در این زمینه می تواند در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارها مؤثر باشد. از متغیرهای مهم در این زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب و کار دارد. اگر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا لازم است تا عوامل پیش ران و موانع شناسایی شود، تا گام های مثبت در جهت رفع موانع و تقویت پیش ران ها برداشته شود. لذا تمرکز این پژوهش بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیررسمی در ایران است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با خبرگان انجام شد. سپس داده ها با روش های مختلف از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی سه دور دلفی، داده ها اعتبارسنجی گردید و چارچوب نهایی پژوهش به صورت شبکه مضامین طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش بیش از هشتاد عامل در شکل گیری اشتغال غیررسمی شناسایی و سپس در دسته های عوامل کلان، قانونی و فردی طبقه بندی شد.
۶.

شناسایی ابعاد و مولفه های ملیت گرایی مصرف کننده با روش آمیخته: مطالعه صنعت پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ملیت گرایی مصرف کننده میهن پرستی کالای داخلی تحلیل تم صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۷۴
هدف: افزایش تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی یکی از دغدغه های اصلی است که در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی هر کشوری مطرح است. ملیت گرایی مصرف کننده یکی از مباحث مهم در رفتار مصرف کننده است که تبیین درست آن نقش موثری در این مساله ایفا می کند و به کسب و کارها برای طراحی استراتژی های موقعیت یابی محصول و موفقیت در بازار کمک می کند. هدف این پژوهش تبیین سازه ملیت گرایی مصرف کننده و شناسایی مولفه های آن است. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش آمیخته در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت پوشاک ایران بودند که نمونه ای 20 نفره از آنان به روش قضاوتی انتخاب شد. در مرحله کمی، جامعه آماری را مصرف کنندگان پوشاک در ایران تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای، 310 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها: پس از انجام مصاحبه های عمیق و شناسایی ابعاد ملیت گرایی با روش تحلیل تم و دلفی فازی، گویه های اصلی شناسایی شده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی اقدام به شناسایی ابعاد و تقسیم بندی گویه های در قالب ابعاد شناسایی شده و اعتبار سنجی الگو گردید. در پایان ابعاد ملیت گرایی مصرف کننده و مولفه های آن پیشنهاد گردید. نتیجه گیری: نتایچ پژوهش حاکی از آن است که با شناسایی ابعاد و مولفه های ملیت گرایی مصرف کننده در صنعت پوشاک ایران و اتخاذ سیاست های مناسب در این زمینه می توان شاهد رشد و شکوفاهی این صنعت و کاهش نرخ بیکاری در آن بود.
۷.

تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ملی مصرف کالای داخلی تحلیل مضمون تحلیل عاملی صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۸۸
امروزه اکثر مصرف کنندگان هویت های محلی و جهانی دارند. هویت محلی شامل بازنمایی های ذهنی است که مصرف-کنندگان به اعتقادات و سنت ها و آداب و رسوم محلی احترام می گذارند، به رویدادهای محلی علاقمند هستند و جوامع محلی را منحصر به فرد تشخیص می دهند. از آنجاییکه هویت ملی می تواند به عنوان یک عامل اثرگذار در مصرف کالاهای داخلی باشد، این مطالعه بدنبال تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده است. مطالعه حاضر که به روش آمیخته انجام شده است به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های هویت ملی است که باعث اثرگذاری بر مصرف کالاهای داخلی در صنعت پوشاک می شود. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت پوشاک ایران بودند که نمونه ای 20 نفره از آنان به روش قضاوتی انتخاب شد. در مرحله کمی، جامعه آماری را مصرف کنندگان پوشاک در ایران تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش، پس انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و استفاده از روش تحلیل تم، مولفه های اصلی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مولفه های شناسایی شده، در قالب ابعاد تقسیم بندی و صحت آنها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مقیاس هویت ملی که در خرید کالاهای داخلی موثر هستند، شناسایی و پیشنهاد گردید.
۸.

پژوهشی آمیخته در زمینه روابط فروشنده-خریدار در بازارهای صنعتی (B2B) مورد مطالعه زنجیره تامین صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط فروشنده-خریدار ارزش ادراک شده مشتری بازاریابی رابطه مند مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگوی روابط فروشنده-خریدار در بازارهای صنعتی با رویکرد خریدار در زنجیره تامین صنعت نفت ایران می باشد. در این پژوهش با توجه به رقابت فزاینده در بازارهای صنعتی(B2B)،  روابط فروشنده-خریدار به عنوان الگویی مناسب برای ایجاد و حفظ رابطه بلند مدت با مشتریان مد نظر قرار گرفته است. روش: این مطالعه پژوهشی آمیخته همزمان است؛ که در یک فاز توسط پژوهش کیفی مضمون ها و مولفه های روابط فروشنده-خریدار شناسایی و توسط روش کد گذاری، مقوله های فرعی و اصلی مرتبط با روابط فروشنده-خریدار ارائه گردید؛ و در فاز دیگر و در مرحله کمی پس از مطالعه ادبیات پژوهش و  با توجه به نتایج پژوهش کیفی، مدل نظری پژوهش توسعه یافت و در پایان با استفاده از روش معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) مدل پژوهش ارزیابی گردید. یافته ها: : نتایج تاثیر مثبت کیفیت رابطه فروشنده-خریدار بر ارزش ادراک شده مشتریان و همچنین تاثیر کیفیت رابطه بر وفاداری ادراکی را نشان داد. کیفیت رابطه از مسیر وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری تاثیر مثبت دارد. از طرف دیگر تاثیر مثبت ارزش ادراک شده مشتری بر وفاداری (نگرشی و رفتاری) توسط نتایج این پژوهش حمایت گردید. ولی تاثیر مستقیم کیفیت روابط بر وفاداری رفتاری (قصد خرید مجدد) خریداران صنعتی حمایت نگردید. همچنین تاثیر منفی متغیر تعدیل گر تلاطم بازار بر رابطه کیفیت رابطه و ارزش ادراک شده مشتری حمایت گردید. نتیجه گیری : پژوهش های کمی، به موضوع بازاریابی صنعتی خصوصاً روابط فروشنده و خریدار در بازارهای صنعتی پرداخته اند. این پژوهش با ارائه تصویری بومی از ابعاد کیفیت روابط فروشنده و خریدار و ابعاد ارزش ادراک شده مشتری و  بررسی تاثیر این متغیرها بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری (قصد خرید مجدد) خریدار صنعتی دارای نوآوری می باشد. در این پژوهش برای نخستین بار تلاطم بازار به عنوان متغیر تعدیل گر در روابط فروشنده و خریدار شناسایی و ارائه گردید.
۹.

تأثیر آگاهی و تجربه برند مقصد بر هویت یابی برند مقصد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه برند مقصد آگاهی از برند مقصد تصویر برند مقصد هویت یابی گردشگر با برند مقصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۹
هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش آگاهی از برند مقصد و تجربه برند مقصد بر تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد می باشد. جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از شهرهای منتخب ایران، از آبانماه 1398 تا خرداد ماه 1399می باشند. به منظور جمع آوری داده ها، از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مقاصد گردشگری استفاده شد. سپس با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، 415 پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی پرسش نامه (با آلفای کرونباخ 939%) مورد تأیید قرار گرفت. از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، برای تحلیل رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، تجربه برند مقصد با سه بُعد تجربه حسی-هیجانی، تجربه ذهنی و تجربه رفتاری بر تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد گردشگری تاثیر مثبت دارد. همچنین، آگاهی از برند مقصد بر متغیرهای تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد تاثیر مثبت دارد.
۱۰.

مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای: رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محرک های محیطی برند فروشگاهی رقابت پذیری تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف از این پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی برای فروشگاه های زنجیره ای از طریق پاسخ های مشتریان به محرک های محیطی فروشگاهی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، از شیوه آمیخته یا ترکیبی بهره می برد. برای گردآوری داده ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، اساتید، خبرگان سازمانی و مدیران ارشد در صنعت فروشگاه های زنجیره ای بودند. برای شناس ایی خبرگان و مدیران ارشد از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن با توجه به کفایت داده ها با 10 خبره مصاحبه به عمل آمد . در گام بعدی، 58 گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، 19 گزاره مقوله ای از کدگذاری محوری و 7 مقوله اصلی از کدگذاری انتخابی به دست آمد. همچنین در بخش کمی، تعداد 160 عدد پرسشنامه بین مدیران فروشگاه های زنجیره ای توزیع گردید. مطابق با نتایج پژوهش، استفاده از روش کیفی و نظرات خبرگان و مدیران در روش کمی، به خلق چارچوبی برای رقابت پذیری برند فروشگاهی فروشگاه های زنجیره ای انجامید و گام های لازم برای رسیدن به برند فروشگاهی پر قدرت نیز شناسایی شد. مدیریت محرک های محیطی بیرونی و درونی در فروشگاه از طریق تجربه خرید لذت بخش می تواند اصالت، دلبستگی و تصویر برند فروشگاهی ایجاد نماید که پیامد آن افزایش سهم بازار، ایجاد برند پر قدرت و مزیت رقابتی و در نهایت رقابت پذیر بودن برند فروشگاهی است.
۱۱.

واکاوی اثرات و پیامدهای اشتغال غیررسمی در ایران: رویکرد تلفیقی تحلیل تم و دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال غیررسمی پیامدهای اقتصادی پیامدهای مدیریتی پیامدهای اجتماعی پیامدهای روان شناختی تحلیل تم روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۵۵
اشتغال غیررسمی به دنبال صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی بیش از پیش ظاهر شده که منجر به عدم حمایت از نیروی کار گردیده است. امروزه با گسترش شهرنشینی و ایجاد اقتصاد غیررسمی، ضرورت بررسی این بخش از اقتصاد، بیش ازپیش، اهمیت یافته است. اشتغال غیررسمی از مهم ترین معضلاتی است که در اقتصاد کشور مطرح است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر زندگی شخص کارگر، از ابعاد مختلف، از جمله بُعد روانی و خانوادگی، دارای پیامدهای مدیریتی / سازمانی، اقتصادی و اجتماعی مهم و مختلفی است که ضرورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. این پژوهش در راستای شناسایی پیامدهای منفی اشتغال غیررسمی انجام شده و روش آن توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان در حوزه های مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و دلفی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش، حاکی از آن است که پیامدهای شناسایی شده در سطوح مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و روان شناختی است. برای فهم و درک بهتر نتایج پژوهش، پیامدهای شناسایی شده در شبکه مضامین نیز ارائه می شود.
۱۲.

تدوین الگوی رقابت پذیری برند خرده فروشی با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری برند خرده فروشی ارزش درک شده برند محرک های محیطی عشق به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف این پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری برند خرده فروشی از طریق الگوی محرک - ارگانیسم- پاسخ و ویژگی های برند خرده فروشی است. ازآنجاکه خرده فروش ها نقش چندانی در تولید، بسته بندی و قیمت گذاری محصولات ندارند، استفاده از الگوی محرک های محیطی می تواند مزیت رقابتی منحصربه فردی را برای خرده فروش ها فراهم نماید و نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری برند خرده فروشی برای خرده فروش ها به همراه دارد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و با استفاده ازنظرات خبرگان صنعت خرده فروشی، به دنبال تدوین و طراحی الگوی رقابت پذیری برند خرده فروشی از طریق الگوی محرک های محیطی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان، اساتید و مدیران ارشد خرده فروش ها بودند. از نمونه گیری هدفمند برای شناسایی خبرگان استفاده گردید و با 10 خبره مصاحبه به عمل آمد. از کدگذاری باز 65 مفهوم اولیه استخراج شد که از این مفاهیم 21 گزاره مقوله ای و 6 مقوله اصلی از طریق کدگذاری انتخابی حاصل گردید. این پژوهش با استفاده از روش کیفی به تدوین چارچوبی برای رقابت پذیری برند خرده فروشی انجامید. نتایج نشان داد جهت دستیابی به رقابت پذیری برند خرده فروشی، خرده فروش ها می توانند با مدیریت صحیح محرک های محیط بیرونی و درونی شرایط لازم را برای ایجاد برند خرده فروشی از طریق ابعاد رضایت خرید، عشق به برند و ارزش برند درک شده برند فراهم نمایند که پیامد آن رقابت پذیر بودن برند خرده فروشی است
۱۳.

تأثیر تجربه برند مقصد گردشگری بر خلق مشترک ارزش با تمرکز بر نقش میانجی عشق به برند مقصد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلق مشترک ارزش عشق به برند مقصد تجربه برند مقصد مشارکت گردشگر ذینفعان صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف این پژوهش، تبیین نقش تجربه گردشگر از برند مقصد گردشگری بر خلق مشترک ارزش در مقصد با تمرکز بر نقش میانجی عشق به برند مقصداست. جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی، از خرداد تا اسفندماه 1398 هستند. به منظور جمع آوری داده ها، از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مقاصد گردشگری استفاده شد. سپس با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، 495 گردشگر برای پاسخ به یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته مورد سؤال قرار گرفتند. روایی محتوا و پایایی پرسش نامه (با آلفای کرونباخ 91%)تائیدشده است. از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، برای تحلیل رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج نشان می دهد، تجربه برند مقصد در سه بُعد تجربه ذهنی، تجربه عاطفی و تجربه رفتاری بر عشق به برند مقصد تأثیر مثبت می گذارد؛ وعشق به برند مقصد به عنوان میانجی بر ابعاد خلق مشترک ارزش شامل: مشارکت، تعامل و تسهیم دانش تأثیر مثبت دارد.
۱۴.

پیشایندها و پسایندهای استقرار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک کسب و کارهای کوچک و متوسط وفاداری سودآوری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۹۴۰
همزمان با پیشرفت های فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک توجه سازمان ها را برانگیخته است. در نظر گرفتن عوامل اصلی مؤثر در موفقیت و شکست و آثار اصلی آن، ازجمله دغدغه مدیران است که تابه حال به صورت کامل بررسی نشده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تأثیر پیاده سازی آن بر وفاداری، سودآوری و مزیت رقابتی طراحی شده است و برای این منظور، مطالعات به صورت میدانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط مطالعه شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتیاصفهان است که 300 نفر از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ششد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 79/0 شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای AMOS22 و SPSS22 استفاده شد. این پژوهش ضمن شناسایی مهم ترین عوامل اصلی مؤثر در موفقیت و شکست مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، روشن ساخت که استقرار اثربخش مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر وفاداری مشتری، سودآوری و مزیت رقابتی تأثیر مثبت دارد.به علاوه، نتایج مشخص ساخت استفاده از فناوری مناسب و به روز، پیاده سازی مدیریت دانش و تسهیم اطلاعات، آموزش و آماده سازی نیروی انسانی، و تعامل با مشتریان نقش مهمی در استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک دارد.
۱۵.

بررسی اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک تجارت الکترونیک تمایلات رفتاری خریدار تصویر خرده فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
از مهمترین عواملی که بهطور فزایندهای افکار و رفتار خریداران را شکل میدهد، رعایت اخلاق و پایبندی به اصول اخلاقی در کسبوکارهای امروزی میباشد. یکی از چالشهای اساسی کسبوکارها بهخصوص کسبوکارهای آنلاین، پایبندی فروشندگان به اصول اخلاقی است که بر جنبههای مختلف کسبوکار ازجمله تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش اثرگذار است. پژوهش حاضر به اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش میپردازد. این پژوهش از نظر هدف از نوع توسعهای و کاربردی میباشد. جامعه آماری را 342 نفر از مشتریانی که به صورت الکترونیک خرید میکنند تشکیل میدهد. ابزار گردآوری دادههای کمی پرسشنامه بودهاست. تحلیل دادهها به روش مدل سازی معادلات ساختاری و بااستفاده از نرمافزارهای اِسپیاِساِس و پیاِلاس انجام شدهاست. مدل اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک شامل پنج بُعد میباشد: 1. حریم خصوصی، 2. امنیت، 3. قابلیت اعتماد ، 4. عدم فریبکاری 5. خیرخواهی. براساس یافتههای پژوهش، اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. کلیدواژهها: اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک، تجارت الکترونیک، تمایلات رفتاری خریدار، تصویر خردهفروش
۱۶.

ارائه مدلی جهت رتبه بندی دارایی های نامشهود و ارزش گذاری برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند داراییهای نامشهود سود هر سهم ارزشیابی برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
در اقتصاد دانشمحور، داراییهای نامشهود نقش اساسی در موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف دارد. هدف این پژوهش، رتبهبندی داراییهای نامشهود و سپس ارائه مدلی جهت ارزشگذاری برند بهعنوان یکی از مهمترین این داراییها، منطبق با شرایط بورس ایران است. پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی و ازنظر هدف، توسعهای است. نمونه پژوهش شامل 81 شرکت پذیرفتهشده در «بورس اوراق بهادار تهران» در سالهای 1391 تا 1395 است. مدل استفادهشده در این پژوهش برای رتبهبندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحلهای و مدل قیمت به فروش برگرفته از مدل داموداران (2007) است. نتایج حاکی از آن است که در بورس ایران به ترتیب، داراییهای نامشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزشگذاری برند میتوان با استفاده از سود هر سهم و پارامترهای مالی شرکت، به مبنای مناسبی جهت تخمین ارزش شرکت و برند آن، متناسب با شرایط بورس ایران دستیافت.
۱۷.

توسعه الگو اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تصویر خرده فروش و مزیت رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک تجارت الکترونیک تصویر خرده فروش مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
از مهم ترین عواملی که به طور فزاینده ای افکار و رفتار خریداران را شکل می دهد، رعایت اخلاق و پایبندی به اصول اخلاقی در کسب وکارهای امروزی می باشد. باظهور اینترنت و گسترش تجارت الکترونیک مسائل اخلاقی در حیطه الکترونیک بیش ازپیش اهمیت یافته است. در این پژوهش باتوجه به افزایش گرایش مصرف کنندگان به خرید الکترونیکی و لزوم رعایت اخلاقیات توسط خرده فروشان  به توسعه اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تصویر خرده فروش و مزیت رقابتی می پردازد این پژوهش از نظر هدف در بخش کیفی از نوع بنیادی و در بخش کمی توسعه ای می باشد. روش مورد استفاده در بخش کیفی تحلیل تم و در بخش کمی، پرسشنامه است. جامعه آماری بخش کیفی را متخصصان حوزه بازاریابی اینترنتی و اخلاق کسب وکار و جامعه آماری بخش کمی این پژوهش را 342 نفر از مشتریانی که به صورت الکترونیک از وب سایت دیجی کالا خرید می کنند تشکیل می دهد. ابزار گردآوری داده های کمی پرسش نامه محقق ساخته بوده است. تحلیل داده ها به روش تحلیل عاملی تاییدی بااستفاده از نرم افزارهای اِس پی اِس اِس و پی اِل اس انجام شده است. مدل توسعه یافته اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک به صورت کیفی شامل شش بُعد می باشد: 1. حریم خصوصی، 2. امنیت، 3. قابل اعتماد/تعهد، 4. عدم فریب کاری، 5. خیرخواهی و 6. حرفه ای گرایی. براساس یافته های بخش کمی پژوهش، اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک بر تصویر خرده فروش و مزیت رقابتی تأثیر مثبتی دارد.
۱۸.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) رتبه بندی دارایی های نامشهود: مطالعه صنایع شیمیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع شیمیایی دارایی های نامشهود الگوی تحلیل سلسله مراتبی ارزش برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
ارزش شرکت ها به طور قطعی بر ارزیابی دارایی های نامشهود متکی است و مدل های سنتی درک ارزش این دارایی ها را تحت الشعاع قرار داده است که معمولا در نظر گرفته نمی شوند. هدف این مقاله ایجاد یک مسیر روشن برای رتبه بندی دارایی های نا مشهود بر اساس ارزش برند آنهاست. نمونه پژوهش شامل 10 شرکت منتخب در گروه محصولات شیمیایی در سال های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای رتبه بندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله ای و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است که به ترتیب، دارایی های نا مشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزش گذاری برند با رویکرد سود هر سهم منتسب به برند مدلی مالی برای ارزشگذاری برند ارایه شد.
۱۹.

آینده نگاری راهبردی آسیب پذیری صنعت گردشگری ناشی از تحریم های اقتصادی با رویکرد پدافند غیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری تحریم های اقتصادی صنعت گردشگری پیمایش محیطی پدافند غیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
مواجهه ایران با انواع تحریم های اقتصادی، تبعات و مسائل متعددی را به همراه داشته است که ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. توجه به نقاط آسیب پذیر تحریم های اقتصادی، اتخاذ تدابیری برای مقابله با آنها و روش های برون رفت از فشار تحریم ها به خصوص در سال های اخیر، بیش از پیش اهمیت یافته است. امنیت و گردشگری دو مقوله به هم وابسته اند. از آنجایی که صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مادر از یک سو، نقش مهمی در اشتغال زایی و توسعه اقتصادی دارد و از سوی دیگر، رونق و توسعه آن نقش قابل توجهی در مقابله با تحریم ها، تاب آوری در برابر اثرات منفی آن و افزایش امنیت و پدافند غیرعامل دارد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که ابتدا نقاط آسیب پذیر تحریم های اقتصادی با رویکرد آینده نگاری شناسایی شود و سپس باتوجه به قابلیت های صنعت گردشگری در ایران، راهکارهایی در این زمینه ارائه گردد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان صنعت گردشگری و صنایع مرتبط از جمله صنعت هتلداری، شرکت های خدمات گردشگری، و آژانس های گردشگری تشکیل می دهند که به روش گلوله برفی و قضاوتی از میان آن ها نمونه گیری به عمل آمد. برای گردآوری داده ها ضمن بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، از روش های تحلیل تم، پیمایش محیطی و دلفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش ضمن شناسایی و معرفی اثرات و پیامدهای منفی تحریم ها، به ارائه راهکارهایی در مقابله با آن ها با تمرکز بر صنعت گردشگری پرداخته است.
۲۰.

طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس محرک های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند فروشگاهی تجربه خرید رقابت پذیری برند فروشگاهی محرک های محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف : هدف از این پژوهش طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی برای فروشگاه های زنجیره ای از طریق ویژگی های برند فروشگاهی و پاسخ های مشتریان به محرک های محیطی فروشگاه های زنجیره ای است. روش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کمی و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به دنبال تدوین و طراحی الگوی محرک های محیطی فروشگاهی جهت دست یابی به الگوی رقابت پذیری در زمینه ایجاد برند فروشگاهی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. برای گردآوری داده ها، رویکرد پرسشنامه در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بودند. تعداد 384 عدد پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد محرک های محیطی بر روی اصالت برند و تجریه خرید تاثیر مثبت و معناداری دارند و اصالت برند می تواند بر روی تجربه خرید و دلبستگی به برند و تصویر برند فروشگاهی اثرگذار باشد. همچنین نتایج نشان داد دلبستگی به برند و تصویر برند فروشگاهی بر موقعیت رقابت پذیری فروشگاه های زنجیره ای تاثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد جهت دست یابی به افزایش رقابت پذیری و ایجاد یک مزیت رقابتی منحصر به فرد، فروشگاه ها می توانند با مدیریت صحیح محرک های محیط بیرونی و درونی شرایط لازم را برای ایجاد رقابت پذیری برند فروشگاهی از طریق ابعاد اصالت برند، دلبستگی به برند، تصویر برند فروشگاهی و تجربه خرید فراهم نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان