علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

The Most Frequent Idioms Used in Contemporary American English: A Corpus-based Study

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۲
As a fascinating and colorful part of English language, idioms highly affect fluency, but they are quite difficult to teach and learn, and they have often been neglected particularly in ESL/EFL settings. Considering the large number of English idioms, corpus linguistics can be of great benefit in prioritizing materials in language classrooms based on the frequency information. Accordingly, the present corpus-based study aimed at identifying the most frequent idioms in English language by analyzing the data coming from the Corpus of Contemporary American English (COCA), composed of more than 520 million words. The study involved writing a special script using Hypertext Preprocessor (PHP) language which resulted in the development of five idiom lists, each containing 50 most frequently used idioms in each one of the five genres in COCA including academic, fiction, spoken, newspaper, and magazine along with their frequency of occurrences. Comparison was then made across the mentioned five genres. It was found that the spoken genre included more idioms whereas the academic genre was the least idiomatic. Furthermore, various levels of overlap was found among different genres. The least and the highest levels of overlap was found between the academic and fiction genres and between the magazine and newspaper genres respectively. The academic genre had more overlap with the newspaper and magazine genres. The findings can benefit EFL materials developers, teachers, and learners in recognizing and including frequently-used authentic idioms in language classrooms and textbooks.
۲.

Exploring Novice Raters’ Textual Considerations in Independent and Negotiated Ratings

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۵
Educators often employ various training techniques to reduce raters’ subjectivity. Negotiation is a technique which can assist novice raters to co-construct a shared understanding of the writing assessment when rating collaboratively. There is little research, however, on rating behaviors of novice raters while employing negotiation techniques and the effect of negotiation on their understanding of writing and rubric features. This study uses a qualitative method to keep track of 11 novice raters’ scoring behaviors and examine their textual foci during three phases of scoring through an analytic rubric: pre-negotiation, negotiation, and post-negotiation. To ensure triangulation, multiple sources of data including raters’ verbal protocols of independent scoring during the initial and final phases, audio-recorded interactions in the negotiation phase, and semi-structured interviews were gathered and analyzed. Results indicated that in their initial independent rating, raters mostly scored based on their understanding of the writing skill and the writing features that were important to them, but negotiation sessions aided them to refine their judgments and attend to a wider array of textual features more consistently and in line with the rubric, thereby expanding their understanding of the rubric categories. Post-negotiation ratings were also more similar to negotiation than prenegotiation ratings, meaning that the raters attended to more features of the rubric for scoring. The findings may have implications for rater training. In the absence of expert raters to train novice raters, negotiation can be considered a useful technique to improve raters’ understanding of the rubric features.
۳.

On the Development of a Tentative Model of a Flipped Classroom Instruction and Its Effect on Iranian Intermediate EFL Learners’ General IELTS Writing

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
Flipped learning is an instructional approach that underlines the efficient use of classroom time by shifting the conventional activities of learners and educators in and out of the class. In flipped learning, students' roles as passive listeners change to active participants in classroom activities. The present study was designed to build a model of flipped classroom instruction (FCI) for the general IELTS writing. Additionally, this research intended to examine if there is a meaningful difference between the students’ general IELTS writing scores in the flipped class and those in the conventional class. An FCI model was carefully developed based on the thematic analysis of the previous flipped classroom studies about writing. Then it was operationally explained for a general IELTS writing class. The participants of the study consisted of 100 male and female Iranian EFL learners. Fifty learners were randomly selected to experience FCI and the other fifty learners received conventional classroom instruction. The findings revealed that the learners in the flipped classes, on average, acquired higher scores than the learners in conventional classes.   
۴.

Tracing an EFL Teacher and Learners’ Cognitive and Emotional Development Using Dialogic Mediation: A Sociocultural Perspective

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۰
The purpose of the study was to investigate the effect of mediation on the development of a novice teacher and in turn the effect of transformation of the teacher on the behaviors and emotions of the learners using Vygotskian sociocultural view of learning. For this purpose, a novice teacher teaching the general English course at an Iranian university was selected. To develop an understanding of the instructional setting and to diagnose her weaknesses and strengths, she was observed by a teacher educator during the first five sessions. Different instruments and tools like the teacher and students’ narratives, stimulated recall of voice-recorded actual teaching, and observation were also used during the study to trace the teacher’s cognitive and emotional development. As most of her practices displayed over-reliance on translation and deductive teaching of grammar, and her oral narration showed instances of cognitive/emotional dissonance, strategic mediations, both implicit and explicit, based on her needs were offered after the fifth session in a face-to-face interaction to help her develop gradually. Analysis of the results showed the gradual development of her and the positive attitudes and active engagement of the learners during she was being mediated. Implications of the findings are presented and discussed.
۵.

A Study of Raters’ Behavior in Scoring L2 Speaking Performance: Using Rater Discussion as a Training Tool

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۶
The studies conducted so far on the effectiveness of resolution methods including the discussion method in resolving discrepancies in rating have yielded mixed results. What is left unnoticed in the literature is the potential of discussion to be used as a training tool rather than a resolution method. The present study addresses this research gap by exploring the data coming from rating behaviors of 5 Iranian raters of English. Qualitative analysis of the data indicated that the discussion method can serve the function of training raters. It helped raters rate more easily, quickly and confidently. Furthermore, it helped them improve their understanding and application of the rating criteria and enabled them justify their scoring decisions. Many-faceted Rasch analysis also supported the beneficial effects of discussion in terms of improvement in raters’ severity, consistency in scoring, and the use of scale categories. The findings provide insight into the potential of discussion to be used as a training tool especially in EFL contexts in which lack of access to expert raters can be an obstacle to holding training programs. The author argues for future studies to focus on how discussion may function depending on the rating scale used.
۶.

The relationship between test-taking strategies and Iranian EFL learners’ performance on reading comprehension tests

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۲
Although most researchers have recently considered the role of test-taking strategies as one of the most vital factors in test taking process, it has been ignored by most EFL teachers in educational and academic settings including Iran. Because of the importance of test-taking strategies in EFL learners’ performance in tests, this research was set out to examine what strategies Iranian EFL test takers employed in reading comprehension tests. Furthermore, the present paper aimed at finding any possible relationship between test-taking strategies and test takers’ performance on reading comprehension tests. Discovering the best predictors of EFL reading test performance among several categories of test-taking strategies was also investigated. To this end, 135 EFL students were chosen based on their availability. All of the students were female, majoring in different fields of study. Three kinds of materials including multiple-choice reading comprehension tests, a questionnaire, and interviews were utilized to investigate the research questions. Data analysis included descriptive statistics, Pearson Product Correlation, and stepwise regression. The results showed a significant, positive, but low correlation between the students’ total reading score and planning and also monitoring strategies. Furthermore, planning strategy proved to be a predictor of English reading comprehension test.
۷.

A Comparison of Writing Performance on Independent and Integrated Writing Tasks

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
Researchers and scholars have been attracted by the idea of using integrated writing task along with independent writing task to best assess the EFL learners’ writing competence. This study was conducted to compare the writing performance of EFL students in integrated and independent writing tasks. It also aimed to find out if writing performance varies with task types. A number of thirty Iranian EFL students participated in this study, and each student wrote on two writing tasks of IELTS Academic module. The written essays were rated by three experienced raters using IELTS rubrics. Paired sample t-tests revealed that test takers performances did not differ significantly across these two tasks. Besides, two one-way ANOVAs indicated the difference between the raters in rating integrated writing task while they were not performed differently in rating independent task. The results are followed by a number of suggestions with the aim of improving the EFL students’ performance in writing skill.
۸.

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه و عوامل موثر بر آن موضوع مهمی است که نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است. متغیرها و عوامل متعددی در پژوهش های مختلف در تبیین کیفیت زندگی این والدین مورد آزمایش قرار گرفتند اما مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش و تاب آوری با کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه انجام شده است. روش : مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی والدین کودکان با نیازهای ویژه شهرستان رشت در سال 95-1394 بود که از بین آنها 110والد (55 مادر و 55 پدر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند با نیازهای ویژه (گوندر، 2002)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی- فرم کوتاه (1996) استفاده شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهند نگرش و تاب آوری والدین کودکان با نیاز های ویژه با کیفیت زندگی شان همبستگی معناداری دارند و نگرش (30/0-= β ) و تاب آوری (47/0= β ) به صورت معناداری می تواند کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه را پیش بینی کند ( 0/001 > p ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نگرش و تاب آوری عواملی موثر در کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه هستند. استلزام های نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۹.

Score Generalizability of Writing Assessment: the Effect of Rater’s Gender

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
The score reliability of language performance tests has attracted increasing interest. Classical Test Theory cannot examine multiple sources of measurement error. Generalizability theory extends Classical Test Theory to provide a practical framework to identify and estimate multiple factors contributing to the total variance of measurement. Generalizability theory by using analysis of variance divides variances into their corresponding sources, and finds their interactions. This study used generalizability theory as a theoretical framework to investigate the effect of raters’ gender on the assessment of EFL students’ writing. Thirty Iranian university students participated in the study. They were asked to write on an independent task and an integrated task. The essays were holistically scored by 14 raters. A rater training session was held prior to scoring the writing samples. The data were analyzed using GENOVA software program. The results indicated that the male raters’ scores were as reliable as those of the female raters for both writing tasks. Large rater variance component revealed the low score generalizability in case of using one rater. The implications of the results in the educational assessment are elaborated.
۱۰.

Language Complexity, Accuracy and Fluency in Different Types of Writing Paragraph: Do the Raters Notice Such Effect

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۶
The aim of the present study was to investigate the effects of two types of paragraph on EFL learners’ written production. It addressed the issue of how three aspects of language production (i.e. complexity, accuracy, and fluency) vary among two types of paragraphs (i.e. paragraphs of chronology and cause-effect) written by EFL learners. Thirty intermediate level learners of English participated in the study. Each learner wrote the two specified types of paragraphs in the final exam of their writing course. In the first phase of the study, separate paired t-tests were conducted on each dependent variable to see whether there were any statistically significant differences in measures of complexity, accuracy, and fluency across the paragraph types. In the second phase of the study, to investigate if the raters detect the inconsistencies in the complexity, accuracy, and fluency of paragraphs written by a learner, four raters were asked to rate 12 paragraphs written by six learners whose paragraphs differed extremely in one of the three features. The findings revealed that EFL learners performed significantly better in paragraphs of chronology than the paragraphs of cause-effect in terms of fluency and accuracy. However, the analysis of complexity measures showed that there was no significant difference between the two types of paragraphs. In the qualitative analysis, it was found that raters did not consistently consider these three features in their examining the quality of the paragraphs. They paid attention to qualities such as coherence, cohesion and unity more consistently.
۱۱.

Oral Communication Strategies Used by Iranian EFL Learners: Focus on Language Proficiency and Cultural Background

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۳
Oral Communication Strategies are conscious techniques that L2 interlocutors employ to overcome the communication breakdowns in the target language. Hence, they can help to promote the effectiveness of communication ability. However, it must be noted that many variables can influence the use of these strategies. The present study, therefore, aimed to investigate the role of language proficiency and cultural background variables on the use of oral communication strategies. After piloting the Oral Communication Strategy Inventory and Cultural Milieu and examining the reliability analysis as well as the construct validity, the questionnaires were administered to 320 participants majoring in the English language at B.A and M.A levels. Then, SPSS 18.0 computer program was used to analyze the collected data. Next, an interview was held to gain more information on the use of strategies by the Iranian EFL learners. The results of this inquiry revealed that there is no significant difference between learners at different language proficiency levels in terms of oral communication strategies use, while there is a significant difference between different cultural backgrounds in the use of OCSs. The findings of this research can be useful for developing the use of oral communication strategies among EFL learners, particularly with Persian and Turkish cultural backgrounds.
۱۲.

مقایسه عملکرد آزمون دهندگان موفق، متوسط و ناموفق در امتحان درک مطلب انگلیسی در بکارگیری راهکارهای آزمون دهی

کلید واژه ها: استراتژی های شناختی استراتژی های آزمون دهی استراتژی های فراشناختی امتحان درک مطلب خواندن آزمون دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
به علت اهمیت نقش اساسی راهکارهای آزمون دهی در روند آزمون دهی ،هدف این مقاله بررسی تفاوت آزمون دهندگان زبان انگلیسی در بکارگیری راهکارهای شناختی و فراشناختی در آزمون درک مطلب زبان انگلیسی میباشد. همچنین هدف این تحقیق تفاوت عملکرد آزمون دهندگان در پاسخدهی به آیتمهای آزمون زبان میباشد.به این منظور 130 زبان آموز دختر که بین 19 تا21 سال سن داشتند  بر اساس دسترسی به شرکت کنندگان در این بررسی انتخاب شدند. ابزار مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات آزمون درک مطلب، پرسشنامه و مصاحبه بوده است.  راهکارهای حدس زدن، دانش قبلی ، ترجمه ، یادداشت برداری، و خط کشیدن زیر کلمات راهکارهای شناختی به کاررفته توسط آزمون دهندگان بود. علاوه بر این، راهکارهای فراشناختی شامل برنامه ریزی، خودمدیریتی و نظارت بود.تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنادار در استفاده از راهکارهای شناختی و فراشناختی در آزمون درک مطلب زبان انگلیسی میان  آزمون دهندگان موفق نیمه موفق و ناموفق وجود نداشت. بااین وجود بر اساس یافته های مطالعه تفاوت معنادار در عملکرد آزمون دهندگان موفق نیمه موفق و ناموفق در پاسخدهی به سوالات(آیتمهای) امتحان درک مطلب وجود داشت. به نظر رسید که آزمون دهندگان موفق نسبت به آزمون دهندگان نیمه موفق و ناموفق در پاسخدهی به سوالات آزمون عملکرد بهتری داشتند
۱۳.

بررسی رابطه تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های ورزشی با ارزش خرید مشتری )موردمطالعه، فروشگاه های لوازم ورزشی در شهر ایلام(

کلید واژه ها: کیفیت ادراک شده تداعی معانی تصویر ذهنی ارزش خرید مشتری آگاهی مشتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های ورزشی چه رابطه ای باارزش خرید مشتریان دارد؟ روش: پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر روش، پیمایشی می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه نامشخص است، تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان بالغ بر 382 نفر می باشد. (آلفای کرون باخ، کل رابطه (r) برابر با 927/0می باشد). یافته ها: تصویر ذهنی با ابعاد ارزش خرید مشتری (آگاهی مشتری- کیفیت ادراک شده- تداعی معانی- وفاداری مشتری) به ترتیب رابطه ای معنادار و برابر با 544/0، 747/0، 544/0، 536/0 دارد ( میزان R برای کل رابطه برابر با 673/0 می باشد). نتیجه گیری: نتایج رابطه مثبت تصویر ذهنی فروشگاه های ورزشی (شامل ابعاد: راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده) با ابعاد ارزش خرید مشتریان نشان می دهد که تولیدکنندگان در زمان فروش کالا به مشتری باید محیطی را فراهم نمایید که ازنظر کمی و کیفی موردپسند مشتری باشد و خاطره ای به یاد ماندی از خرید را برای همیشه به خاطرات مشتری خود بسپارند، در این صورت فرد موردنظر نه تنها مشتری دائمی شما خواهد شد، بلکه مشتریان بالقوه دیگر را نیز به بالفعل شدن و خرید از شما تشویق می کند.
۱۴.

مقاله به زبان انگلیسی: انسان نمایی در فراگیری بهینه زبان بوسیله فناوری: آیا تاثیر معلم مجازی در آموزش اصطلاحات زبان دوم در محیط های چند رسانه ای برحسب انسان نما بودن معلم متفاوت است؟ (On Anthropomorphism in Technology-Enhanced Language Learning: Does Modality Matter in Agent-Based Multimedia Instruction on L2 Idioms?)

کلید واژه ها: بار شناختی اثر افزونگی اثر مدالیته انسان نمایی آموزگار مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
تحقیق حاضر هدفی دو سویه را دنبال کرده است: از یک سو، تصدیق فرضیه مدعی آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی بوسیله معلم مجازی و از سوی دیگر، این فرضیه نیز که انسان نمایی، همچنین، می تواند با استفاده از معلم مجازی در امر آموزش تاثیرگذار باشد. جهت آزمایش فرضیات، شرکت کنندگان بوسیله معلم واقعی، یک معلم مجازی انسان نما و یا یک معلم مجازی غیر انسان نما به فراگیری 128 اصطلاح زبان انگلیسی مبادرت ورزیدند. بررسی عملکرد فراگیران بوسیله آزمون های سنجش دانش اصطلاحات زبان نشان داد که آموزش بوسیله معلم مجازی به مراتب بازدهی بیشتری نسبت به آموزش معلم واقعی داشته است. در عین حال، مشخص شد که علی رغم تاثیر بسزایی که معلم مجازی انسان نما در ایجاد انگیزه لازم در فراگیران جهت یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی داشته است، اثر آن بر فراگیری و به خاطر سپاری اصطلاحات در میان آنان چندان قابل ملاحظه نبوده است.
۱۵.

بررسی روایی آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی بر اساس روایی استدلالی و نظریه کنش گرا

کلید واژه ها: روایی زبان انگلیسی نظریه عمل آزمون متمرکز دکتری رویکرد روایی استدلال - محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۶
در مطالعه حاضر تلاش شده است تا روایی آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی در چارچوبی نوین بررسی شود. این آزمون از طریق دو رویکرد استدلال- محور یعنی مدل استدلال- محور کین (1992) و مدل کنشگرای بنت (2010) بررسی شد. بدین منظور، برای رد یا اثبات فرضیه های پیشنهاد شده در مدل تلفیقی سعی شد تا مستندات تجربی و نظری لازم ارائه شوند. این مطالعه همچنین اثرات پیش بینی نشده آزمون را از طریق بررسی روایی مورد مطالعه قرار داده است. برای جمع آوری اطلاعات لازم در این مطالعه از سه نوع داده استفاده شد : (1) داده های مربوط به عملکرد تمامی شرکت کنندگان (999 نفر) آزمون دکتری رشته آموزش زبان سال 1393 (2) پرسشنامه هایی که توسط 103 دانشجوی دکتری و 20 استاد دانشگاه جواب داده شد و (3) مصاحبه تلفنی با 20 استاد دانشگاه و همچنین مصاحبه گروهی با 35 دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی. نتایج حاکی از رد فرضیه های ارائه شده برای روایی آزمون مذکور بود. بدین معنی که به طور کلی آزمون از روایی خیلی ضعیفی برخوردار است. برای نمونه، تحلیل نمره های آزمون دکتری و بررسی برداشت دانشجویان از روایی آزمون نشان داد که نه تنها محتوای آزمون اشکال دارد بلکه تصمیم هایی که در مورد نتایج این آزمون گرفته شده نیز مناسب نبوده که این امر نهایتاً منجر به وجود آمدن نتایج غیرمطلوبی برای سهامداران شده است. یافته های این رساله همچنین پیشنهاداتی برای بهبود محتوا و نیز خط مشی کنونی آزمون در ایران ارائه می دهد.
۱۶.

رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرآیند داده کاوی در تجارت هوشمند

کلید واژه ها: مدیریت دانش داده کاوی هوش کسب و کار اشتراک دانش وبلاگ ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۶۵۰
بی شک یکی از مهم ترین پدیده های هزاره سوم رشد چشمگیر و روزافزون فناوری اطلاعات (IT) وتأثیر آن بر تمام جوانب زندگی بشر، به ویژه کسب وکار است؛ به این دلیل عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند. این تا حدی است که هر 5 سال و نیم، حجم دانش دو برابر می شود و از سوی دیگر، بسیاری از آنها در کمتر از 4 سال کهنه می شوند. امروزه دانش به منزله یک منبع ارزشمند و استراتژیک و نوعی دارایی برای کسب وکارها مطرح است و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت بدون مدیریت و استفاده درست از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه ناممکن است. گزارش ها بیانگر آنست که سازمان ها از دهه 90 میلادی درپی پیاده سازی مدیریت دانش بوده اند. در کشور ما نیز چند سالی است برخی شرکت ها و سازمان ها حرکت هایی در زمینه استقرار این سیستم ها انجام داده اند، اما به نظر می رسد در این راه به نقش مدیریت دانش در داده کاوی تجارت هوشمند به میزان قابل توجهی پرداخته نشده است. در این مقاله رابطه بین داده کاوی، تجارت هوشمند و مدیریت دانش به طور مختصر بررسی می شود و یک مدل به اشتراک گذاری دانش برای افراد جهت به کارگیری عملی داده کاوی در زمینه مدیریت دانش و تجارت هوشمند پیشنهاد می گردد. ساختار وبلاگی سیستم های به اشتراک گذاری دانش برای فرایند داده کاوی، می تواند به صورت عملی در بنگاه های اقتصادی جهت تجارت هوشمند به کار برده شود. در این مقاله پیشنهاد شده است که هر فرایند مهم داده کاوی در زمینه تجارت هوشمند باید شامل چرخه متمرکز داده کاوی و چرخه متمرکز توسعه دانش اجزای داخلی تجارت باشد.
۱۷.

Factors Influencing Iranian Untrained EFL Raters' Rating Group Oral Discussion Tasks: A Mixed Methods Design

کلید واژه ها: Content Analysis Interaction Group Oral Assessment Linguistic Features Mixed Methods Design

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۹۸
Using a mixed methods design, the present study attempted to identify the factors influencing Iranian untrained EFL raters in rating group oral discussion tasks. To fulfil this aim, 16 language learners of varying proficiency levels were selected and randomly assigned to groups of four and performed a group discussion task. Thirty two untrained raters were also selected based on their volunteer participations. They listened to the audio files of the group discussions and assigned a score of one to six to each language learners based on their own judgments. They also provided comments on each language learners’ performance pointing to why they assigned such scores. The researchers had an interview with the raters after the rating session as well. The quantitative phase investigated whether linguistic features of accuracy, fluency, complexity and amount of talk were attended to by the raters in terms of having any relationship to the scores the raters assigned. Speech rate as an index of fluency and amount of talk turned out to be significantly correlated with the scores. Of more importance was the qualitative phase with the aim of identifying other factors that may account for the scores. The comments provided by the raters on each score and the interviews were codified based on Content Analysis (CA) approach. It was found that the raters attend not only to the linguistic features in rating oral group discussions, but they are also sensitive to the interactional features like the roles the participants take in groups tasks and the overall interaction patterns of the groups. The findings of this study may shed light on group oral assessment in terms of training the raters rating group oral tests and developing rating scales specific for group oral assessment.
۱۸.

توصیف و مقایسه نگرش به فعالیت بدنی دانشجویان با توجه به رشته های ورزشی منتخب

کلید واژه ها: دانشجویان درس تربیت بدنی عمومی رفتار برنامه ریزی شده آجزن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۹
مطالعه نگرش ها از اصلی ترین رویکردهای روان شناسی اجتماعی، و مطالعه نگرش به فعالیت بدنی از مهم ترین رویکرد های روان شناسی ورزشی است. براین اساس، هدف از پژوهش حاضر، توصیف و مقایسه نگرش به فعالیت بدنی دانشجویان، با توجه به رشته های ورزشی منتخب در درس تربیت بدنی عمومی است. این پژوهش، از نوع زمینه یابی (توصیفی- اکتسابی) بود. نمونه آماری پژوهش 156 (95 دختر و 61 پسر) دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بودند. برای سنجش نگرش به فعالیت بدنی، از پرسش نامه نگرش به فعالیت بدنی کوربین استفاده شد. نتایج تی تک نمونه ای نشان داد همه مؤلفه های نگرش به فعالیت بدنی به طور معنا داری بالاتر از حد متوسط هستند. نتایج ازمون تحلیل واریانس چند راهه نیز نشان داد دانشجویان دختر به طور معناداری دارای میانگین بیشتری در نگرش کلی، و مؤلفه های سلامت، آرامش، و احساس خوب بودند. همچنین اثر اصلی رشته ورزشی، تنها بر مؤلفه اجتماعی معنادار بود. نتایج با توجه به تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن تبیین شد.
۱۹.

Examining Iranian EFL Learners' Knowledge of Grammar through a Computerized Dynamic Test

کلید واژه ها: Sociocultural theory Vygotsky dynamic assessment computerized test Iranian learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
Dynamic assessment (DA) which is rooted in Vygotsky’s (1978) sociocultural theory involves the integration of instruction and assessment in a dialectical way to achieve two main purposes: enhancing learners' development and understanding about their learning potential. However, the feasibility and appropriateness of mediation are two main concerns of DA. The former is concerned with the application of DA for a large number of students, while the latter is concerned with providing test takers with appropriate hints. The purpose of the current study was three-fold: to examine the difference between dynamic and nondynamic tests, to understand about test takers' potential for learning, and to find out how mediation works for high and low ability students. To achieve these aims, computer software was developed. The software is capable of both providing the test takers with graduated hints for each item automatically, and adapting the overall difficulty level of the test to the test takers' proficiency level. To test the efficiency of the software in employing dynamic assessment, 83 Iranian university students participated in the study. The results of the study indicated that the computerized dynamic test made significant contribution both to enhancing students' grammar ability and to obtaining information about their potential for learning. Based on the findings of the study, it can be concluded that the use of dynamic assessment can simultaneously lead to the development of the test takers' ability and provide a more comprehensive picture of learning potential. Accordingly, teachers are recommended to use dynamic assessment to make more informed decisions about their students.
۲۰.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر موضوع و نوع فعالیت نوشتاری بر عملکرد آزمون شوندگان: بررسی فعالیتهای نوشتاری آیلس (Task Type and Prompt Effect on Test Performance: A Focus on IELTS Academic Writing Tasks)

کلید واژه ها: آیلس فعالیت های نوشتاری مستقل فعالیت های نوشتاری ترکیبی موضوع فعالیت نوع فعالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
آزمونهای استاندارد نظیر تافل وآیلس تاثیر بسزایی در سرنوشت آموزشی افراد دارند. اخیرا چنین آزمونهایی، علاوه بر فعالیت های نوشتاری مستقل از فعالیت های ترکیبی در جهت سنجش واقعی تر مهارت نوشتاری بهره می برند. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد آزمون شوندگان در فعالیت های نوشتاری مستقل و ترکیبی آیلس و تاثیر موضوع نوشتاری بر این عملکرد بود. به این منظور، 56 نفر از دانشجویان سال آخر رشتة زبان و ادبیات انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان همگی در کلاس مقاله نویسی ثبت نام کرده بودند. پس از آموزش و تمرین کافی، شرکت کنندگان در 4 آزمون نوشتاری آیلس ( دو فعالیت مستقل و دو فعالیت ترکیبی) شرکت کردند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه های مکرر نشان داد که نوع فعالیت نوشتاری تاثیر معنا داری بر عملکرد نوشتاری نداشت چرا که عملکرد آزمون شوندگان در فعالیت های نوشتاری مستقل و ترکیبی تفاوت معنی داری را نشان نداد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که عملکرد آزمون شوندگان در فعالیت های نوشتاری مستقل آیلس بر اساس موضوع فعالیت نوشتاری به طور معنی داری متفاوت بود. نتایج به طور کلی بیانگر پایایی بالای نمرات حاصل از فعالیت نوشتاری ترکیبی آیلس بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان