مرتضی مداح

مرتضی مداح

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ملی مصرف کالای داخلی تحلیل مضمون تحلیل عاملی صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۸۸
امروزه اکثر مصرف کنندگان هویت های محلی و جهانی دارند. هویت محلی شامل بازنمایی های ذهنی است که مصرف-کنندگان به اعتقادات و سنت ها و آداب و رسوم محلی احترام می گذارند، به رویدادهای محلی علاقمند هستند و جوامع محلی را منحصر به فرد تشخیص می دهند. از آنجاییکه هویت ملی می تواند به عنوان یک عامل اثرگذار در مصرف کالاهای داخلی باشد، این مطالعه بدنبال تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده است. مطالعه حاضر که به روش آمیخته انجام شده است به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه های هویت ملی است که باعث اثرگذاری بر مصرف کالاهای داخلی در صنعت پوشاک می شود. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت پوشاک ایران بودند که نمونه ای 20 نفره از آنان به روش قضاوتی انتخاب شد. در مرحله کمی، جامعه آماری را مصرف کنندگان پوشاک در ایران تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش، پس انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و استفاده از روش تحلیل تم، مولفه های اصلی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مولفه های شناسایی شده، در قالب ابعاد تقسیم بندی و صحت آنها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مقیاس هویت ملی که در خرید کالاهای داخلی موثر هستند، شناسایی و پیشنهاد گردید.
۲.

شناسایی ابعاد و مولفه های ملیت گرایی مصرف کننده با روش آمیخته: مطالعه صنعت پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ملیت گرایی مصرف کننده میهن پرستی کالای داخلی تحلیل تم صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۷۷
هدف: افزایش تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی یکی از دغدغه های اصلی است که در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی هر کشوری مطرح است. ملیت گرایی مصرف کننده یکی از مباحث مهم در رفتار مصرف کننده است که تبیین درست آن نقش موثری در این مساله ایفا می کند و به کسب و کارها برای طراحی استراتژی های موقعیت یابی محصول و موفقیت در بازار کمک می کند. هدف این پژوهش تبیین سازه ملیت گرایی مصرف کننده و شناسایی مولفه های آن است. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش آمیخته در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت پوشاک ایران بودند که نمونه ای 20 نفره از آنان به روش قضاوتی انتخاب شد. در مرحله کمی، جامعه آماری را مصرف کنندگان پوشاک در ایران تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای، 310 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها: پس از انجام مصاحبه های عمیق و شناسایی ابعاد ملیت گرایی با روش تحلیل تم و دلفی فازی، گویه های اصلی شناسایی شده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی اقدام به شناسایی ابعاد و تقسیم بندی گویه های در قالب ابعاد شناسایی شده و اعتبار سنجی الگو گردید. در پایان ابعاد ملیت گرایی مصرف کننده و مولفه های آن پیشنهاد گردید. نتیجه گیری: نتایچ پژوهش حاکی از آن است که با شناسایی ابعاد و مولفه های ملیت گرایی مصرف کننده در صنعت پوشاک ایران و اتخاذ سیاست های مناسب در این زمینه می توان شاهد رشد و شکوفاهی این صنعت و کاهش نرخ بیکاری در آن بود.
۳.

تبیین راهبردهای جذابیت و برندسازی مکان در نمایشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذابیت مقصد نمایشگاهی امکانات محل برگزاری در دسترس بودن شهر/منطقه میزبان نمایشگاه بین المللی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
 نمایشگاه های بین المللی مهم ترین کانال های معرفی کالاهای تولید شده و انتقال تکنولوژی در دنیا است. این پژوهش با هدف استخراج ابعاد راهبردی جذابیت مقصد نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی اصفهان به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازدیدکنندگان و غرفه داران نمایشگاه بین المللی اصفهان تشکیل می دهند که مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی در مورد آن ها اجرا شد. در این پژوهش، برای پایایی از ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب پایایی ترکیبی و برای روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی برابر 91/0 و برای خرده مقیاس های امکانات محل برگزاری، در دسترس بودن، شهر/منطقه میزبان به عنوان منبع رقابتی برای غرفه داران، محیط اقتصادی مقصد، رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر و محیط تفریحی مقصد به ترتیب 75/0، 85/0، 79/0، 82/0، 81/0، 78/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی گویه های مقیاس جذابیت مقصد نمایشگاهی نشان داد که این مقیاس سازه ای مرتبه دوم است که از شش سازه مرتبه اول امکانات محل برگزاری، در دسترس بودن، شهر/منطقه میزبان به عنوان منبع رقابتی برای غرفه داران، محیط اقتصادی مقصد، رهبری شهر میزبان در صنعت موردنظر و محیط تفریحی مقصد تشکیل شده است.
۵.

بررسی رابطه ابعاد دارایی برند با عوامل موثر در انتخاب برند توسط مصرف کننده، مطالعه موردی: صنعت محصولات آرایشی- بهداشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات وفاداری به برند آگاهی از برند درک از کیفیت برند دارایی برند کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۹۹
ارزش ویژه برند یکی از کلیدی ترین دارایی های نامشهود هر شرکت می باشد. شرکت هایی که از ارزش ویژه برند بالا برخوردار می باشند، در بازار پر رقابت کنونی موفق تر عمل نموده و قادرند وفاداری مشتریان به برند را افزایش دهند. با توجه به اهمیت روزافزون برندسازی، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی عوامل موثر در انتخاب برند، شیوه کسب آگاهی از برند و نیز رسانه های تأثیرگذار در انتخاب برند، اثر عوامل مذکور را بر دارایی برند بررسی نماید. برای این منظور از مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان جامعه تحقیق استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که عواملی مانند در دسترس بودن محصول، بسته بندی مناسب محصول و کیفیت محصول و همچنین تبلیغات از رسانه هایی مانند تلویزیون، مجلات و غیره می توانند در وفادار کردن مشتریان به یک برند مورد نظر و همچنین در افزایش آگاهی آنان از برند تأثیرگذار باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان