تعلیم و تربیت

مقایسه یادگیری توزیعی و یادگیری فشرده

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰