علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

ارزیابی محتوای کتاب درسی جغرافیا پایه یازدهم بر اساس شاخص های حفاظت از محیط زیست با کاربرد تکنیک های آنتروپی شانون و تاپسیس

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۵
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی جایگاه شاخص های حفاظت از محیط زیست در کتاب درسی جغرافیا(2) پایه یازدهم انسانی و رتبه بندی فصول کتاب بر اساس پرداختن به شاخص های مذکور می باشد. به این منظور متون و تصاویر کل فصل های کتاب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و با کاربست نرم افزار MAXQDA12. کدگذاری شدند. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته منطبق بر یافته های پژوهش حسین پور و دیگران (۱۳۹۸) بوده که روایی آن به شیوه محتوایی تأیید شده است. همچنین به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پذیری داده ها از شاخص ثبات استفاده شده است. سپس به منظور ارزیابی وزنِ هرکدام از ابعاد حفاظت از محیط زیست در کتاب، از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شد که نتایج نشان داد ابعاد دانش و آگاهی حفاظت از محیط زیست، مسئولیت پذیری زیست محیطی، علاقه مندی و مشارکت در حفاظت از محیط زیست به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین وزن بودند. در بخش بعدی به رتبه بندی فصل های کتاب بر اساس پرداختن به ابعاد و مولفه های حفاظت از محیط زیست با کاربرد تکنیک تاپسیس اقدام شد. نتایج نشان داد فصل های دوم، چهارم، اول و سوم از این نظر به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم از نظر پرداختن به شاخص های محیط زیست قرار گرفتند. شاخص های حفاظت از محیط زیست، در فصل های کتاب به طور یکسان پراکنده نشده اند.
۲.

ارزیابی و مدل سازی عوامل مؤثر بر توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی با رویکرد توسعه روستایی (مطالعه موردی: آبادی های شهرستان تکاب)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
توزیع منطقی و عادلانه خدمات عمومی در مناطق روستایی، موضوع پژوهش های متعددی بوده است. یک توزیع عادلانه می تواند دستیابی به توسعه روستایی را تسهیل نماید. در حالی که عدم بهره مندی از خدمات عمومی یا توزیع غیریکنواخت و خوشه ای آن در سطح آبادی ها، می تواند مانعی برای توسعه تلقی شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی شهرستان تکاب، از توابع استان آذربایجان غربی و عوامل مؤثر بر آن بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از شناسنامه آبادی های شهرستان توسط مرکز آمار ایران(۱۳۹۰)، اخذ شده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار فضایی و نرم افزارArcGIS ، بهره گرفته شده است. تحلیل های مورد استفاده شامل: روش پهنه بندیIDW ، تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، تحلیل لکه های داغ (Hotspot) و رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR) بود. نتایج نشان داد توزیع خدمات عمومی در سطح آبادی های شهرستان، یکسان نبوده است. این عدم یکنواختی هم به لحاظ نوع خدمات عمومی بوده است و به عنوان مثال باوجود بهره مندی اکثر آبادی ها از خدمات برق، آب و گاز، برخورداری از خدمات فرهنگی- ورزشی بسیار کم بوده است. از طرفی تفاوت هایی به لحاظ فضایی در توزیع خدمات وجود دارد. خدمات عمومی دارای خودهمبستگی فضایی هستند و به صورت خوشه ای در سطح شهرستان پراکنده شده اند. به این صورت که خوشه هایی با مقادیر بالا بیشتر در سطوح دهستان های احمدآباد و انصار به چشم می خورند و مقادیر پایین، در سطح دهستان های چمن، کرفتو و ساروق تشکیل شده اند. نتایج تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد مدل به کار گرفته شده جهت تبیین عوامل مؤثر بر توزیع خدمات عمومی در آبادی های شهرستان، مجموعا توانسته است 8/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.
۳.

تاثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که؛ سواد مالی تا چه اندازه بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان امام صادق) می باشد که در حال حاضر تعداد 3680 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان را شامل می شود. همچنین تعداد 348 دانشجوی کارشناسی با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان، معین الدین در سال 1390 استفاده شده و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم و واریانس و استنباطی از جمله تحلیل رگرسیون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون F و آزمون t با نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت، نوع دانشگاه، رشته ی تحصیلی، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، میزان درآمد ماهیانه) دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۴.

تشریفات مذهبی دوره ناصرالدین شاه قاجار؛ با تأکید بر ساختمان تکیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۷
دوران پادشاهی ناصرالدین شاه، چیزی جز کوشش های وی برای برپایی تجدد در همه ارکان جامعه نیست. یکی از موانع شاه برای رسیدن به این امر، روحانیت و قدرت و نفوذ آنان در میان توده مردم بود. ناصرالدین شاه سعی کرد با برگزاری مراسم پرتجمل مذهبی در دربار، ضمن کسب استقلال دینی بدون وابستگی به علما، مشروعیت مذهبی خود را در بین توده مردم حفظ کند. برای رسیدن به این هدف، ایجاد ساختار نوینی در امور دینی لازم بود. در این مقاله، موضوع اهمیت تشریفات مذهبی دربار ناصرالدین شاه را با تکیه بر ساختمان تکیه دولت بررسی کرده ایم. تکیه دولت یک سازه کلیدی برای خودایستایی مذهبی ناصرالدین شاه به شمار می آمد. او با ساختن بنای تکیه دولت نه به شیوه معماری اسلامی، بلکه با الگوبرداری از معماری غرب، نخستین گام را در گذرگاه دگرگونی آیین های مذهبی برداشت؛ به گونه ای که نمایندگان سیاسی و اروپایی برای نخستین بار در تاریخ ایران، ملزم به حضور در برنامه های دینی دربار شدند و جایگاه ویژه خاندان سلطنتی و زنان دربار در حالی در این بنا دیده شده بود که روحانیت در این ساختمان، جایگاه خاصی نداشت و این تنها آیین مذهبی ای بود که مراسم بدون وابستگی و نقش اصلی روحانیت برگزار می شد.
۵.

The Most Frequent Idioms Used in Contemporary American English: A Corpus-based Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
As a fascinating and colorful part of English language, idioms highly affect fluency, but they are quite difficult to teach and learn, and they have often been neglected particularly in ESL/EFL settings. Considering the large number of English idioms, corpus linguistics can be of great benefit in prioritizing materials in language classrooms based on the frequency information. Accordingly, the present corpus-based study aimed at identifying the most frequent idioms in English language by analyzing the data coming from the Corpus of Contemporary American English (COCA), composed of more than 520 million words. The study involved writing a special script using Hypertext Preprocessor (PHP) language which resulted in the development of five idiom lists, each containing 50 most frequently used idioms in each one of the five genres in COCA including academic, fiction, spoken, newspaper, and magazine along with their frequency of occurrences. Comparison was then made across the mentioned five genres. It was found that the spoken genre included more idioms whereas the academic genre was the least idiomatic. Furthermore, various levels of overlap was found among different genres. The least and the highest levels of overlap was found between the academic and fiction genres and between the magazine and newspaper genres respectively. The academic genre had more overlap with the newspaper and magazine genres. The findings can benefit EFL materials developers, teachers, and learners in recognizing and including frequently-used authentic idioms in language classrooms and textbooks.
۶.

بررسی جایگاه تربیت عقلانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۷
در قرآن کریم بیش از 300 آیه وجود دارد که مردم را به تفکر ،تذکر و تعقل دعوت کرده است .اهمیت تربیت عقلانی به قدری است که برخی آن را شرط توفیق تربیت در سایر جنبه ها انسانی مانند بعد عاطفی ،اخلاقی ،اجتماعی و... دانسته اند.در مقاله حاضر سعی شده است تا جایگاه تعقل و تربیت عقلانی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران با محوریت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مشخص شود.علیهذا محققین با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،ابتدا بسترها و نشانه ها تعقل را تبیین نموده ونیز به ذکر برخی از موانع اخلاقی وعاطفی رشدعقل پرداخته اند و سپس با رویکردی تطبیقی در جستجوی مصادیق آن ها در سند تحول بنیادین به عنوان یکی از اسناد بالادستی تعلیم و تربیت کشور،برآمده اند .نهایتا این نتیجه بدست آمد که در جای جای سند تحول ،به قاطبه بسترها و نشانه ها تعقل به طورمستقیم پرداخته شده ودر موارد دیگر،دست کم،قرابت مضمونی و مفهومی نزدیکی احساس می شود نیز درمواردی مخاطبین سندمذکور،نسبت به موانع رشد عقل انذار شده اند که این امر نمایانگر اهمیت تعقل وتربیت عقلانی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۷.

کاربرد آموزش تاریخ در آموزش مفهوم توسعه پایدار

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۰
آموزش توسعه پایدار از مهمترین شاخصه هایی است که امروزه برای نیل جوامع به توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفته است. با عنایت به این نکته که برنامه درسی جداگانه ای جهت آموزش توسعه پایدار در مدارس در نظر نگرفته شده است، می توان به آموزش توسعه پایدار از طریق سایر رشته های درسی امید داشت. یکی از این رشته ها، رشته درسی آموزش تاریخ می باشد که در پژوهش حاضر سعی شده است با روشی توصیفی-تحلیلی و با کاربست اسناد کتابخانه ای، کاربرد آن در آموزش مفهوم توسعه پایدار، تبیین گردد و نیز ویژگی های یک رشته درسی مطلوب آموزش تاریخ در جهت آموزش توسعه پایدار مشخص شوند. پس از بحث و بررسی، این نتیجه به دست آمد که آموزش تاریخ با کارکردهای انسان شناسی، امکان درک وضع موجود و امکان پیش بینی آینده را با کاربست قوانین تاریخی، در آموزش توسعه پایدار میسر می سازد. همچنین ویژگی های برنامه درسی مطلوب، پرداختن به آموزش تاریخ محلی، عدم غفلت از تاریخ نزدیک و تربیت معلمان تاریخ که آشنا به مفهوم توسعه پایدار باشند، می تواند اثربخشی آموزش تاریخ را در راستای آموزش توسعه پایدار، افزایش دهد
۸.

Exploring Novice Raters’ Textual Considerations in Independent and Negotiated Ratings(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۶
Educators often employ various training techniques to reduce raters’ subjectivity. Negotiation is a technique which can assist novice raters to co-construct a shared understanding of the writing assessment when rating collaboratively. There is little research, however, on rating behaviors of novice raters while employing negotiation techniques and the effect of negotiation on their understanding of writing and rubric features. This study uses a qualitative method to keep track of 11 novice raters’ scoring behaviors and examine their textual foci during three phases of scoring through an analytic rubric: pre-negotiation, negotiation, and post-negotiation. To ensure triangulation, multiple sources of data including raters’ verbal protocols of independent scoring during the initial and final phases, audio-recorded interactions in the negotiation phase, and semi-structured interviews were gathered and analyzed. Results indicated that in their initial independent rating, raters mostly scored based on their understanding of the writing skill and the writing features that were important to them, but negotiation sessions aided them to refine their judgments and attend to a wider array of textual features more consistently and in line with the rubric, thereby expanding their understanding of the rubric categories. Post-negotiation ratings were also more similar to negotiation than prenegotiation ratings, meaning that the raters attended to more features of the rubric for scoring. The findings may have implications for rater training. In the absence of expert raters to train novice raters, negotiation can be considered a useful technique to improve raters’ understanding of the rubric features.
۹.

تبیین جایگاه اهداف توسعه پایدار در مبانی اساسی تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با روش انتروپی شانون

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای فعلی بشر را بدون خدشه به توانایی های نسل آینده در رفع نیازهای آنان، تأمین کند. در دهه های اخیر تلاش زیادی برای نزدیک کردن دو مفهوم "آموزش" و "توسعه پایدار" صورت گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، پی بردن به جایگاه اهداف توسعه پایدار، در مبانی اساسی تربیت مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری، بخش مبانی اساسی تربیت سند تحول بنیادین شامل 71 صفحه (از45-116) می باشد که به دلیل محدودیت جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار پژوهش لیست وارسی محقق ساخته بر اساس مولفه های اهداف توسعه پایدار کوهن(1376)، می باشد همچنین از نرم افزار Maxqda.11 برای کدگذاری و ترسیم مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. روایی کدها به شیوه صوری(نظر متخصصان) و پایایی آن با ضریب هولستی 0.81، تعیین شده است. تحلیل داده ها به دو روش توصیفی(شمارش فراوانی) و تحلیلی(روش آنتروپی شانون) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مبانی اساسی تربیت سند تحول، به مولفه های اهداف توسعه پایدار، به طور یکسان پرداخته نشده است. درحالی که ضریب اهمیت مؤلفه اهداف اقتصادی 0.745 می باشد، اهداف اجتماعی و اکولوژیک دارای ضریب اهمیت 0.126 و 0.128 هستند که این امر یک چالش جدی برای سند تحول بنیادین محسوب می شود.
۱۰.

On the Development of a Tentative Model of a Flipped Classroom Instruction and Its Effect on Iranian Intermediate EFL Learners’ General IELTS Writing(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۹۴
Flipped learning is an instructional approach that underlines the efficient use of classroom time by shifting the conventional activities of learners and educators in and out of the class. In flipped learning, students' roles as passive listeners change to active participants in classroom activities. The present study was designed to build a model of flipped classroom instruction (FCI) for the general IELTS writing. Additionally, this research intended to examine if there is a meaningful difference between the students’ general IELTS writing scores in the flipped class and those in the conventional class. An FCI model was carefully developed based on the thematic analysis of the previous flipped classroom studies about writing. Then it was operationally explained for a general IELTS writing class. The participants of the study consisted of 100 male and female Iranian EFL learners. Fifty learners were randomly selected to experience FCI and the other fifty learners received conventional classroom instruction. The findings revealed that the learners in the flipped classes, on average, acquired higher scores than the learners in conventional classes.   
۱۱.

Tracing an EFL Teacher and Learners’ Cognitive and Emotional Development Using Dialogic Mediation: A Sociocultural Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
The purpose of the study was to investigate the effect of mediation on the development of a novice teacher and in turn the effect of transformation of the teacher on the behaviors and emotions of the learners using Vygotskian sociocultural view of learning. For this purpose, a novice teacher teaching the general English course at an Iranian university was selected. To develop an understanding of the instructional setting and to diagnose her weaknesses and strengths, she was observed by a teacher educator during the first five sessions. Different instruments and tools like the teacher and students’ narratives, stimulated recall of voice-recorded actual teaching, and observation were also used during the study to trace the teacher’s cognitive and emotional development. As most of her practices displayed over-reliance on translation and deductive teaching of grammar, and her oral narration showed instances of cognitive/emotional dissonance, strategic mediations, both implicit and explicit, based on her needs were offered after the fifth session in a face-to-face interaction to help her develop gradually. Analysis of the results showed the gradual development of her and the positive attitudes and active engagement of the learners during she was being mediated. Implications of the findings are presented and discussed.
۱۲.

A Study of Raters’ Behavior in Scoring L2 Speaking Performance: Using Rater Discussion as a Training Tool(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
The studies conducted so far on the effectiveness of resolution methods including the discussion method in resolving discrepancies in rating have yielded mixed results. What is left unnoticed in the literature is the potential of discussion to be used as a training tool rather than a resolution method. The present study addresses this research gap by exploring the data coming from rating behaviors of 5 Iranian raters of English. Qualitative analysis of the data indicated that the discussion method can serve the function of training raters. It helped raters rate more easily, quickly and confidently. Furthermore, it helped them improve their understanding and application of the rating criteria and enabled them justify their scoring decisions. Many-faceted Rasch analysis also supported the beneficial effects of discussion in terms of improvement in raters’ severity, consistency in scoring, and the use of scale categories. The findings provide insight into the potential of discussion to be used as a training tool especially in EFL contexts in which lack of access to expert raters can be an obstacle to holding training programs. The author argues for future studies to focus on how discussion may function depending on the rating scale used.
۱۳.

The relationship between test-taking strategies and Iranian EFL learners’ performance on reading comprehension tests

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
Although most researchers have recently considered the role of test-taking strategies as one of the most vital factors in test taking process, it has been ignored by most EFL teachers in educational and academic settings including Iran. Because of the importance of test-taking strategies in EFL learners’ performance in tests, this research was set out to examine what strategies Iranian EFL test takers employed in reading comprehension tests. Furthermore, the present paper aimed at finding any possible relationship between test-taking strategies and test takers’ performance on reading comprehension tests. Discovering the best predictors of EFL reading test performance among several categories of test-taking strategies was also investigated. To this end, 135 EFL students were chosen based on their availability. All of the students were female, majoring in different fields of study. Three kinds of materials including multiple-choice reading comprehension tests, a questionnaire, and interviews were utilized to investigate the research questions. Data analysis included descriptive statistics, Pearson Product Correlation, and stepwise regression. The results showed a significant, positive, but low correlation between the students’ total reading score and planning and also monitoring strategies. Furthermore, planning strategy proved to be a predictor of English reading comprehension test.
۱۴.

A Comparison of Writing Performance on Independent and Integrated Writing Tasks

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۴
Researchers and scholars have been attracted by the idea of using integrated writing task along with independent writing task to best assess the EFL learners’ writing competence. This study was conducted to compare the writing performance of EFL students in integrated and independent writing tasks. It also aimed to find out if writing performance varies with task types. A number of thirty Iranian EFL students participated in this study, and each student wrote on two writing tasks of IELTS Academic module. The written essays were rated by three experienced raters using IELTS rubrics. Paired sample t-tests revealed that test takers performances did not differ significantly across these two tasks. Besides, two one-way ANOVAs indicated the difference between the raters in rating integrated writing task while they were not performed differently in rating independent task. The results are followed by a number of suggestions with the aim of improving the EFL students’ performance in writing skill.
۱۵.

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف: کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه و عوامل موثر بر آن موضوع مهمی است که نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است. متغیرها و عوامل متعددی در پژوهش های مختلف در تبیین کیفیت زندگی این والدین مورد آزمایش قرار گرفتند اما مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش و تاب آوری با کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه انجام شده است. روش : مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی والدین کودکان با نیازهای ویژه شهرستان رشت در سال 95-1394 بود که از بین آنها 110والد (55 مادر و 55 پدر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند با نیازهای ویژه (گوندر، 2002)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی- فرم کوتاه (1996) استفاده شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهند نگرش و تاب آوری والدین کودکان با نیاز های ویژه با کیفیت زندگی شان همبستگی معناداری دارند و نگرش (30/0-= β ) و تاب آوری (47/0= β ) به صورت معناداری می تواند کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه را پیش بینی کند ( 0/001 > p ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نگرش و تاب آوری عواملی موثر در کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه هستند. استلزام های نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۱۶.

Language Complexity, Accuracy and Fluency in Different Types of Writing Paragraph: Do the Raters Notice Such Effect(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
The aim of the present study was to investigate the effects of two types of paragraph on EFL learners’ written production. It addressed the issue of how three aspects of language production (i.e. complexity, accuracy, and fluency) vary among two types of paragraphs (i.e. paragraphs of chronology and cause-effect) written by EFL learners. Thirty intermediate level learners of English participated in the study. Each learner wrote the two specified types of paragraphs in the final exam of their writing course. In the first phase of the study, separate paired t-tests were conducted on each dependent variable to see whether there were any statistically significant differences in measures of complexity, accuracy, and fluency across the paragraph types. In the second phase of the study, to investigate if the raters detect the inconsistencies in the complexity, accuracy, and fluency of paragraphs written by a learner, four raters were asked to rate 12 paragraphs written by six learners whose paragraphs differed extremely in one of the three features. The findings revealed that EFL learners performed significantly better in paragraphs of chronology than the paragraphs of cause-effect in terms of fluency and accuracy. However, the analysis of complexity measures showed that there was no significant difference between the two types of paragraphs. In the qualitative analysis, it was found that raters did not consistently consider these three features in their examining the quality of the paragraphs. They paid attention to qualities such as coherence, cohesion and unity more consistently.
۱۷.

Score Generalizability of Writing Assessment: the Effect of Rater’s Gender(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۱
The score reliability of language performance tests has attracted increasing interest. Classical Test Theory cannot examine multiple sources of measurement error. Generalizability theory extends Classical Test Theory to provide a practical framework to identify and estimate multiple factors contributing to the total variance of measurement. Generalizability theory by using analysis of variance divides variances into their corresponding sources, and finds their interactions. This study used generalizability theory as a theoretical framework to investigate the effect of raters’ gender on the assessment of EFL students’ writing. Thirty Iranian university students participated in the study. They were asked to write on an independent task and an integrated task. The essays were holistically scored by 14 raters. A rater training session was held prior to scoring the writing samples. The data were analyzed using GENOVA software program. The results indicated that the male raters’ scores were as reliable as those of the female raters for both writing tasks. Large rater variance component revealed the low score generalizability in case of using one rater. The implications of the results in the educational assessment are elaborated.
۱۸.

Oral Communication Strategies Used by Iranian EFL Learners: Focus on Language Proficiency and Cultural Background

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۰
Oral Communication Strategies are conscious techniques that L2 interlocutors employ to overcome the communication breakdowns in the target language. Hence, they can help to promote the effectiveness of communication ability. However, it must be noted that many variables can influence the use of these strategies. The present study, therefore, aimed to investigate the role of language proficiency and cultural background variables on the use of oral communication strategies. After piloting the Oral Communication Strategy Inventory and Cultural Milieu and examining the reliability analysis as well as the construct validity, the questionnaires were administered to 320 participants majoring in the English language at B.A and M.A levels. Then, SPSS 18.0 computer program was used to analyze the collected data. Next, an interview was held to gain more information on the use of strategies by the Iranian EFL learners. The results of this inquiry revealed that there is no significant difference between learners at different language proficiency levels in terms of oral communication strategies use, while there is a significant difference between different cultural backgrounds in the use of OCSs. The findings of this research can be useful for developing the use of oral communication strategies among EFL learners, particularly with Persian and Turkish cultural backgrounds.
۱۹.

مقایسه عملکرد آزمون دهندگان موفق، متوسط و ناموفق در امتحان درک مطلب انگلیسی در بکارگیری راهکارهای آزمون دهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی های شناختی استراتژی های آزمون دهی استراتژی های فراشناختی امتحان درک مطلب خواندن آزمون دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۹
به علت اهمیت نقش اساسی راهکارهای آزمون دهی در روند آزمون دهی ،هدف این مقاله بررسی تفاوت آزمون دهندگان زبان انگلیسی در بکارگیری راهکارهای شناختی و فراشناختی در آزمون درک مطلب زبان انگلیسی میباشد. همچنین هدف این تحقیق تفاوت عملکرد آزمون دهندگان در پاسخدهی به آیتمهای آزمون زبان میباشد.به این منظور 130 زبان آموز دختر که بین 19 تا21 سال سن داشتند  بر اساس دسترسی به شرکت کنندگان در این بررسی انتخاب شدند. ابزار مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات آزمون درک مطلب، پرسشنامه و مصاحبه بوده است.  راهکارهای حدس زدن، دانش قبلی ، ترجمه ، یادداشت برداری، و خط کشیدن زیر کلمات راهکارهای شناختی به کاررفته توسط آزمون دهندگان بود. علاوه بر این، راهکارهای فراشناختی شامل برنامه ریزی، خودمدیریتی و نظارت بود.تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنادار در استفاده از راهکارهای شناختی و فراشناختی در آزمون درک مطلب زبان انگلیسی میان  آزمون دهندگان موفق نیمه موفق و ناموفق وجود نداشت. بااین وجود بر اساس یافته های مطالعه تفاوت معنادار در عملکرد آزمون دهندگان موفق نیمه موفق و ناموفق در پاسخدهی به سوالات(آیتمهای) امتحان درک مطلب وجود داشت. به نظر رسید که آزمون دهندگان موفق نسبت به آزمون دهندگان نیمه موفق و ناموفق در پاسخدهی به سوالات آزمون عملکرد بهتری داشتند
۲۰.

Participatory Approach from both Teachers and EFL Learners’ perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۰
Purpose: In participatory approach to second language teaching and learning, students actively engage in their own learning process and collaborate with others (Cobb, 1994; Greeno, 1998) to achieve their goals. Also, collaborative learning has been shown to encourage the growth of student interdependence (Bruffee, 1999), responsibility (Totten, Sills, Digby, & Russ, 1991), interpersonal skills (Rymes, 1997), and cognitive and critical thinking skills (Johnson & Johnson, 1986). Methodology: Adopting a sociocultural perspective, the present study has attempted to explore the attitude of teachers and learners toward the effectiveness of the method. In so doing, 60 Iranian EFL learners from two intact classes participated in the study, in which the learners from the two classes were randomly assigned to one control group and one experimental group. For fourteen sessions, the researcher in the control group class followed her regular teaching practice through the conventional book-based method of conducting an English class. In the experimental group class, however, the researcher adopted the participatory approach tasks and activities, in which she applied various participatory approach-based techniques, activities, role play, and problem solving activities, group work and collaborative tasks in the classroom instruction. Findings: Results of the comparison of the effects of the experimental participatory group and the control conventional group revealed that although the students in both groups improved their scores on the IELTS posttest, there was no statistically significant difference between the experimental group’s overall performance and that of the control group. Conclusion: Results of the interview with the students and teachers also revealed that both the students and the teachers had positive attitudes towards implementing the participatory approach and they were willing to use at least some of the tasks and activities in their future courses.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان