تازه های علوم شناختی

اثر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری سالمندان شهرستان بهشهر

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸