سجاد شکوهیار

سجاد شکوهیار

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

طراحی مدل کسب و کار پایدار در بانک های توسعه ای با محوریت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری مدل کسب وکار پایدار اقتصاد مقاومتی بانک های توسعه ای تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۹
هدف: این پژوهش به دنبال طراحی یک مدل کسب وکار پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی است که سبب حمایت از کسب وکارهای نوآورانه، زیرساختی و غالباً پر ریسک در اقتصاد کشورهای درحال توسعه گردد. این مدل با ایجاد توازن در ابعاد مالی و غیرمالی، تکیه بر توانمندی های داخلی و استفاده از ظرفیت های بیرونی به دنبال تبدیل فشارها و محدودیت ها به فرصت می باشد. روش شناسی: جهت گیری این پژوهش کاربردی، فلسفه پژوهش تفسیری، رویکرد پژوهش استقرایی، هدف پژوهش اکتشافی، ماهیت آن آمیخته و استراتژی مورداستفاده در بخش کیفی تحلیل تم و در بخش کمی پیمایش بوده است. روش گرداوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بانک های توسعه ای بوده که با 15 مصاحبه به اشباع نظری رسیده است. یافته ها: برای سطح بندی مقوله های استخراج شده از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده گردیده است. بر اساس نتایج، سطح اول شامل بازتعریف نقش های توسعه ای، پایش محیط و ایجاد و شناسایی ظرفیت های بالقوه، سطح دوم اعتبارسنجی توسعه ای، سطح سوم مردم محوری، ایجاد شبکه ارزش فراگیر، توسعه ارزش فردی و سازمانی، حداکثرسازی بهره وری خدمات، ارزیابی و نظارت شفاف، ریسک پذیری، بهبود چابکی و سطح چهارم ساختار مالی پایدار بوده است. نتیجه گیری: مدل کسب وکار پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی سبب اجرای اثربخش مأموریت بانک های توسعه ای می گردد.
۲.

سیاست گذاری نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در مراکز فرآوری نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگهداری و تعمیرات تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط تکنیک شبکه عصبی MPL پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۸۷
سیاست مناسب در نگهداری و تعمیرات می گوید تعمیر زمانی باید انجام شود که نیاز باشد. اگرچه انجام تعمیرات پیشگیرانه می تواند تعمیرات ناگهانی و غیرمترقبه را کاهش دهد اما همچنان باعث کاهش در دست رس بودن و افزایش هزینه های تعمیرات می گردد. شرکت ها می بایست استراتژی های نگهداری آنلاین و پیشگویانه را گسترش دهند که بتوانند تصور کنند که هر خرابی در هر زمانی ممکن است به طور تصادفی رخ دهد و این نیاز را از علائم و نشانه هایی که تجهیزات از خود بروز می دهند تشخیص دهند که به آن نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا نگهداری مبتنی بر شرایط می گویند. در این مقاله سعی شده است یک مدل پشتیبان تصمیم گیر برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط بر اساس تکنیک های داده کاوی طراحی شود. این پروژه در یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهیز انتخابی برای این پروژه توربین های گازی است که یکی از اساسی ترین و بحرانی ترین تجهیزات در کارخانه های فرآوری نفتی است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است.
۳.

ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی کسب وکار رویکرد دوسوتوانی سراهای محله شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، مدیران خانه های سرای محله شهر تهران بودند. در این تحقیق تعداد اعضای جامعه آماری را ۶۰۰ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، ۲۳۴ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی که از مبانی نظری و پرسشنامه های موجود تهیه و تنظیم شده بود، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی دارند. همچنین مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری دارد. همچنین تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی تأثیر معنی دار دارد. تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی بهره بردارانه تأثیر معنی دار دارد همچنین نقش تعدیل کننده ظرفیت جذب فناوری در ارتباط گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی و هوشمندی بهره بردارانه معنادار است.
۴.

تأثیر متناقض رضایت شغلی بر آوای مخرب کارکنان با توجه به نقش میانجی گری شبکه های اجتماعی و تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی عمومی شبکه های اجتماعی سازمانی آوای مخرب کارکنان رضایت شغلی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۹۵
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش متناقض رضایت شغلی در اثرگذاری بر آوای مخرب کارکنان با توجه به نقش میانجی گری شبکه های اجتماعی و تعهد سازمانی است. روش: در این پژوهش 240 نفر از کارکنان شرکت آسیاتک پیمایش شده اند. برای اعتبارسنجی فرضیه ها، روش حداقل مربعات جزئی مد نظر قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی به تقویت آوای مخرب کارکنان منجر می شود. افرادی که رضایت شغلی و تعهد سازمانی بالاتری دارند، از شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط با همکاران خود بیشتر استفاده می کنند. تعهد سازمانی به کاهش آوای مخرب منجر شده و رضایت شغلی به طور مستقیم به افزایش آن منجر می شود. نتیجه گیری: سهم افزایی نظری در این پژوهش آن است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی علی رغم مزایای بسیاری که در محیط کار به ارمغان می آورند، با تهدیدهای اجتناب ناپذیری مانند تقویت آوای مخرب همراه هستند.
۵.

تدوین استراتژی نوسازی سامانه های بانکداری متمرکز در بانک های تجاری کشور (مطالعه موردی: یکی از بانک های تجارتی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری متمرکز تدوین استراتژی روش AHP روش SWOT روش QSPM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۵
با گذشت بیش از دو دهه از عمر سامانه های بانکداری متمرکز بانک های کشور، اکنون ناکارآمدی و پاسخگو نبودن آنها نسبت به رفع نیازهای صنعت بانکداری روشن شده و نوسازی آنها به یکی از دغدغه های جدی مدیران بانک ها مبدل شده است. مشتریان بانک به صورت برخط، در تمام ساعات روز و تمام روزهای هفته از کانال هایی مانند خودپردازها، پایانه های فروش و اینترنت، از خدمات این سامانه ها استفاده می کنند. اندک وقفه ای در ارائه این خدمات، بانک ها را با بحران های جدی مواجه می کند؛ از این رو انتخاب استراتژی مناسب برای نو سازی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. پژوهشگر با توزیع پرسشنامه ای بین مدیران ارشد و متخصصان بانک، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر نوسازی را شناسایی کرد؛ سپس با توزیع پرسشنامه دیگری، به مطالعه و شناسایی عوامل یاد شده در بانک پرداخت. پس از تشکیل ماتریس های IFE و EFE و تکمیل پرسشنامه توزیع شده، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها شناخته شدند. پس از تبیین استراتژی ها با روش SWOT و وزن دهی به شاخص ها با استفاده از روش AHP، استراتژی های منتخب به کمک روش QSPM رتبه بندی شدند و استراتژی با بالاترین رتبه به عنوان مناسب ترین استراتژی نوسازی مشخص شد.
۶.

ارزیابی عوامل مؤثر بر محبوبیت صفحات طرفداران برند در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحات طرفداران پست ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
با توجه به پتانسیل بالای شبکه های اجتماعی و به دنبال آن نیاز روزافزون برندهای تجاری به منظور تبلیغات بهینه در شبکه های اجتماعی و همچنین به نبود تحقیقات کافی در این زمینه، در این تحقیق ما در تلاش هستیم تا ضمن معرفی یک مدل مفهومی در قالب 11 فرضیه پژوهشی به ارزیابی عوامل مؤثر بر محبوبیت برندها در شبکه های اجتماعی بپردازیم. به منظور جمع آوری داده ها تعداد380 پرسشنامه در میان کاربران صفحه طرفداران سه برند معروف ایرانی در اینستاگرام توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون فرضیات از نرم افزارAmos Graphics استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عواملی چون "پست های سرگرم کننده"، "استفاده از عکس های پویا در برند پست ها"، "استفاده از هشتگ ها "، " ایجاد پست های تعاملی"، "کامنت های مثبت کاربران"، "استفاده ویدئوهای پویا در برند پست ها"و"قرار دادن مطالب آموزشی در برند پست ها"، "برگزاری مسابقات در قالب پست ها" در اینستاگرام می توانند تأثیر مثبتی برافزایش محبوبیت پست های برند داشته و همچنین عواملی مانند "کامنت های منفی کاربران " بر روی محبوبیت پست های برند بی تأثیر می باشند.
۷.

سنجش رضایت مشتریان فروشگاه های اینترنتی با ترکیب تکنیک های داده کاوی و الگوی کانو فازی (مطالعه موردی: وب سایت نیازکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی داده کاوی فروشگاه های اینترنتی الگوی کانوی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۴۶۰
رقابت در عرصه جهانی و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برتری راهبردی نسبت به رقبا موجب گردیده است تا توجه به رضایت مشتری از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این پژوهش با ترکیب دو روش خوشه بندی K-Means که یکی از روش های داده کاوی است و الگوری کانو فازی سعی در بخش بندی مشتریان فروشگاه اینترنتی نیازکو و سپس شناسایی نیازها و خواسته های آنان می کند. در این پژوهش برای انجام داده کاوی، تعداد 1090 رکورد از مشتریان وب سایت نیازکو در یک بازه ی زمانی 7 ماهه مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد چهار خوشه از مشتریان شناسایی شدند. برای سنجش رضایت مشتریان، پرسشنامه کانو فازی به صورت تصادفی بین 168 نفر از مشتریان، که براساس فرمول کوکران به طور نمونه انتخاب شدند، توزیع شد و در نهایت با روش کانو فازی نیازهای هر خوشه بررسی و طبقه بندی گردید. این پژوهش نشان می دهد طبقه ی برخی از ویژگی ها بین خوشه های مختلف متفاوت و برای برخی دیگر، برای هر چهار خوشه مشترک و از یک نوع است. همچنین برای هر ویژگی در هر خوشه میزان رضایتمندی و عدم رضایت محاسبه شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مشتریان خوشه ی سوم به دو دلیل بالا بودن تعداد تکرار مبادلات و مجموع مبالغ خرید کرده از سایت، دارای اهمیت بیشتری برای این وب سایت می باشند. نتایج این پژوهش می تواند یاری رسان فروشگاه های اینترنتی جهت ارائه مناسب محصولات به مشتریان مختلف باشد.
۸.

اولویت بندی مؤلفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جهادی عملکرد عملکرد سازمانی سیستم اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر اولویت بندی مؤلفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان می باشد. مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر ارزشهای ایرانی- اسلامی، با وجود فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی، به دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت متمایز می گردد. ارزیابی عملکرد، موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است. از آن جایی که هدف مدیریت جهادی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است، دارا بودن سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد برای تحقق این هدف امری ضروری به شمار می رود. از همین رو، تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی بوده و  از نظر جمع آوری داده، کیفی می باشد؛ بنابراین در ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات اسنادی مؤلفه های مؤثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی استخراج شده و پس از دسته بندی آن ها در ابعاد سیستم اطلاعاتی، اولویت و جایگاه هر مؤلفه پس از نظرسنجی از خبرگان با استفاده از نقشه شناخت ادراکی فازی تعیین می شود. در این روش هر گره که مجموع وزن ورودی و خروجی (مرکزیت ) بیشتری داشته باشد، درجه بیشتری دارد و لذا از اهمیت بیشتری برخوردار است و بزرگ تر نشان داده می شود. همچنین یال ها که روابط علی و میزان تاثیر روابط را نشان می دهند، با توجه به وزنشان تیره و روشن هستند. لذا هر چه وزن یال به عدد یک نزدیک تر باشد، تیره تر نشان داده می شود.
۹.

ارزیابی عوامل موثر بر محبوبیت تبلیغات در رسانه اجتماعی آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۰
در این مقاله پژوهشی تلاش کرده ایم با ارزیابی سیستماتیک مدل های موجود در زمینه شبکه های اجتماعی آنلاین، آن دسته از عواملی که روی محبوبیت تبلیغات نام های تجاری در رسانه های اجتماعی تاثیر دارند را شناسایی و یک مدل مفهومی برای نشان دادن اثر محتوی به کار رفته در پیام نام های تجاری را ارائه کنیم. همچنین با توجه به عوامل ذکر شده 11 فرضیه در نظر گرفته ایم که هر کدام از آنها را به وسیله عامل های اندازه گیری محبوبیت پیام ها (تعداد پسندیدن، تعداد نظرو تعداد اشتراک گذاری) مورد ارزیابی قرار داده ایم. برای آزمون فرضیه های مطرح شده پرسشنامه هایی در نظر گرفته ایم. این پرسشنامه ها در میان دانشجویان دوره کارشناسی به بالا در دانشگاه های شهر تهران توزیع شدند و نتایج حاصل از آنها مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که عامل هایی مانند «پیام های سرگرم کننده»، «استفاده از عکس در پیام ها» و «موقعیت پیام ها» می تواند تاثیر زیادی بر روی بالا رفتن محبوبیت پیام ها داشته باشند.
۱۰.

شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری ارزش دوره عمر مشتری بخش بندی مشتریان خوشه بندی کا- میانگین مدل آر.اف.ام (RFM)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه بیمه اشخاص
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۷۳۳
امروزه تعامل شرکت ها با مشتریان در قالب مدیریت ارتباط با مشتری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. شناسایی ویژگی های مشتریان مختلف و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکت ها دارند، به یکی از دغدغه های اصلی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدل مناسبی جهت بخش بندی مشتریان بر اساس برخی از مهم ترین ویژگی های مالی، جمعیت شناختی در قالب عوامل مؤثر بر شاخص های ارزش دوره عمر مشتری (آر.اف.ام) می باشد. در فرایند پیشنهادی این تحقیق که در شرکت بیمه سامان اجرا شده است، پس از تعیین مقادیر شاخص های مدل آر.اف.ام (RFM) شامل تازگی مبادله، تعداد دفعات مبادله و ارزش پولی مبادله در 180000 مشتری و وزن دهی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تعداد خوشه بهینه بر اساس شاخص سیلوئت و نرخ تأثیر شاخص های آر.اف، ام با استفاده از الگوریتم Two-step انجام شد و در مرحله بعد به خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش K-means پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاضر، زمینه را برای تحلیل ویژگی های مشتریان شرکت در سه بخش اصلی فراهم نمود. همچنین با اولویت بندی خوشه ها بر اساس شاخص های آر.اف.ام، مشتریان کلیدی و با ارزش شرکت مشخص شدند. در نهایت نیز پیشنهادهایی به شرکت برای بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه گردید.
۱۱.

بررسی الگوی راهبردی عوامل روانی اجتماعی صنعت پوشاک و تاثیر آن بر کشورگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشورگرایی مصرف کننده برون‏گرایی ملی گرایی محافظه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
در بازار رقابتی نوین، شرایط برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار شده است که بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کرده و در سطح بازار باقی بمانند. هرچند که بخش بزرگی از رقابت به ویژگی های ملموس کالا برمی گردد؛ ولی یکی از مولفه های اساسی کشورگرایی مصرف کنندگان می باشد که می تواند تمایل مصرف کنندگان را نسبت به کالاهای خارجی کاهش دهد. یکی از صنایعی که به شدت تحت تاثیر کالاهای وارداتی قرار گرفته است، پوشاک بانوان می باشد. این پژوهش به بررسی عوامل روانی اجتماعی (ملی گرایی، محافظه کاری و برون گرایی) و نقش تعدیل کنندگی نحصیلات و سن بر کشورگرایی مصرف کننده پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، بانوان شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای به چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم و سپس، تعداد 385 پرسشنامه بین آنها توزیع شد. بر اساس نتایج، رابطه بین محافظه کاری و ملی گرایی با کشورگرایی معنادار بوده ولی بین متغیر برون گرایی و کشورگرایی مصرف کننده رابطه معناداری وجود نداشت؛ همچنین، وقتی که متغیر سن نقش تعدیل گر را داشته باشد، فقط رابطه محافظه کاری با کشورگرایی معنادار بوده و زمانی که تحصیلات نقش تعدیل گر را ایفا کند، فقط رابطه ملی گرایی با کشورگرایی مصرف کننده معنادار بوده است.
۱۲.

طراحی مدل توسعه پایدار بازیافت زباله های الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لجستیک معکوس زباله های الکترونیکی توسعه پایدار بهینه سازیِ شبیه سازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات شبیه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری مدیریت پسماندها
تعداد بازدید : ۱۵۲۴ تعداد دانلود : ۹۰۰
زباله تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی یکی از بزرگ ترین جریان های روبه رشد زباله در مقیاس جهانی. این زباله ها حاوی مواد خطرناکی هستند که اگر به درستی مدیریت نشوند، ممکن است بر محیط زیست و سلامت انسان اثر بگذارند. بنابراین برای حفاظت از محیط زیست نیاز است زباله های الکترونیکی به سمت یک فرایند پایان عمر مناسب مانند بازیافت و دفع، هدایت شوند. هدف این مقاله طراحی شبکه بازیافت زباله های الکترونیکی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار، در سطح کشوری است که در آن مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مدنظر هستند. مدل توسعه یافته بهینه سازیِ شبیه سازی به منظور تعیین بهترین مکان برای کارخانه های بازیافت برای مدیریت کلی زباله های الکترونیکی در ایران استفاده شد ه است؛ به طوری که دولت بتواند همزمان یک هم پوشانی بین مسائل زیست محیطی، اثرات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.
۱۳.

سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی رضایت مشتری کانوی فازی کیفیت خدمات برخط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۵۳۴
به دلیل اهمیت بازار سرمایه، سنجش عملکرد شرکت های کارگزاری به عنوان واسط بین شرکت ها و سرمایه گذاران، جهت غنی سازی کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آن ها امری ضروری است. در این تحقیق، ابتدا مشخصه های کیفیت خدمات برخط شرکت های کارگزاری از طریق مطالعه مبانی نظری پژوهش و نظر خبرگان شناسایی و گزینش شده و بر اساس آن پرسشنامه فازی کانو طراحی و به صورت تصادفی بین 384 کاربر برخط شرکت های کارگزاری توزیع شد. با استفاده از خوشه بندی K-Means سه دسته مشتری شناسایی و برای هر خوشه با روش کانوی فازی، نیازهای هر خوشه بررسی و طبقه بندی شد. این پژوهش طبقة هر ویژگی را بر اساس مدل کانو مشخص کرده و نشان می دهد، طبقه برخی از ویژگی ها بین خوشه های مختلف متفاوت و برای برخی دیگر، برای هر سه خوشه مشترک و از یک نوع است، همچنین برای هر ویژگی در هر خوشه، میزان رضایتمندی به صورت یک ضریب، رضایت مندی و عدم رضایت را در صورت وجود و یا عدم وجود آن ویژگی نشان داده است. نتایج این پژوهش می تواند یاری رسان شرکت های کارگزاری در جهت ارائه مناسب خدمات ارائه شده به مشتریان مختلف باشد.
۱۴.

استراتژی مقابله با تحریم ها در اجرای پروژه های پارس جنوبی (مورد مطالعه: واحد 106 فاز 19 پارس جنوبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک تحریم ماتریس سوات پروژه ماتریس QSPM ماتریس EFE و IFE

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران چالشها و فرصت های ایران در جهان کنونی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۹۳۱
اجرای پروژه های نفت و گاز به خصوص پروژه های مربوط به فاز های پارس جنوبی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اجرای پروژه های مذکور در چارچوب مدت زمان، هزینه و کیفیت بالا از الزامات قراردادی می باشد. تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، قوانین کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 باعث اخلال در روند اجرایی پروژه ها شده است. در این تحقیق با استفاده از ماتر یس عوامل خارجی(EFE)، ماتر یس عوامل داخلی (IFE)، مهم ترین عوامل خارجی و داخلی شناسایی و با استفاده از ماتریس سوات نوع استراتژی تعیین شده و درنهایت با استفاده از ماتر یس QSPM، استراتژی ها اولویت بندی شده است. اساس این تحلیل بر این پایه استوار شده که بر اساس نقاط قوت و فرصت های موجود ، نقاط ضعف داخلی را کاهش داده و به سمتی پیش رویم که در مقابل تهدیدهایی همچون تحریم منزوی شویم. در بیشتر مواردی که از ماتر یس سوات استفاده شده ، استراتژی سازمان ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج ، هفت استراتژی منتخب اولویت بندی شده شامل این موارد می باشد: استفاده از توانایی شرکت های زیر مجموعه گروه و حمایت از آنها در جهت کاهش تاخیرات در بخش خرید تجهیزات و حمایت از تولید داخل، استفاده از توانایی مدیران مجموعه به منظور سفارش تجهیزات از سازندگان دیگر در برای خنثی سازی تحریم، مدیریت قرارداد مشاور و پیمانکار در جهت کاهش و بستن راه های ادعایی آنها، استفاده از توانایی های مپنا بین الملل در جهت انتقال ارز به سازندگان خارجی.
۱۵.

تدوین راهبرد های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی برنامه ریزی راهبردی ماتریس SWOT ماتریس IE ماتریس QSPM بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
 اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت ها و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات یا کاهش دادن آن ها درصدد تدوین راهبرد هایی برآیند؛ و از طرفی یکی از فعالیت های اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آن ها را ارزیابی کند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته در بانک های مرکزی دنیا و مطالعات داخل کشور، عوامل داخلی و خارجی و راهبرد ها در قالب ماتریس SWOT شناسایی و بر اساس ماتریس IE نوع راهبرد تعیین و نهایتاً بر اساس ماتریس QSPM اولویت بندی گردیدند. بر اساس نتایج، راهبرد تدافعی یعنی پنج راهبرد مندرج در خانه WT جهت ارزیابی و اولویت بندی مدنظر قرار گرفت که نتایج آن نیز به ترتیب اولویت؛ راهبرد هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، راهبرد مستقل بودن با بازنگری در قوانین و مقررات، راهبرد تقویت فرآیندهای مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی، راهبرد تقویت نقش سیاست گذاری و راهبرد تقویت چارچوب نظارتی می باشد.
۱۶.

خوشه بندی کاربران داده های دریایی با استفاده از تکنیک داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی داده کاوی استاندارد CRISP-DM الگوریتم TwoStep داده دریایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اطلاع رسانی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی
  2. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت اطلاعات ذخیره و بازیابی اطلاعات
  3. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه های الکترونیکی کتابخانه های دیجیتالی کاربران
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۷۳۱
هدف از این تحقیق خوشه بندی کاربران داده های دریایی با استفاده از تکنیک داده کاوی است. با محقق شدن این هدف، سازمانهای دریایی قادر به شناخت داده های موجود خود و همچنین اطلاع از نیازهای کاربران خود خواهند شد. در این تحقیق برای پیاده سازی داده کاوی از مدل استاندارد CRISP-DM استفاده شده است. داده های مورد نیاز، از اطلاعات و پروفیل 500 کاربر داده دریایی از سال 1386 تا 1393 در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، استخراج شده است. برای خوشه بندی از الگوریتم TwoStep استفاده شده است. در این تحقیق، برای نخستین بار با استفاده از خوشه بندی، الگویی میان کاربران داده های دریایی اعم از دانشجو، سازمان و پژوهشگر، و اطلاعات داده های مورد درخواست آنها (منبع داده، نوع داده، مجموعه داده، پارامتر و منطقه جغرافیایی) کشف شد. مهمترین خوشه های بدست آمده عبارتند از کاربر دانشجو با منبع داده بین المللی، کاربر دانشجو با نوع داده شیمی دریا، کاربر دانشجو با مجموعه داده ""پایگاه داده اقیانوسی جهانی""، کاربر سازمان با پارامتر نیترات و کاربر دانشجو با منطقه جغرافیایی خلیج فارس. کشف این الگوها، مدیران ارشد را قادر می سازد تا بدرستی در مورد داده های موجود خود و برنامه ریزی برای جمع آوری داده در آینده، تصمیم گیری کنند و درک بهتری از نیازهای کاربران خود داشته باشند، همچنین کاربران داده در راستای تقاضای خود هدایت شوند. در پایان پیشنهاداتی بمنظور بهبود عملکرد سازمانهای دریایی ارائه شده است.
۱۷.

ترسیم افق داده کاوی از طریق آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی روندهای آیند مطالعات آینده داده کاوی انباره داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹
امروزه فناوری اطلاعات به صورت فزاینده ای در حال پیشرفت است و ساختار پیچیده ای را در برمی گیرد. در این شرایط بهره گیری از اطلاعات صحیح، دقیق، کامل و به روز در سیستم های اطلاعاتی امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. همچنین با توجه به وجود رقابت گسترده در کسب وکارهای مبتنی بر این حوزه، اتخاذ تصمیم های دقیق، به موقع و تأثیرگذار دارای اهمیت زیادی است. در این خصوص مدیران سازمان ها به منظور بهبود عملکرد خود نیازمند اطلاعاتی در مورد وضعیت فعلی، شرایط محیطی، فرصت ها، تهدیدات، جایگاه، وضعیت رقبا، روند اقتصادی، شرایط سیاسی و اجتماعی و غیره هستند؛ بنابراین ایجاد پایگاه های داده ای بزرگ در این مراکز و نیز تجزیه وتحلیل داده های آن، لازمه دوام و بقای سیستم ها است. در این میان بهره گیری از فناوری های کارا مانند داده کاوی به منظور کشف و استخراج اطلاعات پنهان از پایگاه داده های بزرگ، بسیار حائز اهمیت است. در سال های اخیر داده کاوی به طور گسترده ای در حوزه های علمی و مهندسی مانند علوم فناوری اطلاعات، ژنتیک، داروسازی، آموزش و غیره استفاده شده است. در این مقاله پژوهشگران قصد دارند با یک رویکرد آینده پژوهی اکتشافی از طریق روش های تحلیل روندها و پایش روندها، افق آتی داده کاوی را ترسیم و کاربردهای گوناگون آن را در حوزه های مختلف بررسی کنند.
۱۸.

ارزیابی مؤلفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جهادی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن تصمیم گیری چند معیاره منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۶۱۶
ب ا رویکرد کارت امتیازی متوازن روح الله تولایی *، سجاد شکوهیار ** [1] مدیریت می تواند در اشکال گوناگونی خود را نشان دهد؛ اما زمانی می تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد که این مدیریت با مؤلفه های جهادی همراه باشد. در صورتی که مدیریت خردمند با رویکرد جهادی به هدایت سازمان بپردازد می تواند علاوه بر اهداف مالی به اهداف غیرمالی و متعالی سازمانی نیز نائل گردد. از سوی دیگر رویکرد مدیریت جهادی به عنوان یک رویکرد مدیریتی نیازمند شناخت بهتر توسط سازمان های ایرانی می باشد. تحلیل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی لازمه شناخت و تبیین بهتر آن رویکرد می باشد. لذا هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مؤلفه های کلیدی مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. در این تکنیک علاوه بر شاخص مالی سه شاخص مشتری، فرایندهای کلیدی و رشد و یادگیری جهت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. هنگامی که هم شاخص های مالی و هم شاخص های غیرمالی مورد بررسی قرار گیرد، سازمان ترغیب می شود تا هم اهداف مالی و هم غیرمالی را دنبال نموده و میان منافع بلندمدت و کوتاه مدت سازمانی تعادل برقرار شود. در این تحقیق با استفاده از تحقیقات پیشین و تکنیک دلفی  شاخص های کلیدی عملکرد در مدیریت جهادی توسط خبرگان و مدیران شهرداری تهران و همچنین اساتید حوزه و دانشگاه شناسایی شده و سپس با به کار بستن روش ارزیابی کارت امتیازی متوازن، شاخص های موثر در هر یک از مناظر چهارگانه طبقه بندی شده است. در ادامه از روش  AHP برای مشخص نمودن اهمیت هر یک از ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن و همین طور ارزیابی مؤلفه های عملکردی شناسایی شده مدیریت جهادی استفاده شده است. در نهایت مشخص شده که در هر بعد، کدام مؤلفه ها بیشترین اهمیت را دارا می باشند و از میان ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن کدام ابعاد بیشترین اهمیت و بیشترین میزان تأثیرپذیری را از مؤلفه های مدیریت جهادی نسبت به سایر ابعاد دارد. تاریخ دریافت مقاله: شهریور 1393، تاریخ پذیرش مقاله: مهر 1393. * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی. ** استادیار، دانشگاه شهید بهشتی . E-mail: s_shokouhyar@sbu.ac.ir

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان