حسین رضایی دولت آبادی

حسین رضایی دولت آبادی

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با تبیین نقش میانجی قابلیت های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی عملکرد صادراتی قابلیت های پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 329
در دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یک فعالیت بازرگانی حیاتی در اقتصاد ملی کشورها رشد سریعی داشته و روند جهانی شدن بازارها، اهمیت زیربنایی درک رفتار و عملکرد شرکت ها را در بازارهای صادراتی بیشتر کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت های پویا است. این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و صادرات شرکت های صادراتی استان اصفهان است که در سال های 1395 و 1396 به عنوان نمونه یا برگزیده انتخاب شده اند. به دلیل محدود بودن اندازه جامعه، نمونه گیری انجام نشده و جامعه آماری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به شیوه مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS3 تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی و قابلیت های پویای اکتشاف و بهره برداری بازار صادراتی، پژوهش و توسعه، کارآفرینی گرایی صادراتی و انعطاف پذیری در تولید اثر مثبت دارد. علاوه براین، قابلیت های اکتشاف بازار صادراتی و کارآفرینی گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت می گذارد. برخلاف انتظار، در پژوهش حاضر، قابلیت بهره برداری بازار صادراتی تأثیر منفی بر عملکرد صادراتی داشته است. تأثیر قابلیت های پژوهش و توسعه و انعطاف پذیری در تولید نیز بر عملکرد صادراتی مورد تأیید قرار نگرفته است.
۲.

تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ملی مصرف کالای داخلی تحلیل مضمون تحلیل عاملی صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 875
امروزه اکثر مصرف کنندگان هویت های محلی و جهانی دارند. هویت محلی شامل بازنمایی های ذهنی است که مصرف-کنندگان به اعتقادات و سنت ها و آداب و رسوم محلی احترام می گذارند، به رویدادهای محلی علاقمند هستند و جوامع محلی را منحصر به فرد تشخیص می دهند. از آنجاییکه هویت ملی می تواند به عنوان یک عامل اثرگذار در مصرف کالاهای داخلی باشد، این مطالعه بدنبال تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده است. مطالعه حاضر که به روش آمیخته انجام شده است به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های هویت ملی است که باعث اثرگذاری بر مصرف کالاهای داخلی در صنعت پوشاک می شود. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت پوشاک ایران بودند که نمونه ای 20 نفره از آنان به روش قضاوتی انتخاب شد. در مرحله کمی، جامعه آماری را مصرف کنندگان پوشاک در ایران تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش، پس انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و استفاده از روش تحلیل تم، مولفه های اصلی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مولفه های شناسایی شده، در قالب ابعاد تقسیم بندی و صحت آنها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مقیاس هویت ملی که در خرید کالاهای داخلی موثر هستند، شناسایی و پیشنهاد گردید.
۳.

تحلیل تأثیر پاسخ گویی مصرف کنندگان بازاریابی برند با استفاده از توسعه مدل تاییدکنندگان مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخگویی مصرف کننده به بازاریابی برند اعتبار تاییدکننده تاییدکننده مشهور تناسب تاییدکننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 515
استفاده از تاییدکنندگان مشهور در بازاریابی برند یکی از روش های معروف بازاریابان در ترویج کالا، خدمت و برند آن ها می باشد اما به عنوان یکی از حوزه های در حال توسعه در ایران محسوب می شود. این رویکرد نوظهور، هزینه های هنگفتی را برای شرکت ها در پی خواهد داشت، لذا این موضوع اهمیت استفاده موثر از این روش را دوچندان می نماید. هدف پژوهش حاضر توسعه مدل تاییدکنندگان مشهور و بررسی تاثیر آن ها بر پاسخگویی مصرف کنندگان به بازاریابی برند می باشد. روش پژوهش حاضر، آمیخته دو روش کمی و کیفی می باشد که جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان تجربی و متخصصان دانشگاهی و در بخش کمی خریداران فروشگاه های زنجیره ای (مگامال) شهر تهران تعیین گردید. روش نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، 30 نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه ساختار یافته با سوالات باز و بخش کمی با توجه به تعداد متغیرها، 186 نفر با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از روش های تحلیل عاملی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی، یازده تم (سه تم جدید) و سه مقوله اصلی (یک مقوله جدید) مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نیز پس از تایید مدل در خصوص متغیرهای تاثیرگذار تاییدکنندگان مشهور بر پاسخگویی مصرف کنندگان بازاریابی برند، ضرایب اثرگذاری به ترتیب تناسب تاییدکننده، درگیری احساسی و اعتبار تاییدکننده تعیین گردید.
۴.

مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای: رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محرک های محیطی برند فروشگاهی رقابت پذیری تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 20
هدف از این پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی برای فروشگاه های زنجیره ای از طریق پاسخ های مشتریان به محرک های محیطی فروشگاهی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، از شیوه آمیخته یا ترکیبی بهره می برد. برای گردآوری داده ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، اساتید، خبرگان سازمانی و مدیران ارشد در صنعت فروشگاه های زنجیره ای بودند. برای شناس ایی خبرگان و مدیران ارشد از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن با توجه به کفایت داده ها با 10 خبره مصاحبه به عمل آمد . در گام بعدی، 58 گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، 19 گزاره مقوله ای از کدگذاری محوری و 7 مقوله اصلی از کدگذاری انتخابی به دست آمد. همچنین در بخش کمی، تعداد 160 عدد پرسشنامه بین مدیران فروشگاه های زنجیره ای توزیع گردید. مطابق با نتایج پژوهش، استفاده از روش کیفی و نظرات خبرگان و مدیران در روش کمی، به خلق چارچوبی برای رقابت پذیری برند فروشگاهی فروشگاه های زنجیره ای انجامید و گام های لازم برای رسیدن به برند فروشگاهی پر قدرت نیز شناسایی شد. مدیریت محرک های محیطی بیرونی و درونی در فروشگاه از طریق تجربه خرید لذت بخش می تواند اصالت، دلبستگی و تصویر برند فروشگاهی ایجاد نماید که پیامد آن افزایش سهم بازار، ایجاد برند پر قدرت و مزیت رقابتی و در نهایت رقابت پذیر بودن برند فروشگاهی است.
۵.

طراحی و بهبود مدل عوامل موثر بر بازاریابی محتوایی در صنعت خرده فروشی آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی محتوایی الگوی سه شاخگی بازاریابی دیجیتال بازاریابی اینترنتی محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 237
هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل بازاریابی محتوایی انجام شده است وبه دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که باکمک آن بتوان عوامل موثردر بازاریابی محتوایی رابه خوبی شناخت ومدلی جامع طراحی نمود. روش: این پژوهش، از نظر روش، کیفی وبااستفاده ازمدل سه شاخگی انجام گردید. با مطالعه پژوهش های پیشین سؤالات مربوط به مصاحبه باخبرگان شناسایی وسازمان دهی شد وسپس داده های جمع آوری شده درطی مصاحبه های عمیق، در قالب فرایندکدگزاری باز ومحوری خلاصه سازی ودر نهایت به ساخت فرضیات اقدام گردید. نمونه آماری مورد مصاحبه 10 نفر از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه گیری غیر احتمالی وبه شیوه قضاوتی انتخاب شدند. نظرات آن هادر رابطه باعوامل موثربر بازاریابی محتوایی درقالب نظریه ادراکی محقق، جمع آوری شد وبااستفاده از نرم افزارمکس (MaxQDA) پاسخ ها کدگزاری ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: از دسته بندی نظرات مشارکت کنندگان در مجموع 63 کد باز بدست آمد که باکد گزاری محوری، درسه حوزه ساختاری، زمینه ای ورفتاری بازاریابی محتوایی دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد که اجماع بالایی مبنی بر 22 مفهوم درعوامل رفتاری، 23 مفهوم به درعوامل زمینه ای و 18 مفهوم به عنوان عوامل ساختاری موثر بربازاریابی محتوا وجود دارد. عوامل زمینه ای و سپس رفتاری بیشترین تاثیر
۶.

تدوین الگوی رقابت پذیری برند خرده فروشی با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری برند خرده فروشی ارزش درک شده برند محرک های محیطی عشق به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 995
هدف این پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری برند خرده فروشی از طریق الگوی محرک - ارگانیسم- پاسخ و ویژگی های برند خرده فروشی است. ازآنجاکه خرده فروش ها نقش چندانی در تولید، بسته بندی و قیمت گذاری محصولات ندارند، استفاده از الگوی محرک های محیطی می تواند مزیت رقابتی منحصربه فردی را برای خرده فروش ها فراهم نماید و نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری برند خرده فروشی برای خرده فروش ها به همراه دارد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و با استفاده ازنظرات خبرگان صنعت خرده فروشی، به دنبال تدوین و طراحی الگوی رقابت پذیری برند خرده فروشی از طریق الگوی محرک های محیطی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان، اساتید و مدیران ارشد خرده فروش ها بودند. از نمونه گیری هدفمند برای شناسایی خبرگان استفاده گردید و با 10 خبره مصاحبه به عمل آمد. از کدگذاری باز 65 مفهوم اولیه استخراج شد که از این مفاهیم 21 گزاره مقوله ای و 6 مقوله اصلی از طریق کدگذاری انتخابی حاصل گردید. این پژوهش با استفاده از روش کیفی به تدوین چارچوبی برای رقابت پذیری برند خرده فروشی انجامید. نتایج نشان داد جهت دستیابی به رقابت پذیری برند خرده فروشی، خرده فروش ها می توانند با مدیریت صحیح محرک های محیط بیرونی و درونی شرایط لازم را برای ایجاد برند خرده فروشی از طریق ابعاد رضایت خرید، عشق به برند و ارزش برند درک شده برند فراهم نمایند که پیامد آن رقابت پذیر بودن برند خرده فروشی است
۷.

بررسی اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک تجارت الکترونیک تمایلات رفتاری خریدار تصویر خرده فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 888
از مهمترین عواملی که بهطور فزایندهای افکار و رفتار خریداران را شکل میدهد، رعایت اخلاق و پایبندی به اصول اخلاقی در کسبوکارهای امروزی میباشد. یکی از چالشهای اساسی کسبوکارها بهخصوص کسبوکارهای آنلاین، پایبندی فروشندگان به اصول اخلاقی است که بر جنبههای مختلف کسبوکار ازجمله تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش اثرگذار است. پژوهش حاضر به اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش میپردازد. این پژوهش از نظر هدف از نوع توسعهای و کاربردی میباشد. جامعه آماری را 342 نفر از مشتریانی که به صورت الکترونیک خرید میکنند تشکیل میدهد. ابزار گردآوری دادههای کمی پرسشنامه بودهاست. تحلیل دادهها به روش مدل سازی معادلات ساختاری و بااستفاده از نرمافزارهای اِسپیاِساِس و پیاِلاس انجام شدهاست. مدل اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک شامل پنج بُعد میباشد: 1. حریم خصوصی، 2. امنیت، 3. قابلیت اعتماد ، 4. عدم فریبکاری 5. خیرخواهی. براساس یافتههای پژوهش، اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خردهفروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. کلیدواژهها: اخلاقیات خردهفروشان الکترونیک، تجارت الکترونیک، تمایلات رفتاری خریدار، تصویر خردهفروش
۸.

توسعه الگو اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تصویر خرده فروش و مزیت رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک تجارت الکترونیک تصویر خرده فروش مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 837
از مهم ترین عواملی که به طور فزاینده ای افکار و رفتار خریداران را شکل می دهد، رعایت اخلاق و پایبندی به اصول اخلاقی در کسب وکارهای امروزی می باشد. باظهور اینترنت و گسترش تجارت الکترونیک مسائل اخلاقی در حیطه الکترونیک بیش ازپیش اهمیت یافته است. در این پژوهش باتوجه به افزایش گرایش مصرف کنندگان به خرید الکترونیکی و لزوم رعایت اخلاقیات توسط خرده فروشان  به توسعه اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تصویر خرده فروش و مزیت رقابتی می پردازد این پژوهش از نظر هدف در بخش کیفی از نوع بنیادی و در بخش کمی توسعه ای می باشد. روش مورد استفاده در بخش کیفی تحلیل تم و در بخش کمی، پرسشنامه است. جامعه آماری بخش کیفی را متخصصان حوزه بازاریابی اینترنتی و اخلاق کسب وکار و جامعه آماری بخش کمی این پژوهش را 342 نفر از مشتریانی که به صورت الکترونیک از وب سایت دیجی کالا خرید می کنند تشکیل می دهد. ابزار گردآوری داده های کمی پرسش نامه محقق ساخته بوده است. تحلیل داده ها به روش تحلیل عاملی تاییدی بااستفاده از نرم افزارهای اِس پی اِس اِس و پی اِل اس انجام شده است. مدل توسعه یافته اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک به صورت کیفی شامل شش بُعد می باشد: 1. حریم خصوصی، 2. امنیت، 3. قابل اعتماد/تعهد، 4. عدم فریب کاری، 5. خیرخواهی و 6. حرفه ای گرایی. براساس یافته های بخش کمی پژوهش، اخلاقیات خرده فروشان الکترونیک بر تصویر خرده فروش و مزیت رقابتی تأثیر مثبتی دارد.
۹.

طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس محرک های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند فروشگاهی تجربه خرید رقابت پذیری برند فروشگاهی محرک های محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 756
هدف : هدف از این پژوهش طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی برای فروشگاه های زنجیره ای از طریق ویژگی های برند فروشگاهی و پاسخ های مشتریان به محرک های محیطی فروشگاه های زنجیره ای است. روش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کمی و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به دنبال تدوین و طراحی الگوی محرک های محیطی فروشگاهی جهت دست یابی به الگوی رقابت پذیری در زمینه ایجاد برند فروشگاهی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. برای گردآوری داده ها، رویکرد پرسشنامه در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بودند. تعداد 384 عدد پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد محرک های محیطی بر روی اصالت برند و تجریه خرید تاثیر مثبت و معناداری دارند و اصالت برند می تواند بر روی تجربه خرید و دلبستگی به برند و تصویر برند فروشگاهی اثرگذار باشد. همچنین نتایج نشان داد دلبستگی به برند و تصویر برند فروشگاهی بر موقعیت رقابت پذیری فروشگاه های زنجیره ای تاثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد جهت دست یابی به افزایش رقابت پذیری و ایجاد یک مزیت رقابتی منحصر به فرد، فروشگاه ها می توانند با مدیریت صحیح محرک های محیط بیرونی و درونی شرایط لازم را برای ایجاد رقابت پذیری برند فروشگاهی از طریق ابعاد اصالت برند، دلبستگی به برند، تصویر برند فروشگاهی و تجربه خرید فراهم نمایند.
۱۰.

محک زنی و رتبه بندی سه گروه هتل ایران بر مبنای مهارت های ارتباطی-احساسی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی-احساسی فازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی هتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 226
شناسایی، مقایسه و رتبه بندی نقاط قوت و ضعف احتمالی مهارت-های ارتباطی-احساسی کارکنان هتل ها به عنوان یک روش هوش رقابتی محسوب می شود که باعث هموار کردن مسیر توسعه این مهارت ها به طور مؤثر خواهد شد. پژوهش حاضر قصد دارد تا سه گروه هتل ایران را بر مبنای مهارت های قومی-فرهنگی کارکنان آنها در رابطه با مهمانان رتبه-بندی کند. در این راستا، سه گروه هتل اسپیناس (دو هتل)، پارسیان (سه هتل) و آریا (سه هتل) انتخاب و از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها و رتبه بندی سه گروه هتل فوق، ترکیب سه روش فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که نمونه آماری خبرگان به ترتیب، اهمیت بیشتری برای ابعاد احساس و بیان همدلی، اتخاذ دیدگاه همدلی، پذیرش تفاوت های فرهنگی و آگاهی همدلی قایل می باشند. همچنین، مهارت های قومی-فرهنگی کارکنان متعلق به گروه هتل های تحت بررسی به ترتیب از اسپیناس به آریا و پارسیان رتبه بندی می شود. به بیان دقیق تر، ضرایب نهایی نسبی هر یک از سه گروه فوق به-ترتیب 3455/0، 3285/0 و 3260/0 حاصل شد. این ضرایب نشان می دهد که اختلاف کمی بین این سه گروه هتل به لحاظ عملکرد مهارت های قومی-فرهنگی کارکنان آنها وجود دارد.
۱۱.

تاثیرفلسفه اخلاقی و قوم پرستی بر تمایل به خرید برند ایرانی بر اساس نقش محوری اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوم پرستی فلسفه اخلاقی اقتصاد مقاوتی برند و تمایل به خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 676
در جوامع پیشرفته، ارتباط بین شرکت های محلی و مشتریان آنها موضوع مورد علاقه شرکتها و جوامع دانشگاهی است.یسیاری از پژوهش های دانشگاهی بر نقش ویژگی های قوم پرستی و خصوصیات جمعیت شناختی بر خریدهای محلی تاکید نموده اند. هدف پژوهش حاضر،تحلیل تاثیر فلسفه اخلاقی و قوم پرستی بر تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان  به خرید برند ایرانی بر اساس نقش محوری اقتصاد مقاومتی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد.نمونه مورد مطالعه شامل 70  نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در سال 1393 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیهوتحلیلاطلاعاتبا استفاده از نرم افزارهای Spss و SMART PLS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که اگر چه فلسفه اخلاقی و قوم پرستی به طور مستقیم بر تمایل به خرید برند ایرانی تاثیر ندارند، قوم پرستی از طریق اقتصاد مقاومتی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی تاثیرگذار است.
۱۲.

سنجش اثرگذاری عوامل اجتماعی- فرهنگی بر وفاداری به برند مقصد گردشگری (مورد شناسی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری خانواده طبقه اجتماعی فرهنگ گروه های مرجع مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 26
برند مقصد در مرکز راهبردهای بازاریابی سازمان های مدیریت مقصد قرار گرفته است، زیرا تعهد مصرف کننده به توصیه دیگران نسبت به سفر به آن مقصد یا بازگشت مجدد گردشگر به مقصد است. عوامل اجتماعی- فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیر گذار در مدل رفتار مصرف کننده معرفی شده است. هدف این پژوهش، سنجش میزانِ اثرگذاری چهار عامل فرهنگ، خانواده، گروه های مرجع و طبقه اجتماعی بر وفاداری به برند مقصد گردشگری است. جامعه آماری مورد بررسی شامل گردشگران ورودی به شهر اصفهان و حجم نمونه در این پژوهش 242 نفر بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برمبنای راهبرد پژوهش، از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. با استفاده از نرم افزارهای SPSSو AMOS، آزمون t مستقل و معادلات ساختاری، میزان اثرگذاری هفت متغیّر مستقل (شامل خانواده، گروه های مرجع، طبقه اجتماعی و چهار بُعد فرهنگی «هافستد» شاملِ مردسالاری در مقابل زن سالاری، جمع گرایی در مقابل فردگرایی، شاخص اجتناب از عدم اطمینان در مقابل ریسک پذیری و قدرت) بر متغیّر وابسته وفاداری به برند مقصد مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می دهند، فقط چهار متغیّر از هفت متغیّر مستقل بر وفاداری به برند مقصد تأثیرگذارند. در این میان، گروه مرجع با ضریب تأثیر 74 دارای رتبه اول، طبقه اجتماعی با ضریب تأثیر 35 دارای رتبه دوم، فرهنگ مردسالاری در مقابل زن سالاری با ضریب تأثیر 33 در رتبه سوم و خانواده با ضریب تأثیر 26 در رتبه چهارم است. همچنین نتایج نشان می دهد، طبقات بالا و بالای متوسط نسبت به طبقات پایین و پایین متوسط به برند مقصد وفادارتر هستند.
۱۳.

تحلیل مقایسه ای درباره عملکرد مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تخمین بازده موردانتظار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی قیمت گذاری پنج عاملی فاما و فرنچ آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای الگوی سرمایه گذاری سودآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 693
پیش بینی صحیح بازده سهام، عامل کلیدی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. هدف پژوهش حاضر، آزمون نظریه پنج عاملی فاما و فرنچ و مقایسه عملکرد الگوی سه عاملی و پنج عاملی در برآورد بازده موردانتظار است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و فرضیه آن براساس اطلاعات سال های 1393-1388 برای 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. فرضیه پژوهش، با درنظرگرفتن همزمانی روابط، در دو مرحله آزمون سری زمانی آلفا برای سنجش عرض از مبدأ با آماره GRS و آزمون مقطعی فاما - مک بث در قیمت گذاری ضرایب بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، با متغیر های توضیحی اندازه، ارزش، سودآوری و سرمایه گذاری، مازاد بازده سهام را با قدرت بیشتری نسبت به الگوی سه عاملی فاما و فرنچ توضیح می دهد. براساس نتایج در الگوی سه عاملی، تنها عامل ارزش معنادار است؛ در حالی که الگوی پنج عاملی دو عامل ارزش و سرمایه گذاری را قیمت گذاری می کند.
۱۴.

آزمون مدل نمایندگی در قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزمون مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای اثر نمایندگی باقی مانده شاخص سرمایه گذاری مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 595
یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند.  
۱۵.

طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت اجتماعی مدل محرک- ارگانیسم- پاسخ شبکه های اجتماعی تمایل به تجارت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 99
تجارت اجتماعی پدیدة نوظهوری است که پژوهشگران، کمتر آن را بررسی کرده اند. مشتریان در تجارت اجتماعی می توانند به تولید محتوا و به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه های خود دربارة محصولات و خدمات با دیگران بپردازند. چنین امکانی برای شرکت ها و صاحبان مشاغل فرصت ها و تهدیدهای جدی به همراه دارد. باتوجه به این شرایط، بررسی رفتار مصرف کننده در چنین فضایی بسیارمهم است. هدف پژوهش حاظر طراحی ساختاری برای عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با استفاده از الگوی محرّک-ارگانیسم-پاسخ است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش کاربران ایرانی سه شبکة اجتماعی تلگرام، کلوب و فیسبوک هستند. حجم نمونه، 360 نفر پیش بینی شده که بدین منظور از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع سهمیه ای و گلوله برفی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامة الکترونیک آنلاین است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری، روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً در بررسی تأثیر متغیرهای محرّک بر ارگانیسم کیفیت وب سایت یا برنامة کاربردی، درک تعاملی و هنجارهای ذهنی به ترتیب بر کیفیت روابط، حمایت اجتماعی و نگرش به تجارت اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین سازه های تجارت اجتماعی بر حمایت اجتماعی و کیفیت روابط  تأثیر مثبت و معنادار دارد و درک تعاملی نیز بر نگرش به تجارت اجتماعی دارای تأثیر مثبت و معنادار است؛ دوم اینکه کیفیت روابط، حمایت اجتماعی و نگرش به تجارت اجتماعی به همراه هنجارهای ذهنی بر تمایل به تجارت اجتماعی در جایگاه پاسخ دارای تأثیر مثبت و معنادار است؛ سوم اینکه حمایت اجتماعی بر کیفیت روابط و آن نیز بر نگرش به تجارت اجتماعی دارای تأثیر مثبت و معنادار هستند.
۱۶.

تحلیل مدل ساختاری ویژگی های مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش عملکرد کارکنان مدل چان و چائو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 511
امروزه بشر بر این امر اعتراف دارد که دانش جزء جدایی ناپذیر زندگی در تمامی ارکان است. خلق، انتقال و به کارگیری دانش باعث خلاقیت در کارکنان می شود و نوآوری و عملکرد را بهبود می بخشد. در پژوهش حاضر، به تحلیل مدل ساختاری ویژگی های مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان شرکت ساخت تجهیزات سپاهان با استفاده از دیدگاه مدل چان و چائو پرداخته شده است. این پژوهش کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. در این راستا، برای گردآوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای حاوی 61 سوال استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری شرکت ساخت تجهیزات سپاهان با تعداد 160نفر در سال 1394-1393 بوده و نمونه آماری بر طبق رابطه کوکران 114 نفر تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که تأثیر مدل ساختاری ویژگی های مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان معنادار است. از میان متغیرها، متغیرهای تبدیل، تکنولوژی، و کاربرد، بیشترین وزن را در تشکیل مدیریت دانش بر عهده دارند. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی های مدیریت دانش به میزان 29 درصد از تغییرات عملکرد کارکنان را تبیین می کند. بنابراین، شرکت ساخت تجهیزات سپاهان، با برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت آگاهی بیشتر کارکنان و مدیران با مدیریت دانش و روزآمد سازی مهارت های تخصصی در ارتباط با تکنولوژی می توانند به بقا و رشد خود در عرصه رقابتی کمک کنند.                   
۱۷.

بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر گردشگری مذهبی و نحوه تأثیر آنها (شهر قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری مذهبی نیت سفر عوامل کشش عوامل رانش مدلسازی ساختاری پی ال اس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 583
نیت سفر از جمله متغیرهای مورد علاقه متخصصان بازاریابی گردشگری بهمنظور تحلیل رفتار مصرفکننده در گردشگری میباشد در این پژوهش عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر گردشگری مذهبی با نظرخواهی از خبرگان (روش دلفی) استخراج و سپس بر اساس نظرات خبرگان و مطالعات کتابخانهای مدل نیت سفر گردشگری مذهبی تهیه و با استفاده از نرمافزار پی ال اس اسمارت مورد آزمون قرار گرفت براساس نظرات خبرگان، عوامل کشش مهم در نیت سفر گردشگر مذهبی به شهر قم، سن، اعتقاد گردشگر به لزوم زیارت منطقه، مذهبی بودن، انگیزه افزایش ایمان، تجربه سفر مذهبی داشتن، انگیزه برای بخشش گناهان و عوامل کشش مهم، وجود امکانات زندگی شبانه ، ذکر شدن اسم منطقه در قرآن و احادیث، توسعهیافتگی خدمات بهداشتی، مشهور بودن منطقه، توسعهیافتگی حملونقل منطقه میباشد براساس نتایج پژوهش برخی عوامل رانش با برخی عوامل کشش، برخی عوامل کشش با نگرش، نگرش با تمایل و تمایل با نیت سفر گردشگری مذهبی رابطه دارد .
۱۸.

تأثیر مسئولیت های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش های مصرف کننده در صنایع غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد اجتماعی صنایع غذایی مسئولیت اجتماعی شرکت واکنش های مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 990
مسئولیت اجتماعی شرکت، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماعی آن است و نقشی کلیدی در واکنش های مصرف کننده نسبت به شرکت ایفا می کند. هرچه شرکت نسبت به ابعاد مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد، مشتریان و جامعه، واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و در نتیجه عملکرد اجتماعی شرکت بهبود می یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین مدل تأثیرگذاری مسئولیت های اجتماعی بر عملکرد اجتماعی و واکنش های مصرف کننده است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از نوع میدانی است. مبانی نظری پژوهش، به روش مطالعه کتابخانه ای و داده های آن، به وسیله نمونه گیری تصادفی و با پرسشنامه محقق ساخته، تدوین شده است و پایایی کلی 978 درصد بدست آمده است. جامعه آماری هدف این پژوهش، در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان است .نمونه پژوهش شامل540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفی انتخاب شده اند. برای پاسخ به سؤال پژوهش، بررسی فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای SPSS وAmos استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده از جامع آماری مورد نظر برازش دارد. بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی هم بطور مستقیم و هم با میانجی گری عملکرد اجتماعی و واکنش های مصرف کننده، بر عملکرد مالی تأثیر می گذارد.
۱۹.

نقش میانجی رضایت در تأثیر تصویر مقصد بر توسعه گردشگری مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه گردشگری مذهبی رضایت گردشگر تصویر مقصد گردشگری شهر قم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 282
تصویر مقصد و رضایت گردشگر از اجزای کلیدی دستیابی به موفقیت در بهبود و توسعه صنعت گردشگری به شمار می آید. هدف مقاله حاضر بررسی و تعیین میزان تأثیر گذاری تصویر مقصد و رضایت گردشگران مذهبی از امکانات و خدمات گردشگری ارائه شده بر توسعه گردشگری مذهبی در شهر قم است. در پژوهش حاضر برای تحلیل نقش میانجی رضایت در تأثیر تصویر مقصد بر توسعه گردشگری مذهبی از الگوی تلفیقی استفاده شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 215 پرسشنامه با پایایی 937/0 جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS2 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که تصویر مقصد بر توسعه گردشگری مذهبی با اثر کل 67/0، تأثیرگذار است که به صورت مستقیم اثر ضعیف و به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی رضایت اثر قوی دارد. این موضوع نشان می دهد که اثر غیرمستقیم متغیر رضایت گردشگر در این رابطه بیشتر از اثر مستقیم است؛ درنتیجه رضایت گردشگر نقش اساسی در این رابطه دارد.
۲۰.

واکاوی تاثیر تعدیل گر ارزش لذت جویی در فرآیند وفاداری به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری مدل یابی معادلات ساختاری تعدیل گر ارزش لذت جویی سونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 257
وفاداری به برند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت اقدامات بازاریابی شناخته می شود که از عوامل و شرایط متعدد و متنوعی تاثیر می پذیرد. شناخت دقیق این عوامل و تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آنها، در کمک به مدیران جهت تصمیم گیری درست از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند سونی و تحلیل اثر تعدیل گر ارزش لذت جویی بر فرآیند توسعه وفاداری است. این پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است و جامعه آماری آن را مشتریان برند سونی در استان یزد تشکیل می دهند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده که پایایی و روایی آن تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که رضایت مشتری، ارزش برند، اعتماد به برند، کیفیت ادراک شده و مشتری مداری تاثیر معناداری بر وفاداری به برند سونی دارند که از بین عوامل پنج گانه فوق رضایت به برند بیشترین اثرگذاری را دارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد ارزش لذت جویی تنها روابط بین رضایت وفاداری و ارزش برند وفاداری را تعدیل می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان