علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۱.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از اجرای برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان( مطالعه موردی: پردیس های استان البرز)

کلید واژه ها: کارورزی رضایتمندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 627
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجومعلمان کارورز از اجرای برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان البرز می باشد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته دانشجومعلمان کارورز بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی توسط متخصصان و پایایی ان با روش الفای کرانباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. اعضای نمونه پژوهش، 103 نفر از کارورزان در پردیس های استان البرز بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش استنباطی از آزمون فریدمن، برای رتبه بندی گویه ها و ابعاد و به منظور ارزیابی ارتباط گویه ها با ابعاد، از روش تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد از نظر کارورزان، 22 عامل، در چهار بعدِ عوامل آموزشی، عوامل سازمانی، تعاملات و عوامل مرتبط با دانشجومعلمان، بر رضایتمندی پاسخگویان از اجرای برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان البرز، موثر هستند.
۲.

تهیهٔ فهرست بسامدی واژگان علمی فارسی با بهره گیری از پیکرهٔ علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 874
واژه های علمی واژه هایی هستند که در طیف وسیعی از رشته های علمی بسامد بالایی دارند و بسامدشان در متون علمی بسیار بیشتر از بسامدشان در سایر متون است. دسترسی به فهرستی بسامدی از واژه های علمی می تواند به یادگیری سریع تر زبان علمی کمک کند. پیش نیاز تهیه چنین فهرستی، ایجاد پیکره ای متوازن از متون علمی فارسی است. برای این منظور، متون علمی منتشرشده در نشریات علمی فارسی با برنامه نویسی رایانه ای و توسعه خزنده وب جمع آوری شد. در نهایت پیکره ای شامل بیش از ۵۱ میلیون واژه با حجم متوازنی از داده در چهار حوزه موضوعی شامل «علوم پایه و فنی و مهندسی»، «علوم انسانی و هنر و معماری»، «پزشکی و دامپزشکی» و «کشاورزی و منابع طبیعی» ساخته شد. در این پژوهش پس از بررسی ملاحظات مربوط به توسعه فهرست های بسامدی علمی، فهرستی از واژه های علمی فارسی تهیه شد که شامل ۳۰۷ بن واژه است که در متون علمی بسامد بالایی دارند، بسامدشان در متون علمی به مراتب بیش از متون عمومی است و پراکندگی مناسبی در موضوعات مختلف علمی دارند. نتایج ارزیابی فهرست بسامدی تهیه شده نشان دهنده پوشش بیش از ۱۶ درصدی فهرست روی متون علمی است که این درصد با پوشش فهرست های جمع آوری شده برای زبان های دیگر مطابقت دارد. همچنین توزیع مناسب واژه های فهرست جمع آوری شده در چهار حوزه موضوعی پیکره باعث شده است که میزان پوشش در هر یک از این حوزه های موضوعی نیز عددی قابل قبول بین ۱۲ تا ۱۸ درصد باشد. فهرست واژه های علمی استخراج شده می تواند برای اهداف مختلف آموزشی و پژوهشی مورداستفاده قرار گیرد. همچنین پیکره علمی تهیه شده نیز منبع ارزشمندی برای مطالعات حوزه زبان شناسی پیکره ای و پژوهش های مرتبط با پردازش زبان است.
۳.

Detecting Halo Effects across Rubric Criteria in L2 Writing Assessment: A Many-facet Rasch Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Halo Effect Rubric criteria Rater Variance Many-facet Rasch measurement (MFRM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 859
This study applied multi-faceted Rasch measurement to investigate the halo effect in the performance-based assessment of writing across rubric criteria. Five raters who had received specialized training applied a four-criteria rating rubric to analytically rate writing scripts on two argumentative topics. Facets, a Rasch computer program, was utilized to pinpoint the halo effect by analyzing rater and rubric criteria interactions. After examining the appropriateness of the rubric in terms of functionality, the results showed that except for one rater, the raters did not exhibit any sign of the halo effect across rubric criteria. Generally, the severity hierarchies for raters and difficulty levels for rubric criteria suggested that raters’ training and their perceptions of the importance of criteria were associated with their manifestation of the halo effect. Pedagogically, through a detailed facet analysis of interactions between raters and rubric criteria, rater trainers may better realize how to design effective training programs to minimize raters’ variance including the halo effect and improve the overall objectivity of human rating.
۴.

بررسی تطبیقی اثربخشی تولید فضای سواره و پیاده مداری بر کیفیت محیط زیست شهری (مورد: مناطق 22گانه کلانشهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: محیط زیست کیفیت محیط زیست تولید فضا شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 626
کلانشهر تهران در دهه های اخیر با آلودگی های محیط زیستی زیادی مواجه بوده است و کیفیت آن تحت تأثیر قرار گرفته است. این وضعیت با افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش چشمگیر اتکا به وسایل حمل و نقل موتوری جهت سفرهای درون و برون شهری در این کلانشهر مقارن بوده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران و پیوستگی فضایی آن با متغیرهای حمل و نقل سواره محور و دوچرخه/پیاده محور می باشد. این پژوهش با روش کمی و با استفاده از داده های سالنامه آماری استان تهران در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. از روش وزندهی آنتروپی شانون و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره پرومتئه برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهر تهران از نظر کیفیت محیط زیست، از خوشه بندی سلسله مراتبی در محیط SPSS برای خوشه بندی مناطق ۲۲گانه و از تحلیل خودهمبستگی موران دو متغیره در نرم افزار Geoda برای بررسی پیوستگی فضایی متغیرهای حمل و نقل با کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود تفاوت های فضایی عمده میان مناطق مختلف کلانشهر تهران از نظر کیفیت محیط زیست می باشد و مناطق 22گانه در چهار خوشه عمده تقسیم بندی شده اند. روابط مثبت و منفی بین متغیرهای حمل و نقل با کیفیت محیط زیست در قالب الگوهای مختلف فضایی در مناطق مشاهده گردید و خوشه ها و ناخوشه های فضایی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تولید فضای سواره محور و افزایش تولید سفر، تحت تأثیر ساخت فضای مصنوعی جاده ها در چرخه دوم انباشت سرمایه و سبک تولید انبوه خودرو فوردیسم، همبستگی فضایی منفی با کیفیت محیط زیست شهری دارد.
۵.

Designing a model for optimal locating of sports facilities based on the urban planning criteria(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Analytic hierarchy process Geographical Information System Optimal location sports facilities Urban planning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 287
Background: Sports facilities are one of the most commonly used services in the city with a significant role in improving the physical and mental health condition of citizens thus a proper procedure is required to locate and distribute them. Aim : The purpose of this study is to design a comprehensive model for the optimal location of sports facilities. Materials and Methods: The research method is descriptive-analytic based on information gathering and is applied research based on objectives. The opinions of 20 experts have been used to design the model using the Delphi method, and weighting the effective criteria in the sports facilities location. The weight of each criterion has been obtained as population density (0.47), access (0.31), development potential (0.14), and adjacency (0.08); furthermore, the Kendall coefficient of concordance (0.74) in the third step of the Delphi method shows the strong agreement between the experts, regarding the proposed model. The proposed model consisted of six steps: 1. Aim; 2. Verification of the functional area of the existing sport facilities and specific restrictions of the area; 3. Introducing and weighting the important criteria in the sports facilities location; 4. Identifying the most suitable locations for constructing the sports facilities; 5. Evaluating the needs of users; 6. Selecting the best spaces and prioritizing them. Results: The results of the model showed that the most important criteria for locating sport facilities are population density, access, development potential, and adjacency. Additionally, it was indicated that the agreement between the experts increased over time. Conclusion: According to the proposed model, it is possible to identify the points that are suitable for constructing the new sports facilities.
۶.

ارزیابی محتوای کتاب درسی جغرافیا پایه یازدهم بر اساس شاخص های حفاظت از محیط زیست با کاربرد تکنیک های آنتروپی شانون و تاپسیس

کلید واژه ها: جغرافیا کتاب درسی حفاظت از محیط زیست تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 826
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی جایگاه شاخص های حفاظت از محیط زیست در کتاب درسی جغرافیا(2) پایه یازدهم انسانی و رتبه بندی فصول کتاب بر اساس پرداختن به شاخص های مذکور می باشد. به این منظور متون و تصاویر کل فصل های کتاب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و با کاربست نرم افزار MAXQDA12. کدگذاری شدند. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته منطبق بر یافته های پژوهش حسین پور و دیگران (۱۳۹۸) بوده که روایی آن به شیوه محتوایی تأیید شده است. همچنین به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پذیری داده ها از شاخص ثبات استفاده شده است. سپس به منظور ارزیابی وزنِ هرکدام از ابعاد حفاظت از محیط زیست در کتاب، از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شد که نتایج نشان داد ابعاد دانش و آگاهی حفاظت از محیط زیست، مسئولیت پذیری زیست محیطی، علاقه مندی و مشارکت در حفاظت از محیط زیست به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین وزن بودند. در بخش بعدی به رتبه بندی فصل های کتاب بر اساس پرداختن به ابعاد و مولفه های حفاظت از محیط زیست با کاربرد تکنیک تاپسیس اقدام شد. نتایج نشان داد فصل های دوم، چهارم، اول و سوم از این نظر به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم از نظر پرداختن به شاخص های محیط زیست قرار گرفتند. شاخص های حفاظت از محیط زیست، در فصل های کتاب به طور یکسان پراکنده نشده اند.
۷.

Factors Affecting Untrained Raters’ Cognition in Rating Oral Proficiency of English Language Learners: Insights from Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: untrained raters rater cognition speaking proficiency Monologue Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 687
Score decision-making is largely an undocumented process in performance assessment. To conduct a more in-depth cognitive study in scoring, one must ask if these underlying processes can be identified efficiently and objectively. To this end, the present study attempted to shed some light on how Iranian teachers as untrained raters rate speech samples of learners and how their cognition functions in the decision-making process in terms of the scores they assign. A series of monologues were obtained from a group of language learners; afterward, English language teachers were asked to rate them. The raters were asked both to assign a score and provide comments regarding why they assigned a specific score. Having rated the samples, the raters were individually interviewed. The results of the recorded interviews and the comments they had provided on scores were subjected to qualitative analysis like coding and extracting both idiosyncratic and shared features of the raters’ cognition. The results revealed that some of the factors attended to by the raters were both linguistic and relevant to speaking proficiency construct like fluency, accuracy, and complexity. Some other factors influencing the raters while rating were non-linguistic and not directly related to speaking proficiency construct like the tone of voice, personality feature of the testee, etc. It seemed that the untrained raters did not have a clear definition of oral proficiency construct. The implications of the study for rater training programs have been discussed.
۸.

ارزیابی و مدل سازی عوامل مؤثر بر توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی با رویکرد توسعه روستایی (مطالعه موردی: آبادی های شهرستان تکاب)

نویسنده:

کلید واژه ها: خدمات عمومی توسعه روستایی شهرستان تکاب رگرسیون وزنی جغرافیایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 40
توزیع منطقی و عادلانه خدمات عمومی در مناطق روستایی، موضوع پژوهش های متعددی بوده است. یک توزیع عادلانه می تواند دستیابی به توسعه روستایی را تسهیل نماید. در حالی که عدم بهره مندی از خدمات عمومی یا توزیع غیریکنواخت و خوشه ای آن در سطح آبادی ها، می تواند مانعی برای توسعه تلقی شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی شهرستان تکاب، از توابع استان آذربایجان غربی و عوامل مؤثر بر آن بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از شناسنامه آبادی های شهرستان توسط مرکز آمار ایران(۱۳۹۰)، اخذ شده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار فضایی و نرم افزارArcGIS ، بهره گرفته شده است. تحلیل های مورد استفاده شامل: روش پهنه بندیIDW ، تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، تحلیل لکه های داغ (Hotspot) و رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR) بود. نتایج نشان داد توزیع خدمات عمومی در سطح آبادی های شهرستان، یکسان نبوده است. این عدم یکنواختی هم به لحاظ نوع خدمات عمومی بوده است و به عنوان مثال باوجود بهره مندی اکثر آبادی ها از خدمات برق، آب و گاز، برخورداری از خدمات فرهنگی- ورزشی بسیار کم بوده است. از طرفی تفاوت هایی به لحاظ فضایی در توزیع خدمات وجود دارد. خدمات عمومی دارای خودهمبستگی فضایی هستند و به صورت خوشه ای در سطح شهرستان پراکنده شده اند. به این صورت که خوشه هایی با مقادیر بالا بیشتر در سطوح دهستان های احمدآباد و انصار به چشم می خورند و مقادیر پایین، در سطح دهستان های چمن، کرفتو و ساروق تشکیل شده اند. نتایج تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد مدل به کار گرفته شده جهت تبیین عوامل مؤثر بر توزیع خدمات عمومی در آبادی های شهرستان، مجموعا توانسته است 8/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.
۹.

تبیین الگوی رشد کیفی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد کیفی انسان پویایی شناسی سیستم تحلیل محتوی انسان در قرآن باورها و ارزش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 299
متفاوت بودن شرایط هر کشور در مبانی فلسفی و معرفتی، ضرورت طراحی الگویی متناسب با نیاز جامعه در راستای حل مسائل آن، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی را ایجاب می نماید. باورها و ارزش ها بویژه در جوامع مذهبی، نگرش ها و رفتارها را اصلاح و تعدیل کرده و آنها را شکل می دهد. هدف این پژوهش تبیین الگوی رشد کیفی انسان، به عنوان زیربنا و شالوده باورها و ارزش های انسان است. این تحقیق درصدد پاسخ به این سه سؤال است. 1) رشد کیفی انسان دارای چه سازه ها و مؤلفه هایی است؟ 2) تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این مولفه ها بر یکدیگر چگونه است؟ 3) و درنهایت مدل پویای رشد کیفی انسان چگونه است؟ ازاین رو، روش تحقیق در این مقاله از نوع روش کیفی تحلیل محتوی، معرفت شناسی تفسیری و پدیدارشناسی است. جامعه آماری این تحقیق سی وپنج پژوهش مرتبط و معتبر است. سیستم پویای رشد انسان یک مفهوم چندبعدی است، شاخص های تشکیل دهنده آن، با دارا بودن روابط پویا، اثر متقابل و تشدید شونده بر یکدیگر دارند. هر چه انسان از باورها و ارزش های سالم تری بر برخوردار باشد، فهم و درک او نیز شایسته تر بوده، زاویه نگاه به مسائل و جهت گیری های او در تحلیل محیط و مؤلفه های یک مسئله، از کیفیت بهتری برخوردار است.
۱۰.

تاثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان

کلید واژه ها: سواد مالی متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه های بهبهان.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 963
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که؛ سواد مالی تا چه اندازه بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان امام صادق) می باشد که در حال حاضر تعداد 3680 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان را شامل می شود. همچنین تعداد 348 دانشجوی کارشناسی با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان، معین الدین در سال 1390 استفاده شده و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم و واریانس و استنباطی از جمله تحلیل رگرسیون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون F و آزمون t با نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت، نوع دانشگاه، رشته ی تحصیلی، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، میزان درآمد ماهیانه) دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۱۱.

The Most Frequent Idioms Used in Contemporary American English: A Corpus-based Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Corpus of Contemporary American English (COCA) EFL Frequency list idioms Materials Development

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 296
As a fascinating and colorful part of English language, idioms highly affect fluency, but they are quite difficult to teach and learn, and they have often been neglected particularly in ESL/EFL settings. Considering the large number of English idioms, corpus linguistics can be of great benefit in prioritizing materials in language classrooms based on the frequency information. Accordingly, the present corpus-based study aimed at identifying the most frequent idioms in English language by analyzing the data coming from the Corpus of Contemporary American English (COCA), composed of more than 520 million words. The study involved writing a special script using Hypertext Preprocessor (PHP) language which resulted in the development of five idiom lists, each containing 50 most frequently used idioms in each one of the five genres in COCA including academic, fiction, spoken, newspaper, and magazine along with their frequency of occurrences. Comparison was then made across the mentioned five genres. It was found that the spoken genre included more idioms whereas the academic genre was the least idiomatic. Furthermore, various levels of overlap was found among different genres. The least and the highest levels of overlap was found between the academic and fiction genres and between the magazine and newspaper genres respectively. The academic genre had more overlap with the newspaper and magazine genres. The findings can benefit EFL materials developers, teachers, and learners in recognizing and including frequently-used authentic idioms in language classrooms and textbooks.
۱۲.

تشریفات مذهبی دوره ناصرالدین شاه قاجار؛ با تأکید بر ساختمان تکیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکیه دولت ناصرالدین شاه قاجار تعزیه تشریفات مذهبی معماری قاجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 150
دوران پادشاهی ناصرالدین شاه، چیزی جز کوشش های وی برای برپایی تجدد در همه ارکان جامعه نیست. یکی از موانع شاه برای رسیدن به این امر، روحانیت و قدرت و نفوذ آنان در میان توده مردم بود. ناصرالدین شاه سعی کرد با برگزاری مراسم پرتجمل مذهبی در دربار، ضمن کسب استقلال دینی بدون وابستگی به علما، مشروعیت مذهبی خود را در بین توده مردم حفظ کند. برای رسیدن به این هدف، ایجاد ساختار نوینی در امور دینی لازم بود. در این مقاله، موضوع اهمیت تشریفات مذهبی دربار ناصرالدین شاه را با تکیه بر ساختمان تکیه دولت بررسی کرده ایم. تکیه دولت یک سازه کلیدی برای خودایستایی مذهبی ناصرالدین شاه به شمار می آمد. او با ساختن بنای تکیه دولت نه به شیوه معماری اسلامی، بلکه با الگوبرداری از معماری غرب، نخستین گام را در گذرگاه دگرگونی آیین های مذهبی برداشت؛ به گونه ای که نمایندگان سیاسی و اروپایی برای نخستین بار در تاریخ ایران، ملزم به حضور در برنامه های دینی دربار شدند و جایگاه ویژه خاندان سلطنتی و زنان دربار در حالی در این بنا دیده شده بود که روحانیت در این ساختمان، جایگاه خاصی نداشت و این تنها آیین مذهبی ای بود که مراسم بدون وابستگی و نقش اصلی روحانیت برگزار می شد.
۱۳.

کاربرد آموزش تاریخ در آموزش مفهوم توسعه پایدار

کلید واژه ها: تاریخ آموزش تاریخ توسعه پایدار آموزش توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 164
آموزش توسعه پایدار از مهمترین شاخصه هایی است که امروزه برای نیل جوامع به توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفته است. با عنایت به این نکته که برنامه درسی جداگانه ای جهت آموزش توسعه پایدار در مدارس در نظر نگرفته شده است، می توان به آموزش توسعه پایدار از طریق سایر رشته های درسی امید داشت. یکی از این رشته ها، رشته درسی آموزش تاریخ می باشد که در پژوهش حاضر سعی شده است با روشی توصیفی-تحلیلی و با کاربست اسناد کتابخانه ای، کاربرد آن در آموزش مفهوم توسعه پایدار، تبیین گردد و نیز ویژگی های یک رشته درسی مطلوب آموزش تاریخ در جهت آموزش توسعه پایدار مشخص شوند. پس از بحث و بررسی، این نتیجه به دست آمد که آموزش تاریخ با کارکردهای انسان شناسی، امکان درک وضع موجود و امکان پیش بینی آینده را با کاربست قوانین تاریخی، در آموزش توسعه پایدار میسر می سازد. همچنین ویژگی های برنامه درسی مطلوب، پرداختن به آموزش تاریخ محلی، عدم غفلت از تاریخ نزدیک و تربیت معلمان تاریخ که آشنا به مفهوم توسعه پایدار باشند، می تواند اثربخشی آموزش تاریخ را در راستای آموزش توسعه پایدار، افزایش دهد
۱۴.

Exploring Novice Raters’ Textual Considerations in Independent and Negotiated Ratings(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Negotiation novice raters analytic rubric textual features EFL writing assessment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 374 تعداد دانلود : 561
Educators often employ various training techniques to reduce raters’ subjectivity. Negotiation is a technique which can assist novice raters to co-construct a shared understanding of the writing assessment when rating collaboratively. There is little research, however, on rating behaviors of novice raters while employing negotiation techniques and the effect of negotiation on their understanding of writing and rubric features. This study uses a qualitative method to keep track of 11 novice raters’ scoring behaviors and examine their textual foci during three phases of scoring through an analytic rubric: pre-negotiation, negotiation, and post-negotiation. To ensure triangulation, multiple sources of data including raters’ verbal protocols of independent scoring during the initial and final phases, audio-recorded interactions in the negotiation phase, and semi-structured interviews were gathered and analyzed. Results indicated that in their initial independent rating, raters mostly scored based on their understanding of the writing skill and the writing features that were important to them, but negotiation sessions aided them to refine their judgments and attend to a wider array of textual features more consistently and in line with the rubric, thereby expanding their understanding of the rubric categories. Post-negotiation ratings were also more similar to negotiation than prenegotiation ratings, meaning that the raters attended to more features of the rubric for scoring. The findings may have implications for rater training. In the absence of expert raters to train novice raters, negotiation can be considered a useful technique to improve raters’ understanding of the rubric features.
۱۵.

بررسی جایگاه تربیت عقلانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

کلید واژه ها: عقل تعقل تربیت تربیت عقلانی سند تحول بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 932
در قرآن کریم بیش از 300 آیه وجود دارد که مردم را به تفکر ،تذکر و تعقل دعوت کرده است .اهمیت تربیت عقلانی به قدری است که برخی آن را شرط توفیق تربیت در سایر جنبه ها انسانی مانند بعد عاطفی ،اخلاقی ،اجتماعی و... دانسته اند.در مقاله حاضر سعی شده است تا جایگاه تعقل و تربیت عقلانی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران با محوریت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مشخص شود.علیهذا محققین با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،ابتدا بسترها و نشانه ها تعقل را تبیین نموده ونیز به ذکر برخی از موانع اخلاقی وعاطفی رشدعقل پرداخته اند و سپس با رویکردی تطبیقی در جستجوی مصادیق آن ها در سند تحول بنیادین به عنوان یکی از اسناد بالادستی تعلیم و تربیت کشور،برآمده اند .نهایتا این نتیجه بدست آمد که در جای جای سند تحول ،به قاطبه بسترها و نشانه ها تعقل به طورمستقیم پرداخته شده ودر موارد دیگر،دست کم،قرابت مضمونی و مفهومی نزدیکی احساس می شود نیز درمواردی مخاطبین سندمذکور،نسبت به موانع رشد عقل انذار شده اند که این امر نمایانگر اهمیت تعقل وتربیت عقلانی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۱۶.

تبیین جایگاه اهداف توسعه پایدار در مبانی اساسی تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با روش انتروپی شانون

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه پایدار آموزش و توسعه پایدار سند تحول بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 143
توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای فعلی بشر را بدون خدشه به توانایی های نسل آینده در رفع نیازهای آنان، تأمین کند. در دهه های اخیر تلاش زیادی برای نزدیک کردن دو مفهوم "آموزش" و "توسعه پایدار" صورت گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، پی بردن به جایگاه اهداف توسعه پایدار، در مبانی اساسی تربیت مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری، بخش مبانی اساسی تربیت سند تحول بنیادین شامل 71 صفحه (از45-116) می باشد که به دلیل محدودیت جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار پژوهش لیست وارسی محقق ساخته بر اساس مولفه های اهداف توسعه پایدار کوهن(1376)، می باشد همچنین از نرم افزار Maxqda.11 برای کدگذاری و ترسیم مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. روایی کدها به شیوه صوری(نظر متخصصان) و پایایی آن با ضریب هولستی 0.81، تعیین شده است. تحلیل داده ها به دو روش توصیفی(شمارش فراوانی) و تحلیلی(روش آنتروپی شانون) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مبانی اساسی تربیت سند تحول، به مولفه های اهداف توسعه پایدار، به طور یکسان پرداخته نشده است. درحالی که ضریب اهمیت مؤلفه اهداف اقتصادی 0.745 می باشد، اهداف اجتماعی و اکولوژیک دارای ضریب اهمیت 0.126 و 0.128 هستند که این امر یک چالش جدی برای سند تحول بنیادین محسوب می شود.
۱۷.

On the Development of a Tentative Model of a Flipped Classroom Instruction and Its Effect on Iranian Intermediate EFL Learners’ General IELTS Writing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Flipped Classroom Instruction Flipped Classroom Model General IELTS Writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 91
Flipped learning is an instructional approach that underlines the efficient use of classroom time by shifting the conventional activities of learners and educators in and out of the class. In flipped learning, students' roles as passive listeners change to active participants in classroom activities. The present study was designed to build a model of flipped classroom instruction (FCI) for the general IELTS writing. Additionally, this research intended to examine if there is a meaningful difference between the students’ general IELTS writing scores in the flipped class and those in the conventional class. An FCI model was carefully developed based on the thematic analysis of the previous flipped classroom studies about writing. Then it was operationally explained for a general IELTS writing class. The participants of the study consisted of 100 male and female Iranian EFL learners. Fifty learners were randomly selected to experience FCI and the other fifty learners received conventional classroom instruction. The findings revealed that the learners in the flipped classes, on average, acquired higher scores than the learners in conventional classes.   
۱۸.

Tracing an EFL Teacher and Learners’ Cognitive and Emotional Development Using Dialogic Mediation: A Sociocultural Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sociocultural theory teacher education Mediation novice teacher learning teacher emotion

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 916
The purpose of the study was to investigate the effect of mediation on the development of a novice teacher and in turn the effect of transformation of the teacher on the behaviors and emotions of the learners using Vygotskian sociocultural view of learning. For this purpose, a novice teacher teaching the general English course at an Iranian university was selected. To develop an understanding of the instructional setting and to diagnose her weaknesses and strengths, she was observed by a teacher educator during the first five sessions. Different instruments and tools like the teacher and students’ narratives, stimulated recall of voice-recorded actual teaching, and observation were also used during the study to trace the teacher’s cognitive and emotional development. As most of her practices displayed over-reliance on translation and deductive teaching of grammar, and her oral narration showed instances of cognitive/emotional dissonance, strategic mediations, both implicit and explicit, based on her needs were offered after the fifth session in a face-to-face interaction to help her develop gradually. Analysis of the results showed the gradual development of her and the positive attitudes and active engagement of the learners during she was being mediated. Implications of the findings are presented and discussed.
۱۹.

A Study of Raters’ Behavior in Scoring L2 Speaking Performance: Using Rater Discussion as a Training Tool(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: discussion Rater training L2 speaking many-faceted Rasch analysis resolution method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 415
The studies conducted so far on the effectiveness of resolution methods including the discussion method in resolving discrepancies in rating have yielded mixed results. What is left unnoticed in the literature is the potential of discussion to be used as a training tool rather than a resolution method. The present study addresses this research gap by exploring the data coming from rating behaviors of 5 Iranian raters of English. Qualitative analysis of the data indicated that the discussion method can serve the function of training raters. It helped raters rate more easily, quickly and confidently. Furthermore, it helped them improve their understanding and application of the rating criteria and enabled them justify their scoring decisions. Many-faceted Rasch analysis also supported the beneficial effects of discussion in terms of improvement in raters’ severity, consistency in scoring, and the use of scale categories. The findings provide insight into the potential of discussion to be used as a training tool especially in EFL contexts in which lack of access to expert raters can be an obstacle to holding training programs. The author argues for future studies to focus on how discussion may function depending on the rating scale used.
۲۰.

The relationship between test-taking strategies and Iranian EFL learners’ performance on reading comprehension tests

کلید واژه ها: Test-taking strategies test taking process EFL learners’ performance reading comprehension tests academic settings

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 347
Although most researchers have recently considered the role of test-taking strategies as one of the most vital factors in test taking process, it has been ignored by most EFL teachers in educational and academic settings including Iran. Because of the importance of test-taking strategies in EFL learners’ performance in tests, this research was set out to examine what strategies Iranian EFL test takers employed in reading comprehension tests. Furthermore, the present paper aimed at finding any possible relationship between test-taking strategies and test takers’ performance on reading comprehension tests. Discovering the best predictors of EFL reading test performance among several categories of test-taking strategies was also investigated. To this end, 135 EFL students were chosen based on their availability. All of the students were female, majoring in different fields of study. Three kinds of materials including multiple-choice reading comprehension tests, a questionnaire, and interviews were utilized to investigate the research questions. Data analysis included descriptive statistics, Pearson Product Correlation, and stepwise regression. The results showed a significant, positive, but low correlation between the students’ total reading score and planning and also monitoring strategies. Furthermore, planning strategy proved to be a predictor of English reading comprehension test.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان